Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 854 záznamů.  začátekpředchozí830 - 839dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
LIDOVÁ PÍSEŇ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
PITROVÁ, Alice
Bakalářská práce v teoretické části je věnována pěveckým činnostem a jejich místu v současném předškolním vzdělávání. Další část se zabývá lidovou písní jako součásti české kultury , její charakteristikou, historií i současností. Obsahem praktické části jsou možnosti využití lidové písně v mateřské škole a jejího přiblížení dnešním dětem. Dále zahrnuje program s těmito záměry pro předškolní děti, který následně ověřuje a vyhodnocuje. Část jeho realizace je zaznamenána na DVD. Tato nahrávka je součástí praktické části. Cílem práce je popsat a ověřit možnosti využití lidové písně jako prostředku ke komplexnímu naplňování cílů předškolního vzdělávání.
Program Začít spolu v podmínkách české mateřské školy
ŠIMICOVÁ, Věra
Cílem mé práce je seznámení s alternativním programem Začít spolu s cestou k jeho aplikaci v podmínkách konkrétní mateřské školy. V teoretické části práce provádím komparativní studii nejčastějších alternativních směrů a programů prezentovaných v českých mateřských školách, ve kterých porovnávám především filozofii, cíle a metody jednotlivých programů. Dále pak podrobně seznamuji s programem Začít spolu. V praktické části zpracovávám případovou studii přechodu konkrétní mateřské školy do programu Začít spolu od prvního impulsu po současnost, ve které se zaměřuji především na analýzu proměny přístupu k rodičům. V závěru pak přikládám návod na vypracování teoretické příručky pro rodiče a videozáznam metod práce v programu Začít spolu.
Rodina a její spolupráce s mateřskou školou
ŠVÁCHOVÁ, Marta
Téma bakalářské práce se zabývá spoluprací rodiny s předškolním zařízením. Celá práce je rozdělena do několika oddílů. Za úvodním slovem následuje teoretická část, praktická část a závěr. V přílohách jsou uvedeny vzory dotazníků. Teoretická část je zaměřena na studium odborné literatury v oblasti výchovy, rodiny, mateřské školy, společnosti a jejich vzájemné kooperace. V praktické části je provedena analýza dotazníkového šetření a jeho interpretace. Byly vytvořeny dva dotazníky {--} jeden pro učitele v mateřské škole a druhý pro rodiče. Cílem bakalářské práce je zjištění úrovně a nejčastějších forem spolupráce rodiny s mateřskou školou.
Lesní zvířata jako modelové taxony v ekologické výchově v MŠ
POKORNÁ, Lucie
ANOTACE: Pokorná, L.: Ekologická výchova v mateřské škole Lesní zvířata jako modelové taxony v ekologické výchově v mateřské škole. Byla navržena vzdělávací nabídka pro práci s předškolními dětmi zaměřená na bližší seznámení se životem lesních zvířátek. Tato nabídka byla rozpracována do dvanácti integrovaných bloků spojených motivační pohádkou Kubík a kamarádi z lesa. Šest z těchto bloků bylo vyzkoušeno a na základě jejich výsledků se připravuje i realizace zbylých šesti. K tématům byly navrženy pracovní a grafomotorické listy pro děti předškolního věku.
Socializace dětí v mateřské škole
SMÍŠKOVÁ, Regina
Bakalářská práce se zabývá socializací předškolního dítěte v mateřské škole. Klíčovou roli při výchově dětí hraje rodina jako primární sociální skupina, na tuto primární socializaci pak navazuje socializace sekundární, v podobě společenských institucí a organizací. Teoretická část je věnována socializaci obecně, dále pak popisuje průběh socializace dítěte v rodině, mateřské škole a mateřském centru. Praktická část je zaměřena na význam mateřského centra při následné socializaci dítěte v prostředí mateřské školy. Vlastní výzkum je založen na dvou metodách a to na dotazníkovém šetření a pozorování. Dotazníkové šetření mapuje adaptaci dětí při nástupu do mateřské školy a pohled rodičů na význam mateřského centra. Výzkum pozorování vymezil případné rozdíly při socializaci v prostředí mateřské školy, a to u dětí, které docházely do mateřského centra a dětí, které mateřské centrum nenavštěvovaly.
DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MŠ JAKO IMPULZ A CESTA K PROHLOUBENÍ PROŽITKU
ZAVADILOVÁ, Irena
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na dramatickou výchovu jako metodu výchovně vzdělávací práce v mateřské škole, pomocí níž můžeme prohloubit prožitky dětí. V teoretické části jsem vysvětlila pojem, principy a metody dramatické výchovy . Detailněji jsem rozpracovala metody vzdělávacího procesu v mateřské škole a styčné body s metodami dramatické výchovy. Vysvětlila jsem specifika mateřské školy a důležitost osobnosti učitelky. V praktické části jsem popsala své postupy při vedení dětí dramatickou výchovou v jednotlivých odděleních celé docházky dítěte do MŠ. Uvedla jsem ukázky realizovaných projektů a činností s dětmi s uvedením zvolených metod dramatické výchovy. V závěrečném projektu jsem se zaměřila na hlubší prožitky dětí. Výzkum jsem provedla metodou asociačních slov. Komparovala jsem výpovědi dětí ze tří mateřských škol, z nichž se v jedné děti setkávají s dramatickou výchovou. Cílem bylo potvrzení hypotézy, že tyto děti mají bohatší fantazii, představivost a jsou tvořivější.
Rozvíjíme emoční inteligenci dítěte předškolního věku
SOUKUPOVÁ, Yvona
Bakalářská práce se zabývá tématikou rozvoje emoční inteligence dětí předškolního věku. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu emoční inteligence a seznámení s některými autory známých publikací, které se touto tématikou zabývají. Praktická část poukazuje na možnosti práce s dětmi, a to konkrétně v rámci realizace projektu na rozvoj emoční inteligence dětí předškolního věku. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny výsledky pozorování s grafickým zpracováním.
Multikulturní výchova v mateřské škole
VOLFOVÁ, Ludmila
Práce se zabývá multikulturní problematikou v současné mateřské škole. Teoretická část pojednává o multikulturní výchově a jejich specifičnostech, o postavení multikulturní výchovy ve školní legislativě, rasových předsudcích a jejich předcházení, o multikulturní komunikaci a problémech spojené s adaptací dítěte cizí národnosti do běžné třídy mateřské školy. Obsahem praktické části je výzkumné šetření pomocí dotazníkové metody, které zjišťovalo vzájemné soužití dítěte cizí národnosti s českými dětmi z pohledu obou zúčastněných. Výsledky jsou zohledněny v projektu multikulturní výchovy pro mateřskou školu. Součástí je i připojený videozáznam s ukázkou realizace projektu.
Liturgický rok a výuka křesťanské výchovy v mateřské škole.
ČAPKOVÁ, Hana
Tato práce se věnuje dětem v předškolním věku z pohledu biologie, psychologie, sociologie a pedagogiky s přihlédnutím na dětský rozvoj osobnosti v mateřské škole. Práce vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a snaží se rozšiřovat a prohlubovat jednotlivá témata o spirituální složku dítěte. V praktické části jsou návrhy témat pro práci s předškolními dětmi na období tří let. Témata se váží k jednotlivým obdobím liturgického i kalendářního roku. Formou hry se dětem přibližují jednotlivá období během školního roku pomocí symbolů, které jsou typické pro dané období.
Podpora zdravého životního stylu u dětí předškolního věku
JAHODOVÁ, Lucie
Jak již název prozrazuje, tématem práce je podporování zdravého životního stylu u dětí předškolního věku. V úvodu teoretické části práce je vymezena charakteristika předškolního období, a to především vývoj kognitivní a sociální. Dále jsou uvedena rizika, která ohrožují zdravý vývoj dítěte a způsobují potíže v dalším životě jedince. Také je zde uvedeno porovnání Rámcového vzdělávacího programu s Programem zdravé MŠ. Samostatný Program Zdravé mateřské školy je uveden na závěr teoretické části. V praktické části se práce zabývá porovnáním volné hry v mateřských školách pracující podle programu podporující zdraví a ve školách bez zaměření. Tyto informace jsou získávány pomocí metody pozorování a jejich následného zpracování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 854 záznamů.   začátekpředchozí830 - 839dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.