Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 254 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cenzura na Internetu
Kyjovský, Dalibor ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Cenzura na internetu je významným a aktuálním tématem, které ovlivňuje svobodu projevu a přístup k informacím. Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu internetové cenzury s důrazem na technické aspekty na příkladu Běloruska. Úvodní část práce se zabývá kontextem internetové cenzury ve světě a zdůrazňuje důležitost svobody na internetu. Následně je provedena podrobná analýza cenzorských prostředků v Bělorusku, včetně technických detailů a možností detekce. Práce zkoumá také nástroje, které umožňují uživatelům obcházet internetovou cenzuru. Hlavním výstupem práce je navržená a implementovaná aplikace pro analýzu internetového prostředí v Bělorusku, která umožňuje identifikovat cenzorské mechanismy a poskytuje data pro další výzkum. Získané výsledky podporují lepší porozumění problematice internetové cenzury a nabízejí možnosti pro další monitorování a vývoj této aplikace.
Proměny manipulace v české fotografii na přelomu 20. a 21. století
Růžičková, Tereza ; Francová, Sylva (vedoucí práce) ; Magidová, Markéta (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem, které existuje od doby vzniku fotografie a je stále aktuálnější - manipulací ve fotografii. Práce se skrze stručný přehled historie fotografie a vývoj manipulace fotografie v před a (post) digitální tvorbě zaměřuje především na proměny manipulace ve fotografii, které přinesl nástup digitální technologie do Čech. Problematika je demonstrována na několika autorech, kteří od devadesátých let začali pracovat s novými možnosti manipulace ve fotografii a narušili tak tradiční pohled na toto médium. V didaktické části se práce zaměřuje na techniky manipulace s fotografií, které mohou být využity v hodinách výtvarné výchovy, zejména na druhém stupni základních škol a středních školách. Praktická část představuje cyklus autorských fotografií, které pomocí úprav narušují stereotyp každodennosti. KLÍČOVÁ SLOVA fotografie, digitální technologie, manipulovaná fotografie, manipulace
Návrh skladu ve strojírenském podniku
Rada, Tomáš ; Strejček, Jan (oponent) ; Štroner, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem skladu plechů ve strojírenském podniku. Nejprve byla provedena rešerše problematiky skladování a řízení zásob. Následně byl realizován výpočet skladové kapacity a návrh dispozičního řešení skladu. Byly navrženy 2 varianty řešení: konzolový regál a automatický vertikální zakladač, pro které byla zpracována výkresová dokumentace. V závěru práce byly obě varianty skladu porovnány a zhodnoceny z hlediska pořizovacích nákladů a technických možností a výhod.
Regálový zakladač plných palet systému FIFO
Čechmánek, Lukáš ; Bukovský, Radim (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem regálového zakladače plných palet pro skladování metodou FIFO. První část práce obsahuje rešeršní rozbor podobných konkurenčních řešení. Po něm následuje popis vytvořeného koncepčního návrhu regálového zakladače. Součástí návrhu je volba rychlostí a zrychlení pohybů zakladače, které jsou nezbytné pro výpočty naklápěcího, zdvihového a pojezdového ústrojí. Další částí práce je pevnostní kontrola rámu zdvihacího vozíku. V příloze je vložena výkresová dokumentace navrženého zařízení.
Návrh rekonstrukce jezu
Skřička, Jakub ; Uhmannová, Hana (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky jezů. V další části práce popisuje současný stav zájmového území včetně koryta řeky Svitavy s přilehlými objekty. Následně práce popisuje návrh rekonstrukce včetně výběru vhodné pohyblivé konstrukce a postup hydrotechnických výpočtů. V poslední řadě byl popsán výpočet stability navržené konstrukce.
Návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru
Jirák, David ; Jakoubek, Jaroslav (oponent) ; Kubík, Roman (vedoucí práce)
Téma diplomové práce, bylo zvoleno společností Valeo Compressor Europe, s.r.o. Jedná se o návrh automatizace linky pro broušení součásti kompresoru. Součást je interně označována jako Cylinder a je nedílnou součástí nového typu rotačního kompresoru do klimatizačních jednotek osobních automobilů. Diplomová práce obsahuje kompletní návrh robotizovaného pracoviště od analýzy současného stavu, přes návrh konceptu, technickou specifikaci projektu až po výběr vhodného dodavatele spolu s investičním záměrem a ekonomickým zhodnocením. Potřebná data byla poskytnuta společností Valeo Compressor Europe, s.r.o.
Rotační manipulátor pro ruční svařování bubnů zakladače EXYZ
Pečenka, Tomáš ; Komenda, Adam (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh rotačního svařovacího manipulátoru pro ruční svařování lanových bubnů zakladače EXYZ. Zařízení je navrhováno za účelem zvýšení kvality prováděných svarů, které byly doposud zhotovovány při statickém uložení svarku bubnu. První část práce je věnována kritické rešerši manipulátorů pro svařování nacházejících se na trhu. V další části jsou nastíněna možná konstrukční řešení svařovacího manipulátoru vycházející z nabídky trhu. Hlavní částí diplomové práce je vlastní konstrukční návrh, který je proveden na základě zhodnocení navržených konceptů konstrukčních řešení.
Interaktivní manipulace s 3D objekty se silovou zpětnou vazbou
Bělín, Jan ; Chudý, Peter (oponent) ; Kršek, Přemysl (vedoucí práce)
K moderní názorné manipulaci s objekty ve virtuálním prostoru se přidává i možnost fyzické haptické interakce. Haptická technologie je v náplni této diplomové práci zastoupena zařízením SensAble Phantom Omni a souvisejícím toolkitem OpenHaptics. Čtenář je v úvodu seznámen s matematickými základy manipulace a s historií i současností haptických technologií. Následuje představení toolkitu OpenHaptics a především popis haptických knihoven HDAPI a HLAPI, které jsou jeho součástí. Tento základ byl použit při tvorbě demonstračních aplikací, jenž názorně ukazují základní i rozšířené možnosti haptického zařízení Phantom Omni. Aplikace se snaží ukázat funkčnost na příkladech integrující známé elementární fyzikální zákony a jevy.
Návrh konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125
Novák, Aleš ; Jansa, Jiří (oponent) ; Blecha, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125. Zakladač je navrhnut pro obrobek o maximálním průměru 12 mm, maximální délky 120 mm a hmotnosti 0,1 kg. Jsou zde popsány komponenty, které byli použity při řešení, řešen čas výměny obrobku, ekonomické zhodnocení a zpracována potřebná výkresová dokumentace.
Koncové Efektory v Průmyslové Robotice
Hradil, Jan ; Kubela, Tomáš (oponent) ; Pochylý, Aleš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce uvádí přehled koncových efektorů používaných v průmyslové robotice. Dělení je provedeno na základě různých hledisek, avšak hlavním z nich je podle průmyslové aplikace. Na to navazuje rozbor uchopovacích modulů, které zastupují nejširší aplikaci - manipulaci. Dále je řešeno připojení chapadla k robotu v laboratořích Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky a výpočty uchopovacích sil. V práci je uveden i přehled nejpoužívanějších průmyslových robotů a manipulátorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 254 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.