Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování reprodukce a přírůstků hmotnosti u výstavních holandských králíků
MASOPUSTOVÁ, Vladimíra
Diplomová práce se zabývá sledováním reprodukce a hmotnostních přírůstků u výstavních holandských králíků v zájmovém chovu. Chov, ve kterém byla práce sledována, má stabilně 25 samic a 8 - 10 samců. Za připouštěcí období vyprodukuje tato plemenná základna přibližně 370 - 400 mladých králíků. V literární části této práce je popsána historie a vznik chovů králíků u nás, standard plemene holandský černý a dále obecné informace o pohlavní soustavě, odchovu králíků a výživě těchto zvířat. Praktická část zahrnuje sledování, které se zabývá daným počtem vrhů za připouštěcí období, u kterých je sledována natalita a mortalita, hmotnostní přírůstky, průběh odchovu a kresba plemene. Dále je pozorováno chování, březost, porod a péče o vrh u samic v chovu. V závěru práce jsou tyto poznatky zpracovány a celý chov je vyhodnocen dle získaných dat.
Analýza volně pohozených odpadů v chráněných územích ČR
Hejdová, Jiřina ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
V oblasti odpadů se dnes do popředí zájmu dostává problematika volně pohozeného odpadu, tzv. litter. Sleduje se především ve městech a obcích, méně již mimo urbanizované oblasti. Nežádoucím jevem z estetických i ochranářských důvodů jsou odpady zejména ve zvláště chráněných územích. Prvním krokem při prevenci a řešení problematiky volně pohozených odpadů by měla být analýza odpadů, kterou se zabývá tato diplomová práce. Pro výzkum byly vybrány tři chráněné krajinné oblasti a dva národní parky. V každém území byly stanoveny dvě odběrové turistické trasy - hlavní a vedlejší. Sběr pohozeného odpadu proběhl na jaře, v létě a na podzim. Sebraný odpad byl roztříděn do několika materiálových kategorií a pro každou kategorii byl určen počet kusů, hmotnost a objem odpadu. Nejvíce kusů odpadů bylo sesbíráno v Krkonošském národním parku a nejméně v CHKO Kokořínsko. Největší zastoupení v počtu kusů měl cigaretový odpad, následovaly plasty a hygienický odpad. Z nápojových obalů byly zastoupeny především PET láhve. Tři čtvrtiny všech odpadů byly nalezeny na hlavních trasách. Největší množství odpadů bylo sebráno v jarním období. Pro hodnocení volně pohozených odpadů je třeba definovat přesnou metodiku. Nezbytné je provést přepočet všech získaných údajů na jednotku délky nebo plochy, aby bylo možné jejich...
Littering v obchodních centrech Prahy
Hrstková, Jana ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
V oblasti odpadů se dnes do popředí zájmu dostává problematika volně pohozeného odpadu, tzv. litter. O litteringu hovoříme v souvislosti uličních smetků odhozených na místech pro ně nevyhraněném, které znamenají estetický problém na veřejných plochách. Prvním krokem při prevenci a řešení problematiky volně pohozených odpadů by měla být analýza odpadů. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou volně pohozených odpadů v obchodních centrech. Pro studii bylo vybráno pět obchodních center v Praze. Obchodní centra se mezi sebou lišila plochou, polohou obchodního centra a dopravní dostupností. V každé metropoli byly odpady vysbírány ve všech společných prostorách centra a krytých parkovištích, pokud dané obchodní centrum kryté parkoviště mělo. V každém obchodním centru byl sběr proveden třikrát pokaždé v jinou denní dobu. Sebraný odpad byl roztřízen do několika materiálových skupin, následně byl zvážen. Nejvíce volně pohozeného odpadu bylo nalezeno v obchodním centru Nový Smíchov, ovšem po přepočtu na plochu 1km2 bylo největší množství odpadu zaznamenáno v centru Arkády Pankrác. Největší zastoupení měl papír, následoval plast a cigaretové nedopalky. Pro hodnocení litteringu je třeba definovat metodiku sběru odpadu. Nezbytný je přepočet získaných údajů na jednotku plochy, aby bylo možné srovnání s...
Ekologický význam bakterií asociovaných s rostlinným opadem
Tláskal, Vojtěch ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Seydlová, Gabriela (oponent)
V lesích mírného pásu představuje rozklad stromového opadu významný přísun uhlíku do půdy. Hlavními hráči při dekompozici opadu jsou houby a bakterie. Zatímco role hub při rozkladu je často studována, jen málo prací se zabývá bakteriemi a jejich úlohou ve společenstvu opadu. Cílem této rešerše je shrnout dostupnou literaturu týkající se procesů a vztahů v bakteriálním společenstvu asociovaném s rostlinným opadem. Jsou diskutovány vlastnosti a charakter substrátů dostupných v rostlinné biomase. Zmíněny jsou směry výzkumu na úrovni genů pro různé enzymy. Do přehledu jsou dále zahrnuty faktory ovlivňující společenstvo, jako je diverzita, prostorové rozmístění a abiotické faktory. Lze předpokládat, že složení společenstva se vyvíjí se změnou chemismu opadu a dostupností živin. Tato dostupnost se v čase snižuje. Na začátku dekompozice jsou utilizovány jednoduché substráty, zatímco ty odolnější jsou rozkládány později za působení specializovaných skupin mikroorganizmů. Zdá se, že během rozkladu se uplatňují hlavně bakterie kmenů Actinobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes a Proteobacteria. Složení bakteriálního společenstva je také nejspíše ovlivňováno jeho interakcemi s houbami. Tato rešerše ukazuje, že bakteriální společenstvo asociované s rostlinným opadem je vysoce komplexní a dynamické díky kombinaci...
Analýza výrobních a ekonomických ukazatelů při odchovu selat
DVOŘÁKOVÁ, Lenka
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit v užitkovém chovu Ratiboř, Zemědělské družstvo Chyšky v okrese Písek, reprodukční užitkovost prasnic firemního programu Česká PIC. Sledované stádo užitkového chovu bylo k 31.12.2016 tvořeno 119 prasnicemi a prasničkami. Pro vyhodnocení reprodukčních ukazatelů se plemenice rozdělily na prasničky zapuštěné a nezapuštěné, prasnice na 1. - 2. vrzích (rizikové vrhy), 3. - 5. vrzích (produkční vrhy) a na 6. a dalších vrzích. V chovu jsou prasničky nejčastěji zapuštěny mezi 230. 269. dnem života. Ve sledovaném roce 2016 bylo na 1 prasnici za rok živě narozeno průměrně 25,2 kusu. Počet odchovaných selat byl na úrovni 21,8 kusu selete, přičemž hodnoty nedosahovaly požadovaného optima. Dobré výsledky byly zjištěny u délky mezidobí (155,3 dní) a s ním spojených počtů vrhů na prasnici. Prasnice dosahují 2,4 vrhu za rok a není u nich problém s nástupem říje po odstavu. Říje nastává nejvíce 4. a 5. den po odstavu. Celkové náklady na prasnice za rok činily 676 519,43 Kč, přičemž na 1 kg odstaveného selete připadalo 53,75 Kč.
Littering v obchodních centrech Prahy
Hrstková, Jana ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
V oblasti odpadů se dnes do popředí zájmu dostává problematika volně pohozeného odpadu, tzv. litter. O litteringu hovoříme v souvislosti uličních smetků odhozených na místech pro ně nevyhraněném, které znamenají estetický problém na veřejných plochách. Prvním krokem při prevenci a řešení problematiky volně pohozených odpadů by měla být analýza odpadů. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou volně pohozených odpadů v obchodních centrech. Pro studii bylo vybráno pět obchodních center v Praze. Obchodní centra se mezi sebou lišila plochou, polohou obchodního centra a dopravní dostupností. V každé metropoli byly odpady vysbírány ve všech společných prostorách centra a krytých parkovištích, pokud dané obchodní centrum kryté parkoviště mělo. V každém obchodním centru byl sběr proveden třikrát pokaždé v jinou denní dobu. Sebraný odpad byl roztřízen do několika materiálových skupin, následně byl zvážen. Nejvíce volně pohozeného odpadu bylo nalezeno v obchodním centru Nový Smíchov, ovšem po přepočtu na plochu 1km2 bylo největší množství odpadu zaznamenáno v centru Arkády Pankrác. Největší zastoupení měl papír, následoval plast a cigaretové nedopalky. Pro hodnocení litteringu je třeba definovat metodiku sběru odpadu. Nezbytný je přepočet získaných údajů na jednotku plochy, aby bylo možné srovnání s...
Analýza volně pohozených odpadů v chráněných územích ČR
Hejdová, Jiřina ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Kotoulová, Zdenka (oponent)
V oblasti odpadů se dnes do popředí zájmu dostává problematika volně pohozeného odpadu, tzv. litter. Sleduje se především ve městech a obcích, méně již mimo urbanizované oblasti. Nežádoucím jevem z estetických i ochranářských důvodů jsou odpady zejména ve zvláště chráněných územích. Prvním krokem při prevenci a řešení problematiky volně pohozených odpadů by měla být analýza odpadů, kterou se zabývá tato diplomová práce. Pro výzkum byly vybrány tři chráněné krajinné oblasti a dva národní parky. V každém území byly stanoveny dvě odběrové turistické trasy - hlavní a vedlejší. Sběr pohozeného odpadu proběhl na jaře, v létě a na podzim. Sebraný odpad byl roztříděn do několika materiálových kategorií a pro každou kategorii byl určen počet kusů, hmotnost a objem odpadu. Nejvíce kusů odpadů bylo sesbíráno v Krkonošském národním parku a nejméně v CHKO Kokořínsko. Největší zastoupení v počtu kusů měl cigaretový odpad, následovaly plasty a hygienický odpad. Z nápojových obalů byly zastoupeny především PET láhve. Tři čtvrtiny všech odpadů byly nalezeny na hlavních trasách. Největší množství odpadů bylo sebráno v jarním období. Pro hodnocení volně pohozených odpadů je třeba definovat přesnou metodiku. Nezbytné je provést přepočet všech získaných údajů na jednotku délky nebo plochy, aby bylo možné jejich...
Vliv různých typů podestýlky u brojlerů na jejich welfare
JANA, Václav
Drůbeţí maso u nás v České Republice, ale i ve světě má čím dál tím vyšší poptávku, jak kvůli jeho nízké ceně, tak i chuti a jednoduché přípravě. Převáţně brojlerová kuřata jsou nejvíce produkovaným typem drůbeţe chovaným pro lidskou konzumaci masa. Jsou vykrmována za čím dál tím kratší dobu na úkor úhynu, proto se snaţíme jim zajistit co nejkvalitnější prostředí haly. Předmětem této bakalářské práce je porovnat dva různé druhy podestýlek za rok 2014 na farmě v Čekanicích u Tábora, zároveň posoudit jejich vliv na kuřecí brojlery a welfare. Technologie ustájení, vybavení hal, druhy podestýlek a rozdělení welfare. Zhodnocení podestýlek probíhalo na farmě Čekanice u Tábora.
Allelopathic effect of Salix caprea litter on late successional plants at different substrates of post-mining sites - pot experiment studies
MUDRÁK, Ondřej
The willow Salix caprea is a common colonizer of post-mining sites including those in the Sokolov coal mining district (Czech Republic) where this study was conducted. In one bioassay and two pot experiments, we investigated the effect of S. caprea litter on three plant species (Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, and Lotus corniculatus) that commonly grow in late successional stages on these sites.
Mechanisms of pH change in wood ant (\kur{Formica polyctena}) nests
JÍLKOVÁ, Veronika
The aim of this study was to reveal mechanisms of pH change in wood ant nests. Contents of basic cations and glucose brought in ant food, i.e., honeydew and prey, into the nests were measured. Manipulation experiment was carried out to test effects of glucose and Ca2+ cations brought by ants into the nest on increase in pH.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.