Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  začátekpředchozí128 - 137  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroční zpráva za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; Klementová, Kateřina
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2008: Vybrané údaje ze statistických šetření
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydanéné publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Filosofie umění a masové kultury v pojetí T. W. Adorna, W. Benjamina a H.-G. Gadamera
Horneková, Šárka ; Novák, Aleš (vedoucí práce) ; Váša, Ondřej (oponent)
Práce přináší kriticko-filosofický pohled na problematiku umění a masové kultury v současné společnosti. Opírá se o myšlenky H.-G. Gadamera, T. W. Adorna a W. Benjamina. Provádí shrnutí jejich myšlenek se zaměřením na umění jako na příklad humanitně-vědního zkoumání v případě H.- G. Gadamera, na kritiku kulturního průmyslu a jeho zásadní roli v myšlení T. W. Adorna a na problematiku technické reprodukovatelnosti uměleckých děl v eseji W. Benjamina. Práce se zaměřuje na zjištění současné společenské funkce masové kultury, na její vnitřní členění, na problematiku její kvality s přihlédnutím k tomu, nakolik se tato jeví jako užitečná. Nosným tématem se nakonec ukazuje být fenomén vzdělanosti. Klíčová slova: Filosofická antropologie, filosofie umění, kultura a společnost, masová kultura.
Jaroslav Pospíšil - tiskař, nakladatel a knihkupec
Hautková, Monika ; Voit, Petr (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na zmapování profesní činnosti Jaroslava Pospíšila. Stručně představí rodinu Pospíšilů od Jana Hostivíta Pospíšila, který rodinnou firmu založil, až k Jaroslavovu nástupci Jaroslavovi Pospíšilovi ml. Značná pozornost bude věnována zejména skladbě edičního programu. Neopomenuty nezůstanou ani Pospíšilovy společenské funkce, např. v Grémiu knihkupců a nakladatelů. Klíčová slova: Nakladatelství a vydavatelství, knihtiskařství, knihkupectví, nakladatelé a vydavatelé, knihkupci, knižní kultura, nakladatelské katalogy, knihy, kultura a společnost, četba
Historie a vývoj australské hudby do sou časnosti Historie a vývoj australské hudby do sou častnosti
Švábová, Kristina ; ZELENKA, Milan (vedoucí práce) ; RAK, Štěpán (oponent)
Vznik Australské hudby do současnosti v oblasti aboriginálské kultury k dnešním žijícím evropským emigrantů.
Veřejná podpora kultury v Písku
Ruttenbacherová, Aneta ; JEŽEK, Vlastimil (vedoucí práce) ; KAŠPAR, David (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s kulturní politikou města Písku a kulturními organizacemi, které město samo provozuje. Práce je rozdělena na stručný popis obecných faktů z historie a současnosti města, dále charakteristiku kulturní politiky státu i kraje, které jsou jedním z výchozích materiálů pro koncepci kultury města Písku na léta 2005-2020, které se v práci věnujeme. Nejpodstatnější část práce tvoří popis jednotlivých kulturních organizací provozovaných městem - Centra kultury Písek o. p. s., Sladovny Písek o. p. s. a Městské knihovny p. o. Hlavním smyslem této práce je popsat fungování těchto kulturních organizací ve městě a pokusit se vysledovat, jaké výhody a nevýhody přineslo městu založení Centra kultury o. p. s. (instituce, sdružující téměř všechny hlavní kulturní organizace ve městě). Přičemž vycházím z předpokladu, že tento krok byl nevýhodný jak pro město, tak i pro jednotlivé instituce.
JOHAN -centrum pro kulturní a sociální projekty
Náhlíková, Petra ; VÁCLAVOVÁ, Denisa (vedoucí práce) ; KAŠPAR, David (oponent)
Bakalářská práce si klade za hlavní cíl seznámit čtenáře se specifiky fungování plzeňské neziskové organizace JOHAN - centra pro kulturní a sociální projekty - a to na základě případové studie sledující vývoj, historii, provoz, dramaturgii, finance a aktivity této organizace. Ukazuje, v čem se kulturně sociální centrum odlišuje od jiných kulturních center. Mapuje důležité aspekty nutné pro vznik takovéto instituce a pro zajištění jejího provozu. Poukazuje na to, jaké výhody a nevýhody přináší postupný rozvoj a nutná profesionalizace organizace. V neposlední řadě se také zabývá podrobněji ojedinělým prostorem bývalé budovy nádraží Plzeň Jižní Předměstí tzv. Moving Station, který vznikl jako jeden z prvních kulturních industriálních prostorů v České republice. Sleduje také, jaké přínosy vyplývají z členství JOHANu v kulturních sítích Trans Europe Halls a Nová síť. Práce by měla sloužit i jako inspirace, jak řešit provozní, finanční i produkční záležitosti v nově vznikajících typově obdobných organizacích v jiných lokalitách či městech.
Fujara a šakuhači
Matvija, Marek ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš (oponent)
Ve své bakalářské práci srovnávám dva hudební nástroje, japonskou flétnu šakuhači a slovenskou fujaru. Oba nástroje hrají významnou roli pro stavbu identity jejich hráčů a jsou znakem mužského genderu. Toto je v práci prokázáno skrze rozbor jejich současných i historických sociálně kulturních kontextů. Zatímco společenský kontext flétny šakuhači postupně vedl k vytvoření eroticko-sexuálních konotací, které se v běžné japonské vizuální i verbální komunikaci stali primárním významem slova "šakuhači", u fujary jsou tyto konotace pouze sekundární. Naopak fujara se jako endemický slovenský hudební nástroj stala důležitým symbolem slovenského národního diskurzu a uvědomění. Kdežto šakuhači není v současné době využívána jako proponent nacionalistických tendencí v japonské společnosti. Práce sleduje různé estetické a kulturní mechanizmy, které, byť podobné, vedly k rozdílným významům obou nástrojů v jejich "domácích" společnostech.
Masová kultura
Kučera, Jakub ; SLÁMA, Bohdan (vedoucí práce) ; MAREK, Petr (oponent)
Masová kultura, jako zrcadlo společnosti, která určuje estetické a politické prostředí globálního světa. Práce má motivaci představit historický kontext existence masové kultury - massmédií a její výhody a nevýhody v souvislosti s úrovní komunikace, kritiky a úrovně společnosti.
Dramaturgické aspekty vývoja divadelného jazyka v západnej kultúre.
Turošík, Marek ; KLÍMA, Miloslav (vedoucí práce) ; LJUBKOVÁ, Marta (oponent)
Práca sa zaoberá fenoménom divadelného jazyka, a to najmä jeho činohernou podobou, ktorá je určujúca pre svet západného divadelníka. Rozoberá sa vzťah kodifikácie, konvencií a poetiky západného tvorcu. Na modeli dynamického vzťahu východného a západného divadla sa pokúša sa o dramaturgickú analýzu špecifík európskeho typu divadla a západnej kultúry ako takej. Okrem toho práca skúma interkultúrne tendencie vzájomných vplyvov východných a západných divadelných tradícií v 20. storočí a predstavuje hlavné osobnosti tohto vývoja, a to najmä jeho divadelne antropologickej vetvy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   začátekpředchozí128 - 137  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.