Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 234 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detection of parking space availability based on video
Kužela, Miloslav ; Zelený, Ondřej (oponent) ; Frýza, Tomáš (vedoucí práce)
Determining a parking space occupation is often solved by using physical sensors located near a parking space, but with the rise of machine learning, it is possible to apply such technology with the use of cameras and detection algorithms to solve such a problem. This thesis focuses on the use of this machine learning model. Presents currently available models and detectors, discusses the creation of a custom data set with a custom file structure, trains such a model, and consults its results based on its accuracy when applied in a parking lot. This model is then used among side a created web server that allows the users of the parking lot to view the current occupancy and history. All by using the Python programming language with Torchvision libraries.
Strojové vidění pro robotizované výrobní systémy
Vávra, Daniel ; Bradáč, František (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje tvorbě programu v prostředí TwinCAT Vision pro detekci vrcholů kontur na zadaném objektu pomocí kamerového systému. Teoretická část se věnuje rešerši současného stavu poznání v oblasti strojového vidění, včetně hardwarových komponentů a úvodu do softwarového zpracování obrazu. Praktická část je zaměřena na tvorbu samotného programu, včetně sestavení testovacího pracoviště s kamerovým systémem. Práce se také věnuje navádění robotu pro manipulaci s objekty, a proto je navržen příklad konceptu chapadla pro manipulaci se zadaným objektem. V závěru praktické části je vytvořený program otestován, přičemž výsledky testu jsou součástí digitální přílohy této práce.
Demonstrační úlohy počítačového vidění na CNC frézce
Duda, Pavel ; Honec, Peter (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá integrací počítačového vidění do CNC strojů s cílem demonstrovat praktické využití této technologie. Úkolem je navrhnout několik demonstračních úloh, na kterých proběhne testování a implementace jednotlivých algoritmů počítačového vidění a následné zpracování dat pro ovládání CNC frézky. V závěru najdeme zhodnocení výsledků a případné alternativní kroky pro splnění problematiky.
Detekce snížené viditelnosti a obrazových defektů pro kameru připevněnou na vozidle
Sedláček, Miloš ; Řičánek, Dominik (oponent) ; Svědiroh, Stanislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem rozpoznání snížené viditelnosti a obrazových defektů způsobených nepříznivým počasím či osvětlením ze snímků pořízených kamerou připevněnou na vozidle. Práce popisuje základní charakteristiku nejčastějších vlivů a jejich účinků na kamerová data a představuje některé existující metody detekce těchto vlivů. Dále je vytvořen a popsán dataset obsahující vybrané defekty. Následně je v práci popsána problematika umělých neuronových sítí. Pro detekci defektů je implementována konvoluční neuronová síť, která je trénována a testována pomocí sestaveného datasetu. Na závěr jsou prezentovány dosažené výsledky sítě, její výpočetní náročnost a porovnání s výsledky jiných prací.
Docházkový terminál
Antoš, Jan ; Petyovský, Petr (oponent) ; Macho, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za úkol se seznámit s problematikou terminálů a uvést parametry docházkových terminálů dostupných na trhu. Definovat požadavky zákazníka na fungování docházkového terminálu s dotykovým displejem a RFID čtečkou. Specifikovat komunikaci terminálu s nadřazeným serverem. Navrhnout koncepci docházkového terminálu, vybrat vhodné komponenty pro realizaci terminálu a nakreslit blokové schéma. Navrhnout konstrukční uspořádání terminálu. Terminál realizovat, oživit a následně odladit potřebný software.
Robotic Arm Exploiting RC Components and Servos
Bobčík, Petr ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
The goal of this work was to create own robotic arm using RC components, servos and provide own graphical user interface to control it. I decided that the solution should use sensors that provides some kind of autonomous beahviour. For my solution I modified existing stepper motor based robotic arm with five degrees of freedom. As a sensors, the accelerometer, encoders, current sensor, laser distance sensor and camera were used. Thanks to these sensors, the robotic arm is able to detect stall, position of disconnected stepper motors, grabbing of an object or measure distance to the object to compute its position in a space. My solution offers own graphical user interface that allows to control each joint separately, autonomous controlling using camera or hand driven controlling.
Výukový přípravek pro autonomní řízení vozidel
Strašil, Vojtěch ; Zemčík, Tomáš (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Tato práce je věnována návrhu výukové pomůcky pro autonomní řízení určené primárně pro žáky druhého stupně základních škol a studenty škol středních. Cílem této práce bylo vytvoření robotu, který je schopen samostatně se pohybovat po čáře či v jízdním pruhu, jenž je tvořen dvěma čarami, na základě dat získaných z kamerového snímače. Práce se zabývá návrhem mechanické části robotu, řídicí elektroniky i softwarového vybavení. Mechanický základ robotu je tvořen RC autem, které bylo upraveno díly vytištěnými na 3D tiskárně. Řídící elektroniku tvoří jednodeskový počítač Raspberry Pi verze 4, který je doplněn o Adeept Robot HAT. Na toto rozšíření je následně připojena většina potřebných periférií. Obslužný software byl napsán v jazyce Python a v rámci práce bylo vytvořeno několik příkladů použití. Tyto ukázky obsahují algoritmy pro rozpoznávání čar i PSD regulátor.
Kontrola kvality výrobku
Pitrun, Tomáš ; Janáková, Ilona (oponent) ; Boštík, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje průmyslové inspekci vad na výliscích vstřikovacího stroje na základě počítačového rozpoznávání. Součástí práce je popis technologie vstřikování a vad, které se můžou u této technologie vyskytnout. Aplikace pro detekci je implementována v jazyku Python na platformě Raspberry Pi. K rozpoznávání vad výrobků se používá knihovna OpenCV. Součástí práce je také výběr vhodných hardwarových prostředků, mezi něž patří mikropočítač Rasberry Pi, osvětlení, kamerový modul, objektiv, reléové moduly a nosná konstrukce.
Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu
Arnošt, David ; Pochylý, Aleš (oponent) ; Kubela, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, pásovým dopravníkem, kamerou a laserem. Pro experimentální použití snímacího pracoviště je konstrukce navržena s ohledem na snímání 3D obrazu pomocí několika metod.
Board Game User Interface with a Camera
Cihlářová, Dita ; Hradiš, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
The aim of this work is to create a system that would be able to substitute a real opponent in a board game Horse Races and Bets. The game is observed by a camera that transmits images to a computer. The image is then processed and game objects are identified. After that, the application can analyse a current status of the game and decide about the next move of the artificial player. The decision-making algorithm is able to react to every game situation and thus play the game to the end. The application can be used by players that like to play Horse Races and Bets, but currently do not have an opponent, and for demonstrating the possibilities of computer vision.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 234 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.