Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 531 záznamů.  začátekpředchozí522 - 531  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Volatilita reálných aktiv pro farmaceutický průmysl
Konvalinková, Jana ; Scholleová, Hana (vedoucí práce) ; Kopalová, Helena (oponent)
Cílem práce bylo stanovit volatilitu reálných aktiv pro farmaceutický průmysl několika metodami. Volatilita je potřebná pro hodnocení projektů reálně opčními metodami. Stanovení volatility z vývoje cen léků a rovněž volatility z odchylek cen akcií několika známých farmaceutických firem. Na závěr porovnání volatilit farmaceutických firem v USA a Evropě.
Světový rybářský průmysl
Knížek, Jiří ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Práce se zabývá analýzou procesů v rybářském průmyslu a rybolovu ve světovém kontextu v časové rovině od druhé poloviny 20. století do současnosti. Jejím cílem je poskytnout čtenáři detailní náhled do této materie záživným způsobem, samozřejmě při zachování nutné míry obecnosti. Za tímto účelem disponuje práce spoustou ilustrativních, a přitom relevantních, grafických, obrázkových a tabulkových prvků.
Strukturální fondy EU a příklad realizace operačního programu Průmysl a podnikání
Ulrych, Michal ; Adámková, Vlasta (vedoucí práce) ; Bartoš, Ján (oponent)
Strukturální fondy EU v kontextu České republiky, se zahrnutím předvstupích nástrojů. Porovnání zkráceného období 2004-2006 s aktuálním obdobím 2007-2013. Specializace na Operační program Průmysl a podnikání a příklad realizace projektu Technologického centra Hradec Králové.
Participation of a Chosen Company in EU Tenders
Šatková, Jana Bc. ; Starka, Jan (vedoucí práce) ; Štrach, Pavel (oponent)
The thesis is focused on introduction of basic facts about EU tenders (who publish them, where they are published etc.) and elaborating a detailed project according to specifications of a particular EU tender in the field of translation industry to enable chosen company to succeed and pass really strict requirements and procedures EU bodies apply.
Válečné hospodářství Německa 1939-1945
Součková, Karolina ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Soběhart, Radek (oponent)
Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. Kapitola druhá je věnována hospodářskému vývoji výmarské republiky, nastolení diktatury a předválečné zahraniční ekonomice. Třetí část se zabývá úspěchy německé ekonomiky po roce 1933. Čtvrtá kapitola se věnuje válečnému německému hospodářství mezi lety 1939 až 1945. Je zde nastíněna problematika dluhového financování a získávání finančních zdrojů pro zbrojní průmysl. Poslední kapitola se zabývá reorganizací válečného hospodářství v letech 1942/43, totální válkou a zhroucením německého válečného hospodářství
Restrukturalizace ocelářského průmyslu v ČR
Bálek, Přemysl ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Knápek, Jaroslav (oponent)
Práce je zaměřena na na restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu. Úkolem teoretické části této diplomové práce je charakteristika procesu zvyšování produktivity v rámci finanční, ale i provozní restrukturalizace, jež může podnik nacházející se v určitých finančních problémech využít, za předpokladu splnění určitých, pro úspěšnou restrukturalizaci nutných podmínek. Tato část se rovněž zabývá metodami v praxi používanými pro dosažení již zmíněného růstu produktivity podnikových činností a v neposlední řadě půjde o vlivy vnějšího okolí, působící na úspěšnost restrukturalizace. Praktická část je pak zaměřena především na aplikaci teoretického rámce na realitu ocelářského průmyslu v České republice. Jde o snahu přiblížit role, funkce a výkony některých organizací zřízených za účelem provádění restrukturalizace, ale i o přiblížení některých programů, především pak realizovaného programu českého ocelářského průmyslu České republiky, založeného na základech studie Eurostrategy, který si kladl za úkol očistit podniky ve finanční krizi za účelem následného získání strategického partnera.
Automobilový průmysl ve vybraných státech střední a východní Evropy: soudobé trendy
Zahálka, Tomáš ; Vošta, Milan (vedoucí práce) ; Kašpar, Václav (oponent)
Diplomové práce mapuje situaci v automobilovém průmyslu vybraných států SVE se zaměřením na nejnovější trendy v této oblasti. Velká část je věnována především konkrétním subjektům automobilové výroby v jednotlivých státech. Dále hledá odpověď na otázku, zda se region SVE stává oblastí s celosvětovým významem pro automobilový průmysl. Nabízí komparaci napříč regionem SVE v oblasti autoprůmyslu a nastiňuje jeho vývoj v dalším období.
Náhlé změny klimatu a jejich vliv na pojistný průmysl
Šolcová, Kateřina ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Berka, Miroslav (oponent)
Cílem diplomové práce je zhodnotit vliv klimatických změn na pojistný průmysl prostřednictvím analýzy pojistného plnění.Práce se věnuje charakteristikám živelného pojištění, možností predikce vývoje klimatu na pozadí historických zkušeností, rekapituluje velké pojistné škody minulosti a vývoj v uplynulých třiceti letech. Závěr práce je věnován pohledu na situaci v České republice po povodních v roce 2002-jak ovlivnily ekonomiku v tomto roce a jaký dopad měly na pojistný průmysl v ČR.
Restructuring of slovak industry in connection with the inflow of foreign direct investment
Tirpák, Peter ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Horáková, Antonie (oponent)
Diplomová práca pojednáva o priamych zahraničných investíciách (PZI) na Slovensku. Analyzujeme ich dopad na štruktúru priemyselnej výroby od konca 90.rokov. V jednotlivých častiach práce sa venujeme teoretickému vymedzeniu PZI, determinantom prílevu ako aj jednotlivým efektom na ekonomiku. Praktická časť je zameraná na analýzu štruktúry prílevu PZI a jej dopad na vývoj priemyselnej výroby na Slovensku, s výhľadom do budúcnosti. Na základe očakávaného vývoja formulujeme doporučenia pre tvorcov hospodárskej politiky.
Alternativnáí zdroje v automobilovém průmyslu a jejich analýza
Rottová, Simona ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Branžovský, Antonín (oponent)
Bakalářská práce se zabývá alternativními možnostimi vývoje automobilového průmyslu,k sronává současné možnosti s budoucími, analyzuje jejich dopad na životní prostředí a porovnává jejich efektivitu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 531 záznamů.   začátekpředchozí522 - 531  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.