Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 200 záznamů.  začátekpředchozí190 - 199další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trvale udržitelný rozvoj - charakteristika, současnost, výhledy do budoucna
Hojerová, Eliška ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Vondrušková, Barbora (oponent)
Práce na téma trvale udržitelný rozvoj je rozdělena do čtyř tematickych částí. V první části je blíže představen trvale udržitelný rozvoj, druhá část se zabývá vybranými globálními problémy, které poukazují na nutnost implementace strategie trvale udržitelného rozvoje. Třetí část řeší vztah mezinárodního obchodu a trvale udržitelného rozvoje a uvádí nejvýznamnější smlouvy v oblasti životního prostředí. Poslední část popisuje indikátory určené k měření trvale udržitelného rozvoje a prostřednictvím indikátorů představuje i scénáře budoucího vývoje.
Finanční analýza podniku Plzeňský Prazdroj, a.s.
Onisko, Petr ; Doláková, Helena (vedoucí práce) ; Čapková, Tereza (oponent)
Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. Práce je rozdělená do dvou částí a to teoretické, která se věnuje teoretickým východiskům finanční analýzy. Aplikační část se zaměřuje na výpočet jednotlivých ukazatelů, na základě kterých je společnost vyhodnocena.
Metodika Satelitního účtu cestovního ruchu ČR
Šteflová, Lucie ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Mlejnková, Lena (oponent)
Bakalářská práce na téma "Metodika Satelitního účtu cestovního ruchu ČR" si klade za cíl představit Satelitní účet cestovního ruchu a zejména zhodnotit postup jeho implementace v podmínkách České republiky. Je uvedena jeho metodika definovaná mezinárodními materiály a zejména specifika v České republice. V praktické části je pak analyzována metodika zisku podkladů z oblasti příjezdového cestovního ruchu v rámci Šetření na hranicích. Následuje analýza metodických postupů během několika etap zavádění Satelitního účtu cestovního ruchu až do současné podoby v roce 2009 spolu se zhodnocením vypovídací schopnosti získaných ukazatelů, které je pro práci klíčové. V závěru je posouzen význam Satelitního účtu cestovního ruchu v České republice a zhodnocení dat o podílu HDP cestovního ruchu na HDP České republiky.
Usability of technical analysis on the Czech and Polish stock market
Brečka, Miloš ; Veselá, Jitka (vedoucí práce)
Tato práce na začátku prezentuje teorii, která stojí za technickou analýzou a podmínkami její použitelnosti. Následně je popsán způsob, kterým je testovaná úspěšnost indikátorů. Pak jsou okomentovány výsledky podle jednotlivých titulů, indikátorů a trhů. Po zhodnocení úspěšnosti technické analýzy na jednotlivých trzích je tato úspěšnost porovnána mezi trhy a z toho vyvozený závěr o efektivitě obou dvou trhů.
Finanční analýza podniku I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o.
Mach, Lukáš ; Šiška, Ladislav (vedoucí práce) ; Pevná, Jana (oponent)
Tématem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o. pomocí metod finanční analýzy. První část práce podává přehled o informačních pramenech a základních metodách finanční analýzy. V druhé části práce je využito získaných teoretických poznatků z oblasti finanční analýzy k posouzení finančního zdraví podniku I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o. Hodnocení uvedeného podniku vychází výhradně z výsledků obdržených zpracováním veřejně dostupných údajů. Hodnoty jsou porovnány s regionální konkurenční firmou Hora s.r.o. a s průměry v odvětví, ve kterém analyzovaný podnik působí.
Finanční analýza podniku Grammer s.r.o.
Nekolová, Hedvika ; Šiška, Ladislav (vedoucí práce) ; Hybštová, Petra (oponent)
Tématem diplomové práce je zhodnocení finanční situace podniku Grammer CZ, s. r. o. pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou souvisejících částí. V první, teoretické části, jsou popsána teoreticko-metodologická východiska, která slouží jako podklad pro zpracování finanční analýzy vybraného podniku. V praktické části práce je provedena horizontální a vertikální analýza finančních výkazů, analýza základních poměrových ukazatelů a analýza ekonomické přidané hodnoty podniku (EVA). Výsledné hodnoty jsou porovnány s průměry v odvětví, ve kterém analyzovaný podnik působí.
Finanční analýza podniku
Malík, Miroslav ; Rauš, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje teoretický výklad finanční analýzy, účetních výkazů, uživatelů finanční analýzy, ukazatelů, základních postupů pro vypracování finační analýzy. Další část práce, praktická část, využívá tyto teoretické znalosti pro vypracování externí finanční analýzy podniku. Analyzovanou společností se stala společnost Iveco Czech Republic, a.s. Tato práce obsahuje i konkrétní návrhy a doporučení pro zlepšení nebo stabilizování finanční situace podniku.
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji
Havlasová, Martina ; Indrová, Jarmila (vedoucí práce) ; Hošek, Rostislav (oponent)
První kapitola práce obsahuje vymezení pojmu udržitelného rozvoje a udržitelného rozvoje cestovního ruchu, stručný historický vývoj a způsob hodnocení udržitelnosti pomocí souborů indikátorů. Druhá kapitola se zabývá vymezením a definicí šetrných forem cestovního ruchu jako je ekoturistika, agroturistika, ekoagroturistika, hippoturistika a cykloturistika. Třetí kapitola obsahuje charakteristiku Jihočeského kraje a zhodnocení jeho potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá zhodnocením udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na základě vybraných indikátorů a na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky krajského úřadu, účastníky cestovního ruchu, rezidenty a podnikateli v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
Pohraničí a vývojová analýza obyvatel česko-bavorského pohraničí
Hostková, Šárka ; Heřmanová, Eva (vedoucí práce) ; Jakubec, Ivan (oponent)
Práce se v teoretické rovině zabývá problematikou definování a vymezení hranic, pohraničí, hraničních efektů česko-německého sousedství a vývojem spolupráce. V praktické části diplomové práce se sleduje vývoj a změny vybraných demografických a socioekonomických ukazatelů. Cílem je určit, zda pohraničí vykazuje jiné vývojové tendence v porovnání s vnitrozemím, a jestli je hodnotíme pozitivně či negativně.
Indikátory hospodářského cyklu pro Českou republiku
Sedláček, Petr ; Janáček, Kamil (vedoucí práce) ; Halás, Vladimír (oponent)
Tato práce se pokouší sestavit kompozitní předstihový indikátor pro českou ekonomiku. V diskuzi se objevuje několik metodologických přístupů, ale nakonec je zvolen přístup, kdy se nejprve sestaví indikátory pro jednotlivé složky HDP. Takto sestavené indikátory jsou posléze agregovány do kompozitního předstihového indikátoru čtvrtletního HDP. Výsledky těchto indikátorů jsou smíšené. Musíme mít neustále na paměti problematičnost interpretace výsledků podobných studií v kontextu české ekonomiky. Přesto však lze usoudit, že indikátory dlouhého předstihu mohou sloužit jako první hrubé odhady budoucích tendencí. Indikátor s nulovým minimálním předstihem pak může sloužit jako přesnější odhad nejbližší budoucnosti (dvě čtvrtletí) či jako ?bleskový odhad? vývoje současného HDP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 200 záznamů.   začátekpředchozí190 - 199další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.