Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  začátekpředchozí91 - 100další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady. Projekt SENTER
DHV CR, spol. s.r.o., Praha 3 ; Bízek, Vladislav
Návrh plánu nakládání s nebezpečnými odpady je podkladem pro přípravu Plánu odpadového hospodářství ČR a dalších plánů v oblasti odpadového hospodářství. Tento návrh může být použit jako model procesu přípravy plánů odpadového hospodářství. Ověřuje metodu otevřeného plánování, kdy se plánovacího procesu zúčastní široká skupina subjektů dotčených plánem. Při přípravě Návrhu byly reflektovány české a evropské právní předpisy, které se vztahují k nebezpečným odpadům.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Komunální a podobné odpady
ENZO, Praha ; SLEEKO Zdenka KOTOULOVÁ, Ing. , Praha ; Narešová, Karolína ; Doležalová, Markéta ; Slavík, Jan ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Benešová, Libuše
Publikace shrnuje nejnovější výsledky výzkumu v oblasti komunálních odpadů. Přináší definici pojmů a shrnuje právní rámec pro nakládání s komunálními odpady. Přináší i pohled do historie nakládání s komunálními odpady na našem území. Jsou popsány vlastnosti komunálních odpadů a zároveň je diskutován jejich možný vývoj, stejně jako technické a technologické trendy. Jsou popsány ekonomické nástroje, které podporují materiálové toky odpadů a jejich využívání. Odpad je v této publikaci chápán jako součást materiálového cyklu, který je zcela určitě podřízen tržním silám, a proto není důvod podřizovat odpady jiným principů a direktivně regulovat jejich toky.
Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných matric
UNIVERZA-SoP, s.r.o., Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí, Praha ; Kubal, Martin
Projekt je zaměřen na zjištění nových aspektů metody termické desorpce a jejich zavedení do technologické praxe. Jsou studovány mechanismy termické desorpce s pomocí laboratorních a poloprovozních experimentů. Proces termické desorpce je zkoumán v dvou variantách - v uspořádání s klasickým způsobem ohřevu a s mikrovlnným způsobem ohřevu. Je testována účinnost směrem k polychlorovaným pesticidům, polychlorovaným bifenylům a polyaromatickým uhlovodíkům. Výsledky projektu nabízejí potenciál návrhů ke zlepšení již existujících termodesorpčních zařízení a přinášejí možnost zcela nových inovativních konstrukčních řešení v oblasti termické desorpce.
Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných matric
UNIVERZA-SoP, s.r.o., Praha ; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí, Praha ; Kubal, Martin
Projekt je zaměřen na zjištění nových aspektů metody termické desorpce a jejich zavedení do technologické praxe. Jsou studovány mechanismy termické desorpce s pomocí laboratorních a poloprovozních experimentů. Proces termické desorpce je zkoumán v dvou variantách - v uspořádání s klasickým způsobem ohřevu a s mikrovlnným způsobem ohřevu. Je testována účinnost směrem k polychlorovaným pesticidům, polychlorovaným bifenylům a polyaromatickým uhlovodíkům.
Dlouhodobá rizika v životním prostředí pro půdy‚ sedimenty a podzemní vody v povodí Dunaje: Sumarizace znalostí o existujících skládkách (Morava), jejich lokalizace a posouzení rizikovosti z hlediska CTB
Aquatis, Brno ; Vaculík, Miloš
Existující úložiště odpadů průmyslových, komunálních a smíšených byla podle přijaté metodiky rozříděna do tří kategorií. Klasifikaci určovalo hledisko chemické časované bomby, tj. kritického místa s nebezpečnými odpady, kde vlivem specifických podmínek může dojít k náhlému uvolnění cizorodých látek do složek životního prostředí a závažným způsobem je poškodit. V příloze jsou obsaženy evidenční listy úložišť a tabulky okresů s přehledem úložišť.
Technické podklady pro prováděcí předpisy k novému zákonu o odpadech
Univerza, Praha ; A- 24 s.r.o. - provozovatel sdružení ECOchem ; Veverková, Milena
Studie obsahuje v první části návrh Metodického pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky - zásady vzorkování odpadů. V druhé části kapitoly Možnosti předcházení vzniku odpadů, Zneškodňování nebezpečných odpadů a Technické požadavky na zařízení ke zneškodňování odpadů a k úpravě odpadů.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Výzkum v oblasti nebezpečných odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Pavlová, Světla
Shrnutí informací o nakládání s odpady s obsahem POPs v České republice. Byl zjišťován obsah hexachlorcyklohexanu (HCH) v kalech, obsah polybromovaných bifenylů v odpadech ze zpracování autovraků, obsah perfluoroktanosulfonátu (PFOS) a kyseliny perfluorooktanosulfonové (PFOA) v odpadech ze zpracování elektroodpadu. Byly shromážděny informace týkající se persistentních organických znečišťujících látek, které byly v roce 2009 zapsány do příloh Stockholmské úmluvy.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Vybrané odpady – autovraky a elektroodpad
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Hudáková, Věra
Je sledován obsah nebezpečných látek, které se vyskytují v dosud nevyužitelných frakcích odpadů, které vznikají z drcení autovraků a elektrozařízení a většinou končí na skládkách. Jedná se hlavně o odpady z výrobků, u kterých ještě nebylo směrnicemi EU při jejich výrobě používání těchto látek zakázáno. U odpadů z autovraků je sledován obsah Pb, Hg, Cd, CrVI, PBB, PBDE. V odpadech z elektrozařízení jde o sledování obsahu Pb, Hg, CrVI, PBB, PBDE, které je na základě doposud používaných materiálů při výrobě rozšířeno o As, Be, Sb, a Se. Byla navržena metodika stanovení těžkých kovů v přenosných elektrochemických článcích a připraven technický podklad pro sladění evidence odpadů ve vyhlášce č. 352/2005 Sb. s ostatními právními předpisy.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Sledování toků odpadů ve vazbě na nebezpečné vlastnosti
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vejnar, Pavel
Nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů od jejich vzniku u původce pro jejich konečné využití nebo odstranění. Bylo ověřeno nakládání s devíti vybranými čísly odpadů v ČR. Zdrojem dat byl Informační systém odpadového hospodářství (ISOH). Jedná se o hydroxid vápenatý, alkalické mořící roztoky, jiné motorové, převodové a mazací oleje, směsi betonu, cihel, tašek a keramických odpadů, odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky, prach ze spalin obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení obsahující nebezpečné látky, izolační materiál s obsahem azbestu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   začátekpředchozí91 - 100další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.