Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 421 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace zpracovávající geografická data pro vyžití ve veřejné správě
Šlégl, Ondřej
Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro dětská hřiště v Brně. V úvodní části je provedena analýza podobných aplikací v České republice. Dále jsou vysvětleny jednotlivé fáze vývoje aplikace od sběru dat až po konečnou implementaci aplikace.
Mapování skalních výchozů v okolí PR Klenov na základě dat leteckého laserového skenování
Stuchlík, David
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití přesného digitálního modelu terénu, vytvořeného z dat získaných pomocí leteckého laserového skenování za účelem identifikace terénních útvarů se zaměřením na skalní výchozy. Měření bylo provedeno na lokalitě PR Klenov a výsledky analýz byly porovnány se skalními výchozy zaměřenými pomocí GPS přístroje. Analýza digitálního modelu byla provedena v programu ArcGIS 10.3., kde byly použity různé metody (geomorfometrické analýzy) na odhalení skalních výchozů. Cílem bylo zjistit přesnost leteckého laserového skenování a také najít nejpřesnější metodu na zjištění skalních výchozů.
Analýza území v prostředí GIS pro účely komplexních pozemkových úprav
Driml, Tomáš
Diplomová práce se zabývá problematikou geoinformačních analýz v rámci komplexních pozemkových úprav. Srovnává výpočty dlouhodobé průměrné ztráty půdy s využitím různých digitálních modelů terénu a topografických faktorů. Dále se zaměřuje na hodnocení odtokových a erozních poměrů na základě rozboru současného stavu zájmového území, jímž je obvod probíhajících pozemkových úprav na katastrálním území Kunovice, za podmínek scénáře konvenčního zemědělství. S těmito podklady byla v rámci diplomové práce navržena protierozní opatření včetně hlavních polních cest a rozšířen územní systém ekologické stability o interakční prvky pro potřeby těchto opatření. Poté byla úspěšně ověřena jejich efektivita. Výsledky návrhů jsou v další části práce zpracovány do podoby mapových výstupů a v diskuzi projednány přínosy návrhu z hlediska zpřístupnění vodního režimu krajiny, erozního ohrožení a ekologické stability.
Webová aplikace zobrazující toky dat mezi objekty na generované online mapě
Német, Kryštof
Német, K., Webová aplikace zobrazující toky dat mezi objekty na generované online mapě. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu mapové interaktivní prezentace formou webové aplikace pro vizualizaci dat na mapě. Aplikace je tvořena pro akademické účely, především pro budoucí výzkumy vizualizované na mapě. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a technologie využité v mapových aplikacích a popis použitých technologií a nástrojů při implementaci. V praktické části je popsán návrh aplikace a uložení dat, implementace aplikace a testování zhotovené aplikace. V závěru práce je provedena diskuze, možná rozšíření aplikace a uplatnitelnost aplikace v praxi.
Zhodnocení prostorového chování a početnosti prasete divokého v lesním prostředí na základě analýzy distribuce trusu
Hrubý, Petr
Prase divoké (Sus scrofa) je vysoce adaptabilní. To dokazuje tím, že prospívá v dnešní kulturní a intenzivně využívané krajině. V letním období se zdržuje v polích, kde nachází dostatek potravy, klid a způsobuje škody na plodinách. Na zimní období se přesunuje do lesů, kde jsou podmínky méně příznivé. V těchto lokalitách je intenzivně loveno, ale i rušeno těžbou lesa, turistickým ruchem a dalšími lidskými aktivitami. V zimním období má v lesích jen omezené zdroje potravy, a proto vyhledává a navštěvuje krmeliště. Stupňující se problémy ohledně prasete divokého byly podnětem ke studiu jeho chování. Chování bylo studováno pomocí analýzy distribuce trusu v lesním komplexu Bradlo o rozloze 11,59 km2. Komplex leží na severovýchodě České republiky a je obklopen zemědělskou krajinou. Distribuce trusu byla hodnocena na 617 výzkumných plochách (každá o rozloze 100 m2), které byly rovnoměrně rozloženy v celém lesním komplexu. V prvním roce (2017) bylo nasčítáno 20,4 jedinců na km2. Ve druhém roce (2018) po intenzivním lovu během roku bylo nasčítáno 15,1 jedinců na km2. Při výzkumu byl zkoumán vztah mezi množstvím trusu na jednotlivých plochách a jednotlivými faktory jako jsou geomorfologické charakteristiky, vzdálenosti od krmelišť, zdroje vody, okraje lesa, cest, turistických stezek a intravilánů. Byl zkoumán vliv lesního prostředí a příslušnosti k honitbě. Bylo potvrzeno, že nejvíce prasat se zdržuje v mladých hustých lesních porostech bez ohledu na příslušnost k honitbě, vzdálenost od cest, turistických stezek, intravilánů a oblastí s intenzivní těžbou lesa. S rostoucí vzdáleností od okraje lesa se zvyšovalo množství trusu, a naopak s rostoucí vzdáleností od krmelišť množství trusu klesalo. Vliv geomorfologických vlastností a vzdálenost od vodních toků nebyl prokázán.
Pasport městské zeleně v Novém Městě na Moravě
Nováková, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá pasportem zeleně ve vlastnictví Nového Města na Moravě, v okrese Žďár nad Sázavou. Byly zaznamenány dendrometrické údaje o dřevinách a to na pěti základních plochách v rámci centra města a jeho blízkého okolí. K záznamu pořízených dat byla použita nová moderní technologie služby ArcGIS Online, konkrétně program Survey123. Dále byla také hodnocena provozní bezpečnost těchto základních ploch. Výstupem mé práce jsou grafy dřevinné skladby a přehledná databáze dřevin rostoucích na vybraném území spolu s rozsáhlou fotodokumentací, která je přiložena na DVD.
Mapování fluviálních tvarů na území CHKO Poodří na základě analýzy digitálních modelů terénu
Kruttová, Michaela
Tato diplomová práce se zabývá identifikací fluviálních tvarů včetně jejich parametrizace. Jsou testovány metody automatické a poloautomatické identifikace fluviálních tvarů aplikované na digitální model terénu zájmového území a jejich porovnání se skutečným stavem v území. Na základě analýzy výškopisu v prostředí GIS je zvolena optimální metoda mapování a její aplikace na vybraném území. Výsledkem práce je popis metod a analýz k detekci fluviálních tvarů, komplexní mapa fluviálních tvarů vybraného území a zhodnocení přínosů výsledků pro ochranu přírody a krajiny a management CHKO Poodří.
Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
Knotek, Jan
Práce je zaměřena na využití GPS navigací v zemědělské praxi. Cílem této práce je nasazení a řízení zemědělské techniky při řešení protierozních opatření. Tyto opatření jsou reakcí na připravovanou tzv. protierozní vyhlášku. V teoretické části práce je stručně popsán systém GPS a práce s geodaty, dále jsou teoreticky popsány postupy, omezující vodní erozi půdy. Následně je stručně popsána problematika erozních opatření a soubor informací potřebných k využití GPS navigací při boji s touto problematikou. V praktické části byla vytvořena metodika pro vytváření protierozní opatření. Podle této metodiky byl následně vypracován postup na upravení SEO DPB. Tento postup byl následně apli-kován a testován v podniku POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo. V závěru práce je vyhod-noceno obhospodařování na takto upraveném DPB a jsou zde popsány problémy, které nastaly při vytváření těchto protierozních opatření. Z těchto problémů jsou pak vyvozeny doporučení pro nasazení a následní řízení zemědělské techniky při vytváření protieroz-ních opatření.
Studie odtokových poměrů vybraného povodí pomocí hydrologického modelování
Gottwaldová, Petra
Diplomová práce „Studie odtokových poměrů vybraného povodí pomocí hydrologického modelování“ se zabývá analýzou odtokových poměrů a retenčních schopností povodí potoka Kašnice v okrese Břeclav. Teoretická část se věnuje literárnímu přehledu dané problematiky a charakteristikou zájmového povodí. Získané informace o krajinném pokryvu, hydrologických skupinách půd a číslech odtokových CN křivek byly zpracovány v programu ArcGIS. Vytvořené výstupy následně sloužily jako vstup pro hydrologický model DesQ-MAXQ. Výsledné hodnoty specifického průtoku, doby koncentrací, potenciální retence, zadržení vody a objemů přímých odtoků jsou prezentovány v podobě přehledných mapových výstupů. Výsledkem práce bylo zhodnocení odtokových poměrů daného povodí IV. řádu.
Využití GPS ve strojních linkách v rostlinné výrobě
Novotná, Martina
Bakalářská práce s názvem „Využívání GPS ve strojních linkách rostlinné výroby“ se zabývá hlavně popisem techniky potřebným pro využívání GPS systému v zemědělství. Teoretická část práce se zaměřuje na stručný přehled v jednotlivých odvětvích precizního zemědělství. Základní přehled o GNSS a jeho částech. Druhá část s názvem Vlastní práce se zajímá, pomocí dotazníkového šetření, jak moc je precizní zemědělství a využívání GPS systému v České republice doposud rozšířeno, jak jsou zemědělci nakloněni používání technologií precizního zemědělství.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 421 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.