Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,084 záznamů.  začátekpředchozí1063 - 1072dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ověření vlivu speciálních cvičení ve fyzioterapeutických centrech v Jihlavě
POLÁK, Ondřej
Bolest zad je jedním z nejrozšířenějších onemocnění na celém světě. Tato práce je zaměřena na speciální cvičení a léčebné metody pro jedince s bolestí v oblasti zad. V první části je popsán pohybový aparát, funkce svalů a použité metody a cviky na odstranění bolesti ve fyzioterapii. K výzkumu, byly vybrány fyzioterapeutická centra a osloveny osoby s problémy se zády. Podstatou výzkumu bylo měření kloubního rozsahu pohybu, odstranění svalových dysbalancí a vysvětlení speciálních cviků jedincům na protažení zkrácených a posílení ochablých svalů v dané oblasti. Měření probíhalo ve dvou fázích, vstupní a výstupní měření a úkolem bylo zjištění vlivu cvičení a stanovených léčebných metod na odstranění nebo zmírnění svalových dysbalancí a bolesti zad. Výzkum probíhal ve třech fyzioterapeutických a rehabilitačních zařízeních v Jihlavě.
Význam fyzioterapie v poporodním období ženy
PAVLOVÁ, Lenka
Tématem této bakalářské práce je Význam fyzioterapie v poporodním období ženy. Co se týče těhotenství, nejen že je pro ženu dostupná výborná zdravotní péče, ale existuje i velké množství organizací, které zprostředkují nastávajícím matkám poradenský servis, cvičení pro těhotné nebo předporodní přípravu. Bohužel tato péče většinou brzy po porodu končí a ženě v šestinedělí procházející mnoha fyzickými i psychickými změnami již není věnována taková pozornost. Přitom právě v tomto období si žena zaslouží zájem o svůj zdravotní stav. V oblasti fyzioterapie by jí mělo být poskytnuto dostatek informací o změnách, kterými organismus prochází, o účincích a principech cvičení po porodu, o vhodnosti polohování a o další problematice se kterou se rodička setká. Cílem práce bylo prostudovat tělesné změny ženy po porodu, vypracovat rehabilitační plán cviků a prozkoumat, zda má působení individuální terapie pozitivní vliv na stav rodičky. Teoretická část se zabývá složením porodních cest, fyziologickými změnami v těhotenství, problematikou porodu, porodními poraněními, involučními změnami organismu v šestinedělí a vhodnými fyzioterapeutickými metodami. Experimentální část se věnovala kvalitativnímu výzkumu a byly použity tyto metody: anamnéza, status praesens, přímé pozorování, výstupní vyšetření, kazuistika a sekundární analýza dat. Výzkum byl proveden na dvou pacientkách po fyziologickém porodu a na jedné pacientce po císařském řezu. Tyto pacientky byly vybrány ze základního souboru pacientek Gynekologicko - porodnického oddělení. Výsledky práce prokázaly pozitivní vliv fyzioterapie po porodu na držení těla, dechový stereotyp, hluboký stabilizační systém a došlo k úpravě nejvýraznějších svalových dysbalancí. Cíle práce byly splněny. Mezi nové poznatky, které tato práce přinesla patří bezesporu poukázání na důležitost fyzioterapie v tomto období, nemožnost tuto péči standardizovat kvůli individuálnosti každé ženy a význam věnovat se ženskému tělu po porodu jako celku, protože ovlivňování jen jeho nejviditelněji postižených částí nemá význam.
Prevence a rehabilitace přetížení pojivové tkáně dolních končetin u hokejových brankářů
BEDNAŘÍK, Karel
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kompenzačních cvičení jako plnohodnotné části přípravy hokejových brankářů při prevenci a rehabilitaci poranění způsobených jednostrannou zátěží a přetěžováním tkání dolních končetin. Prvním cílem práce bylo zjistit stav kompenzačních a relaxačních postupů v zařazení do tréninkového procesu mladých i dospělých hokejových brankářů. Druhým cílem bylo navrhnout vhodná kompenzační cvičení a dokázat jejich vliv na organismus. Základní strategií bakalářské práce byla kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Při sběru dat byly využívány metody strukturovaných dotazníků s otevřenými i uzavřenými otázkami, strukturované rozhovory, dále metody pozorování a speciální fyzioterapeutická vyšetření. Využíval jsem klinické vyšetřovací metody aspekce, palpace, měření svalové síly, goniometrie a další fyzioterapeutické metody. Získaná data byla vyhodnocena, zapracována do tabulek a grafů. Testovaný soubor byl vytvořen selektivním výběrem, kdy klienti museli splňovat požadavky: - klient je hráčem ledního hokeje na vrcholové úrovni nebo vysoké úrovni - klient hraje na postu brankáře - klienti byli z rozdílných věkových skupin a rozdílných hokejových klubů Pro první cíl práce jsem vybral skupinu 9 respondentů, z devíti různých hokejových klubů v rámci ČSLH a zahraničních hokejových klubů. Pro druhý cíl jsem vybral skupinu šesti klientů, na kterých byl prováděn 3 měsíční výzkum, na jehož konci byla porovnávána vstupní a výstupní vyšetření. Na základě těchto výsledků jsem graficky znázornil vliv a možnosti kompenzačních cvičení jako vhodné a nedílné části v tréninkovém procesu. Výsledky práce ukázaly, že při tréninku a výchově hokejových brankářů jsou velice často opomíjeny relaxační a kompenzační metody. Přičemž tyto metody mohou zabraňovat jednostrannému přetížení, následným problémům a poraněním tkání dolních končetin. Práce dokládá, že ačkoliv jsou negativní výsledky jednostranného přetížení známy, jejich kompenzaci a nápravě se neklade dostatečná pozornost a v praxi nejsou využívány, nebo jen velmi okrajově, žádné kompenzační mechanismy. Přitom z výsledků práce je naprosto zřejmé, že kompenzační a relaxační metody mají velice pozitivní vliv na problémy způsobené jednostrannou zátěží, jak na úrovni preventivní, tak na úrovni rehabilitační.
Vliv fyzioterapie na zlepšení celkového stavu pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
ČERVINSKÁ, Klára
Bakalářská práce shrnuje současné poznatky o roztroušené skleróze mozkomíšní a jejích způsobech léčby. Cílem práce je sestavení a realizace vhodné komplexní fyzioterapeutické léčby, která bude mít pozitivní efekt na stav pacienta s roztroušenou sklerózou. Práce se skládá ze dvou částí. První část je věnována etiopatogenezi nemoci, symptomům, diagnostice, farmakologické terapii a významu rehabilitační léčby. Druhá, empirická, část práce se zabývá kazuistikami dvou pacientek s odlišnými formami nemoci. V této části je popsán nynější stav pacientek, průběh rehabilitační léčby a její zhodnocení. Dále jsou zde uvedena provedená vyšetření, anamnézy pacientek a návrhy dlouhodobých rehabilitačních plánů. Výzkum probíhal po dobu dvou měsíců v RS centru v Praze. Efekt terapie jsem posuzovala zhodnocením fyzické kondice pacientek a kineziologickým rozborem. Součástí práce je dotazník, ve kterém pacientky subjektivně hodnotí vliv fyzioterapie na jejich celkový stav. Rehabilitace má vliv na stav pacientů zejména, co se týče úpravy držení těla, dechového stereotypu a ovlivnění stability. Fyzioterapie pomáhá pacientům ovlivňovat některé symptomy RS, a tak zkvalitňovat každodenní činnosti. Efekt je však krátkodobý, proto je nutné rehabilitovat dlouhodobě a přizpůsobovat léčbu progresivnímu charakteru onemocnění.
Fyzioterapie jako součást aktivního přístupu k seniorskému věku
DUDOVÁ, Helena
Problematika seniorského věku je v současné době i vzhledem k demografické situaci aktuálním společenským tématem. Seniory, zvláštnostmi jejich věku a jejich potřebami se zabývají mnohé vědní disciplíny a také nejrůznější organizace, jejichž cílem a úkolem je přispět ke snadnějšímu zvládání obtíží, které jsou obvykle se stárnutím a stářím spojovány. Bakalářská práce se vyslovuje k tématu seniorského věku v rovině jeho úspěšného aktivního prožívání, k němuž může přispět také fyzioterapie a léčebná rehabilitace. Teoretická část práce se zaměřuje na popis seniorského věku, možnosti fyzioterapie a léčebné rehabilitace ve stáří a pozici fyzioterapeuta v zařízení zdravotní a sociální péče. V praktické části bakalářské práce jsou vyhodnoceny dotazníky z anonymního dotazníkového šetření, které bylo provedeno v některých zařízeních zdravotní a sociální péče ve vybraných městech Plzeňského (Plzeň, Klatovy, Sušice) a Jihočeského kraje (České Budějovice, Strakonice, Vodňany). V dotazníkovém šetření bylo zjišťováno, zda kinezioterapie a jednotlivé formy fyzikální terapie tvoří součást standardní nabídky služeb těchto zkoumaných zařízení a zda odlišné nabídce odpovídá také odlišná spokojenost seniorů. Z výsledků šetření vyplývá, že některé formy fyzikální terapie ve vybraných dotazovaných zařízeních příliš zastoupeny nejsou, což ovšem spokojenost seniorů příliš neovlivňuje. Současně respondenti poskytované služby fyzioterapie a léčebné rehabilitace využívají v poměrně malém množství. Proto by bylo dobré nejen rozšiřovat v zařízeních zdravotní a sociální péče nabídku fyzioterapie a léčebné rehabilitace, ale také současně zvyšovat informovanost seniorů o jejich blahodárném vlivu na fyzické a duševní zdraví.
Fyzioterapie u nemocných s onkologickou diagnózou se zaměřením na nádory prsu
MALENINSKÁ, Zuzana
V mé bakalářské práci na téma Fyzioterapie u nemocných s onkologickou diagnózou se zaměřením na nádory prsu je veškerá problematika soustředěna na nejčastější zhoubný nádor prsu u žen, kterým je karcinom prsu. Cílem práce bylo podat v teoretické části přehled o problematice karcinomu prsu, zejména se zaměřením na zhodnocení komplikací po operaci nádoru prsu v důsledku odstranění spádových lymfatických uzlin a jejich terapie. V praktické části jsem u pacientek po chirurgickém výkonu sledovala změny po zákroku a jestli se u nich časnou terapií podařilo předejít vzniku pooperačních komplikací. Využívala jsem metodiku kvalitativního výzkumu. Výzkum byl prováděn na dvou pacientkách, které podstoupily chirurgický zákrok kvůli diagnostikovanému karcinomu prsu. Pacientky byly vybrány s ohledem na rozsah chirurgického výkonu ze základního souboru pacientů Chirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Použila jsem následující techniky sběru dat - rozhovor, anamnéza, pozorování (kineziologický rozbor), kazuistika a analýza osobních zdravotnických dokumentů. Výsledky byly zpracovány formou kazuistik. Pozorováním obou pacientek byla ověřena skutečnost, že časnou terapií se podaří předejít pooperačním komplikacím. Došlo ke zlepšení hybnosti v ramenním kloubu a uvolnění měkkých tkání, obnovení volné pohyblivosti hrudníku a správného stereotypu dýchání. Nedílnou součástí terapie je pacientkou zodpovědně prováděná autoterapie a preventivní opatření. Práce může být využita pro klinickou práci fyzioterapeutů, ostatních zaměstnanců ve zdravotnictví a pro potřeby pacientů, kteří se této problematice věnují.
Osteoartróza velkých kloubů dolních končetin v kontextu fyzioterapie
KAŇKOVSKÁ, Martina
Moje bakalářská práce má název Osteoartróza velkých kloubů dolních končetin v kontextu fyzioterapie. V mé práci jsem se především zabývala problematikou vzniku, léčby a prevencí osteoartrózy. Obsahem teoretické části práce je zpracování teoretických podkladů souvisejících s tímto onemocněním. Hlavní kapitoly jsou zaměřeny na anatomickou část, definování pojmu gonartróza a coxartróza, příčiny, diagnostiku, léčbu a prevenci. Obsahem výzkumné části práce jsou dvě kazuistiky pacientek po operaci totální náhrady kloubu. Cílem této práce bylo v teoretické části podat informace o problematice osteoartrózy a její prevenci a v praktické části ověření vlivu fyzioterapie při opětovném rozvíjení funkčnosti kloubu po totální endoprotézy po operaci. Cílem v praktické části práce bylo na podkladě kazuistik zjistit, zda fyzioterapeutická léčba pomůže tomu, aby se kloubní pohyblivost operovaného kloubu opět rozvinula. Pro praktickou část bakalářské práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkum byl proveden v Nemocnici Jihlava na lůžkovém ortopedickém oddělení. Testovaný soubor byl tvořen dvěma pacienty s diagnózou gonartóza a coxartróza. Tyto diagnózy byly stanoveny ošetřujícím lékařem pacientů. Výsledky jsou zpracovány formou kazuistik. U obou pozorovaných pacientů došlo k postupnému rozvíjení pohyblivosti a celkové zlepšení funkce operovaného kloubu. Má práce může sloužit jako teoretický podklad pro studium žáků vysokých škol zdravotnických oborů. Pro fyzioterapeuty může být inspirací v návrhu rehabilitačního plánu při terapii s pacienty této diagnózy.
Možné fyzioterapeutické postupy jako součást léčby u pacientů s amputací dolní končetiny
SAVVINOVÁ, Kristýna
V bakalářské práci se snažím nahlédnout do problematiky amputací dolních končetin. Amputace je rozsáhlý chirurgický výkon, při kterém dochází k perifernímu odstranění části těla. Za cíle jsem si zvolila v teoretické části seznámit širokou veřejnost s problematikou návratu pacientů po amputaci dolní končetiny do běžného života, a v praktické části snažit se tento návrat usnadnit pomocí komplexního a multidisciplinárního přístupu k jedinci. Výzkum byl prováděn kvalitativním způsobem pomocí kazuistik, a to na dvou probandech mužského pohlaví, u nichž byla provedena amputace pravé dolní končetiny ve stehně. Tito dva probandi jsou podobného věku, se stejným typem amputace. První pacient byl hospitalizován v Nemocnici sv. Zdislavy s.r.o., Mostiště, kde jsem se věnovala časné pooperační fyzioterapii. S druhým pacientem byl výzkum prováděn v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, Luže {--} Košumberk, kde jsem se zaměřila na fyzioterapeutické postupy vhodné v protetické fázi rehabilitace. Vybrala jsem si tyto dva probandy také proto, abych mohla ukázat, že není důležitá pouze časná pooperační rehabilitace, ale také její protetická část s následným pokračováním doporučené autoterapie. U obou pacientů došlo k velkému zlepšení po fyzické i psychické stránce, k čemuž nepochybně přispěl komplexní a multidisciplinární přístup v průběhu celé jejich péče. V sebeobslužných činnostech jsou pacienti téměř soběstační, což je velmi důležité v otázce jejich návratu do běžného života. Tato práce může být dále využita v klinické praxi fyzioterapeutů a ostatních zdravotnických pracovníků. Také může sloužit jako edukační materiál pro pacienty.
Podpůrná terapie za asistence psa jako součást ucelené rehabilitace u osob s postižením pohybového aparátu
BAUEROVÁ, Monika
ABSTRAKT Využívání zvířat jako pomocníků či společníků člověka je stejně staré jako domestikace sama. Kontakt se zvířetem, pokud je člověkem přijímán pozitivně, uklidňuje, zpomaluje tep a snižuje tlak, uvolňuje napětí, zprostředkovává komunikaci, kompenzuje chybějící schopnosti člověka. Canisterapie jako podpůrná rehabilitační metoda přispívá k uvolnění svalových spazmů, k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci klienta s ostatními klienty a ošetřovateli. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení canisterapie v rámci ucelené rehabilitace osob s postižením pohybového aparátu. Zvláštní pozornost je věnována problematice jedinců postižených dětskou mozkovou obrnou a achondroplázií. Cílem bakalářské práce je zjištění vlivu terapie za asistence psa na osoby s postižením pohybového aparátu. Dílčím cílem práce je vymezit postavení a pozici terapie za asistence psa v rámci integrální ucelené rehabilitace klienta. Výzkum je zaměřen především na využití metody Animal Assisted Therapy (terapie). V rámci výzkumné části bakalářské práce je využito kvalitativních technik sběru dat. Techniky sběru dat byly použity: anamnéza, pozorování (kineziologické vyšetření), sekundární analýza dat a fotodokumentace. Výsledky působení canisterapie metody AAT prokazují v rozličných oblastech pozitivní vliv na obě sledované klientky trvale žijící v diagnostickém ústavu sociální péče. Výzkum byl realizován u klientky postižené kvadruspatickou formou dětské mozkové obrny a u klientky s achondroplázií. Kazuistiky obou zmiňovaných klientek popisují způsob vedení, průběh a výsledky terapie za asistence psa .
Využití speciálních fyzioterapeutických metodik u syndromu zmrzlého ramena
KUBALÁKOVÁ, Tereza
Tématem bakalářské práce je syndrom zmrzlého ramene. Jedná se o časté postižení ramenního kloubu, ale patří mezi nejméně objasněné onemocnění ramene. Má zcela typický průběh a objektivní nález, charakteristické je zejména omezení aktivní i pasivní hybnosti. Tento syndrom je velmi bolestivý dlouhotrvající stav. Pacienti se obvykle uzdraví, ale už nikdy nemusí získat zpět svou plnou hybnost. Cílem první části práce je zpracování teoretických podkladů týkajících se dané problematiky. Cílem výzkumné části byl výběr klientů se syndromem zmrzlého ramene a praktické ověření jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických postupů používaných ve fyzioterapii. Pro praktickou část bakalářské práce byla použita metoda kvalitativního výzkumu, případová studie. Bakalářská práce může být využita v klinické praxi fyzioterapeutů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,084 záznamů.   začátekpředchozí1063 - 1072dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.