Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 251 záznamů.  začátekpředchozí240 - 249další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Antropologická východiska etablovaných politických stran v ČR s ohledem k sociální problematice
CHARYPAROVÁ, Elena
Diplomová práce mapuje základní dějinná antropologická východiska a odlišné představy o člověku, na základě kterých se formovaly různé politické teorie a jednotlivé politické ideologie. Z těchto politických ideologií pak čerpají klíčové principy i současné etablované politické strany České republiky a vytvářejí podle nich své dlouhodobé politické programy. Práce se zaměřuje na otázky sociálního charakteru, které jsou nedílnou součástí každého politického programu jednotlivých politických stran a současně nejvíce reflektují a odpovídají na základní potřeby i zájmy každého člověka. Nakonec práce vyzdvihuje základní uznávané hodnoty všech uvedených politických stran, mezi které patří pojmy jako jsou svoboda, rovnost, spravedlnost a solidarita.
Etické aspekty otcovství
ČECHOVÁ, Lenka
Práce se zabývá tématem otcovství z historického, sociologického, psychologického a etického pohledu. Význam otce ve výchově dítěte je vymezen jak z obecného hlediska, tak z hlediska konkrétních vývojových fází dítěte a jeho ženského a mužského pohlaví. Stěžejní část práce spočívá v charakteristice základních etických aspektů, které by měl otec uplatňovat při výchově dítěte. V závěrečném shrnutí práce je věnována pozornost problematice homosexuálních otců a dilematu, které je spojeno se svěřováním dětí do jejich výchovy.
Proměny partnerství, manželství a rodiny
TRŮBLOVÁ, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá postoji veřejnosti k proměnám partnerství, manželství a rodiny. Teoretická část vysvětluje pojmy manželství a rodina a popisuje tradiční, moderní a postmoderní rodinu a její formy. Dále charakterizuje roli muže a ženy v rodině, dělbu práce mezi nimi a poukazuje na etické aspekty proměny dnešní rodiny. Praktická část se orientuje na zjištění, zda volba tradičního manželského svazku, moderního partnerství či postmoderních alternativ v soužití bude ovlivněna osobní zkušeností respondentů, jejich věkem a pohlavím
Postoj současné české společnosti k otázce Desatera
BOROVKOVÁ, Blanka
Práce se zabývá vztahem současné české společnosti k otázce Desatera. První dvě kapitoly jsou věnovány teologicko-antropologickému pohledu na člověka v oblasti lidské svobody a příslušných norem. Třetí část se zabývá problematikou Desatera jako kodexu etických norem s ohledem na biblické kořeny, etický a katechetický rozměr. Dále je zde nastíněna úroveň hodnotové orientace a religiozity současné české společnosti i s poukazem na evropský kontext. Na základě získaných podkladů a výsledků výzkumu provedeného na jedné českobudějovické státní střední škole je v páté části práce reflektováno postavení Desatera v naší společnosti.
Křesťanská výchova jako výchova k hodnotám
HEROUT, Jiří
Bakalářská práce se zabývá otázkou křesťanské výchovy a postupného přijímání hodnot. Jako hlavní determinanty tohoto přijetí se jeví svobodná vůle a rozum. V práci je nastíněn pohled papeže a pedagoga Jana Pavla II., který vyzdvihuje osobu člověka díky důstojnosti, která mu byla darována Bohem. Hodnota je zde prezentována jako dar vzájemné sounáležitosti, kdy jsou lidé odkázáni na vzájemnou pomoc, ne pro materiální chtění, nýbrž pro naplnění křesťanského povolání. Tento postoj prezentuje v práci křesťanský myslitel a filosof Immanuel Kant.
Filosoficko - etické aspekty ve výchově a vzdělávání
VOJTĚCH, Milan
Obsahem a smyslem práce je zmapování historického vývoje vztahu pedagogů a dětí a nesporný kvalitativní posun směrem k potřebám a možnostem dítěte (resp. žáka). V rámci tohoto vývoje představuje bohatou škálu názorů a směrů a to z oblasti nejen pedagogiky ale také psychologie, filosofie a teologie. Na příkladech ukazuje zjevné i méně zjevné chyby a nedostatky, kterých se jak v minulosti, tak i dnes dopouštějí, nebo mohou dopouštět ti, kteří se na výchově a vzdělávání dětí podílejí a snaží se poskytnout (navrhnout) určitý návod, ja by bylo možno se těchto nedostatků vyvarovat, či je alespoň zredukovat. V práci jsou hojně citovány nosné myšlenky předních odborníků z výše jmenovavých oborů, které zde slouží jako určité vodítko a potvrzení směru, kterým se autor práce vydal.
Spontánní dětská hra a její proměny
KOŠKOVÁ, Petra
Bakalářská práce upozorňuje na proměny spontánních dětských her související s proměnami společnosti a požadavky kladenými na současné děti. Teoretická část je zaměřena na základní znaky, specifika a druhy her. Zabývá se pojmem volná hra a hračkou, jako nástrojem volné hry. Definuje pojem {\clqq}dětství`` v souvislosti s riziky, která se v současnosti k tomuto životnímu období přidružují. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum proměn spontánních her současných dětí, jejich rodičů a prarodičů.
Etické hodnoty pluralismu
STRÁSKÝ, Václav
Práce se zabývá analýzou postmoderny, zvláště jejího ohniska {--} pluralitou. Cílem je zhodnotit její význam z pohledu etiky a ukázat, že pluralismus nejenže je stav, kterému se nelze vyhnout, ale je to také stav veskrze kladný, neboť pomáhá rozvíjet svobodu lidí a umožňuje jejich vlastní sebeurčení. První kapitola je jakýmsi úvodem do postmoderní filosofie a postmoderního stavu společnosti. Druhá kapitola pojednává teoreticky o pluralismu. Popisuje jeho fungování, jeho požadavky a obhajuje ho před kritikou. Třetí kapitola stručně ilustruje některé konkrétní příklady pluralismu. Tématem poslední kapitoly je svoboda a to, co jí pluralismus přináší pozitivního. V závěru shrnuji poznatky, k nimž jsem dospěl, a obhajuji pozitivní přínosy plurality.
Validizace psychodiagnostického testu ESK - Existenciální škála
MÍČAN, Vlastimil
Konstrukce testu ESK si klade za cíl zmapovat a změřit duševní schopnosti člověka, čímž se míní připravenost k plnému, smysluplnému životu. Existenciální škála neměří duchovní dimenzi jako takovou, nýbrž zkušenost s používáním těchto schopností. Skóry ESK tedy nepopisují trvalé osobnostní vlastnosti, ale současnou zkušenost člověka s uplatňováním potenciálních vlastností, které má každý v podstatě ve stejném rozsahu, avšak rozdílnou měrou je svým životem uskutečňuje. Dotazník se táže probanda na jeho obvyklé reakce, které mu slouží ke zvládání životních situací. Mnoho položek nevykazuje vlastnost zjevné validity, takže proband neví, co test měří a tím zmenšuje nebezpečí zkreslování odpovědí ve směru jejich společenské žádoucnosti. Odpovědi jsou rozděleny do čtyř základních škál, tyto škály se sloučí po dvou a vzniknou dva faktory vyššího řádu, kde po sloučení těchto faktorů lze vypočíst celkový skór, vyjadřující celkovou {\clqq}naplněnost existence`` či {\clqq}subjektivně vnímanou smysluplnost existence``. Tímto dotazníkem bylo zkoumáno 210 respondentů a porovnáno s rakouskými normami Na závěr byla použita korelační analýza dotazníků ESK a SPARO ke zjištění souvislostí mezi jednotlivými stupnicemi ESK a osobnostní strukturou jedince.
Svoboda a odpovědnost jako podstata problému světového šíření demokracie
Bednář, Miloslav
Bednář se ve svém příspěvku zabývá především svobodou a odpovědností, které představují klíčové prvky při šíření demokratických myšlenek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 251 záznamů.   začátekpředchozí240 - 249další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.