Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  začátekpředchozí16 - 25  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh bypassu v rámci protipovodňové ochrany města Prostějov
Juráňová, Barbora ; Zedníček, Jiří (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navržení a posouzení protipovodňové ochrany v Prostějově, speciálně pro městskou část Vrahovice. Zároveň bude stanovena kapacita toku Romže, který zájmovou oblastí protéká.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
Posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení KPÚ Hať a Darkovice
Moravcová, Aneta ; Ing. Aleksandra Ručková,PhD., (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo posouzení účinnosti realizovaných prvků plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Hať a Darkovice. V programu Atlas DMT byl vytvořen digitální model terénu, na základě kterého byl s pomocí nástrojů ArcGis stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých subpovodích před a po návrhu. Stanovena byla také účinnost navržených suchých ochranných nádrží. Součástí práce je návrh alternativního řešení protierozní a protipovodňové ochrany.
Ochrana obyvatelstva v městě Ústí nad Orlicí před povodněmi
Ruhásová, Aranka ; Hradil, Jaroslav (oponent) ; Nykodým, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva před povodněmi. V práci jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti povodní, prostředky ochrany proti povodním, povodňové orgány a legislativní zabezpečení jak v ČR, tak i v EU. Práce dál zahrnuje popis programů na modelování povodní a metody analýzy rizik při povodních. Další část práce je věnovaná hodnocení připravenosti ČR a EU, vyhodnocení jsou z předešlých povodní z roku 1997, 2002 a 2006.Veškeré získané informace jsou v poslední kapitole aplikované na zájmovou lokalitu a je hodnocená připravenost a možnost zlepšení situace v ochraně před povodněmi.
Studie protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření
Moravec, Jiří ; Sobotková, Veronika (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany s využitím systému přírodě blízkých opatření ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu a stanoven průměrný erozní smyv na jednotlivých erozně uzavřených celcích. Na vybrané erozně ohrožené lokalitě byl v prostředí Microstation s použitím programové nádstavby InRoads vypracován návrh systému přírodě blízkých protierozních opatření. Jako systém přírodě blízkých opatření byla vybrána soustava retenčních nádrží se sedimentačním prostorem v kombinaci s plošným zatravněním. Snahou práce je poukázat na rozdíly mezi možným optimálním řešením a kompromisním řešením, respektujícím požadavky hospodařících subjektů. Řešení respektuje trend zadržení vody v krajině a užití nízkonákladových opatření.
Řešení protipovodňové ochrany v urbanizované krajině
NEUBAUER, David
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s povodněmi a jednotlivými druhy ochranných opatření. Tyto opatření by měly přispívat k snižování škod způsobených velkou vodou a chránit lidi na jejich zdraví a životě. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické čtenář nalezne pojmy spojené s povodněmi a protipovodňovými opatřeními, kde jsou jednotlivě popsány. Praktická část obsahuje jedno vybrané území, jeho podrobnou charakteristiku. Seznam literatury, ze které bylo čerpáno je uveden v závěrečné práci. Součástí práce je i fotodokumentace vybraného povodí a mapové výstupy pro lepší představu o zvoleném místě.
Systém ochrany obyvatelstva před povodněmi na řece Vltavě v obci Solenice
SOUKUPOVÁ, Adéla
Ve své bakalářské práci se zabývám možností snížení dopadů povodní na obyvatelstvo a majetek. Povodně jsou v dnešní době stále aktuálním tématem a jejich dopady mohou být někdy hrozivé, proto považuji za důležité zabývat se touto problematikou. V práci se věnuji dopadům na obyvatelstvo zejména z hlediska stránky materiálních škod, nesmíme ovšem zapomínat ani na dopady psycho-sociální. Jsou zde popsána vybraná protipovodňová opatření a definována jejich technologie. Následně jsou uplatněna v dílčích kapitolách.
Řešení protipovodňové ochrany v zemědělsky využívané a urbanizované krajině
PETR, Tomáš
Tato diplomová práce se zabývá problematikou povodní a jednotlivými druhy protipovodňových opatření, která přispívají ke zmírnění materiálních i lidských ztrát při povodňových stavech. Tato práce vymezuje hlavní teoretické pojmy na téma povodeň, čtenář je seznámen s krizovými situacemi a také s doporučeným postupem,jak se chovat při povodni. Praktická část zahrnuje výběr dvou území, jejich podrobnou charakteristiku, popis vybudovaných protipovodňových opatření a jejich schopnost zadržet a odvést nadměrné a dlouhotrvající srážky ze zemědělské půdy a intravilánu.V práci je také množství tabulek, obrázků a fotografií pro lepší představu a pochopení tématu. Seznam literatury, z které bylo čerpáno je uveden v závěrečné části práce.
Zhodnocení různých protipovodňových opatření v povodí při extrémních srážko-odtokových situacích
POMIJE, Tomáš
Cílem této diplomové práce je objasnění vlivu různých protipovodňových opatření při extrémních sráţko-odtokových situacích na řešeném území. Za tímto účelem byl pro území povodí Kopaninského potoka vytvořen hydrologický model v aplikaci Mike SHE. Zároveň byly vypracovány různé scénáře návrhů protipovodňových opatření, které prošly simulací v modelu Mike SHE. Výsledné údaje ze simulací slouţily jako podklad pro hodnocení účinnosti a aplikovatelnosti scénářů pro dané povodí.
Analýza povodňové situace 2002 na řece Lužnici - u obce Majdalena
ZÁVODSKÁ, Pavlína
V dnešní době, kdy přímo geometrickou řadou vzrůstá počet katastrofálních situací a to jak pouze v lokálním měřítku, tak i v celosvětovém je více jak příhodné rozpracovávat analýzy jednotlivých katastrof a výsledky těchto analýz využít ke zdokonalení přípravy na další povodňové situace. Orgány krizového řízení měly dostatek podkladů a informací z prvních velkých povodní 1997 na Moravě, tudíž se v roce 2002 na katastrofální povodně mohlo velmi dobře připravit. Povodeň 2002, konkrétně v obci Majdalena, se přímo dotkla života mnoha rodin. Povodňová vlna ničila majetek, výdobytky občanů obce, a to, co nezničila, vážně poškodila. Voda je mocný živel, ale pokud se dostane do lidského života a napáchá škody, je lidská psychika poznamenaná na velmi dlouho dobu. ?Analýza povodňové situace 2002 na řece Lužnici ? u obce Majdalena? se bude zabývat průběhem celé situace, řešením následků a následným zajištěním opatření. Hlavním cílem práce je zjistit stav současné protipovodňové ochrany na řece Lužnici u obce Majdalena, dílčím cílem je analýza povodňové situace 2002 z pohledu zasahujících složek a správce území. První část práce se věnuje povodním z obecného hlediska. Zabývá se popisem jednotlivých povodňových stupňů a jejich následné řešení. Po povodních 2002 byla zpracována řada analýz příčin těchto katastrofálních povodní. Byl zdokonalen způsob meteorologických předpovědí, navrhnuta opatření, vedoucích ke zlepšení předpovědní, hlásné a výstražné služby. Správci území se snaží za pomoci dotací zvýšit odolnost měst a obcí před povodněmi. Zásah byl následně analyzován z pohledu zasahujících složek, veřejné správy a občanů. Druhá část se převážnou měrou zabývá konkrétní analýzou povodňové situace na pískovně Majdalena, kde podrobnou analýzou bylo zjištěno, že hráze vodní nádrže byly projektované na stoletou vodu dle technických parametrů pro danou dobu. A jen kvalifikované rozhodování zainteresovaných orgánů kraje, obcí a zkušenosti získané po povodních v roce 1997 na Moravě, velmi významným způsobem přispěly ke zmírnění následků povodní a zabránily ztrátám na lidských životech. V této části jsou podrobněji rozpracovány zjištěné konkrétní výsledky. Metoda analýzy dat, která byla v této práci použita, je založena na studiu interních dokumentů správce vodní nádrže a záznamů těsně po protržení hráze. Tato studie byla použita i k potvrzení/vyvrácení hypotézy, zda jsou protipovodňová opatření natolik dostatečná, aby se případné eroze hráze neopakovaly. Zjištěné výsledky analýzy dat, byly konzultovány s odborníky, kteří při povodních zasahovali. Do práce byly zahrnuty grafy a obrázky. Práce je ukončena diskuzí, v které jsou diskutovány zjištěné výsledky analýzy sběru dat. Na závěr práce si lze položit hypotetickou otázku: Existuje možnost jasně, přesně a rychle předpovědět blížící se katastrofu, vzniklou následkem nečekaných přírodních změn?

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   začátekpředchozí16 - 25  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.