Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sulfates as phase II metabolites of natural phenolic compounds
Hetman, Anastasiia ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Siatka, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Anastasiia Hetman Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. Název diplomové práce: Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek Přírodní monofenolové látky, které se vyskytují v rostlinách a také vznikají při metabolismu polyfenolů střevní mikrobiotou, jsou absorbovány a procházejí 2. fází biotransformace. To má za následek tvorbu různých konjugovaných metabolitů, jako jsou sulfáty, jejichž biologická aktivita nebyla dosud studována. Tato práce byla zaměřena na přípravu a izolaci čistých sulfatovaných metabolitů fenolových látek, a to 4- methylkatecholu, protokatechové, homoprotokatechové, a 2,3,4-trihydroxybenzoové kyseliny a floroglucinolu za použití arylsulfotransferázy z Desulfitobacterium hafniense. Byly připraveny dva sulfatované produkty v dostatečné čistotě, a to 4-methylkatechol-O- sulfát (nedělitelná směs 4-methylkatechol-1-O-sulfátu a 4-methylkatechol-2-O-sulfátu) a floroglucinol-O-sulfát. Jejich antioxidační aktivita byla porovnána s aktivitou výchozích látek pomocí následujících šesti in vitro testů: zhášení DPPH (1-difenyl-2- pikrylhydrazyl) a ABTS (kyselina 2,2'-azinobis-...
Studium interakce dihydromyricetinu a alkoholu in vivo
Vargová, Silvia ; Hodek, Petr (vedoucí práce) ; Kubíčková, Božena (oponent)
Dihydromyricetin (DHM), také znám jako ampelopsin, je přírodní antioxidant nacházející se v rostlině Ampelopsis grossedentata, používaní v tradiční čínské medicíně. Dihydromyricetin vykazuje zdraví prospěšné účinky, působí např. antioxidačně, protizánětlivě, antimikrobiálně a proti rakovině. Používá se také na potlačení intoxikaci alkoholem či zmírnění projevů kocoviny nebo abstinence. Mechanismus působení DHM na metabolismus ethanolu je dodnes nejasný. Tato bakalářská práce je proto zaměřená na studium vlivu DHM na metabolismus ethanolu in vivo a vliv DHM na expresi cytochromu P450 2E1 (CYP2E1), který je jeden z hlavních enzymů účastnících se na odbourávání ethanolu v organismu. Potkaní samci byli jednorázově premedikováni ethanolem (EtOH) anebo ethanolem v kombinací s DHM a v krvi byla stanovována koncentrace EtOH. Množství EtOH a acetaldehydu v krvi jedinců svědčí, že DHM neovlivňuje rychlost metabolismu EtOH. Zároveň byl sledován vliv DHM při opakovaném premedikování EtOH. Skupina potkanů premedikována DHM vykazovala pomalejší metabolismus EtOH než skupina opakovaně premedikována pouze EtOH. Následně byl studován vliv DHM na expresi CYP2E1. Z jater potkanů byly připraveny mikrosomální frakce. Metodou Western blot s následnou imunodetekcí byla zjištěna zvýšená exprese CYP2E1 v jaterních...
Ovlivnění jaterního metabolismu ethanolu dihydromyricetinem
Boubínová, Gabriela ; Hodek, Petr (vedoucí práce) ; Bebová, Michaela (oponent)
Dihydromyricetin (DHM) se řadí mezi přírodní flavonoidní látky, které mají pozitivní účinky na lidský organismus. v čínské tradiční medicíně byly rostliny obsahující tuto látku využívány jako terapie při jaterních onemocněních a pro zmírnění projevů alkoholové intoxikace. Mechanismus účinku DHM na metabolismus ethanolu není doposud zcela znám. Na modelu primárního hepatocytu potkana byly studovány účinky DHM při ethanolové intoxikaci. Pomocí dvou fluorescenčních sond DCFDA a DHR bylo prokázáno, že DHM v závislosti na koncentraci snižuje množství reaktivních forem kyslíku a dusíku v primárních hepatocytech. Hepatoprotektivní efekt DHM se ale neprojevil, když byl u buněk exponovaných alkoholu stanovována aktivita či množství enzymu alaninaminotransferasy (ALT) jako markeru poškození. Následně byl studován vliv DHM na metabolismus ethanolu in vivo na modelu potkana. Potkani byli jednorázově premedikováni buď ethanolem nebo ethanolem s DHM. Ze stanoveného množství ethanolu a acetaldehydu v krvi je patrné, že DHM neovlivňuje rychlost ani množství metabolizovaného ethanolu. Vliv DHM na metabolismus ethanolu byl sledován také při opakované premedikaci ethanolem. u skupiny premedikované DHM byla zjištěna zvýšená koncentrace ethanolu v krvi, což naznačuje zpomalení metabolismu alkoholu vlivem DHM. Získané...
Interakce myricetinu s lidskou střevní mikroflórou
Hucková, Pavlína ; Hodek, Petr (vedoucí práce) ; Killer, Jiří (oponent)
Střevní mikrobiom přispívá k funkci imunitního systému. Nachází se v něm velké množství mikroorganismů, které na sebe navzájem působí a tím ovlivňují i hostitele. V současné době je směřována pozornost ke zkoumání vlivu střevního mikrobiomu na hostitele, ale také na vliv cizorodých látek na mikrobiom. Cizorodé látky mohou ovlivňovat jeho složení a následný mikrobiální metabolismus. U pacientů s Crohnovou chorobou bylo zjištěno, že mají nižší bakteriální zastoupení prospěšných bakterií. Proto je vhodné prozkoumat střevní mikrobiom těchto pacientů, a tak podrobněji pochopit vliv bakterií na průběh onemocnění a na použitou medikaci. Metodou RP-HPLC byly analyzovány odebrané fekální vzorky (B, C, D), které byly inkubované v čase 0, 3 a 6 hodin. Inkubace probíhala s přídavkem myricetinu v McDougallově pufru a BHI médiu. Analýzou bylo zjištěno, že ve fekálních vzorcích probíhá během inkubace degradace myricetinu bez ohledu na použitém médiu. Ve fekálním vzorku B probíhá degradace myricetinu rychleji v BHI médiu, než v McD. pufru. Ve fekálních vzorcích C a D je degradace v obou médiích podobná. Z těchto výsledků nelze usoudit, které médium je pro bakterie vhodnější. V žádném z analyzovaných vzorků nebyl nalezen metabolit dihydromyricetin. V dalších experimentech byly odebrané fekální vzorky (B, C, D)...
Protidestičkové účinky flavonoidů
Kopková, Nikola ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Jirkovský, Eduard (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Nikola Kopková Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název diplomové práce: Protidestičkové účinky flavonoidů Najviac zastúpene antioxidanty v bežnej potrave sú flavonoidy. Vykazujú antioxidačné a antiagregačné účinky a iné pozitívne pôsobia na kardiovaskulárne ochorenia. Flavonoidy sú sľubnými kandidátmi byť protidoštičkové lieky. Hoci niekoľko mechanizmov zodpovedných za protidoštičkový účinok bolo zverejnených len niekoľko bolo doložených publikovanými štúdiami. Inhibícia agregácie krvých doštičiek flavonoidmi je reverzibilná, čo je ďalším dôležitým faktorom. Údaje o agregáciach vyvolané trombínom sú kontroverzné, niektorí tvrdia, že flavonoidy nemajú žiaden účinok, iní, že majú pozitívne účinky. (U kvercetinu a genisteinu bola tiež pozorovaná inhibícia agregácie navodená thrombinom). Vplyv na kyselinu arachidonovú v agregačnej kaskáde je dobre zdokumentované, ale existuje niekoľko nezrovnalosti vyplývajúce z použitia rôznych materiálov. Ďalšie mediátory agregácie sú fosfolipáza A2, ktorá hrá kľúčovú úlohu v tvorbe zápalových mediátorov. V tomto prípade bolo ukázané, že hlavne genistein je schopný inhibovať jak fosfolipázu A2 tak agregáciu navodenú kyselinou arachidonovou. Podľa...
Enzymové modifikace biologicky aktivních flavonoidů
Rydlová, Lenka ; Tesařová, Eva (vedoucí práce) ; Wimmer, Zdeněk (oponent)
Extrakt z ostropestřce mariánského (Silybum marianum (L.) Gaertn., synonymum Carduus marianus L., Asteraceae) silymarin obsahuje mimo jiné složky především bioaktivní flavonolignany. Ty mají hepatoprotektivní a antioxidační účinky a rovněž protirakovinnou, chemoprotektivní, dermatoprotektivní a hypocholesterolemickou aktivitu. Tato práce se zaměřuje na přípravu metabolitů druhé fáze biotransformace neprozkoumaných flavonolignanů 2,3-dehydrosilybinu (DHSB), silychristinu (SCH), 2,3-dehydrosilychristinu (DHSCH). Čisté sulfatované deriváty byly připraveny za použití aryl sulfotransferasy z Desulfitobacterium hafniense. Jako donor sulfátu byl použit p- nitrofenyl sulfát (p-NPS). Flavonolignany tvoří monosulfáty výhradně na pozici C-20 (v případě silychristinu a 2,3-dehydrosilychristinu na pozici C-19), s výjimkou 2,3-dehydrosilybinu, který také tvoří 7,20-O-disulfatované deriváty. U všech vzorků byly provedeny antioxidační testy - zhášení DPPH radikálu (nejvyšší aktivitu měl 2,3-dehydrosilychristin sulfát: IC50=7,87 µM), redukce Folin- Ciocalteauova činidla (nejaktivnější byl 2,3-dehydrosilychristin: 1,58 ekvivalentů gallové kyseliny), zhášení ABTS+ radikálu (nejvyšší aktivita naměřena u silychristinu: 1,50 ekvivalentů vitaminu C), inhibice peroxidace lipidů (nejvyšší aktivitu měl 2,3- dehydrosilybin:...
Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné
Ptáčníková, Lucie ; Martin, Jan (vedoucí práce) ; Tůmová, Lenka (oponent)
Lucie Ptáčníková, Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné, diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jan Martin, PhD., Hradec Králové, 2012, 55 stran. Diplomová práce s názvem "Obsah alkaloidů a flavonoidů v prameničce obecné" se zabývá stanovením alkaloidů a flavonoidů a identifikací jedné z látek alkaloidní povahy ve zmíněném zástupci vodního mechu. Cílem této práce bylo získat vzorky prameničky obecné na předem vytipovaných lokalitách ČR (Ledce, Rychnovek, Kunvald), stanovit množství alkaloidů a flavonoidů v nasbíraném materiálu a vyizolovat jednu z alkaloidních látek a identifikovat ji. Obsah alkaloidů a flavonoidů byl stanoven pomocí metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Výsledky nám ukazují, že byl stanoven β - karbolínový alkaloid harmin podle shody UV spektra a retenčního času se standardem. Dále byly detekovány flavonoidy - myricetin a hyperosid. Pomocí NMR analýzy byla ověřena totožnost (struktura) β - karbolínového alkaloidu harminu. Klíčová slova: alkaloidy - harmalol - harmin - Fontinalis antipyretica - flavonoidy
Structure-function analysis of selected hop (Humulus lupulus L.) regulatory factors
FÜSSY, Zoltán
Práce byla soustředěna na izolaci nových transkripčních faktorů (TF) chmelu z rodin bHLH, bZIP, MYB a WRKY, které se účastní regulace metabolických drah flavonoidů lupulinových žlázek. Následně byla provedena strukturní a funkční analýza těchto faktorů. Strukturní analýza zahrnovala metody bioinformatiky pro predikci genové organizace, doménové struktury předpokládaných proteinových produktů a potencionální post-translační modifikace. Provedl jsem mutagenezi pro odhalení funkce fosforylačních míst pro stabilitu HlbZIP1A. Dále tato práce zjistila protein-DNA interakce získaných TF a podpořila vazbu komplexů MYB-bHLH-WDR na promotor chalkonsyntázy H1, klíčového enzymu syntézy flavonoidů lupulinu. Použitím bioinformatických metod, kvantitativní RT-PCR a tranzientní koexprese jsem ukázal, že chalkonsyntáza H1 je regulačním bodem při metabolické odpovědi chmelu v průběhu patogeneze viroidu zakrslosti chmelu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.