Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Holandská nemoc na příladu Ruské federace
Michalová, Monika
Michalová, M. Holandská nemoc na příkladu Ruské federace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá zatížením ekonomiky Ruské federace syndromem Holandské nemoci. Hlavním cílem je na základě ekonometrického modelu analyzovat, zda ruská ekonomika trpí některými z předpokladů Holandské nemoci. Budou zkoumána data jednotlivých ukazatelů ovlivňujících HDP v letech 2000 až 2014. Na základě ekonomické teorie a vysvětlení základních sektorů a efektů, na jejímž základě je postaven teoretický model Holandské nemoci, budou výsledky dat posouzeny a situace v ruské ekonomice vyhodnocena.
Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic
Löfflerová, Michaela ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Mazač, Jan (oponent)
Michaela Löfflerová Diplomová práce: Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic Abstrakt Diplomová práce "Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic" se zaměřuje na analýzu čínských aktivit směrem k Angole a Nigérii jako zástupcům států subsaharské Afriky bohatých na nerostné suroviny. Práce si klade za hlavní cíl testování dvou hypotéz o přístupu Číny k Angole a Nigérii v časových periodách 2000-2007 a 2008-2018. První hypotéza vycházející z konceptu energetické bezpečnosti testuje, zdali došlo k změně čínského přístupu k státům bohatých na ropu v rámci sledovaných období v důsledku finanční krize roku 2008 a návazným globálním trendům. Druhá hypotéza vycházející z konceptu neokolonialismu testuje, zdali se skrze těžbu ropy rozrostly čínské aktivity do dalších sektorů, což v důsledku vedlo k výrazné závislosti států na Číně. Diplomová práce si klade za cíl sledování ekonomických, bezpečnostních a politických aspektů s využitím kvantitativních i kvalitativních analýz. Sledování aktivit Číny v těchto státech slouží jako případová studie dopadů čínské zahraniční politiky k surovinově bohatým státům druhého a třetího světa. Práce se ve svém závěru zaměří na analýzu pozitivních a...
Energetická politika SRN a Spojeného království v kontextu jejich klimatických závazků
Šulcová, Kristýna ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Beranovský, Jiří (oponent)
Předmětem předložené diplomové práce jsou energetické politiky Německa a Velké Británie. Práce provádí komparativní analýzu obou politik z perspektivy jejich směřování k nízkoemisní energetice a plnění stanovených klimatických závazků, jako je podíl obnovitelných zdrojů energie nebo celkové emise. Pro šíři problému se přitom práce zaměřuje především na sektor elektřiny a na technologie, jejichž podpora pomáhá snižovat emisní náročnost energetiky. Stěžejní část textu má popisný charakter a srovnává jak obecné kontury obou energetických politik, tak jednotlivé nástroje, které tyto politiky využívají. Práce přitom postupuje v pořadí jednotlivých zdrojů energie (jaderná energie, obnovitelné zdroje, zemní plyn) a částečně se zabývá také dvěma dalšími důležitými fenomény - CCS a EU ETS. Nedílnou součástí práce je výběr indikátorů relevantních k jednotlivým dílčím tématům a vyhodnocení jejich trendů. A konečným, ačkoli až sekundárním cílem práce je pokusit se o evaluaci jednotlivých nástrojů a politik. Mezi závěry práce tak vyvstává především: 1/ relativní úspěšnost Německa při odstavování jaderných elektráren z hlediska spolehlivosti dodávek, a přitom zvýšené riziko z hlediska emisí z energetiky; 2/ relativní účinnost reformovaného britského nástroje Renewables Obligation a navazujícího nástroje...
Víceúrovňové vládnutí v oblasti obnovitelných zdrojů energie: případová studie Bretaň
Kasalová, Michaela ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Mejstřík, Martin (oponent)
Diplomová práce Víceúrovňové vládnutí v oblasti obnovitelných zdrojů: případová studie Bretaň se zabývá rozvojem obnovitelných zdrojů v regionu Bretaň. Teoretický rámec je vytvořen podle Hooghe a Markse a jejich dvou typů víceúrovňového vládnutí. Práce se tedy snaží zjistit, zda tyto typy můžeme nalézt v konkrétním případě Bretaně. Dále se také soustředí na vliv procesu energetické transformace na postavení regionu a klade si otázku, zda tento proces vytvořil pro region nové možnosti v oblasti energetiky. Práce se nejdříve zaměřuje na vývoj energetické politiky na evropské úrovni, protože ta je pro oblast obnovitelných zdrojů energie rozhodující. Na nadnárodní úrovni vznikly v rámci Klimaticko- energetického balíčku závazné cíle, které jsou zařazovány do národního energetického rámce. Práce dále zkoumá roli francouzských regionů v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a dochází k závěru, že regiony v průběhu procesu transformace energetické politiky získaly některé nové pravomoci a jejich pozice v energetické oblasti je tedy silnější. Regiony se do oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie aktivně zapojují, jak ukazuje příklad Bretaně, jsou zde však stále závislé na národních rozhodnutích.
Role Visegrádské skupiny v energetické politice EU
Ostříž, Matyáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje energetické soběstačnosti zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich závislosti na hlavních dodavatelích energetických zdrojů, převážně Ruské federaci, dále pak rolí a důležitostí zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich energetické bezpečnosti.
“Nová” Energetická politika EU
Bartoň, Lukáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie, které s příchodem nového předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckerem na podzim roku 2014 dostala novou dynamiku. Cílem práce je kriticky zhodnotit schopnost nové energetické politiky v podobě Energetické unie překonat problémy, na které narazila původní energetická politika při realizaci vize jednotného vnitřního trhu s elektrickou energií.
Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Štěch, Martin ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Maule, Petr (oponent)
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.
Vliv institucí na klimatickou politiku Velké Británie
Stanová, Natália ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Předkládaná práce se zabývá klimatickou politikou Velké Británie, a to zejména v kontextu politických institucí, které v Británii působí. Ačkoliv britská environmentální hnutí mají v Británii dlouhou tradici, britská klimatická politika má dlouhodobě spíše smíšené výsledky. Cílem práce, jenž vychází z nového institucionalismu, je odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem ovlivňuje britský většinově demokratický systém její klimatickou politiku. Práce se nesoustředí na roli většinového volebního systému, poněvadž zde je souvislost jasně patrná, nýbrž na další dva aspekty většinově demokratických systémů, kterými jsou střídání dvou hlavních stran ve vládě a pluralistický systém zájmových skupin. Práce dochází k závěru, že ačkoliv britská klimatická politika prošla v uplynulých dvaceti letech značnou proměnou, uvedené prvky většinové demokracie působí jako prvek omezující její efektivnost. Dalším, neméně důležitým prvkem, se ukazuje být vůle hlavních politických stran, která je dlouhodobě spíše slabá v oblasti klimatické politiky.
Diskuse sociálně-geografických aspektů obnovitelných zdrojů energie v Česku
Görcs, Jan ; Hána, David (vedoucí práce) ; Pulec, Jan (oponent)
4 Diskuse sociálně-geografických aspektů obnovitelných zdrojů energie v Česku Abstrakt Moderní společnost je v každém ohledu života a ekonomiky zcela závislá na dodávkách elektřiny. Úkolem každé rozvinuté země je proto ochrana a zajištění dostatečného množství energie v potřebné kvalitě. V opačném případě může nedostatek či přerušení dodávek paralyzovat život a ekonomiku země. Problém současné energetiky spočívá v tom, že je založena na neobnovitelných zdrojích energie, jejichž množství je omezené. Navíc mají negativní dopad na životní prostředí. Omezené možnosti řešení situace však poskytují i obnovitelné zdroje energie. Tato práce proto analyzuje předpoklady, možnosti a potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů v oblasti české elektroenergetiky, a to ve vztahu k energetické poloze, životnímu prostředí, elektroenergetice, společnosti a ekonomice. Cílem práce je kritické zhodnocení kladů a záporů implementace alternativních zdrojů energie do energetického mixu. Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, alternativní zdroje energie, energetický mix, solární energie, větrná energie, vodní energie
Komparace ústupů SRN od využívání jaderné energie v letech 2002 a 2011
Štichová, Patricie ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Práce se věnuje dvěma ústupům Spolkové republiky Německo od komerčního využívání jaderné energie (tzv. Atomausstieg) provedených v letech 2002 a 2011. Jejím cílem je komparace jaderných politik rudo-zelené (vládla 1998-2005) a černo-žluté koalice (vládla 2009-2013) ve vztahu k opuštění jaderné energie jako energetického zdroje a zjištění odlišných aspektů politik, které tyto vlády implementovaly. Porovnání zvolených politických rozhodnutí těchto vládních garnitur je zkoumáno na základě několika kritérií a to metody, jakou bylo ustoupení od jaderné energie provedeno, rychlosti odstoupení, motivaci k tomuto kroku a krátkodobých dopadů vládních politik v oblasti jaderné energie na strukturu produkce elektrické energie v Německu. V práci bylo zjištěno, že i přes některé rozdíly jako je (ne)spolupráce s energetickými koncerny, motivace k ústupu, rychlost odpojování jaderných elektráren, či právních důsledků, zůstává forma ústupu provedeného černo-žlutou koalicí ve své základní podstatě velmi podobná původnímu záměru. V tom se dá spatřovat dopad důrazu kancléřky Angely Merkel na pragmatický způsob vedení politiky, kterým dlouhodobě udržuje svou stranu CDU/CSU ve středu politicko-ideologického pole a v popředí voličských preferencí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.