Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Žárové nástřiky elektrickým obloukem
Eliáš, Vojtěch ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou žárových nástřiků elektrickým obloukem. Nejprve je pomocí literární studie zpracována teoretická část, zabývající se korozí a technologii žárového nástřiku. Experimentální část obsahuje technologický postup a vyhodnocení čtyř žárově nastříkaných vzorků. Jako povlak byl použit Zinacor 850 se složením 85% zinku a 15% hliníku. Vyhodnocení se skládá z měření tloušťky, přilnavosti, drsnosti a makrostrukturní analýzy povlaku. Dva vzorky vykazovaly neobvykle nízké přilnavosti, všechny vzorky měly navíc velkou kolísavost naměřených tlouštěk. To potvrdila také analýza makrostruktury, z které byla u vzorku s nízkou přilnavostí shledána také vysoká pórovitost. Tyto vady mohou mít více příčin, avšak doporučením pro další praxi je zkrácení vzdálenosti nástřiku od základního materiálu.
Sledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětí
Szotkowski, Šimon ; Valenta, Jiří (oponent) ; Kloc, Petr (vedoucí práce)
Elektrický oblouk je výboj, který hoří v ionizovaném plynu a dělíme jej na oblouk stejnosměrný a střídavý podle druhu napájení. Elektrický oblouk je vodivý, a tak pro přerušení elektrického obvodu je třeba oblouk co nejdříve uhasit. Pro zhášení oblouku se využívají zhášecí komory. Zhášecí komory musí být konstruovány tak, aby odolaly zvýšeným tlakům a teplotám vyvolaných obloukem. Smyslem bakalářské práce bylo navržení a zkonstruování zhášecí komory, s možností sledování pohybu oblouku vysokorychlostní kamerou. Z naměřených dat se pak stanovila pomocí korelační analýzy závislost mezi obloukovým napětím a pohybem paty oblouku. Korelační analýza se využívá k určení možné existence závislosti mezi dvěma veličinami pomoci korelačního koeficientu a následného otestování.
Studium trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí
Dalecký, Jan ; Dostál, Lukáš (oponent) ; Šimek, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem trvanlivosti konstrukčních prvků spínacích přístrojů nízkého napětí. V práci jsou popsány konstrukční prvky jističe a stykače nízkého napětí a vytvořeny modely funkcí těchto přístrojů v různých stavech. Na základě modelů funkcí byly vyhodnoceny konstrukční prvky, které mohou být při používání spínacích přístrojů opotřebeny, poškozeny, až zničeny. Následně jsou v práci provedeny praktické experimenty na dvou konkrétních vzorcích jističů od různých výrobců za účelem ověření jejich technických parametrů a trvanlivosti konstrukčních součástí. Selhání některých konstrukčních prvků může mít za následek neschopnost správného fungování spínacího přístroje.
Ukázkový panel funkce detektoru oblouku
Pala, Lukáš ; Valenta, Jiří (oponent) ; Kadlec, Radim (vedoucí práce)
V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a bezúdržbovost. Je popsáno technické řešení pro bezpečnou simulaci poruch na panelu a konstrukce jednotlivých funkčních součástí prezentačního panelu. Přílohou této práce jsou schémata zapojení silových částí panelu a elektroniky.
Spektroskopická analýza elektrického oblouku
Hartman, Tadeáš ; Kloc, Petr (oponent) ; Šimek, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá spektroskopickým rozborem elektrických oblouků. V první části práce je vysvětlena teorie o vzniku a vlastnostech elektrických výbojů, práce se zaměřuje konkrétně na elektrický oblouk. Dále jsou zde uvedeny metody pro rozbor složení a teploty elektrického oblouku. V další části se práce zabývá praktickým využitím těchto metod pro identifikaci prvků obsažených v materiálu elektrod, mezi kterými probíhal obloukový výboj, určením teploty tohoto oblouku a také určením teploty elektrod. V poslední části jsou tyto metody využity pro rozbor časového vývoje složení a teploty elektrického oblouku vznikajícího na kontaktech stykače zatíženého odporovou zátěží.
Návrh a realizace laboratorního příspravku pro ověření vlastností AFDD
Kaser, Jakub ; Bušov, Bohuslav (oponent) ; Valenta, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice obloukových ochran AFFD, jakožto důležitý ochranářský prvek do rozvaděčů proti elektrickému oblouku. Nejprve se dozvíme něco málo z historie těchto ochran a postupně se seznámíme s konstrukčním provedením a správným zapojením do rozvaděče. Vysvětlíme si, jak vlastně funguje a reaguje na elektrický oblouk a také si ukážeme místa vedení elektrické energie v domech, kde elektrický oblouk má ulehčený vznik. Praktická část se hlavně zaměřuje na zhotovení přípravku pro studenty. Hlavním úkolem bude, aby studenti pochopili správnou činnost AFDD a viděli reakci ochrany při poruše. Dalším úkolem je zhotovení laboratorní práce, která se týká právě této problematiky.
Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer
Buchta, Martin ; Dostál, Lukáš (oponent) ; Valenta, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování parametrického modelu zhášecí komory, která umožňuje vysokorychlostním kamerám zaznamenat jeho pohyb. Z těchto záznamů je následně pomocí vytvořeného programu 3DMaker zrekonstruován trojrozměrný model elektrického oblouku, který je výstupem této práce.
Vznik a detekce elektrického oblouku v sítích nn
Dubský, Martin ; Fencl, Jiří (oponent) ; Dostál, Lukáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá detekcí elektrického oblouku pomocí přístroje AFDD. Je zde vysvětlena a přiblížena obecná teorie elektrického oblouku. Dále je zde popsán princip fungování přístroje AFDD, popsán konkrétní typ přístroje od firmy OEZ s.r.o. a postup zkoušek tohoto přístroje dle technické normy. V praktické části jsou vybrané zkoušky realizovány a ověřena tak funkce přístroje AFDD při výskytu poruchového elektrického oblouku v obvodu.
Ohřev elektrickým obloukem
Kahoun, Karel ; Bušov, Bohuslav (oponent) ; Šimek, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z elektrického oblouku do blízkých předmětů. Hlavní část práce obsahuje experimentální měření přenosu tepla z elektrického oblouku do blízkého předmětu v závislosti na velikosti elektrického výkonu oblouku a v závislosti na povrchové úpravě předmětu.
Svařování oceli C45
Hála, Kamil ; Sigmund, Marián (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navržení vhodných parametrů pro svařování malé součásti z oceli C45, která se vyznačuje vysokým obsahem uhlíku a je tudíž špatně svařitelná. Při výběru vhodného způsobu výroby byly uvažovány technologie svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, z nichž se jako nejvýhodnější jeví metoda TIG. Pro tuto metodu byly navrženy 3 skupiny parametrů, ze kterých byl vybrán parametr nejvhodnější pro výrobu. Jedná se o skupinu se svařovacím proudem I=40 A a s předehřevem 200 °C. Součást je vyráběna v kusové výrobě firmou SAAB Czech s.r.o.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.