Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Akademické milieu v časech prověrek - vysoké školy v letech 1948-1956. Poválečná reforma českého vysokého školství a její kořeny
Jareš, Jakub ; Kopeček, Michal (vedoucí práce) ; Petráň, Josef (oponent) ; Šima, Karel (oponent)
Tématem práce je poválečná reforma českého vysokého školství. Na rozdíl od tradiční perspektivy, v níž je komunistický experiment sledován od svého počátku k "nevyhnutelnému" zániku v roce 1989, se soustředí na jeho kořeny a schválením vysokoškolského zákona v roce 1950 končí. Díky takto otočené perspektivě odhaluje příbuznosti komunistické reformy s modernizačními tendencemi, jež ovlivňovaly vývoj také v západních státech. Práce sleduje, jak se od třicátých do padesátých let 20. století diskutovalo o budoucnosti vysokého školství, jak byl řešen rozpor mezi jejich svobodou a požadavkem na jejich veřejnou službu, a jakou odpověď na tuto otázku poskytla komunistická reforma. České vysoké školství bylo formováno humboldtovskými principy, jež se částečně prosadily v polovině 19. století. V meziválečném období se na tomto rámci nic nezměnilo, vysoké školství rostlo spíše kvantitativně, zároveň se ale rýsovaly problémy, jež bylo potřeba řešit. Pokusy ministerstva o dílčí změny narazily na odpor škol, část akademiků především pateticky bránila univerzitní autonomii. Během válečného uzavření škol se nechtěně nabídla příležitost k hlubší reflexi. Vznikla řada reformních návrhů, které nalezly uplatnění po válce. V omezeně pluralitním systému třetí republiky se o konkurenčních konceptech vedla diskuse, která...
Státní maturity: deklarované záměry z pohledu aktérů
Biolek, Jiří ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Šojdrová, Michaela (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je zasazena do kontextu vzdělávací politiky jako jedné ze subdisciplín politiky veřejné. Rozkrývá problematiku maturitní zkoušky a zejména představí některé z aktuálních myšlenkových proudů v oblasti maturitní zkoušky, a sice z pohledu aktérů vzdělávací politiky. Perspektivou teorie advokačních koalic si klade ambice na odhalení ideových konsenzů v maturitním diskursu napříč segmentem zvolených odborných účastníků. Za tímto účelem je při výzkumu aplikovaná Q metoda, která je ve své podstatě schopna tyto myšlenkové shody rozkrýt a identifikovat tak hledané koalice. Významnou částí práce se následně stává kapitola s výstupy z Q faktorové analýzy, která jednoznačně odhaluje dva nezávislé myšlenkové proudy. Součástí provedeného terénního výzkumu byly i explorační rozhovory, jejichž výstup významně napomohl k popisu zjištěných faktorů respektive advokačních koalic.
Migrace, jazyk a integrace (srovnání Nizozemska a Vlámska v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století)
Vokáčová, Martina ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Klusáková, Luďa (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nizozemskými a vlámskými politikami vůči imigrantům v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století a tím, jaká role je v nich přisuzována jazyku. Zkoumá argumenty a koncepty, kterými byly tyto politiky motivovány a legitimizovány a kriticky hodnotí jejich tradiční periodizaci. Poukazuje na riziko nesprávného čtení nizozemského "tweesporenbeleid" sedmdesátých let jako založeného na multikulturalismu místo očekávání návratu imigrantů do jejich mateřské země. Soustředí se na Minderhedennotu z 1981/83 coby hlavní mezník vedoucí k interpretaci problematiky alochtonů jako socio-ekonomického problému a zkoumá veřejnou debatu na základě dokumentů nizozemského parlamentu. Osvojování nizozemštiny jako druhého jazyka, tvrdí, hrálo vždy klíčovou roli v daných politikách. Od osmdesátých let byla věnována větší pozornost evaluaci studijních plánů s ohledem na nediskriminaci nerodilých mluvčích. Ve vlámském případě byl konstatován méně systematický přístup. Politiky byly méně centralizovány a byly zásadně ovlivněny skutečností bilingvnosti a konkurencí mezi nizozemštinou a francouzštinou v Belgii. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dopady chudoby a sociálního vyloučení na vzdělávání a výchovu dětí a dospívajících
Felgrová, Alžběta ; Burešová, Karolína (vedoucí práce) ; Sedláčková, Daniela (oponent)
Diplomová práce pojednává v teoreticko-empirické rovině o chudobě a sociálním vyloučení v kontextu vzdělávání. Teoretická část práce se zabývá teoretickým shrnutím chudoby a sociálního vyloučení. Vymezuje základní definice, koncepty a příčiny jejich vzniku. Práce dále pojednává o rizicích v kontextu vzdělávání, věnuje se vládní strategii, vzdělávací politice a institucím v České republice. Popisuje situaci na území České republiky a zaměřuje detailní pohled na demografický vývoj okresu Praha-západ. Cílem práce je zjistit, jak sociální pracovníci Městského Úřadu Černošice reflektují chudobu a sociální vyloučení a zdali má chudoba a sociální vyloučení vliv na školní výsledky. V rámci empirické části byl realizován kvalitativní výzkum založený na rozhovorech se sociálními pracovníky. Obsah rozhovorů vychází z obsahové analýzy témat v teoretické části práce. Klíčová slova: chudoba, sociální vyloučení, ochrana dětí, rovný přístup ke vzdělávání, rizikové chování, vzdělávací politika okres Praha-západ
Audit vzdělávacího systému České republiky a jeho kritická analýza
Machková, Jana ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Kitzberger, Jindřich (oponent)
Práce se zabývá kritickou analýzou auditu vzdělávacího systému České republiky, který v roce 2014 vydala nezisková společnost EDUin. Teoretická část popisuje základní charak- teristiky vzdělávacího systému v kontextu fenoménu české vzdělanosti. Cílem práce je pro- vést analýzu východisek a zdrojů, které byly použity k vypracování auditu vzdělávacího systému a provést komparaci se strategickými a jinými relevantními dokumenty. Cíle bude dosaženo na základě výsledků šetření, kdy se potvrdí, nebo vyvrátí relevantnost auditu pre- zentovaného společností EDUin. Výzkumnými metodami a technikami je interview s autory auditu a analýza dokumentů. Interview s autory auditu přináší odpovědi na otázky výzkum- ného šetření: Co je audit vzdělávacího systému a proč společnost EDUin audit vydala? Au- toři charakterizují motivační impulzy, jež je přiměly k vydání auditu a objasňují hlavní cíle auditu. Druhá část výzkumného šetření je provedena na základě analýzy dokumentů. V zá- věru jsem zhodnotila výsledky výzkumného šetření a v návaznosti na studijní obor ma- nagement vzdělávání jsem audit vzdělávacího systému vydaný společností EDUin shledala přínosným nejen pro studijní obor, ale také pro další oblasti a instituce zabývající se vzdělá- váním. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělanost, vzdělávací politika, aktéři vzdělávací...
Realizace akreditovaného studijního programu v praxi školy (na příkladu učitelství AJ)
Pírková, Jana ; Kasíková, Hana (vedoucí práce) ; Vincejová, Eva (oponent)
Předložená práce zkoumá proces realizace akreditovaného studijního oboru v praxi vysoké školy. Teoretická část přináší stručný exkurz do historie vzdělávání budoucích učitelů, který poukazuje na nelehkou cestu hledání vhodného modelu vzdělávání budoucích učitelů. Proces formování vzdělávání budoucích učitelů se vyznačoval neustálými změnami, které nebyly vždy pořádně promyšlené, což se bohužel promítá i do současnosti. V současné době je vzdělávací politika do značné míry ovlivňována evropskou vzdělávací politikou, která se snaží vzdělávání v rámci zemí Evropské unie sjednotit. Jedním ze sjednocujících prvků je proces akreditace, který by měl zkvalitnit nabízené studijní programy. Otázce, zda právě zmiňovaný proces standardizace vede ke zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelů, jsem se věnovala v praktické části. V rámci polo-strukturovaných rozhovorů jsem zjišťovala, jak probíhá vlastní převod Akreditační komisí schváleného studijního programu do praxe školy, a ze získaných informací jsem učinila závěr, že akreditační žádost dává školám určitou kostru, ale vlastní realizace do značné míry závisí na síle vedení katedry a způsobu fungování jednotlivých členů katedry. Rozhovory se zaměstnanci kateder také poukázali na fakt, že česká vzdělávací politika ještě stále klade důraz na byrokracii.
Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách
Splavcová, Hana ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Opravilová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou předškolního vzdělávání dětí mladších tří let v mateřské škole. S ohledem na rodinnou, sociální i vzdělávací politiku se přesouvá péče a vzdělávání dětí mladších tří let do mateřských škol. Cílem práce je popsat proměny rodiny, současný stav předškolního vzdělávání v České republice s ohledem na děti mladší tří let a posoudit potřeby dítěte do tří let věku. Na základě těchto potřeb vymezit podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách. V rámci výzkumného šetření bylo zkoumáno naplňování potřeb dětí a úprava podmínek pro vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách, které tuto činnost vykonávají. Následně byly výstupy z provedených šetření vzájemně porovnány a srovnávány s optimální praxí kvalitní instituce. Z výstupů této diplomové práce je zřejmé, že předškolní vzdělávání dětí mladších tří let v mateřských školách je možné. Pro zachování kvality poskytovaného vzdělávání je nutné upravit podmínky pro vzdělávání tak, aby vyhovovaly aktuálnímu vývoji a potřebám těchto dětí, zejména snížení počtu dětí ve třídě a posílení pedagogického personálu. Na základě příkladu dobré praxe je v diplomové práci popsán návrh možných řešení pro zařazení dětí mladších tří let do mateřské školy v současných legislativních podmínkách.
Vzdělávací politika Evropské unie a otevřená metoda koordinace
Vařeková, Petra ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce se zabývá aplikací otevřené metody koordinace ve vzdělávací politice Evropské unie. Přibližuje otevřenou metodu koordinace jako nástroj, který je založen na výměně osvědčených postupů mezi členskými státy a na procesu vzájemného učení se. Cílem práce je zjistit, zda se Evropské unii podařilo prostřednictvím otevřené metody koordinace vytvořit v oblasti, která dlouho byla výhradně záležitostí národních států a ve které má Evropská unie pouze omezené pravomoci, efektivní koordinační mechanismus. Výzkum se zaměřuje na pracovní program Vzdělávání a odborná příprava 2010/2020, jehož vznik a realizace jsou spjaty s aplikací otevřené metody koordinace do vzdělávací politiky. Efektivita otevřené metody koordinace v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je hodnocena na základě dvou kritérií. Práce zkoumá, jestli metoda přispívá k dosahování větší konvergence směrem k hlavním cílům Evropské unie ve vzdělávání a odborné přípravě a jestli podporuje proces učení a šíření dobré praxe mezi členskými státy. Schopnost otevřené metody koordinace přispívat k větší konvergenci směrem k hlavním cílům je zkoumána z hlediska evropských referenčních ukazatelů pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010/2020 a z hlediska jejího konvergenčního potenciálu, tedy předpokládané schopnosti sbližovat vzdělávací...
Současný pohled mezinárodních organizací na koncept celoživotního učení - srovnání UNESCO a OECD
Moss, Linda ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce představuje koncept celoživotního učení jako ambiciózní politický projekt, který se zrodil na poli mezinárodních organizací počátkem 70. let a jehož dopad dnes sahá daleko za hranice národních států i vzdělávací politiky. Oblast vzdělávání je sice stále v působnosti národních vlád, avšak i zde se od 90. let projevují silné globalizační tendence, v jejichž důsledku je národní vzdělávací politika čím dál více ovlivňována nadnárodními institucemi. Přestože koncept celoživotního učení dnes slouží jako jednotný rámec, byl v průběhu svého vývoje interpretován různě a dosud neexistuje konsenzus o tom, co přesně znamená a jak by měl být v praxi konkrétně realizován. Cílem práce je na základě analýzy klíčových dokumentů srovnat pojetí celoživotního učení mezinárodní organizace UNESCO s pojetím OECD, jakožto dvou specifických pohledů na tuto problematiku. Komparace vychází z Rubensonova modelu (2004), jenž koncept celoživotního učení nahlíží skrze tři klíčové kategorie představující hlavní aktéry společenského života - stát, trh a občanskou společnost. Vzhledem k tomu, že zvolené téma je v České republice dosud málo zpracované, cílem práce je podat ucelený přehled, včetně kritického zhodnocení pojetí obou srovnávaných organizací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.