Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ředitelé jako pedagogičtí leadeři. Když zbude čas a energie
Černý, Jakub ; Veselý, Arnošt (vedoucí práce) ; Pýchová, Silvie (oponent)
Práce přibližuje názory a postoje ředitelů českých obecních základních škol a přináší informace o jejich subjektivním vnímání potřeb podpory v provozních a pedagogických záležitostech školy. Za tímto účelem bylo realizováno dotazníkové šetření mezi 1 908 respondenty. Teoretická část práce nachází obsah pojmu pedagogické vedení školy na normativním podkladu přesvědčení, že ředitel je ve škole především řídícím učitelem. V souladu s teoretickým zakotvením, zjištěními plynoucími z dotazníkového šetření a po zohlednění praxe je závěr práce věnován modelaci možností, jak ředitele podpořit a odbřemenit. Modelované scénáře nabízejí inspiraci pro náplň činnosti uvažovaného středního článku podpory a vyzývají k řešením přesahujícím rámec vzdělávací politiky.
Politika inkluzivního vzdělávání: Výsledek advokačních koalic?
Durdová, Karolína ; Hiekischová, Michaela (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politikou inkluzivního vzdělávání v České republice, a to konkrétně jejím vývojem od 90. let 20. století do roku 2018. Klade si za cíl tento vývoj popsat a alespoň částečně osvětlit příčiny vyostření debaty o politice inkluzivního vzdělávání a zvýšení zájmu široké veřejnosti o toto téma, jenž přišel především po novele školského zákona v roce 2015. Pomocí metody process tracing testuje, zdali mohou být tyto příčiny popsány teorií advokačních koalic a zjišťuje, že na základě stanovených hypotéz vysvětlení pomocí této teorie nelze vyvrátit. V rámci tohoto testování dochází k identifikaci hlavních aktérů a jejich rozdělení do advokačních koalic. Součástí práce je tedy také přehled teorie advokačních koalic, vsazený do kontextu politiky inkluzivního vzdělávání, a dále kvantitativní mediální analýza zkoumající počet relevantních výskytů v nejčtenějších denících, popis rozhovorů se zainteresovanými aktéry a rozsáhlá kvalitativní analýza dostupných zdrojů. V závěru se práce pokusí navrhnout opatření, která by alespoň částečně mohla sloužit k umírnění debaty o inkluzivním vzdělávání. Příloha k práci zahrnuje scénář použitý během rozhovorů s oslovenými respondenty.
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Strategické řízení ve vzdělávacím systému České republiky
Ondrouchová, Antonie ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
K DIPLOMOVÉ PRÁCI V ČESKÉM JAZYCE Strategické řízení ve vzdělávacím systému České republiky Antonie Ondrouchová ABSTRAKT Cílem diplomové práce "Strategické řízení ve vzdělávacím systému České republiky" je analyzovat a kriticky hodnotit strategické řízení na různých úrovních vzdělávacího systému ČR; navrhnout doporučení pro další výzkum. Práce tedy odpovídá na otázku, jaký je stav strategického řízení na různých úrovních vzdělávacího systému ČR. V teoretické části je vymezen pojem "strategické řízení", který je v obecné rovině charakterizován určením, procesem, nástroji, významem a překážkami při aplikaci. Další kapitola se zaobírá strategickým řízením ve vzdělávacím systému, zejména určením čtyř úrovní řízení (národní, regionální, lokální, školní) představovaných příslušnými institucemi. Vzdělávací politika je pak v teoretické rovině považována za udávání směrů a obsahů, které jsou ukotveny ve veřejně politických dokumentech. Metodou obsahové analýzy dokumentů jsou hodnoceny příklady strategických veřejně politických dokumentů na čtyřech úrovních řízení systému. Stav hodnocených dokumentů na základě vybraných aspektů modelu ideálního stavu lze vyjádřit průměrnou známkou 1,9 ve smyslu školské klasifikační stupnice. Diplomová práce ve svém závěru naznačuje stávající stav strategického řízení ve...
Zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky z pohledu aktérů vzdělávací politiky
Prokeš, Ondřej ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Práce popisuje zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky coby nástroj vzdělávací politiky. Pomocí analýzy aktérů odhaluje tvůrce a příjemce tohoto rozhodnutí. Realizovaný výzkum se zaměřuje na perspektivu ředitelů středních škol a učitelů matematiky. Práce popisuje ukotvení ředitelů a učitelů ve vzdělávací politice České republiky. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů zjišťuje přesvědčení aktérů a analyzuje názorové průniky a neshody mezi nimi. Realizovaný výzkum je postaven na dotazování aktérů z různých typů středních škol.
Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku
Kopřivová, Jitka ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem disertační práce je zachytit vybrané pedeutologické problémy učitele hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ v kontextu současné společnosti a vzdělávací politiky České republiky a Republiky Rakousko, které bezprostředně ovlivňují výkon profese. Jedná se zejména o zejména kariérní řád, profesní standardy učitelů, otázku stárnutí učitelské populace, sociálního a ekonomického postavení učitelů a feminizace ve školství. Součást práce tvoří srovnávací analýza kurikul vysokoškolské pregraduální profesní přípravy učitelů hudební výchovy obou zemí. Praktická výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření názorů studentů oboru učitelství hudební výchovy a učitelů z praxe na vlastní pregraduální přípravu, motivaci k volbě učitelské profese a zachycuje jejich problémy na počátku samostatné školní praxe. Závěrem jsou prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zachyceny pohledy vysokoškolských pedagogů a administrativních pracovníků na vybraná pedeutologická témata.
Systém podpory rozvoje pedagogických pracovníků v České republice
Tomášková, Nela ; Lisnerová, Romana (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem pedagogických pracovníků, konkrétně jeho podporou. Cílem práce je tedy zjistit, jak je zakotvena podpora rozvoje pedagogických pracovníků ve strategických dokumentech vzdělávání a jak ji řeší vybrané přímo řízené organizace MŠMT. Teoretická část diplomové práce popisuje rozvoj pedagogických pracovníků ve všech formách, a to jak na úrovni nutného formálního vzdělávání, tak i na úrovni potřeby dalšího vzdělávání a propojuje ho s legislativou a vzdělávací politikou, která se v současné době zaměřuje na kvalitu vzdělávání nejen v České republice, ale i v globálním měřítku. Tato práce seznamuje čtenáře se strategickými dokumenty ČR z oblasti vzdělávání a se strukturou institucí zabývající se rozvojem těchto pracovníků. V rámci praktické části je provedena analýza vybraných strategických dokumentů vzdělávání a je zde realizováno výzkumné šetření za pomocí rozhovoru ve vybraných organizacích MŠMT. Na základě této analýzy a následného výzkumného šetření, odpovídá diplomová práce na důležité otázky týkající se podpory rozvoje pedagogických pracovníků v České republice a navrhuje další možná řešení. KLÍČOVÁ SLOVA pedagogický pracovník, rozvoj, legislativa, vzdělávací politika, podpora rozvoje, přímo řízená organizace
Metody implementace globálního rozvojového vzdělávání na českých základních školách a nižším stupni gymnázií
Sequensová, Kateřina ; Kasíková, Hana (vedoucí práce) ; Běhalová, Andrea (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma globálního rozvojového vzdělávání, konkrétně na popis metod implementace tohoto tématu do českého vzdělávacího systému. Globální rozvojové vzdělávání není explicitně zakotveno v rámcových vzdělávacích programech, přesto je však v těchto dokumentech obsaženo, jde jakoby napříč průřezovými tématy. Z tohoto důvodu mu však mnohdy není věnována dostatečná pozornost. Tato diplomová práce popisuje, jakými cestami může globální rozvojové vzdělávání pronikat do českého vzdělávacího systému a konkrétní výuky na školách. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část se pokouší stručně nastínit teoretické pozadí, východiska, počátky GRV v českém prostředí, kurikulární a strategické dokumenty, které v sobě GRV obsahují. Zároveň se zaměřuje na současné možnosti českých škol, jakým způsobem mohou začleňovat toto téma do svých školních vzdělávacích programů a do výuky. Druhá část předkládané práce pak představuje kvalitativní empirické šetření na pěti vybraných českých školách, zkoumající konkrétní způsob začleňování GRV do výuky - účast ve vzdělávacích projektech neziskových organizací. Šetření se zaměřuje na analýzu školních vzdělávacích programů a aktivit na dvou víceletých gymnáziích a třech základních školách v ČR. Analýza dokumentů je podložena dlouhodobou...
Postoje aktérů ve vztahu k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni
Kaplanová, Petra ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Mouralová, Magdalena (oponent)
Diplomová práce: Postoje aktérů ve vztahu k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni Autorka:Bc. Petra Kaplanová Abstrakt Cílem této práce je vyzkoumat a porovnat postoje a přesvědčení aktérů ve vztahu k předškolnímu vzdělávání na lokální úrovni, a zjistit jakým způsobem ovlivňují politiku předškolního vzdělávání. Metodologie je postavena na kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod. Nejvýznamnější používanou teorií je systém hodnot a přesvědčení (beliefs) od Paula A. Sabatiera, která je součástí teorie advokačních koalic. Celkem byly odhaleny čtyři různé postoje. První postoj nazvaný "pro alternativní" neukázal, z jakých deep core beliefs jednotliví aktéři vychází, přesto je zřejmé, že tito lidé sympatizují s alternativními vzdělávacími způsoby. Druhý postoj "tradiční kolektivní" vychází z přesvědčení, že děti by měly mít stejné podmínky pro začátek do života, kdy ve státním vzdělávání spatřují to nejlepší, co jejich děti mohou mít. Ve třetím postoji "nezainteresovaní" zastávají aktéři názor, že je lepší se do politiky nevměšovat, jelikož to buď přinese problémy, nebo to nebude mít žádný efekt. Poslední postoj "tradiční individualističtí" je také charakterizován vírou, že státní vzdělávání je nejlepší formou institucionálního vzdělávání, na rozdíl od druhého postoje však aktéři věří, že ke každému...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.