Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 411 záznamů.  začátekpředchozí394 - 403další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Institucionalizovaná péče pro seniory v Českých Budějovicích
FIRICOVÁ, Alena
Práce se zabývá domovy a penziony pro seniory v regionu České Budějovice. Teoretická část se snaží objasnit základní procesy týkající se seniorů nejen z pohledu jejich osobního života, ale také okolností, které je nepřímo ovlivňují. Dále popisuje typy ústavních zařízení pro seniory. Praktická část obsahuje charakteristiku a srovnání tří zvolených zařízení: Domov pro seniory Máj, Domov pro seniory Hvízdal a Domov pro seniory Staroměstská. Prvním cílem bylo zmapování podmínek, za kterých jednotlivá zařízení poskytují své služby, např. kapacita zařízení, personální zajištění, aktivizační činnosti pro seniory aj. Druhým cílem byl orientovaný na zjištění názoru klientů na poskytování těchto služeb, spokojenost a jiné připomínky, jež by mohly pozitivně ovlivnit kvalitu života klientů v těchto zařízeních. Jednotlivá zařízení jsou odlišná dobou vzniku, kapacitou aj. ,mají však stejnou snahu o zlepšení podmínek života svých klientů. Není to úkol pouze vedoucích pracovníků, ale všech, kteří poskytují klientům přímou péči.
Migrace ve Středočeském kraji - vývoj v letech 2000-2009
Vaněčková, Barbora ; Krejčová, Nikola (vedoucí práce) ; Říhová, Gabriela (oponent)
Bakalářská práce analyzuje vnitřní migraci ve Středočeském kraji a její vývoj v letech 2000 -- 2009. Poskytuje teoretický výklad problematiky migrace a vymezuje oblast Pražské aglomerace důležitou pro krátkodobou migraci -- dojížďku do zaměstnání. Druhá část obsahuje stručnou charakteristiku kraje a jednotlivých okresů se zaměřením na faktory, které mohou migraci ovlivnit. Zvláštní pozornost je věnována problematice suburbanizace, která ve Středočeském kraji probíhá. V závěru je vyhodnocena problematika migrace a sdělena myšlenka budoucího vývoje.
Strategie rozvoje venkova: mínění a postoje obyvatel vesnic
Somerauerová, Jana ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Luštický, Martin (oponent)
Pojetí venkova a vesnice. Demografický vývoj venkovských sídel. Případová studie mínění a postojů obyvatel vesnice vztažených k rozvoji venkova (anketa)
Interregional Migration - Position, Development and Specificity of the Capital City of Prague
Zadražilová, Kristína ; Kouřilová, Jana (vedoucí práce) ; Damborský, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá migrací obyvatelstva v České republice s důrazem na postavení hlavního města Prahy v tomto procesu. Podchycuje migrační trendy mezi jednotlivými kraji ČR a Prahou a dále analyzuje specifický vztah Prahy a okresů Středočeského kraje v rámci suburbanizačního procesu. Předmětem zájmu je i vnitřní a zahraniční stěhování cizinců, jakožto stále více významný jev v české spoločnosti - opět s důrazem na hlavní město Prahu. Součástí práce je také vyhodnocení základních stukturálních charakteristik migrantů (věku, pohlaví, vzdělání) a posouzení příčin migrace na sledovaném území a jejích důsledků, stejně jako predikce možného vývoje do budoucna. V práci jsou aplikované bežně užívané, relativizované migrační ukazatele. Analýza je provedená v letech 1994 až 2007, případně v kratším intervale.
Strategie rozvoje venkova: mínění a postoje obyvatel vesnic
Pucová, Markéta ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Nový, Jan (oponent)
Pojetí venkova a vesnice. Demografický vývoj venkovských sídel. Případová studie mínění a postojů obyvatel vesnice vztažených k rozvoji venkova (anketa)
Senioři - demografický, sociální a regionální pohled
Štefanová, Petra ; Heřmanová, Eva (vedoucí práce) ; Peková, Jitka (oponent)
Tématem práce je analýza postavení seniorů v české společnosti, a to z pohledu demografického, regionálního a sociálněekonomického. Demografická část se zabývá vývojem struktury populace ČR, s důrazem na její seniorskou složku, v čase. Zkoumá důvody těchto strukturálních změn a jejich současných dopadů. Součástí jsou rovněž i predikce budoucího směru tohoto vývoje. Regionální část zobrazuje různé diference, které existují v populacích (celkových i seniorských) jednotlivých krajů ČR, a jakým způsobem se tyto změnily za posledních deset letech. Součástí sociálněekonomického pohledu jsou sociální a psychologické aspekty přechodu do ekonomicky neaktivní části života, s přihlédnutím k jejímu finančnímu zabezpečení, ale i analýza nabídky sociálních služeb z hlediska finančního i regionálního. V závěru práce jsou shrnuty možnosti plnohodnotného pokračování aktivního života, které jsou seniorům nabízeny veřejnými i soukromými subjekty.
Sociální a demografická analýza okresu Tábor
Matičková, Silvie ; Postránecký, Josef (vedoucí práce) ; Novotný, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá sociální a demografickou analýzou okresu Tábor. Práce je zaměřena na popis jednotlivých sociálních a demografických charakteristik tohoto okresu, na jejich analýzu a časové a místní porovnání, dále také na předpověď jejich vývoje. Postupně se věnuje základním sociálně-ekonomickým charakteristikám okresu s důrazem na základní charakteristiku okresu, jeho osídlení a správní členění a další významné ukazatele týkající se obyvatelstva, průmyslu a služeb, školství, zdravotnictví a infrastruktury okresu Tábor, následně se zabývá demografickou analýzou obyvatelstva a prognózou jejího vývoje, dále sociální strukturou obyvatelstva sledovaného okresu s důrazem na charakteristiky nezaměstnanosti, vzdělání a bytové výstavby. V další části je provedena swot analýza okresu Tábor a hodnocení dopadů sociálního a demografického vývoje na další rozvoj okresu, obsahující formulaci závěrů a doporučení vyplývajících z této analýzy.
Diplomová práce
Švejda, Jiří ; Formánková, Dana (vedoucí práce) ; Wolfová, Maritna (oponent)
Práce hodnotí připravenost společnosti na její rozšíření a přesun závodu. Navrhuje, jak by měl být řešen dočasný HR management a jaké by měl mít pravomoce. Demograficky analyzuje novou lokalitu závodu. Práce přináší návod, jak by měly být v budoucnu zpracovány některé pracovně právní dokumenty.
Stárnutí populace se zaměřením na Jihočeský kraj
Remtová, Klára ; Stočková, Olga (vedoucí práce) ; Sunega, Petr (oponent)
První kapitola se týká tématu proměn věkové struktury obyvatelstva a jejími hlavními příčinami a souvisejícími důsledky. Druhá kapitola se zabývá analýzou demografického vývoje České republiky, jenž se skládá z analýzy jednotlivých faktorů a srovnání demografického vývoje České republiky s vybranými zeměmi EU. V následující kapitole jsou rozebírány dopady procesu stárnutí populace na společnost, které se projevují ve zdravotnictví a sociální politice (resp. v důchodové politice a na počtu vyplacených důchodů). Poslední kapitola se zaměřuje na proces stárnutí v Jihočeském kraji. Kapitola je složena z analýzy demografického vývoje Jihočeského kraje a analýzou sociálních služeb poskytovaných v tomto kraji.
Sňatkové chování v České republice od počátku 90. let do současnosti
Foltýnová, Alice ; Patočka, Jiří (vedoucí práce) ; Heřmanová, Eva (oponent)
Cílem této práce bylo popsat a zdůvodnit hlavní trendy sňatkového chování v České republice po roce 1989. První a druhá kapitola je teoretickým vstupem do problému - zákon o rodině, ukazatele, kterými je možno postihnout vývoj v oblasti sňatkového chování, demografický přechod, literatura k tématu a vývoj sňatečnosti ve 20. století. Třetí kapitola se již zabývá samotnou analýzou sňatkového chování v ČR od počátku devadesátých let do současnosti. Čtvrtá část práce je zaměřena na sledování meziregionálních rozdílů a nalezení určitých souvislostí územního rozložení sňatečnosti s dalšími ukazateli. Poslední část práce se věnuje aktuálnímu tématu registrovaného partnerství. Je zde rozebrán zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a také úpravy, které bylo, v souvislosti s novým zákonem, nutno provést v zákonech jiných.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 411 záznamů.   začátekpředchozí394 - 403další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.