Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 304 záznamů.  začátekpředchozí296 - 304  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní ochrana software a perspektivy dalšího vývoje 
Toufar, Pavel ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Čerych, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá možnostmi právní ochrany počítačového programu a samotnou právní povahou tohoto nehmotného statku. Diskutována je jak ochrana autorskoprávní, která je celosvětovým standardem ochrany počítačových programů, tak i další možné formy jako ochrana patentová a ochrana prostřednictvím ustanovení o nekalé soutěži. Jednotlivé formy jsou hodnoceny dle jejich vhodnosti pro ochranu počítačového programu i z hlediska možných praktických dopadů na odvětví informačních technologií. Obsahem práce je také kritický pohled na schopnost tradičního modelu distribuce a ochrany počítačového programu čelit rapidnímu technickému vývoji v digitální éře. S ohledem na tuto skutečnost jsou zmiňovány některé modely alternativní (SaaS, Free Software) a analyzována je také jejich praktická použitelnost a vyhlídky dalšího vývoje.
Online zpřístupňování autorsky silně chráněných dokumentů knihovnou VŠE
Věříš, Ondřej ; Pinkas, Otakar (vedoucí práce) ; Broďáni, Dušan (oponent)
V této práci nejprve naznačím, jaké výhody skýtá digitalizace výpůjčního fondu knihovny. Poté zanalyzuji zákonné podmínky online zpřístupňování autorsky chráněných dokumentů knihovnou VŠE a uvedu používané postupy technického zabezpečení práv autorů. Rozeberu nabízená softwarová řešení technického zabezpečení práv autorů a zvážím možnosti jejich implementace v knihovně VŠE.
Amatérská tvorba audiovizuálních děl a autorské právo
Vitinger, Aleš ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
Cílem této práce je provést analýzu oblasti autorských práv související s amatérskou filmovou tvorbou. Počet amatérských autorů se, zejména díky rozvoji internetu a digitálních médií, rapidně zvyšuje. Právo ovšem na tuto změnu nestíhá reagovat. Současného autorské právo je silně rozvinuté, má vyvinutý institut kolektivní správy práv, která tuto moc ještě zvyšuje. Pro amatérské účely je ovšem toto uspořádání zcela nevhodné. Amatérský tvůrce se ve složitých zákonech nemá šanci zorientovat a v kolektivní správě je zcela upozaděn profesionálními uživateli, pro které je tento institut primárně určen. Výsledkem je masivní celosvětové porušování autorského práva. Jednou z odpovědí na tento stav je iniciativa Creative Commons, která na základě autorských zákonů navrhla znění několika druhů licencí, které může autor zveřejnit se svým dílem, čímž ho de facto nabídnout ostatním k užití. Licence Creative Commons autorovi umožňují zvolit si jaká práva k dílu omezí, např. vytváření odvozených děl, nebo komerční použití. Z této práce vyplývá, že využití děl pod licencemi Creative Commons je pro amatérského filmového tvůrce velmi vhodné. Přináší jednoduchost a nulové náklady, oproti složitému a nákladnému licencování autorských děl, která pod Creative Commons nejsou. Při použití děl standardně licencovaných autor musí pečlivě ohlídat, zdali všechna práva spojená s použitými díly jsou vyrovnána. V praxi půjde ve filmové tvorbě zejména o použití hudebních děl. U těch je zapotřebí vyrovnat práva autorů (skladetele hudy a textu), výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů. V České republice tato práva spravují organizace OSA a Intergram.
Problematika porušování autorského práva na internetu
Mezera, Jiří ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Šubrta, Václav (oponent)
Cílem této práce je zanalyzovat současný stav autorskoprávní ochrany děl vzhledem k rostoucímu vlivu internetu na společnost. V současnosti internetem proudí obrovské množství dat porušujících autorská práva jejich autorů a charakter internetu znemožňuje efektivní využití legislativy pro boj proti počítačovému pirátství. První část práce je zaměřena obecně. Stručně nastiňuje vývoj autorského práva v historických souvislostech, rozebírá stahování a sdílení dat z právního hlediska a nechybí ani významné soudní spory, které daly vývoji autorského práva vzhledem k novým technologiím směr. V analytické části jsou popsány dva nejčastější způsoby sdílení a stahování dat -- výměnné sítě peer-to-peer a warezová fóra -- spolu s představením jejich hlavních představitelů, analýzou současného stavu a právním rozborem jejich fungování. Poslední kapitola shrnuje dosavadní poznatky a snaží se nastínit budoucnost symbiózy autorského práva a internetu.
Duševní vlastnictví v mezinárodním obchodě s důrazem na autorská práva
Sanigová, Jana ; Čápová, Ludmila (vedoucí práce) ; Petránková, Andrea (oponent)
Duševní vlastnictví a ochrana práv s ním souvisejících zaujímají v mezinárodním obchodě stále významnější místo. Tvorba nadnárodního legislativního rámce a vymahatelnost autorských práv jsou důležitými body jednání mezinárodních institucí. V této práci je předložen výčet nejdůležitějších mezinárodních úmluv v oblasti práva k duševnímu vlastnictví, jsou nastíněny klíčové body jednotlivých ustanovení a je naznačena jejich vzájemná návaznost. Na konkrétních příkladech je ilustrována aktuální míra porušování těchto práv a je poukázáno na nedostatečnou postižitelnost protiprávního jednání.
Duševní vlastnictví - případ informačních technologií
Ždímal, Martin ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Císař, Jan (oponent)
This theses analyses necessity and legitimacy of existence of intellectual property rights, especially patents and copyrights. There is shown the true essence of these instruments as monopoly privilege. On case of information technology I demonstrate that these privileges are unreasonable and counterproductive in many cases. Analysis of ?free software? alternative model proves that use of patents and copyrights is not a necessary condition of creation of intangible goods. The last part of this work shows, that existence of any special instruments for intangible goods protection is not needed as well as it is not reasonable.
Postihování nelegálního šíření počítačových programů
Kuk, Petr ; Hejda, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou nelegálního šíření počítačových programů. Problematika nelegálního šíření počítačových programů je dnes neoddělitelnou součástí našich životů. Tato práce by měla laikovi poskytnout poměrně ucelený přehled o problematice jak z pohledu práva, tak z pohledu těch kdo autorské právo porušují. V první části je zaměřena zejména na vysvětlení základních pojmů, které s problematikou souvisí. Následuje část věnovaná právním normám a postihování nelegálního šíření počítačových programů. Druhá část je pak věnována praktické stránce šíření nelegálních programů, zejména v síti internet. Cílem práce je zejména shrnutí poznatků o problematice do ucelené formy, které čtenáři umožní utřídit a rozšířit si vědomosti z této oblasti a dozvědět se i některé skutečnosti,které nejsou obecně známy.
Úprava odevzdávaných písemností studentů na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci
Dočekalová, Jana ; Pokorný, Pavel (vedoucí práce)
Práce popisuje úpravu odborných prací dle norem ČSN ISO 01 690 a úpravou citací dle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690 2. Zabývá se úpravou stránky, úpravou textu a jeho členěním, základními pravidly pro psaní znaků, zkratek a značek, úpravou tabulek a ilustrací, autorským právem a také bibliografickými citacemi. Práce také popisuje nejčastější chyby v bakalářských a diplomových pracích a zabývá se tvorbou šablon.
Softwarové pirátství - teorie a praxe
Balcarová, Monika ; Kincl, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá reálnou situací softwarového pirátství v České republice, prolíná teorii a praxi nelegálního šíření softwaru, snaží se zjistit jaké jsou důvody softwarového pirátství a pokouší se nastínit možnosti boje proti jednotlivým druhům. Stav softwarového pirátství v České republice, ve světě a v USA. Rozdělění softwarového pirátství. Porušování zákona pomocí internetu a možnosti zásahu. Webové stránky porušující autorský zákon. Soubory uložené na internetu s úmyslem šíření. P2P sítě. Stahování a sdílení pomocí Torrentu. Získávání důkazů o porušování autorského zákona. Soukromé a státní subjekty chránící autorská práva. Prognózy do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 304 záznamů.   začátekpředchozí296 - 304  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.