Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 306 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana práv duševního vlastnictví v módním průmyslu
Duong, Erik ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Tato práce se zaměřuje na oblast práva duševního vlastnictví v módním průmyslu. Hlavním cílem této práce je poukázat na naléhavé problémy v módním průmyslu, prozkoumat různé formy ochrany duševního vlastnictví použitelné v módním průmyslu. V návaznosti na analýzu je provedeno posouzení dopadů rychlé módy na módní průmysl. Práce se zabývá složitým prostředím módního průmyslu, které se vyznačuje rychlými globálními dodavatelskými řetězci a rychlými výrobními cykly. Tato dynamika však vyvolává značné problémy a nepříznivé postupy, které postrádají důkladné právní záruky. Hlavním problémem je šíření nízkonákladové výroby řízené značkami rychlé módy vedoucí k nadměrné spotřebě, zhoršování životního prostředí a vykořisťování pracovních sil. Tato absence účinných právních opatření zvyšuje zátěž, jíž čelí postižené komunity, a přispívá k narůstajícímu problému textilního odpadu. Praktiky značek rychlé módy, které často kopírují návrhy renomovaných i méně známých návrhářů, navíc podkopávají konkurenceschopnost původních tvůrců v tomto odvětví. Toto vzájemné působení podporuje prostředí upřednostňující rychlou módu na úkor udržitelné a etické módy. Práce je členěna do osmi kapitol. Začíná vymezením základních pojmů módního průmyslu v první kapitole a následně se ve druhé kapitole věnuje základům práva...
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu
Bayramová, Zuzana ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu Abstrakt Tématem této diplomové práce je Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a její implementace do českého právního řádu. Důvodem pro zvolení tohoto tématu byla zejména jeho aktuálnost, jelikož v roce 2023 došlo k novelizaci české autorskoprávn Cílem této práce je komplexní představení a rozbor Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice) společně s příslušných změn české právní úpravy a analýza problematických aspektů v aplikační praxi, a to včetně pop při přijímání DSM směrnice. úvodu této diplomové práce je nejdříve přistoupeno k předložení důvodů, přijetí DSM směrnice vedly, a popisu jednotlivých změn právní úpravy učiněných před její účinností ve snaze vytvořit jednotný unijní digitální trh. Další kapitola se následně věnuje vymezení základních pojmů, které DSM směrnice užívá, s podrobnějším zaměřením na vývoj vymezení subjektu poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online. Rozsáhlá kapitola č. představuje stěžejní část této diplomové práce, jelikož se zabývá podrobným popisem a rozborem celé DSM směrnice. Jednotlivé podkapitoly popisují a analyzují jednotlivé části DSM směrnice s nejvýznamnější nedostatky, které mohou příslušná us praxi způsobovat....
Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie
Tuček, Jakub ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie Abstrakt Tato rigorózní práce navazuje na diplomovou práci z roku 2018 na téma Internet a autorské právo, která se obecně zabývala působností autorského práva v prostředí internetu a byla zakončena základním představením připravované reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu v Evropské unii. Cílem této práce je proto reflektovat a analyzovat nejen výsledek této reformy, který byl v mezidobí na unijní úrovni završen a přehoupl se do fáze implementační na úrovni členských států, ale i jiný související vývoj, který se v oblasti autorského práva v posledních letech odehrál, s relevancí pro digitální prostředí a obecně informační společnost. Práce je systematicky rozčleněna do dvou části. První, více obecná část, vytváří teoreticko-právní základ práce, do kterého je zasazen následující výklad. První kapitola tak stručně představuje základní teoreticko-právní východiska pro autorské právo a odůvodnění jeho existence a nabízí přehled jeho hlavních právních pramenů relevantních pro digitální prostředí na třech úrovních: mezinárodní, unijní a české. Druhá kapitola se zabývá obecně vztahem autorského práva s jinými základními právy: nejprve rozebírá dotčené zájmy jednotlivých aktérů (od autorů přes producenty a...
Autorskoprávní aspekty reklamy na sociálních sítích
Tuzová, Lucie ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Autorskoprávní aspekty reklamy na sociálních sítích Abstrakt Tato práce si klade za cíl poskytnout přehled autorskoprávních aspektů reklamního obsahu na sociálních sítích a identifikovat klíčové otázky této problematiky. Zprvu uvádí teoretický rámec, který je nezbytný pro náležité pochopení jednotlivých institutů, jež jsou popsány v průběhu práce. Tento zahrnuje přiblížení pojmů reklama a sociální sítě, jejichž specifika jsou následně uvedena i v rámci obecného výkladu o pojmových znacích autorského díla či pojednání o autorovi díla. Vzhledem k tomu, že se jedná o pomerně moderní a stále se rozvíjející oblast, se práce věnuje i inovacím, které můžeme v poslední době v reklamě na sociálních sítích spatřovat. Zejména se jedná o využívání nástrojů umělé inteligence k tvorbě reklamního obsahu. Právní úprava na vzrůst popularity těchto nástrojů prozatím nestíhá reagovat a v práci jsou tak popsány možné způsoby budoucí regulace. Práce se v mnoha jejích částech věnuje komplexnosti reklamy, a to například z pohledu širokého souboru právních norem tvořících regulaci reklamy či z hlediska procesu tvorby reklamního obsahu. Reklamní řetězec, který znázorňuje složitost vztahů vznikající v rámci tvorby reklamního obsahu blízce souvisí s problematikou děl se zvláštním právním režimem, jimiž se tato práce také zabývá. Na...
Vyčíslení výše náhrady škody při porušení autorského práva
Prokop, Jan ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Vyčíslení výše náhrady škody při porušení autorského práva Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyčíslení výše náhrady škody v autorském právu. Autor v práci shrnuje základní aspekty autorského práva a následně se zaměřuje na analýzu současné právní úpravy vyčíslení výše náhrady škody v autorském právu. Práce je psána s důrazem na současné trendy v autorském právu, kterými jsou zejména užívání autorských děl na internetu, užívání filehostingových úložišť, framingu, embeddovaných linků, či BitTorrentu. Diplomová práce je rozdělena na pět kapitol, mezi kterými není zahrnut Úvod a závěr. V první kapitole autor popisuje základní principy autorského práva důležité pro jeho fungování, uvádí definice důležitých pojmů a institutů, popisuje aktuální vývoj a trendy v oblasti autorského práva a v závěru se věnuje problematice kybernetiky. Ve druhé kapitole autor pojednává o některých možnostech porušování autorského práva s přihlédnutím k aktuálním problémům. V rámci druhé kapitoly je také pojednáváno právě o spojení autorského práva s některými moderními technologiemi, které jsou zmíněny výše. Kapitola je doplněna o nejdůležitější judikaturu v této oblasti. Třetí kapitola je věnována následkům porušení autorského práva, kde autor popisuje možné občanskoprávní, správněprávní a trestněprávní roviny při...
Výjimky a omezení autorského práva s přihlédnutím k on-line prostředí
Wittlich, Herbert ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
1 Abstrakt: Výjimky a omezení autorského práva s přihlédnutím k on-line prostředí Tato práce se zaměřuje na problematiku výjimek a omezení v oblasti autorského práva, s důrazem na jejich aplikaci v digitálním prostředí, zejména na internetu. Výjimky a omezení jsou klíčovými aspekty autorského práva, které se staly středem pozornosti především v kontextu neustálého technologického vývoje a digitální revoluce. Práce analyzuje evropskou autorsko-právní úpravu, zejména s ohledem na nedávnou implementaci směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice) do českého právního systému v roce 2023. Práce se nejprve věnuje definici a racionálním základům výjimek a omezení, přičemž srovnává různé přístupy, včetně anglo-americké a evropské právní kultury. Autor také zkoumá možnosti propojení těchto přístupů, zejména implementaci otevřených klauzulí do evropského katalogu výjimek a omezení. Další část práce se věnuje "tříkrokovému testu" jako legislativnímu limitu pro přijímání nových výjimek a omezení. Tento institut má význam jak na legislativní úrovni, tak při aplikaci autorského práva. Jádrem práce jsou analýzy čl. 5 odst. 1 směrnice o informační společnosti z roku 2001, která se týká výjimky pro dočasné technické rozmnoženiny, a nově přijatých výjimek pro účely textového a datového těžení (TDM)...
Blockchain a autorské právo
Novotný, Martin ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
Blockchain a autorské právo Abstrakt Účelem této diplomové práce je seznámit čtenáře s fenoménem blockchainu, a to v základních mezích po technické, tak také právní stránce, a následně popsat body průniku množin tohoto fenoménu s autorským právem, zejména autorským právem České republiky. První a druhá kapitola práce se soustředí právě na uvedení čtenáře do problematiky blockchainu (tedy zejména po jeho technické stránce) a na vymezení důležitých institutů autorského práva, a to jak obecně, tak také s přihlédnutím k české právní úpravě Ve třetí kapitole se práce soustředí na posouzení aplikovatelnosti některých institutů autorského práva na blockchain, zejména jeho možné úpravy jako quasidíla dle §2 odst. 2 Autorského zákona. Následující kapitola na tento průnik blockchainu a autorského práva navazuje hlubším posouzením NFT, jelikož se jedná o oblast blockchainu nejčastěji v kontaktu s autorským právem. Značná pozornost je zde věnována především posouzení, zda je NFT možné považovat za dílo autorské. Pátá kapitola práce se věnuje nově nastupujícímu fenoménu metaverse, zejména tedy vymezení jeho typologie. Následně jsou pak vytyčeny určité body doteku metaverse, blockchainu a autorského práva, kdy je na tento výklad navázáno úvahami de lege ferenda. Poslední část práce se zabývá možnými následky, které...
Fenomén ilegálního stahování - porovnání českého a německého přístupu
Štuksová, Natálie ; Zelená, Alena (vedoucí práce) ; Kunštát, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce Téma: Fenomén ilegálního stahování - porovnání českého a německého přístupu Anglicky: The phenomenon of illegal downloading - a comparison of Czech and German approaches Autor: Natálie Štuksová Studijní program: Česko-německá studia Vedoucí práce: PhDr. Alena Zelená, PhD. Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu ilegálního stahování. Jsou v ní porovnávány dva odlišné přístupy k této problematice, a to sice ze strany České republiky a Německa. V Německu je nelegální stahování postihováno mnohem přísněji než v České republice. Také právní rámec, který stanovuje, co je považováno za nelegální stažení je v Německu mnohem striktnější. Cílem této práce je zjistit příčiny, které způsobují odlišný přístup k ilegálnímu stahování v těchto zemí, které jinak sdílejí řadu podobností. Práce se také snaží odborně zanalyzovat fenomén, s kterým se v běžném životě setká téměř každý uživatel internetu. Práce dochází k závěru, že nejzásadnější příčinou je odlišná novodobá historická zkušenost. Německo má narozdíl od České republiky více než 70letou tradici s demokratickým zřízením, zatímco v České republice působil socialistický nesvobodný režim do roku 1989. Ostatní příčiny jako například postoj společnosti k této problematice nebo právní úprava pramení právě z odlišné historické zkušenosti. Jako...
Problematika autorskoprávní ochrany NTF
Nováková, Magdalena ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Problematika autorskoprávní ochrany NFT Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá nově vznikající fenomén nezaměnitelných tokenů též známých pod zkratkou "NFT." NFT odráží směr, kterým se dnešní společnost ubírá, tedy digitalizaci. Přestože se tento fenomén dotýká vícero odvětví práva, tato práce zkoumá jeho postavení v kontextu práva autorského s částečným průnikem do dalších odvětví, jež s ním bezprostředně souvisí. Cílem práce bylo především zkoumat vztah mezi NFT, jeho podkladovým dílem a jednotlivými aspekty práv duševního vlastnictví, zejména pak odvětvím práva autorského. Zda je aplikace těchto norem relevantní a jaké dopady přinese fenomén v budoucnu. V neposlední řadě tato práce usiluje o vysvětlení potenciálu NFT, jež skrývá všestrannost jeho možného využití. Výzvou bylo především nepříliš prozkoumané pole, na němž se NFT nachází, které nabízí možnosti svobodných úvah a spekulací. Z důvodu absence právní úpravy byla jednou z hlavních metod této práce analogie právních norem, jež lze přiměřeně aplikovat. Komparace s jinými digitálními aktivy a jejich zařazení v kontextu práva též napomohla při pochopení významu a funkce NFT. Závěrem jsou připojeny vlastní úvahy nad možnostmi normotvorby de lege ferenda, jež by napomohli při řešení některých palčivých problémů, které v souvislosti s NFT vyvstaly. Nutno...
Ochrana počítačových her a videoher
Brádlerová, Andrea ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Ochrana počítačových her a videoher Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na fenomén videoher a počítačových her a jejich ochranu v rámci práva duševního vlastnictví, především práva autorského. Jejím cílem je podání komplexního zhodnocení postavení videohry v českém autorském právu a přehledu možných režimů ochrany, přičemž také reflektuje aktuální praxi videoherního průmyslu. Výklad o problematice je uvozen seznámením s pojmem videohry jako interdisciplinárního předmětu zkoumání. V odpovídající míře se věnuje také historickému vývoji videoher a jejich technické podstatě. Počátek diskuse o právní povaze videohry vymezuje přehled relevantních právních předpisů v kontextu mezinárodním a vnitrostátním, kde je zdůrazněna zejména role harmonizace prostřednictvím evropských směrnic. Práce se dále zabývá základními autorskoprávními pojmy vnitrostátní úpravy a plynule přechází k vylíčení šíře možností pojetí videohry v aktuální úpravě autorského práva a předkládá argumenty a úvahy relevantní ke konkrétním klasifikacím videohry jako předmětu jeho ochrany podpořené příspěvky z odborného diskurzu. Pozornost je věnována debatě o pojetí videohry jako audiovizuálního díla, počítačového programu, databáze i autorského díla sui generis. Na dílčí závěry analýz navazují pojednání o důsledcích právních klasifikací,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 306 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.