Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 260 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dlouhodobé změny srážek v Evropě v různých zdrojích dat
Vít, Václav ; Huth, Radan (vedoucí práce) ; Crhová, Lenka (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza dlouhodobých změn srážek v Evropě v období 1961 - 2011. Důraz je kladen na určení rozdílů ve srážkových trendech mezi zvolenými zdroji dat a na analýzu prostorového rozložení ročních a sezonních změn srážek v Evropě včetně diskuze možných příčin rozdílů těchto změn v jednotlivých oblastech. Dalším cílem je znázornit, popsat a také odůvodnit rozdíly trendů mezi různými datovými zdroji: databází staničních dat ECA&D, datovými soubory v interpolované síti uzlových bodů E-OBS a CRU TS a dvěma reanalýzami JRA-55 a NCEP/NCAR. V závislosti na množství a kvalitě dostupných dat pro porovnání souborů byly v dlouhodobém vývoji popisovány výhradně změny celkových srážkových úhrnů v absolutních a méně také v relativních hodnotách. V rešeršní části je uvedena odborná literatura, která se zabývá změnou srážkových charakteristik ve světě a v Evropě. Následuje popis vhodnosti všech druhů zdrojů dat pro určování trendů srážkových úhrnů. Odborné články většinou popisují dlouhodobé změny na základě jednoho zdroje dat, nikoli v rámci jednotlivých druhů datových souborů. Často jsou zároveň předmětem studií menší oblasti na úrovni jednotlivých zemí, nebo naopak větší na celosvětové úrovni. Výsledky této práce mohou přinést nové znalosti o rozdílech mezi databázemi a jejich...
Inženýrská řešení pro zmírnění klimatické změny - metody aplikovatelné v místě zdrojů skleníkových plynů
Remeková, Valentína ; Jedelský, Jan (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Cieľom tejto práce bolo spracovanie rešerše na tému inžinierskych riešení na mitigáciu klimatickej zmeny aplikovateľných v mieste vzniku skleníkových plynov. V prvej časti bola opísaná základná problematika zmeny klímy. Ďalej boli rozobraté technológie CCS (Carbon capture and storage), ktoré slúžia na zachytávanie a sekvestráciu oxidu uhličitého, a možné spôsoby separácie CO2 zo spalín. Tretia kapitola opisuje technológie CCU (Carbon capture and utilization), ktoré zachytený uhlík ďalej využívajú ako produkt. Budúcnosť týchto technológii a ostatné metódy znižovania emisií sú doplnené v nasledujúcej časti. Okrem technologických výziev sa s problematikou klimatickej zmeny spája aj finančná náročnosť riešení, a táto časť bola spracovaná v kapitole päť. Na konci práce boli zhrnuté výhody, nevýhody, zistenia a nedostatky vo výskume plynúce z rešerše.
Rozbor erozních a odtokových poměrů ve vybraném subpovodí
Pavliš, Jaroslav ; Uhrová,, Jana (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce bylo vypracovat analytický rozbor erozního smyvu a odtokových poměrů v určitých subpovodích. Rozbor je proveden v zájmovém území, které tvoří katastrální území Lubná u Poličky, Sebranice u Litomyšle, Kamenec u Poličky, Polička (Střítež), Lezník a Široký Důl. Erozní smyv a odtokové poměry se analyzovaly celkem na základě 16-ti variant zahrnující využití pěti výpočetních algoritmů pro faktor L a S, stávající stav, klimatické změny ovlivňující faktor R a K, a různá agrotechnická a organizační opatření ovlivňující faktor c a P. Pro prezentaci mapových a výpočtových výsledků erozního smyvu byl využit program ArcGIS a pro odtokové poměry program Desq, kde vzájemné zpracování dat umožnil program USLE 2D. Tyto výsledky pak můžou určit možná ochranná protierozní opatření proti poškození majetku, které by byly součástí komplexní pozemkové úpravy.
Vyhodnocení účinnosti erozních a odtokových poměrů vybraného povodí
Mokrejš, Filip ; Ing. Kateřina Vašinová, Ph.D (oponent) ; Dumbrovský, Miroslav (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vyhodnotit erozní a odtokové poměry v zájmovém území a následně navrhnout variantní opatření k zmírnění dopadů vodní eroze. Vyhodnocení erozních poměrů bylo provedeno v programu ArcGIS s použitím hydrologicky korektního DMT. Odtokové poměry byly vyhodnoceny za pomoci hydrologického modelu DesQ. Zmíněna je i varianta klimatické změny a její dopady na erozi půdy a zemědělství. Závěrem byla zhodnocena účinnost jednotlivých protierozních opatření.
Studie chladicího systému budovy s ohledem na klimatickou změnu v ČR
Vašulka, Tomáš ; Charvát, Pavel (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce si bere za cíl zpracování studie chladicího systému polyfunkční budovy s ohledem na klimatickou změnu predikovanou do poloviny 21. století. Práce zahrnuje stanovení tepelné zátěže chlazených prostor a navržení opatření pro redukci tepelných zisků v letním období. Součástí práce je návrh chladicího systému s fan-coil jednotkami jako koncovými spotřebiči s potřebnými hydraulickými výpočty. Jako uvažovaný zdroj chladu je použita jednostupňová absorpční chladicí jednota, ke které je přiřazen výměník tepla volného chlazení. Návrh zdroje chladu zahrnuje potřebné hydraulické výpočty a dimenzování systému zajišťující jeho funkční provoz. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace technologie chlazení a zapojení fan-coil jednotek.
Inženýrská řešení pro zmírnění klimatické změny - metody pro eliminaci skleníkových plynů z atmosféry
Lněničková, Veronika ; Elcner, Jakub (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá metodami eliminace skleníkových plynů z atmosféry, jejich výhodami či nevýhodami a finanční náročností spojenou s jejich aplikací. První část práce popisuje vědní obor geoinženýrství, které se zabývá odstraněním oxidu uhličitého z atmosféry. Druhá část je zaměřena na metody řízení slunečního záření, nakonec jsou popsány metody eliminující jiné skleníkové plyny, než je oxid uhličitý.
Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu
Balounová, Eva ; Žákovská, Karolina (oponent)
Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu Abstrakt V prosinci roku 2015 byla mezinárodním společenstvím dojednána Pařížská dohoda, která nabyla účinnosti v roce 2016. Dohoda se vztahuje na období po roce 2020. Cílem dohody je udržet globální oteplování výrazně pod hranicí 2 žC oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nepřekročilo hranici 1,5 žC. Smluvní strany Pařížské dohody mají představit tzv. vnitrostátně stanovené příspěvky, které povedou k zajištění tohoto cíle. Cílem této disertační práce je analyzovat vývoj v právní ochraně klimatického systému Země v Evropské unii právě v návaznosti na Pařížskou dohodu. První část práce nese název Mezinárodněprávní ochrana klimatu a je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola první části je úvodem do problematiky změny klimatu a objasňuje pojmosloví, popisuje výzkum v této oblasti, věnuje se zatím pozorovaným změnám a jejich dopadům. Druhá kapitola se věnuje předmětu mezinárodního práva změny klimatu. Třetí kapitola první části se věnuje pramenům mezinárodněprávní ochrany klimatu, tedy zejména mezinárodním úmluvám. Jsou však popsány i principy mezinárodněprávní ochrany klimatu. Čtvrtá kapitola první části se věnuje vývoji mezinárodněprávní ochrany klimatu. Stěžejním bodem této kapitoly je analýza a rozbor Pařížské...
Impact of the regional climate change on the hydrological regime with regard to extremes
Blahušiaková, Andrea
V kontexte prebiehajúcich i budúcich klimatických zmien sa do popredia dostáva výskum zmien zrážkovo-odtokového režimu vodných tokov a jeho extrémnych prejavov. Hlavným cieľom práce je skúmať kľúčové faktory, ktoré sa na týchto zmenách podieľajú, a tým ovplyvňujú hydrologický režim vodného toku. Detekované sú trendy a zmeny hydroklimatických parametrov a hodnotený je vývoj extrémov povodní a sucha. Na identifikovanie trendov a skúmanie ich zmien je použitých niekoľko metód; Mann-Kendallov test, lineárna regresia, jednoduché súčtové čiary a komparatívna analýza (IHA). Extremita povodní je vyhodnotená na základe stupňov povodňovej aktivity a N-ročnosti, frekvencia a sezónnosť použitím threshold metódy a dňa kulminácie. Extremitu, frekvenciu a sezonalitu meteorologického sucha hodnotí threshold metóda, ďalej de Martonne Aridity index a Relative precipitation index. Hydrologické sucho je hodnotené na základe Base flow indexu, Low flow indexu a threshold metódy. Hlavnými parametrami, ktoré do týchto analýz vstupovali boli ročné, sezónne a mesačné hodnoty prietokov, teploty vzduchu, zrážok a snehovej pokrývky. Databáza základných i ďalších vypočítaných parametrov je zostavená pre obdobie 1931/1961-2010/2012. Trendy a zmeny hydroklimatických parametrov, ako i vývoj sucha a povodní sú skúmané v povodí...
Palaeoekologie interakcí rostlin a členovců ze spodního miocénu mostecké pánve v severních Čechách
Knor, Stanislav
Cévnaté rostliny se spolu s hmyzem podílí značnou měrou na vytváření druhové rozmanitosti suchozemských ekosystémů, přičemž jejich vzájemné interakce konstituují velmi komplexní a složitou síť trofických vztahů. Jejich počátek lze vysledovat hluboko do minulosti, do doby před více než 400 milióny lety. Výzkum těchto na změny okolního prostředí mnohdy velmi citlivých asociací však stojí v Evropě teprve na samém počátku. K jeho významnějšímu rozvoji dochází až v několika málo posledních desetiletích. Jedněmi z nejbohatších paleobotanických nalezišť jsou lokality ze spodního miocénu mostecké pánve, zejména fosiliferní vrstvy hnědouhelného dolu Bílina. Období miocénu je nejen v Evropě charakterizováno rozsáhlými paleogeografickými a paleoklimatologickými změnami, ovlivňujícími rozvoj tehdejší bioty. Tato studie je první, která se zaměřila na soubor kompresních fosílií listů dvouděložných rostlin z hlediska přítomnosti dokladů působení herbivorů z řad hmyzu i ostatních členovců. Jejím cílem je nahlédnout do unikátního prostředí neogénních sladkovodních a mokřadních ekosystémů zorným úhlem měnící se dynamiky vztahů hmyzích herbivorů a jejich rostlinných hostitelů. Zkoumané fosiliferní vrstvy nadloží uhelné sloje jsou reprezentovány celkem třemi ze sedimentologického hlediska odlišnými horizonty...
Energie a životní prostředí z právního pohledu
Pokorný, Jiří
Anotace: Lidstvo se ve svém vývoji dostalo do stavu, kdy je silně závislé na energiích. Primárně se jedná o univerzálně přeměnitelnou energii elektrickou, dále o energii tepelnou. Nejrozšířenější technologie výroby uvedených energií je však založena na fosilních palivech, jejichž spalováním vznikají emise skleníkových plynů. Přestože se nejedná o jediný zdroj těchto plynů, svým podílem patří mezi největší. Zvýšená koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobuje oteplování klimatu a globální změny, které ohrožují životní prostředí na celé planetě. Aby se podařilo klimatické změny zastavit, nebo alespoň zpomalit, je třeba přijmout celou řadu opatření, z nichž nejdůležitější spočívá ve snížení produkce skleníkových plynů. Přestože takové opatření musí být realizováno technicky, základy jsou právní povahy. Disertační práce Energie a životní prostředí z právního pohledu se tak zabývá vztahy úrovně energie-životní prostředí (tedy hlavně energetikou) a právními nástroji, které do těchto vztahů zasahují. Lze je nalézt napříč úrovněmi; od mezinárodní, přes evropskou, po národní českou. Z hlediska používaných nástrojů se jedná o nástroje koncepční, administrativní a ekonomické. Role jednotlivých nástrojů je taková, že koncepční určují budoucí směřování, administrativní nástroje opatření uvedená v koncepcích...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 260 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.