Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  začátekpředchozí116 - 125další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Holocénní vlhká fáze v severní Africe: Geoarcheologická studie vztahu klimatu a lidského osídlení
PARVONIČOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce rešeršním způsobem seskupuje informace o paleoenvironmentalní a archeologické situaci na Sahaře v raném a středním holocénu. Období s výrazně vlhkými podmínkami se nazývá holocenní klimatické optimum a trvalo přibližně do cca 5500 cal. BP. Na archeologických lokalitách práce sleduje vývoj lidského osídlení reflektující tyto klimatické změny. Lidská populace reagovala na příznivé klima rozšířením osídlení po téměř celém území dnešní pouště. Na základě dochovaných artefaktů a ekofaktů lze tyto skupiny identifikovat jako lovce a sběrače, kteří se postupně proměňují v pasteveckou a zemědělskou společnost. Studie se soustředí na východní Saharu a obecný přehled vychází z analýz konkrétních lokalit nacházejících se v Egyptě, Súdánu, Libyi a Čadu.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Marek, Michal V.
Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh atmosféra je zúžený na problematiku vývojových scénářů a okruh ekosystém na problematiku lesa. Je pojednána nová funkce lesa jako úložiště uhlíku. Byly získány unikátní výsledky s velmi cennou vypovídající hodnotou, které jsou využitelné pro lesnický a krajinářský výzkum i praxi. Kapitoly: Globální změna klimatu, Scénáře vývoje globální klimatické změny, Ekofyziologické předpoklady úložiště uhlíku ve fytomase, Toky uhlíku mezi ekosystémem a atmosférou, Les, uhlík a lesnictví ČR v podmínkách měnícího se prostředí, Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny, Vnímání globálních ekologických změn ve společnosti, Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů.
Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno ; Správa jeskyní České republiky
Projekt se zaměřil na zjištění změn jeskynního mikroklimatu způsobených vlivem zpřístupnění jeskyní a na návrh technických opatření a omezení návštěvnosti k ochraně jeskynního mikroklimatu. Zpráva obsahuje: Závěrečnou zprávu o měření mikroklimatu v Amatérské jeskyni, Sloupsko-šošůvských jeskyních, Kateřinské jeskyni a Punkevních jeskyních za rok 2010, Zprávu ke kontrolnímu dni 2. 12. 2010 o postupu řešení projektu a přílohy Jaskinia Kateřinska - pomiar ruchu powitrza anemometrem akustycznym USA-1 w Hlawnym Dómu w 2010 roku.
Hodnocení dlouhodobých klimatologických pozorování z Mokrých luk u Třeboně a jiných meteorologických stanic v souvislosti se změnou hydrologického režimu.
KOVÁŘOVÁ, Milena
V práci je provedeno podrobné hodnocení dlouhodobých klimatických údajů měřených na meteorologické stanici Mokré louky u Třeboně. Je navržena a aplikována metoda hodnocení závislosti teploty vzduchu na srážkovém cyklu. Údaje z Mokrých luk jsou porovnány s údaji z jiných meteorologických stanic, jak v rámci České republiky, tak v rámci Evropy a okolí. Získané výsledky potvrzují silnou závislost slunečního záření dopadajícího na povrch země a následně i teploty vzduchu na srážkovém cyklu. Představují tak nový pohled na příčinu změny klimatu, kde změna klimatu je přisuzována postupnému úbytku trvalé funkční vegetace a probíhající globální desertifikaci kontinentů.
Populační ekologie netopýra vodního \kur{Myotis daubentonii}
LUČAN, Radek
Various aspects of population ecology of Daubenton?s bat (Myotis daubentonii) were analyzed based on long-term data (1968?1984 and 1999?2009) gathered in a single model study area (ca. 10 km2) in South Bohemia, Czech Republic. Among others, population structure, roosting dynamics, movements between roosts and long-term trends in numbers of bats were described. Results of the study on patterns in reuse of tree cavities suggest that tree cavities may be reused for many consecutive seasons and that this has to be taken into consideration by conservation practices. The results of the study on microclimate of one maternity and one male colony roosting in man-made structures revealed that microclimatic differences may be one of the key factors in roosting preference between the two sexes. Further, a profound effect of changing energetic demands in females during different phases of the reproductive cycle may greatly influence their activity rhytms. In further two studies, the effect of climate on reproductive parameters of bats and abundance of ectoparasitic mites was analyzed. The results suggest that climatic variation greatly influenced reproductive parameters and parasitation of Daubenton?s bats. Last but not least, the seasonal dynamics of parasitation by ectoparasitic mites and the possible effect on bats? condition was analyzed. It was found out that seasonal dynamics in abundance of parasites is adjusted to the reproductive cycle and roosting dynamics of its host.
Výzkum dopadů možné změny klimatu
Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Žalud, Z. ; Šťastná, M. ; Trnka, M. ; Hejzlar, Josef ; Buchtele, Josef ; Růžička, Martin ; Kalvová, J. ; Nemešová, Ivana
Cilem tohoto příspěvku je stručná informace o projektech výzkumu dopadů změny klimatu, které v současné době probíhají v AV ČR a spolupracujících institucích a které koordinuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR (ÚFA). Jedná se o dva multidisciplinární projekty, řešené v období 1999-2001. Jejich společnou částí je konstrukce scénářů klimatické změny pro experimentální lokality, řešená na ÚFA AV ČR a Katedře meteorologie a ochrany prostředí MFF UK.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   začátekpředchozí116 - 125další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.