Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 48 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Polarisation of X-ray emission from accretion discs in active galactic nuclei
Podgorný, Jakub ; Dovčiak, Michal (vedoucí práce) ; Marin, Frédéric (oponent)
Diplomová práce se zabývá teoretickým modelováním emise z akrečních disků ak- tivních galaktických jader v rentgenovém spektru. Rozebírají se spektrální a polarizační vlastnosti lokálně odraženého záření z disku shora ozařovaného horkou korónou, ale také globální pohled z nekonečna na tzv. radiově tichý, nezakrytý systém. Modelování to- hoto typu může sloužit k observačnímu fitování spinu centrální supermasivní černé díry, k omezení parametrů akrečního disku či koróny nebo k určení inklinace pozorovatele u reálných objektů. Pro lokální výpočty přenosu záření byl použit Monte Carlo kód STOKES [Goosmann a Gaskell, 2007, Marin a kol., 2012, 2015, Marin, 2018]. Tyto výsledky jsou porovnávány s jinými pokusy nalezenými v literatuře a s analytickými aproximacemi. Lokální reflexe je diskutována zejména s ohledem na polarizaci, která je tímto prvně spočtena pro dané typy objektů s vysokou přesností. Integrace přes akreční disk a superpozice odrazu s primárním zdrojem v tzv. lamp-post nebo rozlehlém ko- ronálním modelu je provedena na základě již existující rutiny KYNLPCR [Dovčiak a kol., 2004, 2011], přičemž se započítávají všechny obecně relativistické efekty na fotony v blízkosti centrální supermasivní černé díry. Tyto spektrální a polarizační výpočty využívající předchozí lokální výsledky jsou znovu porovnávány...
Pole proudových smyček kolem černých děr
Vlasáková, Zuzana ; Semerák, Oldřich (vedoucí práce) ; Karas, Vladimír (oponent)
Pole testovací proudové smyčky umístěné v ekvatoriální rovině symetricky okolo Kerrovy černé díry bylo již několikrát studováno a řešení publikována v různých podobách. Tyto výsledky navzájem porovnáváme a určujeme jejich limity ve významných místech - v ra- diálním nekonečnu, na vnějším horizontu událostí, na statické mezi, v ekvatoriální rovině a na ose symetrie. Dále také ukazujeme chování pole odpovídající extrémní černé díře a ověřujeme platnost Meissnerova efektu. Na závěr určujeme pole jednoduchého modelu proudového disku superpozicí polí testovacích proudových smyček. Tato úloha má astro- fyzikální motivaci - popis akrečních disků v blízkosti černých děr. 1
Dynamics of spinning test particles in curved spacetimes
Zelenka, Ondřej ; Loukes Gerakopoulos, Georgios (vedoucí práce) ; Witzany, Vojtěch (oponent)
Pohybem testovací částice ve Schwarzschildově prostoročase lze modelovat splynutí kompaktních objektů s extrémně rozdílnými hmotnostmi známé v lite- ratuře jako Extreme Mass Ratio Inspiral. V nejjednodušší geodetické aproximaci je tento pohyb integrabilní a nedochází k chaotickému chování. Pokud se vezme v úvahu rotace menšího z těles, systém ztrácí integrabilitu a objeví se pro- dloužené rezonance a chaotické trajektorie. Použitím metod Poincarého řezu, rotačního čísla a rekurenční analýzy poprvé dokazujeme, že existuje chaos pro astrofyzikálně relevantní hodnoty momentu hybnosti. Navrhujeme univerzální metodu pro měření šířek rezonancí v perturbacích geodetického pohybu ve Sch- warzschildově prostoročase použitím proměnných akce-úhel. Použitím této nové metody ukazujeme, že jedna z nejvýraznějších rezonancí vzniká díky členům druhého řádu v momentu hybnosti, studiem jejího růstu, což je v souladu s očekáváním, že chaos nebude hrát dominantní roli v Extreme Mass Ratio Inspi- ral. Také počítáme gravitační vlny v časovém oboru a nacházíme v nich infor- mace o dynamice systému. Především dokazujeme, že časovou řadu deformace prostoročasu způsobené gravitačními vlnami lze použít k...
Neglected gravitational redshift in detections of gravitational waves
Křížek, Michal ; Somer, L.
In 2016, the letter [1] about the first detection of gravitational waves was published. They were generated by two merging black holes that had approximately 36 and 29 Sun’s masses. However, the authors have not taken into account a large gravitational redshift of this binary system, which is a direct consequence of time dilation in a strong gravitational field. Thus the proposed masses are overestimated. In our paper we also give other arguments for this statement.
Accreting black holes via X-ray polarimetry
Mikušincová, Romana ; Svoboda, Jiří (vedoucí práce) ; Matt, Giorgio (oponent)
Rotace černé díry je klíčovým parametrem, který nám poskytuje informaci o zformování a růstu černé díry. V této práci jsme nasimulovali pozorování pro plánovanou rentgenovou polarimetrickou misi IXPE (Imaging X-ray Polarime- try Explorer) s cílem studovat robustnost měření rotace a sklonu černé díry po- mocí rentgenové polarimetrie. K nasimulování polarizačních spekter jsme použili víceteplotní model termálního záření z akrečního disku. Pro případ maximálně rotující černé díry (a = 0.998) jsme byli schopni získat správnou hodnotu spinu i inklinace s velkou přesností (∆a ≤ 0.2 pro spin a ∆θ ≤ 15 deg pro inklinaci). Pro méně rotující černé díry byl parametr rotace určen správně, ale s velkou mírou nejistoty. Sklon je určen stejně dobře pro jakoukoli hodnotu spinu. Naším závěrem je, že polarimetrická měření budou užitečná pro nezávislá měření ro- tace černých děr, která mohou být porovnána s metodami spektrálního fitování a časové analýzy. Proto budou rentgenové polarimetrické mise velmi přínosné. 1
Relativistic corrections in hard X-ray spectra of accreting black holes
Štofanová, Lýdia ; Svoboda, Jiří (vedoucí práce) ; Róžaňska, Agata (oponent)
Tvrdá rentgenová spektra akreujících černých děr v aktivních galaxiích a rentgenových dvojhvězdách jsou charakterizována mocninným tvarem s expo- nenciálním poklesem na rozhraní energií od desítek do stovek keV. Tento ex- ponenciální pokles je charakterizován spektrální hranou, která souvisí s teplo- tou korony, kde dochází k rozptylu záření z akrečního disku prostřednictvím inverzního Comptonova rozptylu. Přesná geometrie korony stále není známá. Podle měření by však měla být velmi kompaktní a měla by se nacházet ve velké blízkosti od černé díry. To má za následek, že relativistické efekty, jako jsou gra- vitační rudý posuv, Dopplerovský posuv, ohyb světla či relativistický beaming, utvářejí výsledné spektrum. Tyto relativistické efekty na primární rentgenové záření z korony jsou však často zanedbány při spektrální analýze dat. V této práci studujeme, jak velká nejistota se tímto zanedbáním způsobí. Za tímto účelem jsme provedli simulace rentgenových spekter pro různé geometrie ko- rony a porovnali jsme skutečné a pozorované hodnoty energie spektrální hrany. Dále jsme provedli spektrální re-analýzu NuSTAR měření pro aktivní galaxii 1H 0419-577 a rentgenovou dvojhvězdu GRS 1915+105. Zjistili...
Higher dimensional Robinson-Trautman spacetimes sourced by p-forms: static and radiating black holes
Ortaggio, Marcello ; Podolský, J. ; Žofka, M.
We summarize results about Robinson-Trautman spacetimes in the presence of an aligned p-form Maxwell field and an arbitrary cosmological constant in n >= 4 dimensions. While in odd dimensions the solutions reduce to static black holes dressed with an electric and a magnetic field (with an Einstein space horizon), in even dimensions 2p = n they may also describe black holes gaining (or losing) mass by receiving (or emitting) electromagnetic radiation. The Weyl type of the spacetimes is also briefly discussed in all the possible cases.
Chaotic motion in the Johannsen-Psaltis spacetime
Zelenka, Ondřej ; Lukes-Gerakopoulos, Georgios
The Johannsen-Psaltis spacetime is a perturbation of the Kerr spacetime designed to avoid pathologies like naked singularities and closed timelike curves. This spacetime depends not only on the mass and the spin of the compact object, but also on extra parameters, making the spacetime deviate from Kerr. In this work we consider only the lowest order physically meaningful extra parameter. We use numerical examples to show that geodesic motion in this spacetime can exhibit chaotic behavior. We study the corresponding phase space by using Poincaré sections and rotation numbers to show chaotic behavior, and we use Lyapunov exponents to directly estimate the sensitivity to initial conditions for chaotic orbits.
Kinematika srážek částic v ergosféře Kerrovy černé díry
Skoupý, Viktor ; Ledvinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Žofka, Martin (oponent)
V práci se zabýváme především jevem, při kterém lze z rotující černé díry ex- trahovat energii, tzv. kolizním Penroseovým procesem. Nejprve zkoumáme způ- soby jak sestavit pohybové rovnice v obecné relativitě pomocí Hamiltonova for- malismu. Pro časoprostor v okolí rotující černé díry pak v různých souřadnicích zkoumáme pohybové rovnice a jejich důsledky. Nakonec podrobně prozkoumá- váme způsob, jak pomocí Comptonova rozptylu a anihilace těsně nad horizontem událostí docílit toho, aby do nekonečna odletěla částice s co největší energií. Nej- větší nalezená energie je přibližně 14krát větší, než energie přilétajících částic, přičemž účinnost rychle klesá se vzdáleností od horizontu a se zmenšováním mo- mentu hybnosti černé díry. 1
Rotující tenký disk kolem Schwarzschildovy černé díry: vlastnosti perturbačního řešení
Kotlařík, Petr ; Semerák, Oldřich (vedoucí práce) ; Ledvinka, Tomáš (oponent)
Již od 70. let je známo Willovo řešení perturbace Schwarzschildovy černé díry pomalu rotujícím, tenkým a lehkým prstencem vyjádřené multipólovým rozvo- jem perturbační řady. V připravovaném článku P. Čížka a O. Semeráka je tento postup zobecněn na pomalu rotující tenký konečný disk použitím Greenových funkcí v uzavřeném tvaru místo multipólového rozvoje. Tento postup je v závěru článku demonstrován v prvním perturbačním řádu na případu disku s konstantní hustotou. V této práci shrneme a ověříme některé vlastnosti tohoto nejjednoduš- šího případu a ukážeme, jak se přítomností disku změní geometrie horizontu a poloha významných kruhových orbit. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 48 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.