Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 572 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Terénní výuka biologie a přírodopisu v prostředí školních zahrad v České republice
Kakešová, Kristýna ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Chlebounová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá terénní výukou biologie a přírodopisu v České republice se zaměřením na školní zahrady. První část práce představuje výhody terénní výuky i překážky, které mohou jejímu zavedení bránit. Práce se dále věnuje postavení terénní výuky biologie a přírodopisu v rámcových a školních vzdělávacích programech základních škol i gymnázií, kde terénní výuka těchto předmětů většinou není explicitně zařazena. Druhá část práce se zabývá školními zahradami v České republice, shrnuje výsledky výzkumů zkoumajících jejich stav, vybavení a využití. Z nich vyplývá, že většina základních škol disponuje zahradou a využívá ji k výuce převážně pěstitelských prací a přírodovědných předmětů. V případě středních škol větší průzkumy chybí. Pozornost je v práci věnována také historii školních zahrad na českém území, organizacím zaměřeným na výuku přírodopisu a biologie na školních zahradách a několika vybraným metodám výuky, které jsou vhodné pro vyučování přírodopisu na školních zahradách.
Systematické a ekologické pojetí výuky přírodopisu
Matoušová, Pavlína ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou vybraných pojetí výuky přírodopisu na základní škole. V teoretické části práce je shrnuto zařazení přírodopisu jako vzdělávacího oboru, vysvětlena možná pojetí jeho výuky a porovnány výhody a nevýhody dvou vybraných variant s odkazem na naplnění vzdělávacích cílů a respektování didaktických zásad výuky přírodopisu. Nastíněny jsou také dostupné materiály vhodné pro výuku, míra jejich využívání a srovnání způsobů výuky v závislosti na úspěšnosti v přírodovědném testování. Praktická část práce přináší porovnání výsledků dotazníkového šetření mezi jednotlivými skupinami ekologicky a systematicky vyučovaných žáků. Jednotlivé úlohy a otázky byly vytvořeny na základě stanovených hypotéz. Výsledky výzkumu přináší porovnání znalostní a dovednostní oblasti, ale také oblasti postojové. Stanovené hypotézy byly potvrzeny zpola, část postojová přináší odpověď na výzkumnou otázku. Žáci vyučovaní ekologicky byli skutečně úspěšnější v úlohách, které vedly k propojení znalostí a odvozování ze vztahů mezi organismy, ovšem statisticky nebyl rozdíl významný. Bodový propad v těchto ekologických otázkách ovšem u systematicky vyučovaných žáků nebyl příliš masivní a znalost systematiky je v celkovém skóre stavěla do výhodné pozice. Větší oblibu přírodopisu jako předmětu vykázali...
Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze
Prokopcová, Michala ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce NÁZEV: Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze AUTOR: Bc. Michala Prokopcová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRAKT Tato diplomová práce zpracovává lokalitu Psárského lesa v okrese Praha - západ jako vhodnou oblast pro realizaci přírodovědné školní exkurze. Hlavním cílem této práce byla příprava a realizace komplexní přírodovědné exkurze do Psárského lesa a ověření její edukační efektivity u žáků nižších tříd 2. stupně ZŠ formou pedagogického výzkumu. Výzkum byl uskutečněn prostřednictvím didaktických testů, které porovnávaly vstupní znalosti před exkurzí (pretest) a nabyté znalosti po exkurzi (posttest). Didaktický koncept přírodovědné exkurze do Psárského lesa byl zpracován v souladu s klíčovými aspekty oborové didaktiky biologie a na základě komplexního vyhodnocení zájmové oblasti pro plánovanou exkurzi, která tvořila podklad pro exkurzní náplň a vytipování vhodných stanovišť k exkurzním činnostem. Dále v rámci diplomové práce proběhlo navazující šetření prostřednictvím postojového dotazníku ke zjištění přínosu exkurzí ve výuce přírodopisu z pohledu žáků. Výsledky výzkumu potvrzují, že exkurze je vnímána jako efektivní a zároveň...
Náměty na přírodopisné exkurze pro žáky základních škol v Ústeckém kraji
Peterková, Lenka ; Němcová, Lenka (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Cílem diplomové práce bylo vytvořit náměty na přírodopisné exkurze pro žáky 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je krátce představena exkurze jako organizační forma výuky se zaměřením na specifika přírodovědné exkurze včetně výukových cílů a metod. Následuje charakteristika vědních disciplín a jednotlivých typů přírodovědných exkurzí. Praktická část předkládá náměty na tři přírodovědné exkurze. Každý z navrhovaných námětů obsahuje podrobný návod na přípravu i vlastní průběh exkurze, včetně závěrečné fáze. Součástí jsou také podklady pro učitele zahrnující popis trasy, informace o lokalitě, pracovní listy včetně řešení a doplňující informace k jednotlivým otázkám. Ověření vybrané exkurze v praxi proběhlo v červnu 2020 se žáky 7. třídy Základní školy v Polepech. Klíčová slova Exkurze, přírodopis, pracovní list, Ústecký kraj
Učitel očima veřejnosti
Koutníková, Šárka ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Němečková, Linda (oponent)
Diplomová práce Učitel očima veřejnosti je zaměřena na postoje a názory veřejnosti k osobnosti učitele. Dále se detailněji zaměřuje na učitele přírodopisu/biologie a jejich vyučovaný předmět. Diplomová práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje vztah školy a společnosti, charakterizuje pojem učitele, dále mapuje kariérní dráhu učitele a jejich vybrané problémy, se kterými se mohou v profesní oblasti setkat. Učitelům přírodopisu/biologie je věnována samostatná kapitola, která popisuje přírodovědné vzdělání, učitele přírodopisu/biologie a vybrané prvky související s výukou. V praktické části je realizováno dotazníkové šetření formou kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 144 respondentů. Zjištěná data jsou znázorněna ve sloupcových grafech se slovním popisem. Pro ověření hypotéz je použit Z-Score test. Dotazník je zaměřen v první části na osobnost učitele. Výsledky této části vypovídají o tom, že se respondenti staví k osobnosti učitele velmi příznivě. U učitelů jednoznačně respondenti upřednostňují odborné znalosti. Zjištěné výsledky ve druhé části ukazují na to, že oslovená veřejnost považuje výuku přírodopisu i biologie za důležitý předmět. Do její výuky by zařadili hlavně exkurze, vycházky do přírody a kvalitní pomůcky. V rámci diskuze jsou shrnuty výsledky...
Srovnání vztahu českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce
Poneszová, Viktorie ; Rajsiglová, Ina (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Práce se zabývá srovnáním vztahu sledovaných českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce. Zaměřuje se na žáky (n = 373) devátých tříd základních škol z Prahy a Oulu. Hlavním cílem této práce bylo srovnat vztah sledovaných českých a finských žáků k přírodopisu a jeho výuce, resp. zjistit, jak čeští a finští žáci přistupují k přírodopisu, co přispělo k jejich zájmu o přírodopis a jaké způsoby práce v hodinách přírodopisu přispějí k tomu, aby je přírodopis bavil více. Výzkumným nástrojem byl dotazník. Data byla statisticky vyhodnocena a diskutovány v kontextu české literatury a anglicky psaných výzkumů z finského prostředí. Z výsledků vyplývá, že finští žáci mají k přírodopisu kladnější vztah než čeští žáci. Nejpozitivnější vztah mají čeští i finští žáci k tématům přírodopisu, která se zabývají lidským tělem. K zájmu žáků o přírodopis nejvíce přispěl čas strávený v přírodě. Čeští žáci uvítají v hodinách přírodopisu častější exkurze. Finští žáci ocení, budou-li se s nimi učitelé častěji domlouvat na tématech učiva.
Analýza tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro ZŠ
Hoffmannová, Valérie ; Dvořáková, Radka (vedoucí práce) ; Chlebounová, Irena (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza učebních úloh vztahujících se k tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro 2. stupeň ZŠ. Pro analýzu byly vybrány učebnice a pracovní sešity přírodopisu a dějepisu, ve kterých bylo zastoupeno dané téma. Učební úlohy byly roztříděny do jednotlivých kategorií taxonomie Tollingerové a původní Bloomovy taxonomie. Výsledky vycházející z tohoto třídění byly využity k porovnávání starších a novějších vydání vybraných učebnic a pracovních sešitů. Tříděním do taxonomických kategorií jsem též zjišťovala obtížnost úloh v jednotlivých publikacích. Z této analýzy vyšlo, že více jsou zastoupeny učební úlohy z nižších taxonomických kategorií (u obou taxonomií), které nekladou vysoké nároky na kognitivní operace. Dále se tato práce zabývá tím, jaký rozsah zaujímá dané téma v jednotlivých publikacích. Při dalších analýzách se ukázalo, že více učebních úloh na téma vznik a vývoj lidského druhu je zastoupeno v dějepisných učebnicích a pracovních sešitech. Výsledky této práce by mohly pomoci učitelům zorientovat se v nabídce dostupných učebnic a pracovních sešitů a pomoci s výběrem vhodné publikace k výuce tématu vznik a vývoj lidského druhu. Klíčová slova: analýza, Bloomova taxonomie, dějepis, evoluce člověka, pracovní sešit, přírodopis,...
Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení
Škarková, Barbora ; Rajsiglová, Jiřina (vedoucí práce) ; Blažová, Kateřina (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé realizují projektovou výuku s hlavním zaměřením na gymnázia a výuku biologie a také prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení. Data byla získávána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly uskutečněny se dvanácti učiteli a padesáti žáky na šesti gymnáziích ve třech krajích Česka. Pro zpracování dat byla použita metoda zakotvené teorie. Učitelova realizace projektové výuky a vliv projektové výuky na žákovo učení jsou ovlivněny různými aspekty, které jsou v práci diskutovány. Součástí práce je analýza vybraných českých literárních a internetových zdrojů informací zabývajících se projektovou výukou. Klíčová slova: projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, biologie
Od Severu na Jih: Obrazový atlas lesních habitatů Atlantické Evropy
Valtrová, Žofie ; Šizling, Arnošt Leoš (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
V této diplomové práci jsem se pokusila způsobem srozumitelným pro studenty středních škol ukázat, jak se mění krajina atlantické Evropy od severu k jihu. Vytvořila jsem příručku využitelnou ve výuce s názvem Od severu na jih: Obrazový atlas lesních habitatů atlantické Evropy. V příručce můžeme na profilových fotografiích po 50 kilometrech sledovat změnu krajiny. Fotografie doplňuje učební text o biomech Evropy. Součástí tohoto textu jsou informace o klimatických podmínkách, rostlinách a živočiších a jejich vztazích k danému prostředí i o roli člověka v těchto biomech. Základní text doplňují informace o zajímavostech daného biomu oddělené formou boxů. Ve druhé části práce jsem se zaměřila na využití mé příručky ve výuce. Vytvořila jsem několik námětů, které mohou sloužit jako inspirace pro pedagogy. Tato příručka se snaží propojit výuku o biomech v předmětech biologie a zeměpis tak, aby došlo k mezipředmětové vazbě, díky které si studenti uvědomí, jak se mění v Evropě krajina plynule z jednoho biomu do druhého. KLÍČOVÁ SLOVA biomy, krajina, atlantická Evropa, přírodní prostředí, biologie, zeměpis
Oblíbenost témat výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy
Hanzalová, Pavlína ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Vojíř, Karel (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá oblíbeností témat přírodopisu u žáků na 2. stupni základní školy. Cílem bylo identifikovat oblíbená a méně oblíbená témata přírodopisu, ověřit existenci vztahu mezi oblíbeností přírodopisu a známkou na vysvědčení z tohoto předmětu a zjistit, zda pohlaví či věk mají statisticky významný vliv na oblíbenost přírodopisu žáky. Nejprve byla v práci věnována pozornost systému kurikulárních dokumentů v podobě RVP a ŠVP pro pochopení organizace a obsahu výuky přírodopisu na základní škole. Poté byla popsána specifika osobnosti žáka na 2. stupni základní školy, což představuje základní teoretická východiska pro pochopení charakteristických znaků osobnosti žáka v období dospívání. Následně byly vysvětleny pojmy obliba předmětů společně s motivací žáků a identifikovány a analyzovány předchozí výzkumy a studie, tuzemské i zahraniční, zabývající se stejným či obdobným tématem. Samotná oblíbenost jednotlivých témat přírodopisu byla zjišťována pomocí výzkumného nástroje v podobě dotazníkové šetření s 5stupňovým škálováním Likertova typu. Ověřena byla validita a reliabilita použitého výzkumného nástroje. Výzkumný vzorek tvořilo 249 žáků 6. až 9. tříd z jedné školy v Praze. Nejvíce oblíbenými tematickými okruhy byla biologie člověka a biologie živočichů, naopak k nejméně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 572 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.