Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  začátekpředchozí112 - 121  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza návštěvnosti fotbalového klubu FK Pelhřimov
Pavouková, Adéla ; Marešová, Kateřina (vedoucí práce) ; Brožová, Dagmar (oponent)
V této práci je zkoumán vliv vybraných vysvětlujících proměnných na návštěvnost fotbalového klubu FK Pelhřimov v sezónách 2001/02 -- 2010/11. Získaná data byla podrobena ekonometrické analýze a lineární regresní model odhalil faktory, které nejvíce ovlivňují návštěvnost. Mezi ten klíčový patří regionální rivalita: v zápasech, ve kterých se hraje derby, je nárůst návštěvnosti 70 %. K dalším významným faktorům patří hrací den, cena vstupného a pozice v tabulce. Mezi návštěvností a cenou vstupného se ukázal pozitivní vztah. Vliv ostatních proměnných na návštěvnost (počet gólů, počet výher, soutěž, zahajovací zápas, teplota, srážky a hřiště) se buď nepotvrdil anebo byl slabý.
Determinanty tržeb a návštěvnosti obchodního centra
Kadlec, Martin ; Bolcha, Peter (vedoucí práce) ; Koubek, Ivo (oponent)
Tato práce analyzuje determinanty ovlivňující tržby obchodního centra a poptávku po návštěvnosti centra na datech konkrétního obchodního centra z let 2007-2011. Na základě dat pětileté měsíční časové řady jsou sestaveny dva modely tržeb, jeden sledující tržby na zákazníka, v druhém modelu jsou vysvětlovanou proměnnou tržby obchodního centra vztažené k indexu tržeb maloobchodníků. Pro model analyzující poptávku po návštěvnosti jsou data tvořena pětiletou denní časovou řadou. Pro oba typy modelů jsou v teoretické části identifikovány proměnné, které mohou mít na vysvětlované proměnné významný vliv. Modely jsou odhadnuty metodou nejmenších čtverců. Ve všech modelech se jako významný faktor projevují sezónní vlivy. V modelech tržeb jsou dále potvrzeny hypotézy o vlivu konkurence, v modelu poptávky po návštěvnosti jsou jako další významné faktory identifikovány vlivy počasí, či marketingu. Jako nevýznamné byly naopak překvapivě vyhodnoceny ekonomické proměnné, což může být dáno relativně krátkou dobou pozorování. Limitujícím faktorem všech modelů je také dataset čítající pouze jedno obchodní centrum, což neumožňuje komplexně prozkoumat další významné vlivy ovlivňující tržby i návštěvnost obchodních center.
Koncentrace a konsolidace v americkém filmovém průmyslu
Macko, Ondřej ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Riedlbauch, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou koncentrace a konsolidace ve filmovém průmyslu. Shrnuje poznatky především z ekonomie, mediálního průmyslu a historie filmových studií. V teoretické části jsou popsány základní pojmy jako akvizice, fúze, kartelové dohody, vertikální a horizontální integrace. Vysvětluje historické souvislosti, srovnává různé přístupy a odlišnosti v terminologii a uvádí do problematiky. Část praktická seznamuje s průběhem a výsledky výzkumného šetření, které je zaměřené na odlišné preference českých a amerických diváků.
Ekonomika sportovního klubu AC Sparta Praha
Šperl, Václav ; Kotáb, Jiří (vedoucí práce) ; Komínek, Tomáš (oponent)
Základním cílem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s.. Za účelem posouzení ekonomického zdraví klubu je zpracován profil klubu, který je založen na aplikaci metod a nástrojů finanční analýzy, doplněné rozborem příjmů a nákladů. Získaná data vychází z účetních výkazů. Výsledky těchto analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze, která je základem navrhovaných doporučení v oblasti sportovní, ekonomické a sociální pro tento klub. Dále je v této bakalářské práci zkoumána poptávka po produktu klubu. Předmětem zkoumání je rozbor návštěvnosti za sledované pětileté období, které začíná rokem 2007. Jádrem zkoumání je závislost divácké návštěvnosti na atraktivitě soupeře.
Kulturní marketing
STRNADOVÁ, Žaneta
Tato bakalářská práce se zabývá kulturní akcí Dny španělské kultury 2010. První část práce obsahuje základní pojmy kulturního marketingu. V další časti se věnuji obecným informacím o Španělsku, programu Dnů španělské kultury 2010, Europe Direct a komunikačním prostředkům Europe Direct. Poslední část předkládá výsledky. V závěru je shrnuta celá práce a úspěšnost celého projektu.
Ošetřovatelská péče o ženy po operativních porodech
KREJCAROVÁ, Jana
Abstrakt Bakalářská práce je zaměřená na ošetřovatelskou péči o ženy po operativních porodech, které ukončující těhotenství. V teoretické části jsou popsány jednotlivé operativní zákroky (porod porodnickými kleštěmi, vakuumextrakce, císařský řez) a péče, edukační činnost porodní asistentky při nich. Není opomíjena ani historie této problematiky. V praktické části jsou stanoveny čtyři základní cíle a hypotézy. Cílem práce bylo zjistit, rozdílnosti ošetřovatelské péče o ženy po operativních porodech, zda péče probíhá formou ošetřovatelského procesu, zda péče probíhá dle ošetřovatelských a porodnických standardů ve vybraných porodnických zařízeních. Na cíle byly postaveny hypotézy, které měly potvrdit, že se ošetřovatelská péče o ženy po operativních porodech odlišuje ve vybraných porodnických zařízeních, že porodní asistentky používají ošetřovatelský proces, ošetřovatelské a porodnické standardy při péči o ženy. Výzkumné šetření probíhalo kvantitativní metodou sběru dat pomocí anonymních dotazníků. Dotazníky byly rozdány porodním asistentkám ve vybraných porodnických zařízeních: v Českých Budějovicích, v Plzni a v Písku. Dotazníky vyplňovaly jak porodní asistentky z porodního sálu, tak porodní asistentky z oddělení šestinedělí a gynekologické JIP. Cíle práce byly splněny, hypotéza, která popisuje rozdílnost ošetřovatelské péče v jednotlivých porodnických zařízeních byla potvrzena. Druhá hypotéza byla potvrzena výsledky výzkumu, že péče o ženy po operativních porodech probíhá formou ošetřovatelského procesu v 72 %. Třetí hypotéza potvrzuje používání ošetřovatelských standardů v 92 % a čtvrtá potvrzuje používání porodnických standardů v 75 %. Výsledky výzkumného šetření v celkovém souboru vycházejí jednoznačně, ale odlišují se při péči o ženy v jednotlivých zdravotnických zařízeních, ale také na jednotlivých odděleních a proto by bylo vhodné posoudit organizaci práce, technické podmínky a případné změny, které by mohly zlepšit ošetřovatelskou péči.
Specifika chování zákazníka na trzích kulturního dědictví.
Johnová, Radka ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent) ; Beck, Jiří (oponent)
Práce Specifika chování zákazníka na trzích kulturního dědictví (především návštěvníků muzeí a galerií) vychází z marketingové teorie spotřebitelského chování, která je aplikována na statky kulturního dědictví. Zkoumá, kdo jsou zákazníci organizací spravujících kulturní dědictví, co je motivuje k návštěvě resp. spotřebě kulturních statků, jaké jsou jejich potřeby, a zda je možné najít typické skupiny se společnými charakteristikami, které lze oslovit jako segmenty trhu společnými marketingovými postupy. Práce je v češtině prvním uceleným zmapováním chování spotřebitele na trhu kulturního dědictví resp. návštěvníků muzeí a galerií, je koncipována s ohledem na praktické využití organizacemi spravujícími kulturní dědictví a resultuje v doporučeních pro modifikaci marketingového mixu v muzeích a galeriích. Práce vychází z mikroekonomické analýzy poptávky po statcích kulturního dědictví, na ni navazuje makroanalýza specifik chování a názorů zákazníků v sektoru kultury v Evropské unii s důrazem na návštěvníky kulturního dědictví založená na kvantitativním a kvalitativním výzkumu Eurobarometru, kterou doplňuje typologie zákazníků muzeí, a to jak na základě kompilace z (velmi omezených) světových, zejména amerických zdrojů (John Falk, Jay Rounds), tak i typologie doplněná, jak ji vidí kurátoři a pracovníci českých muzeí na základě své praxe. Vlastní projekt je deskriptivním výzkumem, používá kvantitativní dotazníkové šetření na vzorku 543 respondentů návštěvníků, kteří byli dotazování ve 25 muzeích nebo galeriích metodou osobního dotazování na zastavení v období září 2008 až březen 2009. První část ověřuje hypotézy ohledně vzorců chování zákazníků; zjišťuje názory, chování, postoje, zájmy, preference, informační zdroje a motivaci k návštěvě muzeí, galerií a výstav, druhá část slouží k segmentaci a popisu návštěvníků podle sociodemografických kritérií. Závěry, vyhodnocení a zobecnění výsledků slouží k návrhům na marketingové strategie muzeí a galerií; strategii produktové inovace (výstavy a programy) pro zvýšení četnosti návštěv, vytvoření klientských abonentních programů (klubů přátel) s využitím databázového marketingu a cenovou strategii zaměřenou na výchovu budoucích klientů tj. mimosezónní cenové zvýhodnění seniorů s dětmi. V teoretické rovině práce dokazuje, že se jedná o nerozpínavý, homogenní a věrný trh, klienti jsou vyznavači aktivního životního stylu a potvrzuje hypotézu o vhodnosti jednoho z nástrojů holistické koncepce, a to strategii kooperace s dalšími kulturními a společenskými organizacemi. V příloze jsou kompletní výsledky vlastního výzkumu autorky a některá další statistická data, na která se práce odvolává.
Analýza návštěvnosti jihlavské zoologické zahrady
Královská, Radka ; Hudík, Marek (vedoucí práce) ; Lahvička, Jiří (oponent)
V této práci je zkoumán vliv vybraných faktorů na návštěvnost Zoologické zahrady v Jihlavě v letech 2001-2010. Jednotlivé časové řady měsíčních návštěvností byly podrobeny ekonometrické analýze za účelem určení vlivu vysvětlujících proměnných na návštěvnost. Práce dochází k závěrům, že návštěvnost výrazně ovlivňuje teplota vzduchu, což se potvrdilo ve všech čtyřech zkoumaných modelech. Vliv množství srážek ani vliv ceny vstupného na návštěvnost Zoo se nepotvrdil, což může být způsobeno nízkým počtem pozorování. Nejvýznamnější vliv na návštěvnost měli měsíce duben a listopad, zatímco ostatní měsíce nebyli shledány příliš významnými v otázce návštěvnosti Zoologické zahrady v Jihlavě.
Problémy implementace projektu ICT ve vybrané firmě
Thienelová, Renata ; Mejzlík, Ladislav (vedoucí práce) ; Hora, Michal (oponent)
Diplomová práce pojednává o zavádění nového informačního systému pro evidenci docházky. První část se zabývá teoretickým vymezení základních pojmů a legislativě potřebné k evidenci práce. V druhé části jsou popsány jednotlivé fáze při zavádění ICT systému ve firmě. Hlavní částí této diplomové práce je praktický příklad implementace systému pro evidenci práce ve vybrané firmě a jeho následný dopad na účetnictví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   začátekpředchozí112 - 121  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.