Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparace teorií učení se dospělých Malcolma Knowlese a Jacka Mezirowa
Jurečka, Pavel ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
Cílem této práce je představit a porovnat teorii andragogiky Malcolma Knowlese a teorii transformativního učení Jacka Mezirowa. Obě teorie jsou ve Spojených státech velice oblíbené, ale v české literatuře se jim nevěnuje dostatečná pozornost. Srovnání probíhá na základě tří kritérií. Prvním kritériem jsou inspirační zdroje autorů teorií, druhým kritériem je pojetí vzdělavatele dospělých a třetím kritériem je pojetí učícího se. Klíčová slova Malcolm Knowles, andragogika, vzdělávání dospělých, Jack Mezirow, teorie transformativního učení
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání
Žufanová, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Palán, Zdeněk (oponent) ; Pisoňová, Mária (oponent)
Zjišťování a hodnocení kvality, efektivity a dopadů dalšího vzdělávání Tato disertační práce se zaměřuje na popis a porovnání metod získávání zpětné vazby o kvalitě vzdělávání dospělých. Zabývá se jednak institucemi, které celoživotní vzdělávání poskytují a jednak institucemi/organizacemi (úřady veřejné správy a školami), které svoje zaměstnance do kurzů celoživotního vzdělávání posílají. V teoretické části disertace je provedena komparace analýza a zhodnocení přístupů ke zjišťování zpětné vazby o kvalitě a efektivitě vzdělávání z pohledu poskytovatele i odběratele služby. Výzkumná část se zabývá analýzou zpětné vazby o kvalitě celoživotního vzdělávání v 50 institucích, které vzdělávání poskytují a 340 institucích/organizacích, které se zabývají vzděláváním svých pracovníků. Z těchto 340 institucí/organizací je 32 orgánů veřejné a státní správy a 308 dalších organizací veřejného sektoru (školy a účelové organizace). V této části práce je uvedeno, jak tuto problematiku řeší a jaké jsou silné a slabé stránky zvolených přístupů. V závěrečné části jsou shrnuta zjištění a uvedena doporučení a náměty.
Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií
Tomczyk, Lukasz ; Mühlpachr, Pavel (oponent) ; Krystoň, Miroslav (oponent)
Tato práce obsahuje charakteristiku některých nejdůležitějších faktorů determinujících vzdělávání seniorů v oblasti nových médií. Učení se a vyučování cílové skupiny je zde znázorněno pomocí "neformálního systému vzdělávání", který tvoří tzv. univerzity třetího věku (U3V). Jednotlivé činnosti vzdělavatele a studentů, které souvisí s efektivním osvojováním obsluhy moderních technologií, jsou zde mimo jiné popsané v kontextu společenských změn, změny paradigmatu vzdělávání osob ve věku pozdní dospělosti, individuálních a skupinových charakteristik seniorů či institucionálních a teoretických řešení z oblasti andragogiky a geragogiky. Jedna z úvodních kapitol podrobně rozebírá fenomén celospolečenských změn, ovlivněných novými médii, a problematiku digitálního vyloučení seniorů. Hlavní část práce je jistým pokusem autora o praktickou odpověď na otázku, jakým způsobem je třeba vzdělávat starší osoby v oblasti nových médií v rámci struktur "neformálního vzdělávání". Je to návrh komplexního metodického konceptu, jenž vychází z teoretických poznatků v oboru andragogiky a z vlastní praxe autora, získané při práci v počítačových oddílech U3V. Tuto část doplňuje závěrečná kapitola, která se podrobně zabývá funkcí a rolí geragoga na U3V. Text věnuje zvláštní pozornost problematice kvality vzdělávání seniorů,...
Katecheze dospělých v Církvi československé husitské jako otevřená cesta Slova Božího do současné společnosti
Matějková, Veronika ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Tonzarová, Hana (oponent)
Resumé Cílem této diplomové práce bylo nastínit současný stav katechetiky v Církvi československé husitské a zároveň základní zákonitosti andragogické disciplíny jako vědy o vzdělávání dospělých. Tyto poznatky jsme zasadili do kontextu života dospělého člověka, který se pohybuje v postmoderní době a sekularizované společnosti. První kapitola se zabývala specifiky současného života a potřebami postmoderního člověka žijícího v sekularizovaném světě. Ve druhé kapitole jsme vstoupili na cestu Božího Slova. Interpretovali jsme Slovo Boží v teologii Církve československé husitské a zdůraznili personalistický rozměr vztahu člověka a Boha. Ve třetí kapitole jsme představili katechetiku jako teologickou disciplínu. Zachytili jsme její poslání, důrazy z teoretického i praktického pohledu. Navázali jsme čtvrtou kapitolou a konkrétním pojetím katechetiky v Církvi československé husitské. Zaměřili jsme se na její vývoj, legislativní zakotvení a především metody katecheze. Pátá kapitola popisuje andragogiku jako vědeckou disciplínu. Zajímal nás proces vzdělávání dospělých, prvky, které do něho vstupují. Pokusili jsme se také ukázat proces základní metodologické přípravy na vzdělávací činnost. Popisem psychologických a sociálních aspektů vstupujících do života člověka v dospělém jsme se zabývali v šesté kapitole. Tato...
Andragogická podpora rozvoje profesní kariéry zaměstnanců
Špicar, Vladimír ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
1 ABSTRAKT Práce se obecně zabývá získáváním a udržením potřebných znalostí a dovedností pro práci v průmyslovém podniku s velkým stupněm automatizace pracovních operací. Pozornost je zaměřena zejména na problematiku vstupní úrovně získané ve škole a následně rozvoj v rámci celoživotního vzdělávání. Současně je zohledněna i problematika stanovení karierních cest a kompetenčních matic, z nichž potřeba vzdělávacích opatření vychází. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání dospělých, kvalifikace, andragogika, lidský kapitál, řízení lidských zdrojů, firemní vzdělávání, celoživotní vzdělávání, rozvoj zaměstnanců.
Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu
Habrová, Aneta ; Kursch, Martin (oponent)
Cílem předložené rigorózní práce je popsat problematiku využití e-learningu v rámci vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen vojáků AČR) u konkrétního vojenského útvaru a prozkoumat, nakolik je tento způsob efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce se zabývá problematikou e-learningu a jeho uplatnění v podmínkách Armády České republiky (dále jen AČR). E-learning je zde využíván jako jedna z metod vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce je zpracována formou literární rešerše. Pozornost je zde věnována e-learningu, principům vzdělávání prostřednictvím e-learningu, didakticko-pedagogickým aspektům vzdělávání prostřednictvím e-learningu, principům vzdělávání dospělých atd. Výzkumnou část práce autorka rozdělila do třech základních částí, a to na kvalitativní šetření, kvantitativní šetření a interpretaci dat. Kvalitativní šetření se uskuteční formou rozhovorů a to za účelem získat zpětnou vazbu na to, jakým způsobem vojáci přistupují k e-learningu a jak nabyté znalosti prosazují v praxi. Kvantitativní šetření se uskuteční formou elektronického dotazování a to za účelem definovat spokojenost s množství vědomostí, které si odnáší z kurzu. Cílem interpretace dat je zodpovězení základní otázky, jestli jsou e-learningové kurzy nabízené...
Etika jako součást digitální gramotnosti středoškolských učitelů
Sissak, Jiří ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním obsahu a pozice etiky v digitální gramotnosti středoškolských učitelů. Etika v celkové gramotnosti dospělého člověka hraje v 21. století velmi důležitou roli. Etika je nezbytnou součástí každodennosti středoškolského učitele, nejen při online výuce vedené prostřednictvím digitálních technologií s prvky sociálních sítí, ale i při práci s informacemi (daty), se kterými se setkává při plnění svých pracovních povinností a ve svém každodenním životě V teoretické části se práce zaměřuje na etiku ve vztahu k digitální gramotnosti a digitálnímu světu. Rozebírá pojem digitální jako takový a na jeho základě i andragogický pohled na etiku a digitální gramotnost. Vymezuje pojmy digitální etika a digitální gramotnost, a to ve všech interakcích, jak v historickém kontextu ve vztahu k vývoji digitálních technologií, tak i ve vztahu k digitálním identitám současného občana. Práce se zabývá novým konceptem "digitálních identit - domén" z pohledu vzniku informací (dat) o jedinci a interakcí jedince s digitálním světem prostřednictvím digitálních identit. Systematizuje jednotlivé digitální identity jedince, jejich vliv na něj i jeho život v technologickém světě. Dále se věnuje specifikům, které etika v rámci digitální gramotnosti má a které mají vliv na další rozvoj interakcí mezi...
Nové přístupy v penitenciární péči - model Otevřené věznice Jiřice
Prokopová, Hana ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Cílem rigorózní práce je identifikovat a charakterizovat inovativní pojetí penitenciární péče aplikované při zacházení s odsouzenými muži v objektu "Otevřené věznice" ve Věznici Jiřice. Důraz je kladen na analýzu prvků inovace v rovině architektonické (úprava venkovních prostor "Otevřené věznice", specifické ubytování pro odsouzené, vybudování chovatelské zóny, pěstitelské zóny, okrasné zahrady) a v rovině sociálně-psychologické. Tato se promítá do odborného práce a aplikace specificky zaměřených aktivit programu zacházení. Vychází z vyšší míry odborné intervence z hlediska aplikace metody "doprovázení" a "case management", otevřeného přístupu zaměstnanců při vzájemné konstruktivní, podporující komunikaci s odsouzenými. V praktické části bude použito kvalitativní šetření, které bude mít za cíl komparovat vybrané oblasti aktivit programu zacházení odsouzených zařazených pro výkon trestu odnětí svobody v oddělení se středním stupněm zabezpečení a v nízkém stupni zabezpečení. Jako výzkumná metoda byly zvoleny případové studie. Záměrem je zjistit, zda aplikované zahraniční trendy penitenciární péče v Otevřené věznici Jiřice korespondují s potřebami odsouzených ve smyslu celkového posilování jejich samostatnosti, zodpovědného jednání a prosociálních vzorců chování. Toto inovativní prostředí směřuje k...
Profesní vzdělávání kriminalistických techniků Vojenské policie
Plitz, Jaroslav ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na profesní vzdělávání kriminalistických techniků Vojenské policie. V první, teoretické části diplomové práce, se autor zabývá vzděláváním a profesní přípravou kriminalistických techniků Vojenské policie v kontextu vymezení základních teoretických pojmů z oblasti dalšího profesního vzdělávání, stručné představení struktury Vojenské policie a objasnění základních pojmů z oblasti kriminalisticko-technické činnosti Vojenské policie. Cílem druhé, praktické části diplomové práce, je analýza současného profesního vzdělávání kriminalistických techniků Vojenské policie se zaměřením na jejich potřeby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.