Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  začátekpředchozí104 - 113další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika evaluace programů environmentální výchovy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Činčera, Jan
Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, charakterizovat alternativní postupy při evaluaci programů a identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Dlouhá, Jana ; Dlouhý, Jiří
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha
Cílem tvorby e-learningových kurzů bylo vytvořit institucionální předpoklady pro interdisciplinární výuku formou e-learningu sdílenou různými VŠ obory a institucemi. Byly vytvořeny metodiky pro tvorby e-learningových projektů, ověřeny specifické nástroje a pedagogické postupy spojené s touto formou výuky. Projekt vytvořil podmínky pro realizaci výuky formou e-learningu především na úrovni vysokých škol, ale je použitelný i pro jiné cílové skupiny. V rámci projektu byla založena široká národní a mezinárodní spolupráce, která je založena na dobrovolnosti, otevřenosti a dostupnosti. CD-ROM obsahuje přílohy.
Motivace a bariéry vzdělávání dospělých v ČR
Ptáčníková, Lucie ; Macáková, Libuše (vedoucí práce) ; Bican, Vítězslav (oponent)
Cílem bakalářské práce "Motivace a bariéry vzdělávání dospělých" je analyzovat současný stav ve vzdělávání dospělých. V teoretické části jsou blíže vysvětleny hlavní pojmy, vztahující se k tomuto tématu. Práce navazuje výčtem motivací a bariér čerpaných z literatury a ostatních zdrojů, které jsou pro dospělé "hnacím impulsem" či naopak "brzdou" ve vzdělávání. Praktická část byla provedena formou dotazníků a snaží se ověřit v běžném životě to, co bylo v teoretické části vyřčeno. Otázky, které byly respondentům pokládány, začínaly obecně - jak dotazovaní vnímají vzdělání jako investici a jaký mají názor na vzdělávání. Dále ověřovaly rozšířenost pojmu andragogika. V další části bylo předmětem zájmu zjistit, zda respondenti v minulosti navštěvovali vzdělávací aktivity a jaké jsou jejich plány do budoucna v oblasti vzdělávání. V závěru se teoretická a praktická část prolíná a jsou sepsány nejdůležitější poznatky vyplývající z této bakalářské práce.
Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Škrabánková, Vendula ; Mlčák, Jan (vedoucí práce) ; Lešetický, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví. Práce popisuje především právní rámec současného stavu vzdělávání zdravotnických pracovníků a dotýká se také aspektů vzdělávání dospělých, lidských zdrojů a systému vzdělávání. Na základě teoretických poznatků je sestavena metodika pro tvorbu vzdělávacího plánu v Nemocnici Pelhřimov, p. o. s následnými doporučeními.
Vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením
HODOUŠOVÁ, Jana
Tématem této bakalářské práce je Vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením. V teoretické části jsem se zaměřila na objasnění pojmů, jako je celoživotní vzdělávání a učení, andragogika, speciální pedagogika (ve smyslu jednotlivých typů postižení a jejich specifik ve vztahu ke vzdělávání). V praktické části práce se věnuji popisu cíle práce, metod výzkumu a vlastních výsledků. Cíle výzkumu: 1. zjistit, jaké jsou možnosti dalšího vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením, 2. zjistit, jak osoby se zdravotním postižením tyto možnosti dalšího vzdělávání hodnotí. Pro realizaci výzkumné části práce jsem zvolila kvalitativní typ výzkumu, metodu dotazování, techniku rozhovor. Výzkum probíhal v neziskových organizacích, které sdružují osoby se zdravotním postižením nebo jim poskytují různé služby, v období od února do dubna 2009. Pro výběr zařízení jsem použila Průvodce sociálními službami města České Budějovice 2009, což je dokument, který mohou využít osoby se zdravotním postižením, pokud budou službu vyhledávat. Celkem bylo osloveno 11 organizací, z toho dvě organizace se odmítly výzkumu zúčastnit. Výzkumný soubor č. 1 tvořily osoby se zdravotním postižením ve věku 15 {--} 64 let, kterých bylo 35. Výzkumný soubor č. 2 tvořili pracovníci zařízení, věnující se osobám se zdravotním postižením na Českobudějovicku, kterých bylo 9. Výsledky výzkumu ukázaly, že respondenti nemají dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením. Většina jich na otázku, zda jsou možnosti vzdělávání pro tyto osoby dostačující, nedokázala odpovědět. Dále výsledky práce ukázaly, že pracovníci neziskových organizací, sídlící v Českých Budějovicích, vědí minimálně o jednom zařízení, které se dalším vzděláváním osob se zdravotním postižením zabývá. Pouze jeden respondent nemá přehled žádný. Uvedenou bakalářskou práci je možno využít pro vzdělávací instituce, nabízející další vzdělávání osobám se zdravotním postižením a pro neziskové organizace, věnující se těmto osobám. Dále mohou být využity Úřadem práce v Českých Budějovicích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   začátekpředchozí104 - 113další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.