Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Continuing Beginner Learners in Adult EFL Classes
Mihulková, Šárka ; Hofmannová, Marie (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Tato práce řeší otázky výuky věčných začátečníků v kurzech anglického jazyka pro dospělé. Zaměřuje se na popis faktorů, jež mohou mít vliv na stagnaci procesu učení u této skupiny žáků, a snaží se zjistit, do jaké míry se u ní projevují. Cílem této práce je uvést na základě těchto zjištění popis českých věčných začátečníků jakožto svébytné skupiny studentů a podat výzkumné podklady, jež by pomohly objasnit podstatu pojmu "věčný začátečník". V neposlední řadě si pak práce klade za cíl poskytnout podněty pro další výzkum v této oblasti. Zvolená problematika byla uchopena z pohledu dostupné literatury pedagogické, andragogické a psychologické. Na jejím základě byly vytyčeny čtyři hlavní faktory, jež mohou stát u zrodu věčného začátečnictví: nesoulad mezi užívanými styly učení a výuky, nedostatečná motivace ke studiu, překážky v učení a specifické poruchy učení. Na tyto čtyři oblasti bylo potom zaměřeno dotazníkové šetření, ve kterém byla prostřednictvím škálovacích otázek zjišťována míra závažnosti jednotlivých oblastí. Výzkum pracoval se třemi hypotézami, a to předně s tou, že u věčných začátečníků se objeví potíže alespoň ve dvou z vytýčených oblastí. Dále bylo předpokládáno, že výskyt specifických poruch učení bude u věčných začátečníků vyšší než v běžné populaci a že tito žáci budou mít rozvinutější vnější...
Současný pohled mezinárodních organizací na koncept celoživotního učení - srovnání UNESCO a OECD
Moss, Linda ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
Diplomová práce představuje koncept celoživotního učení jako ambiciózní politický projekt, který se zrodil na poli mezinárodních organizací počátkem 70. let a jehož dopad dnes sahá daleko za hranice národních států i vzdělávací politiky. Oblast vzdělávání je sice stále v působnosti národních vlád, avšak i zde se od 90. let projevují silné globalizační tendence, v jejichž důsledku je národní vzdělávací politika čím dál více ovlivňována nadnárodními institucemi. Přestože koncept celoživotního učení dnes slouží jako jednotný rámec, byl v průběhu svého vývoje interpretován různě a dosud neexistuje konsenzus o tom, co přesně znamená a jak by měl být v praxi konkrétně realizován. Cílem práce je na základě analýzy klíčových dokumentů srovnat pojetí celoživotního učení mezinárodní organizace UNESCO s pojetím OECD, jakožto dvou specifických pohledů na tuto problematiku. Komparace vychází z Rubensonova modelu (2004), jenž koncept celoživotního učení nahlíží skrze tři klíčové kategorie představující hlavní aktéry společenského života - stát, trh a občanskou společnost. Vzhledem k tomu, že zvolené téma je v České republice dosud málo zpracované, cílem práce je podat ucelený přehled, včetně kritického zhodnocení pojetí obou srovnávaných organizací.
Komparace teorií učení se dospělých Malcolma Knowlese a Jacka Mezirowa
Jurečka, Pavel ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
Cílem této práce je představit a porovnat teorii andragogiky Malcolma Knowlese a teorii transformativního učení Jacka Mezirowa. Obě teorie jsou ve Spojených státech velice oblíbené, ale v české literatuře se jim nevěnuje dostatečná pozornost. Srovnání probíhá na základě tří kritérií. Prvním kritériem jsou inspirační zdroje autorů teorií, druhým kritériem je pojetí vzdělavatele dospělých a třetím kritériem je pojetí učícího se. Klíčová slova Malcolm Knowles, andragogika, vzdělávání dospělých, Jack Mezirow, teorie transformativního učení
Zhodnocení možností aplikace webinářů pro pracovníky v oblasti školství v Libereckém kraji
Novotný, Jakub ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Práce je zaměřena na oblast synchronního online vzdělávání prostřednictvím virtuálních učeben a na realizaci tzv. webinářů. Z formálního hlediska je text práce členěn na dvě části. V teoretické části se autor věnuje ICT a e-learningu v oblasti vzdělávání dospělých a moderním trendům v online komunikaci a spolupráci. Praktická část práce cílí přímo na oblast synchronního online vzdělávání ve virtuálních učebnách a hodnotí stav nabídky a využívání webinářů v České republice. Výzkumná část zhodnocuje výsledky realizovaného anketního šetření mezi pedagogy a lektory Libereckého kraje. V závěru práce je popsána případová studie realizace webináře se zhodnocením jeho průběhu. Diplomová práce reaguje na inovace v ICT a přispívá k současnému rozvoji a porozumění využití webinářů ve vzdělávání dospělých.
Vzdělávání dospělých v poskytování laické první pomoci v historickém kontextu a současnosti
Špačková, Klára ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Hanušová, Jaroslava (oponent)
NÁZEV: Vzdělávání dospělých v poskytování laické první pomoci v historickém kontextu a současnosti AUTOR: Klára Špačková KATEDRA: Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRAKT: Práce se zabývá vzděláváním dospělých v poskytování první pomoci. Teoretická část práce zpracovává vývoj vzdělávání laiků v poskytování první pomoci, studuje podmínky, možnosti a vztah dospělých osob ke vzdělávání se v poskytování laické první pomoci. Praktická část této práce zjišťuje u skupiny náhodně vybraných dospělých osob metodou dotazníkového šetření motivaci ke vzdělávání se v poskytování první pomoci, faktory ovlivňující vzdělanost osob v této oblasti a účinné a podceňované formy vzdělávání dospělých v první pomoci. Cílem práce je zmapování současných možností vzdělávání se v první pomoci, zjištění motivace lidí a společnosti ke vzdělávání se v první pomoci a analyzování podmínek pro všeobecnou vzdělanost v této oblasti. Na závěr je vysloveno doporučení pro zlepšení vzdělanosti obyvatelstva v první pomoci. KLÍČOVÁ SLOVA: laická první pomoc, zdraví, vzdělávání dospělých, vzdělávání
Analýza lidovýchovné spolkové činnosti v českých zemích v období rakousko-uherské monarchie (1848-1914)
Rotkovská, Johana ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Diplomová práce je věnována analýze lidovýchovných spolkových aktivit v českých zemích v období rakousko-uherské monarchie (1848-1914). Česká společnost se rozvíjela v rámci mnohonárodnostní habsburské říše, kterou ve druhé polovině devatenáctého století zachvátil modernizační proces. Myšlenky kapitalismu, industrializace a urbanizace předznamenaly řadu změn v hospodářské, školské, politické a kulturní oblasti. Původně jednotný národně-emancipační osvětový proud se ve druhé polovině 19. století štěpil na jednotlivé lidovýchovné proudy. S postupující profilací osvěty vrcholil centralizační proces. Veškeré kulturní působení bylo sjednoceno na počátku dvacátého století se vznikem Svazu osvětového. Diplomová práce blíže pojednává o aktivitách tělovýchovného a ženského osvětového hnutí a činnosti národních jednot. Následná analýza představuje hlavní charakteristiky předválečné lidovýchovy: komplikované soužití s příslušníky německé národnosti, provázanost kultury s politickými zájmy nebo přejímání zahraničních vzorů. V závěrečné kapitole byla osvěta let 1848-1914 zasazena do kontextu následujícího vývoje v období samostatné Československé republiky, kdy se konstituoval státní lidovýchovný systém. Klíčová slova Vzdělávání dospělých, spolková činnost, rakousko-uherská monarchie, 1848-1914, osvěta, lidová...
Motivace k dalšímu vzdělávání a faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání
Suchomelová, Kristýna ; Eger, Ludvík (vedoucí práce) ; Reichel, Jiří (oponent)
Cílem bakalářské práce s názvem "Motivace k dalšímu vzdělávání a faktory ovlivňující účast na dalším vzdělávání" je zjistit, co motivuje dospělé k dalšímu vzdělávání a co jim naopak ve vzdělávání brání. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část se snaží o přehledné shrnutí základních poznatků o problematice s využitím odborné literatury domácích i zahraničních autorů. Druhá, empiricky zaměřená část, obsahuje popis vlastního výzkumného šetření. Cílem šetření je postihnout motivy dospělých k účasti na dalším vzdělávání a odhalit nejčastější bariéry, překážky této účasti. Šetření bylo provedeno formou ankety a snaží se ověřit na příkladu zvolené společnosti závěry vyřčené v teoretické části. Klíčová slova: Celoživotní učení, další vzdělávání dospělých, systém dalšího vzdělávání, motivace ke vzdělávání, bariéry ve vzdělávání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vzdělávací instituce: Podnikání v turbulentní době
Hradil, Zbyněk ; Mužík, Jaroslav (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
"Vzdělávací instituce: podnikání v turbulentní době". Diplomová práce s názvem "Vzdělávací instituce: podnikání v turbulentní době" je zaměřena na aktuální problémy týkající se fungování institucí vzdělávání dospělých v turbulentním období. Tímto obdobím je myšlena doba během a po ekonomické krizi, která se vyznačuje neustálými změnami, nejistotou a chaosem. V diplomové práci jsou popsány vlivy turbulence na trh České republiky a naznačeny cesty, kudy se mohou vzdělávací instituce ubírat, aby obstály v novém tržním prostředí. Představeny jsou nové koncepce týkající se řízení vzdělávacích institucí z hlediska strategického, obchodního, finančního a marketingového. Teorie je podpořena převzatým průzkumem, týkajícím se aktuálních problémů a trendů. Hlavní praktickou částí diplomové práce je ekonometrický model, který poukazuje na vztah mezi investicemi do vzdělávání dospělých a některými makroekomickými veličinami. Zásadním zdrojem dat pro výpočet modelu byly data Českého statistického úřadu. Zde byly využity údaje o výdajích domácností na vzdělávání dospělých (rozlišeny na výdaje na pomaturitní a nadstavbové studium, VOŠ a VŠ a výdaje na vzdělávání dále nedefinované), které zastupovaly endogenní (vysvětlované) proměnné. Mezi exogenní (vysvětlující) proměnné patřily hlavní makroekonomické ukazatele...
Strategie překonávání bariér účasti na vzdělávání dospělých
Píša, Martin ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice bariér v účasti na vzdělávání dospělých. Na základě reflexe soudobých teoretických poznatků o nerovnostech v účasti na vzdělávání dospělých a bariér v účasti na vzdělávání dospělých bylo připraveno a realizováno výzkumné šetření, které se zabývá strategiemi překonávání bariér účasti na vzdělávání dospělých u rodičů na rodičovské dovolené. Ti jsou jednou ze skupin se znevýhodněným přístupem ke vzdělávání a je pro ně charakteristický komplex situačních bariér. Účastníci výzkumu (n = 6, M = 34,5) se zúčastnili polostrukturovaného rozhovoru, jehož předmětem bylo sedm tematických okruhů týkajících se osobní historie respondenta, jeho studijní a profesní dráhy a okolností jeho života. Na základě získaných dat byly identifikovány podmínky a mechanismy, které pomáhají k překonání skupinově specifických bariér v účasti na vzdělávání. Na základě společných prvků výpovědí respondentů byla definována ekonomicky orientovaná strategie překonávání bariér a alternativní strategie překonávání bariér. Klíčová slova: vzdělávání dospělých, další vzdělávání, celoživotní učení, celoživotní vzdělávání, bariéry účasti na vzdělávání, znevýhodněný přístup ke vzdělávání, vzdělávání rodičů, rodičovská dovolená

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.