Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  začátekpředchozí100 - 109další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Evropský sociální fond v souvislosti se vzděláváním dospělých
ČEJKA, Václav
Cílem práce bylo zanalyzování současných možností vzdělávání dospělých z prostředků Evropského sociálního fondu, zhodnocení přínosu tohoto vzdělávání v souvislosti s nezaměstnaností. Byla provedena komparace možností vzdělávání dospělých programovacího období 2004 - 2006 a programovacího období 2007 - 2013 a navržena řešení pro zlepšení implementace projektů v rámci Evropského sociálního fondu.
Názory pracovníků v sociální oblasti na další vzdělávání v jihočeském kraji
CANTILLOVÁ, Klára
Bakalářské práce se zabývá zmapováním názorů pracovníků v sociální oblasti na další vzdělávání v Jihočeském kraji. Další vzděláním je zde myšleno především vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým pracovnám tématu dalšího vzdělávání, požadavků kladených na pracovníky v sociální oblasti a motivace k dalšímu vzdělání. Část druhá je koncipována jako část praktická, která obsahuje interpretaci výsledků prováděného výzkumu.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika evaluace programů environmentální výchovy
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Činčera, Jan
Předložená metodika je určena pro pracovníky veřejné správy, kteří rozhodují o distribuci finančních prostředků na podporu formální a neformální environmentální výchovy. Cílem metodiky je vymezit základní terminologii pro evaluaci programů environmentální výchovy, popsat základní fáze evaluačního cyklu, charakterizovat alternativní postupy při evaluaci programů a identifikovat základní požadavky na evaluační výzkum.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“): Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Dlouhá, Jana ; Dlouhý, Jiří
Metodika je určena pedagogům, kteří chtějí používat při své práci wiki. Seznamuje s prostředím wiki, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva.
Návrh aktualizovaných výukových modelů‚ rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí („E-V-Learn“)
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha
Cílem tvorby e-learningových kurzů bylo vytvořit institucionální předpoklady pro interdisciplinární výuku formou e-learningu sdílenou různými VŠ obory a institucemi. Byly vytvořeny metodiky pro tvorby e-learningových projektů, ověřeny specifické nástroje a pedagogické postupy spojené s touto formou výuky. Projekt vytvořil podmínky pro realizaci výuky formou e-learningu především na úrovni vysokých škol, ale je použitelný i pro jiné cílové skupiny. V rámci projektu byla založena široká národní a mezinárodní spolupráce, která je založena na dobrovolnosti, otevřenosti a dostupnosti. CD-ROM obsahuje přílohy.
Vzdělávání a profesní růst pracovníků v sociální oblasti
RADOSTOVÁ, Iva
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou zmapovány požadavky, které jsou kladeny na pracovníky v sociální oblasti, legislativu, která tyto požadavky upravuje, možnosti vzdělávání a motivaci k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu. Empirická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které je zaměřeno na přístup pracovníků v sociální oblasti na Jindřichohradecku k získávání nových znalostí a vědomostí. Dále pátrá po jejich názoru na nabídku dalšího vzdělávání, její dostatečnost a zajímavost. Dalším cílem bylo zjistit motivaci těchto pracovníků k celoživotnímu vzdělávání, zda jejich zaměstnavatelé mají zájem na zvyšování kvalifikace a vytváří pro další vzdělávání vhodné podmínky.
Vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků v Českých Budějovicích
MALKUSOVÁ, Lucie
Diplomová práce s názvem " Vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků v Českých Budějovicích" se zabývá především charakteristikou jazykového vzdělávání dospělých, motivací a bariérami limitující toto vzdělávání. V práci jsou rovněž popsána specifika vzdělávání dospělých, jejich možnosti, smyl a cíle s důrazem na jazykové vzdělávání. V neposlední řadě práce poukazuje na dokumenty týkající se vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků. Část práce je věnována cizímu jazyku, jeho vlivu na kulturu, prohlubování a zlepšování mezinárodních vztahů. V praktické části je prezentován kvantitativní výzkum, který pomocí dotazníkové metody zkoumal nejčastěji studované jazyky, motivaci a bariéry v jazykovém vzdělávání dospělých.
Analýza nabídky a poptávky dalšího vzdělávání v ekonomickém zaměření
Suchomelová, Kristýna ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Králová, Alena (oponent)
Práce se v teoretickém úvodu věnuje uvedení do problematiky dalšího profesního vzdělávání a vysvětlení základních pojmů. Je zde stručně popsána historie a současný stav dalšího profesního vzdělávání.Práce se na teoreticko-popisné úrovni zabývá legislativním rámcem dalšího vzdělávání v České republice. Empirická část této práce je zaměřena na komparaci nabídky a poptávky po dalším odborném vzdělávání ekonomického zaměření. Pomocí dotazníkového šetření byly zjištěny preference potenciálních účastníků kurzů účetnictví v Praze.Výstupy z tohoto výzkumu byly porovnány se stranou nabídky kurzů účetnictví v Praze. Na závěr jsou v práci uvedeny určitá doporučení a návrhy, jak by se mohla nabídka lépe přizpůsobovat poptávce po kurzech účetnictví pro dospělé.
Problematika paměti ve vzdělávání dospělých
CHALUPA, Karel
Práce se věnuje problematice paměti v oblasti vzdělávání dospělých. Zabývá se jednotlivými druhy lidské paměti, procesy, které v paměti probíhají, a faktory, které činnost paměti ovlivňují. Popisuje procesy vzdělávání dospělých, motivy, které je ke vzdělávání vedou, a uvádí způsoby, kterými lze napomoci lepšímu fungování paměti. Praktická část práce obsahuje konkrétní testy paměti, které byly předloženy zvoleným skupinám účastníků vzdělávání dospělých. Výsledky těchto testů zde byly vyhodnoceny a zvolené skupiny, na jejich základě, vzájemně srovnávány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   začátekpředchozí100 - 109další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.