Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  začátekpředchozí100 - 109další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Další vzdělávání matek na rodičovské dovolené v Českých Budějovicích
MOTYSOVÁ, Adéla
Práce se zabývá problematikou vzdělávání žen na rodičovské dovolené. Teoretická část charakterizuje vzdělávání dospělých, cíle, metody, typy vzdělávání a jejich specifika. Dále se zaměřuje na cílovou skupinu žen na rodičovské dovolené, konkrétně na právní úpravu tohoto období, psychologické aspekty, jejich motivaci k rozvoji znalostí a jejich postavení na trhu práce, po návratu z rodičovské dovolené. Výsledkem práce je zjištění, že současná situace není příliš optimistická, ale díky Evropských sociálních fondů, které neziskovým organizacím finančně vypomáhají, můžeme očekávat v budoucnu pozitivní vývoj tohoto problému. Praktická část se zaměřuje na konkrétní instituce, které reagují na nejdůležitější potřeby žen, které čeká návrat do zaměstnání. Díky těmto institucím mají ženy na rodičovské dovolené možnost překonat bariéry, vzdělávat se a tím i získat stabilní a vhodné zaměstnání. Nabídka v Českých Budějovicích je bohatá, proto když se žena vzdělávat chce a má oporu ze strany rodiny a okolí, možností má mnoho
Vzdělávací aktivity vybrané společnosti
Kořínková, Eliška ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent)
Diplomová práce na téma Vzdělávací aktivity vybrané společnosti se zabývá programem pro absolventy České pojišťovny s názvem ČP Naděje. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována vysvětlení pojmů lidské zdroje a lidský kapitál a charakteristice personální práce. Následuje odvození významu lidských zdrojů pro organizaci díky propojení s poznatky o organizačních strukturách. Druhá kapitola se zabývá vzděláváním dospělých. Obsah této kapitoly tvoří východiska procesu učení a určení místa podnikového vzdělávání ve vzdělávací soustavě. Třetí kapitola je zaměřena na podnikové vzdělávání. Prostor je věnován také personálnímu plánování a získávání a výběru pracovníků, které předcházejí personální činnost v podobě vzdělávání a rozvoje pracovníků. Čtvrtá kapitola obsahuje charakteristiku České pojišťovny jako společnosti. Jsou zde uvedeny též informace o personálním útvaru České pojišťovny a jeho činnostech. Pátá, poslední kapitola pojednává o programu pro absolventy vysokých škol ČP Naděje. Kapitola popisuje podobu a vývoj programu. Dále jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi účastníky programu. Závěr práce obsahuje srovnání programu ČP Naděje s programem pro absolventy konkurenční společnosti.
Evropský sociální fond v souvislosti se vzděláváním dospělých
ČEJKA, Václav
Cílem práce bylo zanalyzování současných možností vzdělávání dospělých z prostředků Evropského sociálního fondu, zhodnocení přínosu tohoto vzdělávání v souvislosti s nezaměstnaností. Byla provedena komparace možností vzdělávání dospělých programovacího období 2004 - 2006 a programovacího období 2007 - 2013 a navržena řešení pro zlepšení implementace projektů v rámci Evropského sociálního fondu.
Názory pracovníků v sociální oblasti na další vzdělávání v jihočeském kraji
CANTILLOVÁ, Klára
Bakalářské práce se zabývá zmapováním názorů pracovníků v sociální oblasti na další vzdělávání v Jihočeském kraji. Další vzděláním je zde myšleno především vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci zabezpečit sociálnímu pracovníkovi další vzdělání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým pracovnám tématu dalšího vzdělávání, požadavků kladených na pracovníky v sociální oblasti a motivace k dalšímu vzdělání. Část druhá je koncipována jako část praktická, která obsahuje interpretaci výsledků prováděného výzkumu.
Vzdělávání a profesní růst pracovníků v sociální oblasti
RADOSTOVÁ, Iva
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou zmapovány požadavky, které jsou kladeny na pracovníky v sociální oblasti, legislativu, která tyto požadavky upravuje, možnosti vzdělávání a motivaci k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu. Empirická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, které je zaměřeno na přístup pracovníků v sociální oblasti na Jindřichohradecku k získávání nových znalostí a vědomostí. Dále pátrá po jejich názoru na nabídku dalšího vzdělávání, její dostatečnost a zajímavost. Dalším cílem bylo zjistit motivaci těchto pracovníků k celoživotnímu vzdělávání, zda jejich zaměstnavatelé mají zájem na zvyšování kvalifikace a vytváří pro další vzdělávání vhodné podmínky.
Vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků v Českých Budějovicích
MALKUSOVÁ, Lucie
Diplomová práce s názvem " Vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků v Českých Budějovicích" se zabývá především charakteristikou jazykového vzdělávání dospělých, motivací a bariérami limitující toto vzdělávání. V práci jsou rovněž popsána specifika vzdělávání dospělých, jejich možnosti, smyl a cíle s důrazem na jazykové vzdělávání. V neposlední řadě práce poukazuje na dokumenty týkající se vzdělávání dospělých v oblasti cizích jazyků. Část práce je věnována cizímu jazyku, jeho vlivu na kulturu, prohlubování a zlepšování mezinárodních vztahů. V praktické části je prezentován kvantitativní výzkum, který pomocí dotazníkové metody zkoumal nejčastěji studované jazyky, motivaci a bariéry v jazykovém vzdělávání dospělých.
Analýza nabídky a poptávky dalšího vzdělávání v ekonomickém zaměření
Suchomelová, Kristýna ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Králová, Alena (oponent)
Práce se v teoretickém úvodu věnuje uvedení do problematiky dalšího profesního vzdělávání a vysvětlení základních pojmů. Je zde stručně popsána historie a současný stav dalšího profesního vzdělávání.Práce se na teoreticko-popisné úrovni zabývá legislativním rámcem dalšího vzdělávání v České republice. Empirická část této práce je zaměřena na komparaci nabídky a poptávky po dalším odborném vzdělávání ekonomického zaměření. Pomocí dotazníkového šetření byly zjištěny preference potenciálních účastníků kurzů účetnictví v Praze.Výstupy z tohoto výzkumu byly porovnány se stranou nabídky kurzů účetnictví v Praze. Na závěr jsou v práci uvedeny určitá doporučení a návrhy, jak by se mohla nabídka lépe přizpůsobovat poptávce po kurzech účetnictví pro dospělé.
Problematika paměti ve vzdělávání dospělých
CHALUPA, Karel
Práce se věnuje problematice paměti v oblasti vzdělávání dospělých. Zabývá se jednotlivými druhy lidské paměti, procesy, které v paměti probíhají, a faktory, které činnost paměti ovlivňují. Popisuje procesy vzdělávání dospělých, motivy, které je ke vzdělávání vedou, a uvádí způsoby, kterými lze napomoci lepšímu fungování paměti. Praktická část práce obsahuje konkrétní testy paměti, které byly předloženy zvoleným skupinám účastníků vzdělávání dospělých. Výsledky těchto testů zde byly vyhodnoceny a zvolené skupiny, na jejich základě, vzájemně srovnávány.
Vzdělávání zdravotnických pracovníků
Škrabánková, Vendula ; Mlčák, Jan (vedoucí práce) ; Lešetický, Ondřej (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví. Práce popisuje především právní rámec současného stavu vzdělávání zdravotnických pracovníků a dotýká se také aspektů vzdělávání dospělých, lidských zdrojů a systému vzdělávání. Na základě teoretických poznatků je sestavena metodika pro tvorbu vzdělávacího plánu v Nemocnici Pelhřimov, p. o. s následnými doporučeními.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   začátekpředchozí100 - 109další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.