Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace edukačních a poradenských aktivit v praxi probačních úředníků
Čeňková, Sára ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci edukačních a poradenských aktivit v praxi probačních úředníků. Na probaci je nahlíženo jako na nástroj sociální andragogiky, jejíž praktické uplatnění je možné nalézt v institucích, které se zaměřují mimo jiné na socializaci a resocializaci jedinců jako jsou například pachatelé trestných činů. Cílem práce je analyzovat a charakterizovat edukační a poradenské aktivity, které vybraní probační úředníci používají při své práci s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a identifikovat bariéry pro jejich využívání. Sekundárním cílem výzkumných zjištění je určit, jaké aktivity jsou podle vybraných probačních úředníků považovány za nejúčinnější v procesu integrace těchto osob do společnosti. Teoretická část práce se zprvu zabývá vymezením konceptu restorativní justice, programy restorativní justice, specifiky tohoto konceptu v České republice a ve vybraných zahraničních zemích. Následně je popsána činnost Probační a mediační služby jako specifické organizace prosazující koncept restorativní justice v České republice a spojující dvě stěžejní složky v této oblasti, a to probaci a mediaci. Pozornost je dále věnována významu probace a jejímu využití z hlediska andragogiky. Přiblíženi jsou aktéři probace, je definován výkon funkce probačního úředníka a...
Příležitosti pro rozvoj malých podniků
Polok, Jiří ; Vrátná, Jarmila (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce zpracovává část projektové žádosti pro získání finančních prostředků z Evropské unie za pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jako jednoho z možných nástrojů financování vzdělávacích aktivit pro veřejnost. Cílem je poskytnout ucelený souhrn informací vztahujících se k této problematice, poukázat na obtížnost dosažení tohoto typu finanční podpory, ale také zajištění financování aktivit společnosti EDLiT s.r.o. touto formou a rovněž tím tak rozšířit portfolio jejích služeb.
Návrh komunikační strategie pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g
Strážnický, Tadeáš ; Procházka, Pavel (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro propagaci služeb dalšího vzdělávání dospělých pro Střední školu polytechnickou, Brno, Jílová 36g. Práce analyzuje vývoj vnitřního a vnějšího prostředí organizace a dále pomocí dotazníkového šetření zkoumá poptávku a informovanost o dalším vzdělávání dospělých. V závislosti na získaných informacích jsou poté předloženy návrhy, jejichž uplatnění by mělo vést ke zlepšení komunikační strategie a potažmo k přivedení většího počtu zájemců o zmíněné služby.
Generace X a její mediální gramotnost
Elznicová, Veronika ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úrovní mediální gramotnosti generace X. Mediální gramotnost jejích příslušníků sleduje prostřednictvím příbuzných témat, jako jsou mediální návyky generace X, důvěra v média nebo možnosti mediálního vzdělávání. Teoretická část uvádí do tématu mediální gramotnosti a historický vývoj mediálního vzdělávání, vysvětluje jejich význam pro jedince i společnost, představuje současnou nabídku mediálního vzdělávání v rámci celoživotního učení a nejnovější uskutečněné výzkumy v této oblasti. Praktická část je věnována kvalitativní analýze deseti hloubkových rozhovorů. Zkušenosti a postoje zástupců generace X jsou v ní sledovány ze dvou pohledů, první přístup se zaměřuje na každého respondenta zvlášť tak, aby zprostředkoval respondentovy odpovědi jako jedinečnou kombinaci jedinečných zkušeností, návyků a názorů. Další část analýzy poskytuje srovnání odpovědí respondentů a formuluje dílčí témata vhodná pro další výzkum v oblasti mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání generace X. Těmi hlavními jsou např. role názorových vůdců v rozhodování, informační přetížení nebo sebereflexe v oblasti mediální výchovy.
Motivace a bariéry dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole.
Bakalíková, Gabriela ; Svobodová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací a bariérami dospělých studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce řeší problematiku motivace a bariér u vybraných ekonomicky aktivních studentů ve vzdělávání na vysoké škole. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce popisuje základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce- motivace, motivace k učení, celoživotní učení, vzdělávání dospělých, vzdělávání na vysokých školách, bariéry ve vzdělávání a další. Cílem práce je zjistit a popsat co motivovalo a nadále motivuje vybrané ekonomicky aktivní dospělé jedince ke vzdělávání na vysoké škole, identifikovat bariéry, které v tomto vzdělávání pociťují a zjistit, jak se s těmito bariérami vypořádávají. Práce zjišťuje, analyzuje a popisuje motivaci a překážky vybraných dospělých studentů ve vzdělávání na vybrané vysoké škole. V rámci empirické části práce jsou, na základě cíle práce, stanoveny výzkumné otázky, na které se následně pomocí šetření hledají odpovědi. Empirická část obsahuje popis metodiky, interpretaci získaných dat, shrnutí výsledků a výstupy šetření. Celý výzkum se opírá o kvalitativní metodologii, konkrétně o výzkumný design zakotvené teorie. Data jsou v rámci výzkumu získávána prostřednictvím kvalitativní metody sběru dat- pomocí polostrukturovaných rozhovorů s...
Motivace ke skautskému vzdělávání a jeho vliv na život dospělých vedoucích
Půtová, Veronika ; Kříž, Jaroslav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá skautským vzděláváním a jeho přínosem pro dospělé skautské vedoucí. V teoretické části jsou nejprve zmíněna teoretická východiska zaměřená na koncept celoživotního učení, zařazení skautského vzdělávání právě do tohoto konceptu a na motivaci ke vzdělávání dospělých. Dále je popsána charakteristika a vývoj světového a českého skautingu, na což navazují principy skautingu, věkové kategorie a skautská výchovná metoda, které přibližují způsob výchovné práce v rámci českého skautingu. Následně je v teoretické části zmíněna organizace Junák - český skaut a vzdělávání, které je v rámci této organizace realizováno a je zásadní pro výzkumnou část této diplomové práce. Hlavním cílem výzkumné části je identifikovat vliv vzdělávacích kurzů na život skautského vedoucího a popsat, jakým způsobem se pracuje se vzdělávacími kurzy v různých oddílech. Tohoto cíle je dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, v rámci kterého jsou realizovány polostrukturované rozhovory, které jsou zaměřeny na vliv skautských kurzů na skautský, osobní a profesní život dospělého vedoucího, dále na motivaci k absolvování skautských vzdělávacích kurzů a třetí oblastí zájmu je způsob práce se vzdělávacími kurzy v rámci oddílu a střediska. Také jsou zodpovězené doplňující otázky, které se týkají například vlivu...
Vytvoření metodiky pro tvorbu digitální lektorské platformy
Šišková, Vanda ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Práce je věnována zmapování a analýze současné situace digitální lektorské platformy v České republice a pravidel pro lektory jež u nás vzdělávají dospělé. Nabízí stručný vhled do oblasti vzdělávání dospělých, zmiňuje aktuální legislativní situaci oblasti vzdělávání dospělých v České republice, nabízí stručný příklad zakotvení vzdělávání dospělých do celého vzdělávacího procesu v Norsku, věnuje se postavení a využití informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání, a především osobnosti vzdělavatele dospělých. V úvodních částech práce poskytuje přehled, věcí, které se vzděláváním dospělých souvisí a nějak jej ovlivňují, čímž vede k uvědomění si složitosti a celkové náročnosti přípravy, realizace i evaluace takovéto akce. Metodika definuje místo, kde si zadavatel má možnost vybrat lektora na vzdělávací akci. Platforma nabízí místo pro vyhledávání vzdělávacích kurzů, hodnocení kvality, zadání poptávky po vzdělávací akci či žádost o rozvojový plán. Hlavním výsledkem práce je navržení metodiky pro tvorbu digitální platformy v České republice, která bude nabízet určitou míru záruky za lektory v ní vedené a tím nabízet určitou kvalitu ve vzdělávání dospělých. Metodika obsahuje požadavky na lektora, principy pro fungování digitální platformy a podklady pro digitální zpracování. Přínosem vytvoření...
Vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory
LUKESCH, Vít
Práce se zabývá vzdělávacími potřebami aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Teoretická část charakterizuje domovy pro seniory, jejich funkci, služby, jejich legislativní vymezení a následně se věnuje seniorům, jejich potřebám a změnám, kterými ve stáří procházejí. Dále popisuje aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zaměřením na charakteristiku aktivizačních pracovníků a konkrétních aktivizačních činností. Závěr teoretické části se věnuje tématu vzdělávání dospělých v kontextu vybraných teorií lidských potřeb a motivace dospělých k dalšímu vzdělávání. Dále jsou zde popsány obecné principy vzdělávání dospělých a současná situace ve vzdělávání aktivizačních pracovníků. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, ve kterém byly identifikovány a hodnoceny aspekty, které ovlivňují vzdělávací potřeby aktivizačních pracovníků v domovech pro seniory. Výzkumu se účastnilo celkem pět aktivizačních pracovnic ze tří různých domovů pro seniory sídlících v Jihočeském kraji.
Management vzdělávání pedagogických pracovníků
Nováková, Andrea ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce analyzuje současné problémy spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy. Teoretická část definuje základní pojmy, charakterizuje současný systém vzdělávání, nové trendy v dalším vzdělávání pedagogů a uvádí pohled na další vzdělávání v některých zemích EU. Praktická část vyhodnocuje výsledky výzkumného šetření, které zahrnuje analýzu a komparaci dat získaných ze strukturovaných rozhovorů, dotazníků a výročních zpráv škol. Problémy v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, jeho kvalita, způsob realizace a faktory, které ho ovlivňují, jsou mimo jiné posuzovány s ohledem na konkrétní potřeby pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potížemi. KLÍČOVÁ SLOVA Další vzdělávání, kvalita ve vzdělávání, lektor, management vzdělávání, pedagogický pracovník, vzdělávání, vzdělávání dospělých

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.