Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 230 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza efektivity samosprávy na základě rozpočtů - lokální a regionální úroveň na příkladu Ústeckého kraje
Hellebrandová, Lenka ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Opluštilová, Irena (oponent)
Cílem diplomové práce je hodnocení efektivity vládnutí ve vybraných obcích a městech Ústeckého kraje na základě analýzy využívání finančních prostředků. Teoretická část je věnována problematice veřejné správy, vládnutí a hospodaření obcí s důrazem na možnosti hodnocení jejich efektivity. Výzkum je zaměřen na analýzu běžných i investičních výdajů směřovaných do rozvojových aktivit a řešení lokálních a regionálních problémů - nezaměstnanosti a sociálního vyloučení - za období 2002 - 2012. Další výzkum je věnován využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Na příkladu zkoumaných obcí a měst se podařilo prokázat existenci výrazných rozdílů v efektivitě vládnutí. Většina lokální vlád namísto investic do rozvoje a řešení problémů podporuje krátkodobé projekty, jejichž přínos pro lokální rozvoj je minimální. Klíčová slova: lokální správa, samospráva, rozpočty, strukturální fondy, efektivita
Post-communist Hungary as an opportunity: from the transfer of urban intervention models by the Caisse des Dépôts et Consignations to its abortion, the case of Ferencváros district in Budapest (1988-2014).
Saïsset, Paul ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Takács, Ádám (oponent) ; Ozouf Marignier, Marie Vic (oponent) ; Verdier, Nicolas (oponent)
Název práce : Postkomunistické Maďarsko jako příležitost: od transferu modelu urbánní intervence prostřednictvím Caisse des Dépôts et Consignations k jeho opuštění. Případ čtvrti Ferencváros v Budapešti (1988-2014) Abstrakt Diplomová práce je postavena na aplikaci etnografického a historického přístupu při studiu procesu rekonstrukce jedné městské čtvrti v širším kontextu pádu komunismu, jenž je v Maďarsku definován jako období nejistoty. Na příkladu Budapešťské čtvrti Ferencváros autor studuje její transformaci při níž francouzská instituce, Caisse des Dépôts et Consignations zahájila šíření městského intervenční modelu, ale po určité době svůj projekt zrušila. Analýza sleduje zpětně průběh vytváření sítě aktérů a jejich rozhodování na místě v Maďarsku. Tento úhel pohledu odhaluje různé roviny (lokální, národní a transnacionální), které se uplatnily v průběhu zamýšleného transferu a projevily v rozhodování, jež také charakterizují kdy, jak a proč zamýšlený transfer selhal. Tento dílčí proces ukotvený v mezidobí od pádu komunismu po vstup do Evropské Unie poukazuje na zvláštnosti post-komunistického kontextu v jeho spojení s nadnárodními vlivy. Klíčová slova Budapešť, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-komunismus, příležitost, transfer urbánního modelu, mikro-analýza, Evropská Unie,...
Strukturální fondy EU, zejména operační programy 2007 - 2013
Rýcová, Markéta ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Loužek, Marek (oponent)
(česky): Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013. První část mapuje strukturu regionální politiky EU a dokumentační zakotvení operačních programu v ČR. Další část práce popisuje Regionální operační program Střední Morava, zejména charakteristiku regionu a implementační uspořádání. Poslední část analyzuje administraci a kritéria pro výběr projektů v Regionálním operačním programu Střední Morava.
Impact of Structural Funds on municipalities: Empirical study on wastewater treatment and collection
Pumprlová, Magda ; Soudek, Jan (vedoucí práce) ; Skuhrovec, Jiří (oponent)
Tato práce analyzuje efekt Strukturálních Fondů Evropské Unie na finanční výsledky měst a obcí. Zaměřujeme se na dotace na čistírny odpadních vod a kanalizace v České republice a velikost spolufinancování příjemce dotace. Cílem práce je poukázat na rozdíly ve finančních výsledcích obcí využívajících danou dotaci oproti zbylým municipalitám v České republice, následované vyčíslením tohoto rozdílu pomocí velikosti vlastních zdrojů financování. Pro porovnání jednotlivých měst a obcí využíváme přístup difference in differences, Pro samotné vyčíslení efektu vlastních zdrojů využíváme metodu nejmenších čtverců. Výsledky ukazují, že obvykle zmiňovaná 10% finanční spoluúčast municipalit na dotaci není pravdivá, v průměru dosahuje 35%. U obcí využívajících dotace také existuje velký signifikantní rozdíl ve finančních výsledcích v období před schválením projektu a v období po schválení projektu. Tento rozdíl je statisticky významně určován velikostí vlastních zdrojů. Klasifikace C21, H76, R51 Klíčová slova Strukturální Fondy, Operační program Životní prostředí, čistírny odpadních vod, samosprávné územní celky, deficit E-mail autora pumprlova@centrum.cz E-mail supervizora honza.soudek@gmail.com
Analýza čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice
Zahradník, Matěj ; Mouralová, Magdalena (vedoucí práce) ; Tumová, Anna (oponent)
Tato práce se zaměřuje na analýzu čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie veřejnými vysokými školami v České republice v programovém období 2007-2013 v rámci operačních programů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost. Důraz je kladen na srovnání rozdílů mezi pražskými a mimopražskými VVŠ, kdy Praha jako jediný český region překračuje hranici 75 % průměrného HDP na osobu EU a školy v ní sídlící tak mají v přístupu k prostředkům ze strukturálních fondů jiné podmínky než školy mimopražské. V analýze jsou srovnány jak počty projektů českých VVŠ, tak i výše čerpaných prostředků podle jednotlivých OP. Pro porovnání slouží hodnota vytvořená vztažením celkové výše čerpaných prostředků pražskými a mimopražskými VVŠ k počtu studentů v těchto dvou oblastech. V závěru jsou formou diskuze s několika odborníky nastíněny možné dopady nerovného rozdělení prostředků a problémy spojené s jejich čerpáním. Mezi tyto dopady a problémy je zahrnuto obcházení pravidel, naplněná absorpční kapacita mimopražských regionů, vysoké náklady na udržitelnost projektů financovaných z OPVaVpI a riziko konzervace současného stavu, dále i náročná byrokracie spojená s podáváním projektů a nemožnost podpořit mimopražské studenty,...
An analysis of the determinants influencing the probability of cancellation for projects receiving EU funding
Nový, Petr ; Martišková, Monika (vedoucí práce) ; Patáková, Magdalena (oponent)
Tato práce se zabývá problémem zrušených projektů na čerpání podpory z fondů EU, které jsou brány jako další referenční veličina pro měření absorpční kapacity České republiky. Faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů byly dosud jen povrchně popsány. Z tohoto důvodu je cílem práce pokusit se prozkoumat některé faktory ovlivňující pravděpodobnost zrušení projektů na čerpání podpory z fondů EU; nejprve shrnutím a popsáním trendů zrušených projektů, poté ekonometrickou analýzou zkoumající možné faktory. Data ukazují na rostoucí trend zrušených projektů a velký podíl projektů programu Podnikání a inovace na zrušených projektech. Bylo zjištěno, že nejvýznamněji ovlivňuje pravděpodobnost zrušení projektu velikost proplacené částky (negativně). Významný kladný vliv na pravděpodobnost zrušení má také stáří firmy a počet jejích zaměstnanců. Určitou roli hrál i rok 2008, kdy vypukla krize.
Nové výzvy pro ředitele středních škol v ČR a ve Francii - Projektový management ve sféře školství
Vaňková, Pavla ; Trunda, Jiří (vedoucí práce) ; Voda, Jan (oponent)
Diplomová práce mapuje problematiku projektové činnosti, která se v několika posledních letech stává novou výzvou pro ředitele škol v členských zemích EU. Projekty přispívají nejen k naplňování úkolů výchovně-vzdělávacího procesu, ale také k rozvoji prostředí školy. Cílem práce je komparovat využívání projektových možností v rámci výzkumného vzorku ředitelů středních škol v ČR a ve Francii. Teoretická východiska specifikují projekt a jeho cyklus společně se strategií, nástroji a dotačními možnostmi v rámci vzdělávací a regionální politiky EU. Empirická část šetří rozdíly mezi aktivitou a úspěšností v čerpání dotačních prostředků u vzorku ředitelů českých a francouzských škol a názory na formu mezinárodní spolupráce v rámci podprogramu celoživotního učení Comenius.
Využití finančních prostředků z fondů EU pro rozvoj města Jindřichův Hradec
JEROUŠKOVÁ, Lucie
Hlavním cílem diplomové práce je analýza využití finančních prostředků z fondů EU městem Jindřichův Hradec v programovém období 2007-2013. Diplomová práce je rozdělena do tří částí, a to část teoretickou, praktickou a část zhodnocující výsledky diplomové práce. Dílčím cílem je popis jednotlivých projektů, které město Jindřichův Hradec v daném období za finanční spoluúčasti fondů EU realizovalo, a jejich srovnání, zda jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje města Jindřichův Hradec. Závěrečná kapitola zhodnocuje dosažené výsledky diplomové práce a navrhuje doporučení pro budoucí rozvoj města Jindřichův Hradec.
Kvalita veřejné správy a její vliv na konkurenceschopnost České republiky
KUBEŠOVÁ, Klára
Cílem diplomové práce "Kvalita veřejné správy a její vliv na konkurenceschopnost ČR" je na základě implementace strategie Smart Administration, resp. projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 20072013, zhodnotit vývoj a kvalitu poskytovaných veřejných služeb v komparaci s konkurenceschopností ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 230 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.