Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza přístupu manažera k vedení lidí
Kocáková, Tereza ; Kuchtíková, Zuzana (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vedení lidí v prostředí malých a středních podniků, konkrétně v akademických start-upech a spin-offech. Pomocí dotazníkového šetření zkoumá, jaký styl vedení nejvíce využívají manažeři v této skupině podniků, a to i při zohlednění stanovených kritérií. Z pilotního výzkumu vyplývá, že nejvíce využívaným stylem vedení je transformační vedení, a že rovněž existují charakteristiky, které když manažer vlastní, jeho vedení je efektivnější. Na základě těchto charakteristik přináší práce návrh tzv. matice charakteristik manažera.
Stress management
SOUKUPOVÁ, Nikola
Cíle: Hlavním cílem disertační práce bylo zhodnocení dosavadních teoretických a výzkumem nově získaných poznatků o problematice stress managementu v podnikovém prostředí a navržení žádoucích doporučení podnikům, které chtějí principy stress managementu začlenit do svého řízení. Metodika: Teoretické vymezení problematiky se zaměřilo na pracovní stres, nejvýznamnější modely, na zdroje a příčiny jeho vzniku a zejména na jeho vliv na podnikové prostředí. Věnovalo se i vlivu čtvrté průmyslové revoluce a pandemie COVID-19 jakožto novým významným stresorům. Důraz byl také kladen na vymezení problematiky řízení stresu, implementaci vhodných opatření a nových trendů v nich. Primární data byla získána prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován na úrovni podniků. Podniky v základním souboru byly lokalizovány v Jihočeském kraji a byly součástí kategorie CZ-NACE C (10-33): Zpracovatelský průmysl. Do výzkumu byly zahrnuty malé a střední podniky. Bylo získáno 194 platných responzí. Závěry: Na základě výsledků analýzy primárních dat byl zjištěn současný stav řízení stresu v malých a středních podnicích a bylo vytvořeno doporučení pro podniky, které chtějí začlenit řízení stresu do svých vnitropodnikových procesů. Na základě vícerozměrné statistiky, konkrétně metody Shlukové analýzy, byly vytvořeny profily podniků, dle podobnosti ve vybraných zkoumaných znacích souvisejících s oblastí stress managementu.
Rozvoj lidského potenciálu v malých a středních podnicích.
DOLEŽALOVÁ, Vlasta
Cílem disertační práce je vyhledávání a návrh faktorů ovlivňujících rozvoj pracovníků včetně měřítek pro sledování vývoje rozvoje pracovníků ve vybraných malých a středních podnicích a rozvíjení pracovníků v týž podnicích. Sledování faktorů rozvoje pracovníků, důležité pro manažery v procesu řízení rozvoje pracovníků, vychází z podnětu určení posunu vývoje pracovníků ve směru potřeb podniku. Disertační práce charakterizuje lidský potenciál, lidský kapitál a lidské zdroje včetně rozvojových trendů v malých a středních podnicích a rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v těchto podnicích, popisuje silné a slabé stránky řízení lidských zdrojů a praxi rozvoje lidského potenciálu jako např. vliv velikosti podniku na význam hodnocení vzdělávání pracovníků či zda náklady na vzdělávání ovlivňují výsledek hospodaření daných podniků za pomocí kvantitativně-kvaliltatního výzkumu.
Strategie rozvoje podniku
Nováková, Libuše ; Veselý, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr dalšího rozvoje malého podniku. Teoretická východiska práce zahrnují základní pojmy, související se zaměřením na nosnou myšlenku plánu rozvoje společnosti XY, s.r.o. Analytická část se zabývá zhodnocením současného stavu společnosti a obsahuje identifikaci klíčových faktorů v širším kontextu prostředí, na jejichž souhrnu je pak následně vybírána vhodná strategie pro realizaci budoucího rozvoje. V této části jsou použity analýzy vnějších a vnitřních faktorů. Návrhy vychází z provedené SWOT analýzy. V této části jsou uvedena vhodná opatření pro eliminaci rizik v daném oboru.
The relationship between financial access and growth of SMEs in emerging markets
Zhao, Lulu ; Svoboda, Karel (vedoucí práce) ; Korosteleva, Julia (oponent) ; Cibulková, Petra (oponent)
By using the cross-sectional data from the World Bank Enterprise Survey, this dissertation selects a sample of over 3000 firms from 16 Central and Eastern European countries during the 2008 financial crisis, to assess (1) How effective priori classifications are to identify financially constrained and unconstrained firms in times of economic recession (2) What the main robust determinants are at the firm and country-level that affect SMEs' degree of financing obstacles (3) What experiences and lessons we can learn from 2008 crisis to combat with 2020 and future emerging recession. Our evidence indicates that during the economic crisis happened in 2008, size, industry, ownership and EU dummy are useful priori classifications while distinguishing firms' different degree to financing troubles, although some of other priori classifications appeared on other literature are ineffective. Smaller firms, foreign-owned and firms in manufacturing are more likely to report the financing trouble and have less access to formal sources of finance. However, government-owned firms and firms with adequate educated workers are less likely to be financially constraint. The result confirms that economic freedom, financial market and trade integration all have a significant relationship with SMEs' access to finance. For...
Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika
Sachl, Jan ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Kostić, Miroslav (oponent)
Vysoce růstové firmy v Česku: geografická a odvětvová specifika Abstrakt Práce je zaměřena na vysoce růstové podniky v Česku, které jsou definovány, jako podniky s předem stanoveným meziročním růstem obratu v období mezi lety 2012 až 2015. První část zařazuje vysoce růstové podniky do kontextu vybraných teorií regionálního rozvoje a diskutuje faktory růstu firmy. V další části jsou vysoce růstové podniky analyzovány s důrazem na prostorová, odvětvová a jiná specifika. Práce je doplněna částí, která je zaměřena na odhalení specifických faktorů růstu vybraných firem pomocí kvalitativních metod. Z analýzy vyplynulo, že se vysoce růstové firmy v Česku koncentrují do metropolitních areálů, a celá třetina těchto podniků sídlí v Praze. Vysoce růstové firmy jsou soustředěny do zpracovatelského průmyslu a do sektoru maloobchodu a velkoobchodu. Práce naznačila, že jednotlivé společnosti mohou mít různé faktory růstu a neexistuje jedna strategie pro úspěšný rozvoj podniku. Klíčová slova: Vysoce růstové firmy, firemní gazely, ekonomická geografie, malé a střední podniky
Cross-border cooperation in entrepreneurial activities based on business centres
ELLINGEROVÁ, Anna
Cílem této diplomové práce bylo zmapování činnosti regionální kanceláře CzechInvestu pro kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě související s podporou zahraničních podniků a investorů. Jinými slovy úkolem bylo odhalit spektrum zahraničních klientů této kanceláře a zjistit jakým způsobem a do jaké míry těmto zahraničním klientům regionální kancelář svými službami pomáhá. Sekundárním cílem bylo dále uvést danou problematiku pomocí teoretického základu a vymezením základních pojmů souvisejících s podnikáním obecně, s malými a středními podniky či podporou podnikání v České republice.
Polyfunkční dům Brno - Líšeň
Rudolecká, Anna ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v katastrálním území Brno. Parcela se nachází ve svažitém terénu. Součástí projektu je také řešení okolních ploch, zejména před prostoru a napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Hmotu objektu tvoří čtyři dlouhé kvádry (dva dvoupodlažní a dva jednopodlažní), které jsou navzájem propojeny skleněným tunelem a jsou posazeny na symbolickém podstavci, který je vytvořen z dvou částečně do terénu zapuštěných podlaží podzemního parkovaní. Objekt je čtyřpodlažní, se dvěma nadzemními podlažími, které slouží z velké části ke komerci formou pronajímatelných prostor (např. pro obchod, služby, administrativu aj.). Další část podlaží slouží pro technické a hygienické zázemí. Dvě podzemní podlaží slouží pro hromadné parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků objektu. Přístup do těchto podlaží je autovýtahem, osobními výtahy a také dvěma schodišti, která propojují všechna podlaží. Princip návrhu spočívá v záměru hmotu stavby co nejcitlivěji zasadit do okolí tak, aby objekt nepůsobil mohutně, jako např. okolní sídliště, ale přirozeně navazoval na okolní dvoupodlažní domy. Toho bylo docíleno materiálovým řešením nadzemních podlaží. V exteriéru převládá 5 materiálů. Vegetační plochá střecha, pohledový beton, dva typy předsazených fasád (fasádní panely DuPontTM Corian® + skleněné panely s potiskem symbolizující koruny stromů a keřů; dalším typem fasády jsou svislé kovové lamely). Dalším převládajícím materiálem je sklo, které je využito na propojovací tunel a na severní a jižní fasádu.
Vazba mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků
ZEMAN, Radek
Cílem této práce je posoudit vazbu mezi produktivitou práce a konkurenceschopností podniků. Nezbytnou podmínkou je nejdříve určit vhodné ukazatele měřící konkurenceschopnost. Vazba je zkoumána u malých a středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně v oddíle CZ-NACE 10. Výroba potravinářských výrobků. Nejdříve je provedena analýza vývoje produktivity práce a zvolených ukazatelů měřících konkurenceschopnost, konkrétně se jedná o ukazatele rentability tržeb (ROS) a aktiv (ROA), běžné likvidity a indexu IN05. Poté je za pomoci korelační a regresní analýzy zjišťován vztah mezi produktivitou práce a konkurenceschopností měřenou pomocí zvolených ukazatelů. Z výsledků byl zjištěn významný pozitivní vztah mezi produktivitou práce a ukazateli ROA a ROS. Malé a střední podniky působící v potravinářském průmyslu tak mohou prostřednictvím zvyšování produktivity práce zvyšovat hodnoty ukazatelů rentability ROA a ROS, a tím také zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto ukazatele se rovněž projevily jako vhodný nástroj pro měření konkurenceschopnosti podniku, zejména pak v potravinářském průmyslu ČR. U běžné likvidity a indexu IN05 se vazba s produktivitou práce nepodařila blíže vysvětlit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.