Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  začátekpředchozí86 - 95další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj a porovnání vybraných metodik řízení ICT projektů
Rosenberger, Tomáš ; Měsíček, Libor (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou metodik řízení ICT projektů. Práce si klade celkem tři cíle. Prvním cílem je identifikovat, charakterizovat a jednotně popsat vybrané metodiky pro řízení ICT projektů a zmapovat jejich historický vývoj. Druhým cílem je porovnat vybrané metodiky podle stanovených specifických kritérií. Třetím cílem je vybrat vhodnou metodiku pro stanovená modelová ICT oddělení nebo společnosti na základě jejich organizační kultury a typu řešených projektů. V teoretické části práce jsou nejdříve vymezeny základní pojmy týkající se problematiky a poté jsou identifikovány a jednotně popsány jednotlivé vybrané metodiky. V analytické části práce jsou stanovena specifická kritéria a na jejich základě jsou metodiky porovnány. Taktéž je zde uveden a zdůvodněn výběr vhodné metodiky pro modelová ICT oddělení nebo společnosti. Vlastní přínos autora spočívá hlavně v porovnání vybraných metodik a ve zdůvodněném výběru vhodné metodiky pro modelové ICT oddělení nebo společnost.
Svobodné IT firmy v ČR
Miřacký, Jan ; Brixí, Radim (vedoucí práce) ; Koliš, Karel (oponent)
Bakalářská práce se věnuje problematice svobodných firem v oboru IT, které působí v ČR. Cílem práce je vypracovat případovou studii zaměřenou na efektivitu dvou českých IT firem srovnatelné velikosti a zaměření, přičemž jedna vyznává svobodné principy a druhá se za svobodnou nepovažuje. V teoretické části popisuji agilní a rigorózní metodiky, které se používají při vývoji softwaru a další nástroje používané ve firmách pro projektové řízení či sdílení dokumentů. Konkrétněji se zaměřuji na metodiky vývoje Rational Unified Process, extrémní programování a Scrum. V další části se soustředím na popisování principů, které fungují ve svobodných firmách. Tato část je důležitá pro správné pochopení struktury výzkumu, který se zabývá efektivitou firem. U principů popisuji faktory týkající se firemní kultury, sdílení vize, najímání nových zaměstnanců, princip důvěry a odpovědnosti a některé další. Výzkum jsem prováděl ve firmách Abdoc a Clevis, které se věnují vývoji webových aplikací a stránek s důrazem na mobilní platformu.
Hodnocení projektu Implementace BI v poradenské společnosti
Řezníček, Miroslav ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence v malých a středních firmách a zároveň se zaměřuje na agilní řízení projektů a představuje možnosti tohoto přístupu. Cílem práce je představení agilní metodiky pro implementaci Business Intelligence a porovnání průběhu reálného projektu s postupem navrhovaným v této metodice a navržení jeho zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních celků. První částí je úvod do teorie, v kterém je nejdříve představena Business Intelligence a jsou popsány pojmy jako transakční a analytické systémy, datový sklad, datové tržiště a jiné. Následuje rešerše minulých prací zaměřených na implementaci Business Intelligence. Úvod do teorie je zakončen představením metodiky CRISP-DM pro malé a střední podniky současně s agilními metodikami Scrum a Extrémní programování. Cíle práce a některých dílčích cílů je dosaženo pomocí analýzy agilní metodiky Agile Data Warehousing pro implementaci Business Intelligence v druhé části práce a porovnání této metodiky s reálným projektem ve společnosti v závěrečné hlavní části, kde jsou také navržena zlepšení pro budoucí použití. Přínosem práce je především netradiční pohled na implementaci Business Intelligence pomocí agilního přístupu a navržené postupy pro další použití v malých či středních firmách. Přínosem jsou i popsaná specifika pro firmy z oblasti finančního poradenství.
Posouzení řízení projektů v konkrétní společnosti a doporučení vhodných metodik.
Pešková, Barbora ; Chocholatý, Drahomír (vedoucí práce) ; Uhlíř, Luděk (oponent)
Aktuálně zveřejňované statistiky zaměřené na oblast softwarových projektů jsou velmi znepokojivé. Je alarmující, že podle průzkumu společnosti Standish group pouze 32% IT projektů končí úspěšně. Procento zrušených projektů, 24 %, je pak ještě více znepokojivé. Ke zvýšení úspěšnosti projektů vývoje softwaru by měly přispívat příslušné metodiky. Statistiky ukazují, že metodiku při své práci v současnosti využívá více než 50% firem. Tato práce zachycuje vývoj softwaru v konkrétní malé IT společnosti, který v současnosti není podpořen žádnou metodikou vývoje IS/ICT. Primárním cílem této práce je tedy vyhodnocení metodiky nejlépe odpovídající potřebám dokumentované firmy. První blok teoretické části práce je věnován problematice softwarového inženýrství a je zaměřen zejména na oblast úspěšnosti IT projektů a s ní spojené kritické faktory vývoje SW. Druhá kapitola je pak věnována historii softwarového inženýrství, ve které jsou popsány důležité mezníky vedoucí ke vzniku nejznámějších modelů životního cyklu a metodik. Hlavní část teoretického bloku je věnována metodikám vývoje IS/ICT. Tato pasáž se zabývá zejména významem metodik v řízení vývojových projektů. Dále se zaměřuje na porovnání agilních a rigorózních metodik a taktéž se věnuje posouzení vhodných metodik pro vývoj IS/ICT v segmentu malých firem. První část praktického bloku se zaměřuje na představení dokumentované společnosti. Následující kapitoly jsou věnovány analýze současného stavu vývoje IS/ICT u zadavatele, vedoucí k odhalení hlavních problémů současného vývoje. Na analýzu navazuje kapitola, která je věnována představení pěti agilních metodik, které byly vybrány na základě kritérií vycházejících z požadavků a potřeb zadavatele. Závěrečná část práce je věnována vyhodnocení metodik na základě splnění stanovených kritérií a dle míry podpory řešení analyzovaných problémů. Na základě výsledných zjištění je zadavateli doporučena konkrétní metodika a nastíněn vhodný postup při implementaci zvolené metodiky.
Řízení životního cyklu softwarového produktu: teorie a praxe
Novotný, Tomáš ; Voráček, Jan (vedoucí práce) ; Havrlík, Vladislav (oponent)
Práce se zaměřuje na životní cyklus produktu (softwaru) ve společnosti od jeho vývoje, ladění, přes jeho distribuci a následnou údržbu. V práci jsou vymezeny jednotlivé procesy, které v tomto životním cyklu vznikají, jsou popsány a analyzovány. Porovnává praxi, jak je software vyvíjen, laděn, distribuován a spravován ve firmě, kde jsem pracoval a teorii, která je čerpána z teoretických studií. V praktické části je práce zaměřena na software maintenance, hlavně na srovnání teorie a praktické aplikace. Pro tyto účely jsem využil zkušenosti ze společnosti J.K.R., s.r.o. V závěru práce věnuji část pro zhodnocení získaných poznatků a návrhy na zlepšení životního cyklu tak, aby v případě jejich využití, mohl tento proces fungovat efektivněji.
Analýza certifikací v oblasti vývoje softwaru
Tvrdíková, Lucie ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Rubišová, Blanka (oponent)
Cílem práce je zmapování nejdůležitějších certifikací dostupných v České republice ve vybraných oblastech vývoje softwaru a jejich využití v praxi. K dosažení stanovených cílů je využita metoda sběru dat přímo v praxi a práci se zdroji. Informace o certifikacích jsou vždy primárně získány z oficiálních zdrojů softwarové a certifikační společnosti nebo testovacího střediska. Prostřednictvím rozhovoru se svými kolegy, kteří v oboru pracují již několik let, jsem získala mnoho cenných informací. Hlavní přínos práce spočívá v sumarizaci informací o certifikacích, jejich překladu do českého jazyka a uvedení přínosů certifikací pro praxi. Pro studenta Vysoké školy ekonomické spočívá další přínos ve zmapování předmětů, které jej vhodně připraví k certifikaci. Do této práce jsem přispěla i vlastní zkušeností z praxe. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Kapitola Certifikace obecně je klíčová a vysvětluje, co jsou to certifikace, jejich výhody a v jakých oblastech jsou certifikáty nejvíce rozšířené a žádané. Další kapitoly jsou věnované jednotlivým oblastem vývoji softwaru. V každé oblasti jsou na začátku uvedeny nejdůležitější dostupné systémy certifikací a dále především popis jednotlivých nejvýznamnějších certifikací.
Optimalizace metodiky a nástrojů pro řízení a koordinaci projektů v malé IT společnosti
Weigel, Tomáš ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Bachmann, Petr (oponent)
Tématem této práce je optimalizace metodiky a nástrojů pro řízení a koordinaci projektů v malé společnosti, zabývající se vývojem podnikového software. Společnost se v oblasti řízení projektů potýká s mnoha problémy, jejichž důsledky jsou častá nedodržení termínů a nákladů na projektech. V úvodní teoretické části jsou představeny některé z možných přístupů k řešení těchto problémů. Ty vycházejí především z nejrozšířenějších metodik a rešerše prací různých autorů. V rámci praktické části jsou stanoveny tři cíle. Prvním cílem je zpracování analýzy současného stavu v oblasti řízení projektů. K tomu je využito několik metod analýzy a měření zralosti procesů pomocí modelů CMMI. Výstupem této části je identifikace hlavních problémů projektového řízení. Druhým cílem je výběr vhodné nosné metodiky k optimalizaci řízení projektů. Dále je vybrán vhodný softwarový nástroj pro podporu projektového řízení. Třetím cílem je samotný návrh změn stávající firemní metodiky, procesů a nástrojů pro podporu řízení projektů na základě identifikace slabých míst. V závěru práce je představen harmonogram zavádění navrhovaných změn.
Problematika interní komunikace v projektovém řízení
Hlinková, Judita ; Chocholatý, Drahomír (vedoucí práce) ; Paška, Pavel (oponent)
Za výsledky projektu stojí lidské úsilí, proto nejdůležitějším nástrojem řízení lidí projektového manažera je komunikace. Komunikace v projektovém řízení je charakterizována svou komplexností. Je však třeba na ni pohlížet ze dvou základních hledisek, kterými je tvořena - komunikačními nástroji a lidským faktorem. Hlavním cílem této práce je vymezení problematických oblastí interní komunikace v projektovém řízení a návrhu korekčních opatření, která povedou k odstranění nebo zmírnění těchto problémů. Tato práce je založena na výzkumu v dynamickém a komplexním programu, který je vynikajícím příkladem a materiálem k definování takových oblastí. Teoretická část uvádí do témat projektového řízení a komunikace, a každé téma se dotýká i specifických rysů, které souvisí s programem a které jej tvoří (SOA, agilní řízení, střet stran business a ICT apod.). Praktická část seznamuje čtenáře s pojmem sociologického výzkumu, vymezuje hypotézy a stanovuje metody, kterých bylo v tomto výzkumu užito. Dále obsahuje popis společnosti a programu, na kterém byl výzkum proveden, a výsledky analýzy s návrhy a doporučeními, jaké opatření zavést pro zlepšení komunikace a její efektivnosti.
Vývoj metodik řízení projektů IT
Latushkina, Zlata ; Měsíček, Libor (vedoucí práce) ; Pitka, Lukáš (oponent)
Tato práce je zaměřena na popis vývoje Project Managementu jako zvláštní discipliny a vývoje metod pro řízení projektu informačních technologií. Cílem práce je popsat celkový vývoj discipliny, a pak podrobněji proprat vývoji metod řízení projektu IT a stanovit kritéria pro výběr vhodné metody pro projekty a firmy. Součásti práce je definování Project Managementu jako vědní discipliny se stanovením základních pojmů. Dále se věnuje popisu etap vývoje discipliny s označením význačných událostí pro vývoj discipliny. Pak je podrobnější popis vybraných metod řízení projektu informačních technologií s následujícím porovnáním metod podle stanovených kritérií. Nakonec jsou popsané tři projekty a tři IT firmy, a na základě provedeného porovnání metod je určeno, která metoda je vhodnější pro vybranou situaci.
Implementace metodiky budování IS v IT společnosti
Kolář, Vít ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Karas, Michal (oponent)
Tématem této práce je zavedení exitující metodiky budování informačních systémů v malé IT společnosti. Hlavní cílem této práce je vybrat a přizpůsobit jednu z existujících metodik a nasadit jí v reálném prostředí. Prvním úkolem bude proto analyzovat současný stav tohoto prostředí a následně navrhnout nejlepší způsob nasazení vybrané metodiky. První kapitola této práce se věnuje teoretickým aspektům týkajících se historie metodik vývoje softwaru a vysvětluje význam a cíle této oblasti. Součástí této kapitoly je i představení některých specifik a trendů, jež lze v tomto odvětví vypozorovat. Další část práce se zaměřuje na momentálně nejpoužívanější metodiky a přístupy. Konkrétně jsou zde podrobně analyzovány některé metodiky vhodné pro menší vývojové týmy za účelem usnadnění procesu finálního výběru metodiky. Dalším logickým krokem této části je analýza současného stavu vývojového procesu zadavatele a nalezení vhodné metodiky k implementaci. Poslední část této práce se zabývá projektem implementace, který se skládá z několika kroků, které lze rozdělit do třech hlavních fází. Cílem první fáze projektu je navrhnout způsob, jakým bude nová metodika nasazena. Po této fázi následuje implementace navrženého řešení v reálném prostředí zadavatele. Projekt implementace končí ověřením dosažených výsledku na reálném pilotním projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   začátekpředchozí86 - 95další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.