Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zavedení vybrané agilní metodiky při řízení projektu vývoje softwaru
Křížová, Sabina ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zavedením vybrané agilní metodiky při řízení projektu, přesněji vývojem softwaru pro simulátory zbraní. Cílem této práce je zavedení vybrané agilní metodiky při řízení projektu vývoje software a jeho následný návrh na fiktivním projektu společnosti Saab Czech, s.r.o. Teoretická část je věnovaná popisu použitých metod a jejich porovnání. Následně budou podrobněji popsány samostatné metody. Další část se bude zabývat analýzou současného stavu společnosti, která využívá tradiční přístup. Východiskem knávrhu samotného vzorového projektu je analýza současného stavu vývoje softwaru a odvětví. Cílem řešení je vypracovaný návrh projektu, který bude mít zavedené vybrané agilní řízení, a tedy bude úspěšné dosažení stanovených cílů bakalářské práce.
Využití metodologie projektového řízení při zavedení e-shopu
Štaud, Štěpán ; Veselý, Josef (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním vlastního návrhu řešení projektu pro dodávku e-shopu pro společnost podnikající v odvětví prodeje elektrospotřebičů a elektroniky. Práce se zaobírá vypracováním analýz aktuálního stavu společnosti a zároveň použitím moderních metod projektového managementu k vypracování návrhu plánu projektu.
Návrh dílčí části informačního systému
Bašta, Jiří ; Novák, Lukáš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací dílčí části informačního systému ve spolupráci s integrováním nového agilního projektového řízení. Dílčí částí informačního systému je webový obchod pro společnost, poskytující IPTV. Tento webový obchod bude implementován v jazyce PHP za využití frameworku Nette. Nové projektové řízení, jež je průběžně integrování je agilní metodika SCRUM.
Application of SCRUM Methodology on a Software Development Project
Burzala, Matúš ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with the comparison of the methodology used on the software development project with the SCRUM methodology. It maps all roles, events, and artifacts of the project and identifies their differences from the SCRUM definition. The thesis also contains the proposal of what needs to be adjusted or changed to reach the correct application of the SCRUM and therefore the optimization of the development process.
Implementácia metodiky projektového riadenia v spoločnosti zameranej na vývoj webových a mobilných aplikácií
Fronc, Dominik
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového řízení v podmínkách společnosti zaměřené na vývoj webových a mobilních aplikací. Práce představuje současnou problematiku projektového řízení a analyzuje vybrané zástupce metodik používaných při vývoji softwaru, kde popisuje jejich výhody, nevýhody a formu použití. Práce přináší významné statistické zjištění s ohledem na úspěchy projektů a analyzuje aktuální trend používaných projektových metodik. Praktická část této práce je zaměřena na popis a analýzu prostředí společnosti, pro vhodné stanovení metodiky řízení softwarových projektů. V práci je vybrána nejvhodnější metodika s ohledem na kritéria společnosti, která je implementována na dvou reálných pilotních projektech. Na závěr nechybí zhodnocení dosažených výsledků podle zadaných kritérií.
Usage of Agile Methodologies in Software Development Management
Brejčáková, Simona ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The proposed bachelor thesis deals with agile software development. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile methodologies and their comparison. Agile methodologies such as Scrum, Extreme programming and agile tools such as Kanban, Test Driven Development and Feature Driven Development are described in more detail below. Furthermore, was carried out the current state analysis of the company, which used some tools of agile management. Based on analysis, are proposed the solutions to problems that were discovered.
Aplikace agilní metodiky v projektovém řízení
Szuchan, Patrik ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práca pojednáva o zmenách pre zefektívnenie projektového riadenia, vývoja a práce vo vývojových tímoch zavedením agilnej metodiky Scrum. Začiatok diplomovej práce sa venuje teoretickým východiskám a základným pojmom, ktoré sú použité v ďalších častiach práce. Analytická časť rozoberá súčasný stav softvérovej divízie. V návrhovej časti je na základe výsledku analýzy vytvorený návrh zmien v projektovom riadení použitím agilnej metodiky, ktorej cieľom je zefektívnenie projektového riadenia a vývoja softvéru. Záverom návrhovej časti sú spracované ekonomické zhodnotenia návrhu a jeho prínosy pre divíziu.
Výběr a implementace systému pro řízení softwarového vývoje
Pajgerová, Dominika ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá projektovým manžmentom v prostredí softvérového vývoja. Popisuje problematiku a spôsob implementácie metodiky PRINCE2 Agile do vývojového oddelenia so zameraním na agilné prístupy. Súčasťou práce je konfigurácia časti informačného systému dedikovaného pre podporu projektového riadenia.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Jahôdka, Daniel ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému spoločnosti KPA ONE s.r.o., a návrhom potrebných zmien. Prvá časť sa zaoberá teoretickými východiskami. Nasledujúca časť obsahuje stručný popis spoločnosti a potrebné analýzy firmy a informačného systému. Z prevedených analýz sú následne definované potrebné zmeny informačného systému. V poslednej časti sú zhodnotené ekonomická náročnosť týchto zmien a prínosy jednotlivých inovácií.
Přístup k řízení projektů
Mikulčík, Ondřej ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá projektovým řízením ve zvolené společnosti působící v oboru informačních technologií. Analýza zkoumá současný stav projektového řízení a nástrojů využívaných pro jeho podporu a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na následný výběr nového vhodného přístupu k řízení projektů a podpůrných nástrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.