Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 598 záznamů.  začátekpředchozí579 - 588další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mýtný systém v Praze
Malsagov, Maxim ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Bárta, Michal (oponent)
Zhodnocení zavedení mýtného systému v Praze a analýza jeho přínosu
Srovnání systémů MHD v Minsku a v Praze
Liushyts, Maya ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Jirsák, Petr (oponent)
1. Teoretické vymezení 2. Popisované dopravní systémy 3. Srovnání dopravních systémů
(De)regulace taxislužby
Páchová, Markéta ; Munzi, Tomáš (vedoucí práce) ; Zemplinerová, Alena (oponent)
Tato práce je zaměřena na taxislužbu, jakožto jednu z nejvíce regulovaných služeb v moderní společnosti. Stát do této oblasti zasahuje nejen omezováním vstupu na trh, ale také regulací ceny. Pokusím se proto zamyslet nad tím, zdali je zásah státu právě nejlepším řešením pro jeho efektivní fungování. Jako teoretický základ pro své zkoumání jsem použila obecné teorie regulace, ale také poznatky zahraničních studií zaměřených na tento trh. Jako konkrétní příklad mi posloužil trh taxislužby v Praze, který se netěší zrovna dobré pověsti. Snažím se zde zmapovat jeho stav a zhodnotit na něj aplikované regulace. Především se pak zaměřuji na regulaci ceny, která je zde zavedena od roku 1991. Pokusím se nastínit dopady jejího zrušení a také uvést další návrhy řešení současné situace. Abstract This thesis is focused on taxi service, which is one of the most regulated services in a modern society. State intervenes into this branch not only by barriers of entry but also by price regulation. I try to take a think if the state intervention is the best solution for its effective function. As the theoretical ground of my investigation I used the general theories of regulation and findings of foreign studies that deal with this market. As the specific example I used the market of taxi service in Prague, which has not been enjoying a good reputation. I try to map its situation and judge the regulation imposed on it. I target the price regulation which has been established since 1991. I sketch the main impacts of price deregulation and the other solution of contemporary situation.
Analýza nákupního chování ve vybrané lokalitě
Toperczerová, Michaela ; Cimler, Petr (vedoucí práce) ; Turnerová, Lenka (oponent)
Bakalářská práce stručně popisuje vývoj nákupního chování spotřebitelů v ČR a jmenuje nejdůležitější vlivy ovlivňující zákazníka. Ve druhé části charakterizuje obchodní vybavenost Prahy. Následující kapitola uvádí způsob, jakým byl proveden výzkum. V poslední kapitole je obsažena analýza nákupního chování zákazníků v Praze na základě vlastního dotazníkového šetření.
Silniční okruh kolem Prahy
Kühnel, David ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Možná, Jitka (oponent)
Silniční okruh kolem Prahy je jednou z nejvýznamnějších staveb Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Po svém dokončení se stane jednou z dopravně nejzatíženějších tras v České republice. V mojí diplomové práci jsem se zabýval minulostí, současností a budoucností Silničního okruhu kolem Prahy. Podrobně jsem se věnoval jeho jednotlivým částem a také jeho propojení s Městským okruhem. Hlavní pozornost jsem soustředil na nejproblematičtější část celého okruhu, a sice jeho severozápadní segment.
Dopad daní a veřejně prospěšných projektů na pražské bezdomovce
Nymš, Martin ; Slintáková, Barbora (vedoucí práce) ; Hartlová, Alena (oponent)
Práce zkoumá, jak dopadají finance a finanční toky lidí bez domova, na veřejné rozpočty a naopak, jak se dotýkají veřejné rozpočty lidí bez domova. V práci je vymezeno bezdomovectví, počet bezdomovců v Praze a zákony, které se bezdomovců týkají. V další části je zobrazeno zdanění příjmu bezdomovců a nakonec je částečně zkoumáno, jaké prostředky z veřejných rozpočtů a v jaké výši jsou bezdomovci prokazatelně zpotřebovány.
Srovnání vybraných dopravních systémů Amsterdamu a Prahy
Mašatová, Anna ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Jirsák, Petr (oponent)
Obsahem teoretické části je popis městské hromadné dopravy a její historie, preference, tarify a prostorové uspořádání, integrovaný dopravní systém a prostředky používané v hromadné dopravě. Cílem praktické části je analýza základních data z historie, dopravních a tarifních systémů, používaných jízdenek a druhů dopravních prostředků. Třetí část pak srovnává dopravní systémy obou měst.
Vzorové srovnání webových stránek Prahy a Londýna
Zeman, Michal ; Toman, Prokop (vedoucí práce) ; Ganoczy, Eduard (oponent)
Tato práce se zabývá komplexní analýzou a srovnáním webových stránek Prahy a Londýna. Nejprve uvádí do problematiky Internetu jako celku, poté se zaměřuje konkrétně na webové stránky. V práci jsou vybrány dvě webové prezentace měst Prahy a Londýna. Jsou zde obsaženy krátké případové studie pro vyhledávání strukturovaných informací na vybraných stránkách. Dále jsou zde vyzdvihnuty a popsány nejdůležitější oblasti webových stránek, jako je použitelnost, přístupnost, informační hodnota, grafický design a podle nich je vytvořen systém hodnocení, který je poté aplikován na vybrané weby. Závěry jsou ověřeny uživatelským testem. Na konci práce je finální srovnání stránek, doplňené o několik návrhů na zlepšení.
Kongresový cestovní ruch v České republice
Václavíková, Jana ; Heřmanová, Eva (vedoucí práce) ; Tittelbachová, Šárka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá popisem a zhodnocením postavení České republiky a jejích regionů na poli kongresového cestovního ruchu. První část obsahuje teoretické vymezení kongresového cestovního ruchu. Další část se věnuje postavení kongresového cestovního ruchu ve světě, přičemž jsou zde vymezeny mezinárodní organizace působící v této oblasti a nachází se zde rovněž srovnání jednotlivých zemí, respektive měst, prostřednictvím mezinárodních statistik. Dále je v práci popsáno postavení České republiky jako celku, vymezeny nejdůležitější organizace a nastíněno postavení krajů na základě údajů ČSÚ. Poslední část obsahuje popis podmínek pro kongresový cestovní ruch v jednotlivých krajích ČR. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z předchozích částí.
Postavení zoologické zahrady v cestovním ruchu Prahy
Bernardová, Jana ; Netková, Jarmila (vedoucí práce) ; Jarolímková, Liběna (oponent)
Rozbor a analýza Zoo Praha, jejího vývoje a postavení v kontextu cestovního ruchu Prahy. Úvodní kapitola nabízí vhled do cestovního ruchu v hlavním městě. Ve druhé kapitole se práce věnuje historii pražské zoo. Třetí kapitola popisuje stav zoo před povodněmi a samotný průběh povodní. Ve čtvrté kapitole práce zhodnocuje obnovu zoo a její vliv na růst návštěvnosti. Závěrečná kapitola pak zasazuje zoo do souvislostí cestovního ruchu Prahy a hledá případné možnosti dalšího rozvoje zahrady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 598 záznamů.   začátekpředchozí579 - 588další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.