Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 579 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Camill Hoffmann. A biography
Polák, Pavel ; Tvrdík, Milan (vedoucí práce)
Resumé Tato práce se zabývá životem Camilla Hoffmanna, básníka, překladatele, novináře a československého diplomata. Narodil se v židovské rodině ve středočeském Kolíně. Jeho mateřštinou byla němčina, ale stejně tak dobře hovořil i česky. Střední školu vystudoval v Praze, kde se stal členem skupiny básníků, uskupených kolem časopisu Jaro, který vydával Paul Leppin. "Jarní generace", jak byla tato skupina později nazvána, je řazena k novoromantikům. Začátkem 20. století odchází Hoffmann do Vídně, kde začíná pracovat jako redaktor deníku Zeit. Ve Vídni se spřátelil se Stefanem Zweigem, společně s ním přeložil Baudelairovou sbírku básní Květy zla. V pozici redaktora literární rubriky je neustále v kontaktu s rakouskými, respektive středoevropskými spisovateli, kupříkladu s Arthurem Schnitzlerem, Marií von Eschenbach nebo Detlevem von Liliencronem. Na doporučení Maxe Broda nechal Hoffmann otisknout báseň tehdy ještě neznámého Franze Werfela. V roce 1912 se Hoffmann stěhuje do Drážďan, kde nastupuje místo vedoucího kulturní rubriky Dresdner Neuesten Nachrichten. V jeho bytě v Hellerau jej navštěvují mladí expresionisté. Po vypuknutí první světové války je Hoffmann prohlášen jako nepostradatelný pro fungování novin, a nemusí tudíž narukovat. Válku přečkal v Drážďanech. V revolučních letech 1918/19 Hoffmann...
Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny
Přidalová, Ivana
Od roku 1989 prošlo Česko řadou změn. Stále významnější součástí české společnosti jsou osoby s cizím státním občanstvím, jež se stěhují nejčastěji do Prahy. Hlavní město je cílem ekonomických migrantů, ale též cizinců, kteří zde hledají nový domov. Cílem diplomové práce je poznat prostorové vzorce stěhování obyvatelstva v Praze v letech 1992-2011 a vysvětlit geografické podmíněnosti migračních pohybů. První část práce diskutuje teoretické přístupy zabývající se mobilitou, zejména migrací a rezidenční mobilitou. Další kapitola představuje vývoj migrace obyvatelstva v Praze a shrnuje základní poznatky o nejpočetnějších skupinách cizinců žijících v hlavním městě. Na základě dat z registrů migrace jsou identifikovány obecné trendy ve stěhování obyvatel mezi lokalitami podle převažujícího typu zástavby, následně je analyzována migrační aktivita obyvatel Prahy podle státního občanství. Případová studie urbanistického obvodu Nové Butovice-západ v závěrečné části práce pomocí triangulace výzkumných metod ověřuje reliabilitu statistických dat o počtu a pohybu cizinců v Praze a analyzuje vliv imigrace ruských občanů na proměnu sociálního prostředí zájmové lokality.
Sociogeografická regionalizace okresu Benešov v letech 2001-2011 a vliv pracovní atraktivity Prahy na její změny
Pešek, Ondřej
Dojížďka se stala nedílnou součástí každodennosti života v naší společnosti a analýza dojížďkových proudů má zásadní význam pro zachycení sociogeografické organizace společnosti. Předkládaná diplomová práce má za hlavní cíl identifikovat změny v geografických aspektech dojížďky za prací a do škol v okrese Benešov během intercenzálního období 2001-2011. Druhým cílem je vyhodnotit vliv makroregionálního centra Prahy na dojížďku za prací v okrese Benešov. Tento okres je vzhledem ke své blízkosti a dobré dopravní dostupnosti Prahy vhodným modelovým příkladem pro posouzení vlivu makroregionálního centra na sousední mikroregiony. Tento vliv makroregionálního centra je sledován pomocí analýzy pracovních dojížďkových proudů a také pomocí dotazníkového šetření. Záměrem dotazníkového šetření je zachytit zejména to, jak lidé vnímají dojížďku za prací a pracovní příležitosti v Praze. Klíčová slova: dojížďka, sociogeografická regionalizace, makroregion, mikroregion, funkční region, Benešov, Praha, Vlašim, Votice.
Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku
Syrovátková, Marie
Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu:: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku Marie Syrovátková ABSTRAKT Vznik farmářských trhů (FT) a farmářských obchodů (FO) v Česku je pokračováním expanze tzv. alternativních potravinových sítí (APS) ze západní Evropy a severní Ameriky, kde se APS rozvíjí již několik dekád. APS jsou vysoce aktuálním tématem, protože reagují na rostoucí obavy z negativních důsledků působení globalizovaného konvenčního potravinového systému na sociální, ekonomické i environmentální aspekty výroby, distribuce a spotřeby potravin. Různé formy APS přitom akcentují různé aspekty udržitelnosti potravinového systému. FT a FO mají primárně zprostředkovávat přímý prodej kvalitních lokálních výrobků od malých výrobců, a tak podporovat místní ekonomiku, rozvoj venkova, ochranu životního prostředí a zlepšovat kvalitu života. Cílem předložené dizertační práce je na základě kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod analyzovat vznik a počátky rozvoje APS ve střední Evropě. Na příkladu Česka, s přihlédnutím ke komunistické minulosti regionu, pak práce hodnotí přínosy APS k budování udržitelnějšího systému výroby a spotřeby potravin i slabé stránky tohoto světového fenoménu v českém kontextu a na základě rozboru poznatků o dosavadním vývoji a současném stavu FO...
Kriminalita a její percepce v městském prostředí
Jíchová, Jana
Jana Jíchová: Kriminalita a její percepce v městském prostředí ABSTRAKT Kriminalita je důležitým společenským jevem, který ovlivňuje mnoho aspektů fungování společnosti i života každého člověka. Zároveň představuje významné interdisciplinární téma, kterému se věnuje řada oborů, včetně geografie. Logicky zde dochází k tematickým i metodickým přesahům; každá z věd klade důraz na odlišné aspekty kriminality, využívá jiných metod a výzkumných postupů, způsobů interpretace, a proto přispívá k poznání kriminality odlišně. Význam geografie spočívá zejména v obohacení výzkumu kriminality o prostorovou dimenzi, napomáhá k jejímu poznání prostřednictvím analýz rozmístění kriminality a studiemi percepce zločinu. Ačkoliv tento typ studií patří v zahraničních výzkumech k běžně využívaným, v české geografii je jim věnováno pouze málo pozornosti. Tato dizertační práce se zaměřuje na představení výzkumu geografie zločinu, přibližuje její teoretický a metodický vývoj a diskutuje její využitelnost a využití v českém kontextu. Větší důraz je v práci kladen na koncept strachu ze zločinu, který tvoří základní složku pocitu bezpečí ovlivňujícího každodenní život, využívání městského prostoru a prostorovou mobilitu jednotlivců. Právě lepší pochopení diferencovaného vnímání zločinu různými skupinami obyvatel či uživatelů a...
Jarmila Hašková - doba, život, dílo
Blehová, Markéta ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Vlnas, Vít (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na osobnost spisovatelky humoristických příběhů Jarmily Haškové. Jedná se o biografický nástin spisovatelčina života a o přehled autorčiny bibliografie. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, první z nich se věnuje životnímu příběhu autorky a druhá se zabývá autorčinou tvorbou. První kapitola popisuje nejprve autorčino dětství prožité v početné rodině, avšak provázené častými zdravotními problémy, dále pak poměrně dramatický vztah s literátem Jaroslavem Haškem a období autorčina života po rozkolu v manželství, kdy se Hašková vrátila společně se synem Richardem zpět ke svým rodičům a získala nejenom stálé zaměstnání, ale také se začala plně věnovat literární činnosti. Druhá kapitola se detailněji věnuje autorčinu dílu, a to nejprve počátkům tvorby, které jsou spojeny s poezií, následně je věnován prostor prozaické tvorbě, v níž spočívalo těžiště autorčiny tvorby, a nakonec i jiným uměleckým odvětvím, jimž se okrajově Jarmila Hašková věnovala, tedy filmu a práci pro rozhlas. Jarmila Hašková psala především humoristické črty a povídky tematicky se dotýkající každodenního života a mezilidských vztahů. V souvislosti s autorčinou prozaickou tvorbou je v práci věnován prostor také dobové recepci díla Jarmily Haškové. Práce vychází převážně z primárních pramenů, a to...
Ďábel v Praze - pražské legendy na televizní obrazovce
Churá, Michaela ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Kales, Josef (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zpracování seriálu Ďábel v Praze, který vznikl roku 1996 v produkci České televize. Cílem je zmapovat, do jaké míry je seriál syntézou pověstí a faktů, a hledá odpověď na otázku, odkud brali tvůrci náměty a inspiraci. Zároveň se pokusím dohledat dobové kritiky a přijetí diváků. Seriál je rozdělen do jednotlivých příběhů - pražských legend, a stejně tak jsou rozděleny i kapitoly v této práci. Druhá kapitola se zaměřuje na dějovou linku odehrávající se v jezuitské koleji, jejíž prostředí pak prostupuje celým dějem seriálu. Každá kapitola popisuje děj daného příběhu, následně jeho genezi. Práce je vypracována na základě odborné literatury a návštěv filmového archívu České televize
Románské rotundy v Praze a jejich význam pro výtvarnou výchovu
Kuprová, Kateřina ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
První část diplomové práce se zabývá románskými rotundami. Ty jsou zde uvedeny a zasazeny do historického a kulturního kontextu raného středověku pro pochopení příčiny jejich vzniku. Podstatná část je věnována formální analýze jednotlivých rotund nacházejících se na území Prahy a jejího blízkého okolí, jejich funkci a to v různých interpretacích českých badatelů. Další část práce je věnována vlastní tvorbě, ve které jsou nakresleny původní části pražských rotund. Teoretické principy jsou uplatněny v poslední části práce, kde se spojují s a/r/tografickým výzkumem. Ten je zde popsán a využit pro následné metodické řady výtvarné výchovy, které byly odučeny na 1. stupni základní školy.
Jarmila Hašková - doba, život, dílo
Blehová, Markéta ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Vlnas, Vít (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na osobnost spisovatelky humoristických příběhů Jarmily Haškové. Jedná se o biografický nástin spisovatelčina života a o přehled autorčiny bibliografie. Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, první z nich se věnuje životnímu příběhu autorky a druhá se zabývá autorčinou tvorbou. První kapitola popisuje nejprve autorčino dětství prožité v početné rodině, avšak provázené častými zdravotními problémy, dále pak poměrně dramatický vztah s literátem Jaroslavem Haškem a období autorčina života po rozkolu v manželství, kdy se Hašková vrátila společně se synem Richardem zpět ke svým rodičům a získala nejenom stálé zaměstnání, ale také se začala plně věnovat literární činnosti. Druhá kapitola se detailněji věnuje autorčinu dílu, a to nejprve počátkům tvorby, které jsou spojeny s poezií, následně je věnován prostor prozaické tvorbě, v níž spočívalo těžiště autorčiny tvorby, a nakonec i jiným uměleckým odvětvím, jimž se okrajově Jarmila Hašková věnovala, tedy filmu a práci pro rozhlas. Jarmila Hašková psala především humoristické črty a povídky tematicky se dotýkající každodenního života a mezilidských vztahů. V souvislosti s autorčinou prozaickou tvorbou je v práci věnován prostor také dobové recepci díla Jarmily Haškové. Práce vychází převážně z primárních pramenů, a to...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 579 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.