Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Možnosti vstupu českých podnikatelských subjektů na zahraniční trhy
PROCHÁZKOVÁ, Hana
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat možnosti vstupu na zahraniční trhy pro společnost FARMTEC, a.s., a provést situační analýzu trhů. Dílčím cílem bylo stanovení nejlepší možnosti vstupu na zahraniční trhy a navržení optimálního řešení. Práce byla zaměřena na firmu FARMTEC, a.s., která se zabývá výrobou zemědělské technologie a jejím prodejem na českém i zahraničním trhu. Zatím převažuje obchod s partnery v České republice, ale vývoz do zahraničí každý rok stoupá. Je to způsobeno především nasycením českého trhu a poměrně velkou konkurencí. Společnost exportuje své výrobky hlavně na trhy východní a jihovýchodní Evropy. K analyzování možností vstupu na zahraniční trhy byla použita PEST analýza, která zkoumá makroekonomické prostředí, což je politické a právní prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí a technologická vyspělost. Tato analýza byla použita k posouzení makroekonomického prostředí třech zemí a to: Řecka, Rumunska a Bosny a Hercegoviny. Analýza vedla k závěru, že pro firmu FARMTEC, a.s., je nejvýhodnější vstoupit na trh do Rumunska. Jako optimální řešení byla navržena strategie vstupu na zahraniční trh přes výhradního zprostředkovatele, který exkluzivně zastupuje firmu na daném teritoriu a jedná jménem firmy.
Dopad crowdfundingu na tradiční distribuční struktury
Böhm, Jan ; Zaoral, Ondřej (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem ovlivňuje crowdfunding tradiční distribuční struktury. Existuje řada možností, jak se na problém podívat. Já jsem zvolil postup, ve kterém porovnávám roli zprostředkovatele v různých formách financování. Jako "distribuční strukturu" tedy vnímám modely financování. Porovnávám pět modelů, které dohromady charakterizují všechny podstatné typy finančních interakcí mezi dvěma stranami: Bilaterální model, crowdfunding, venture kapitál, trh a banky. Pro porovnávání jsem vytvořil "zprostředkovatelský řetězec", který popisuje cestu od uvědomění si potřeby poptávkovým subjektem, přes nalezení nabídkového subjektu, až po uzavření a plnění smlouvy. Zprostředkovatelský řetězec, který rozkládá tuto cestu, používám jako nástroj k popsání všech modelů financování. Výsledkem tohoto popisu je podrobný popis jednotlivých modelů. Modely popisuji proto, aby ověřil, do jaké míry přebírá crowdfunding funkci ostatních modelů. Teoretickým rámcem, do kterého je analýza zasazená, je disintermediace - neboli odstraňování zprostředkovatelů. Teprve zasazením analýzy do teoretického rámce dostává celá práce smysl: Nejde totiž jen o popis různých způsobů, jakými mezi sebou lidé obchodují. Otázkou po vlivu crowdfundingu na tradiční distribuční struktury se dotýkám tématu, které...
Zprostředkovatelské role Československa a Kanady mezi velmocemi a Kubou v letech 1959-1969
Krýsl, Ondřej ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Jeřábek, Martin (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na období velmocenského soupeření studené války, respektive na šedesátá léta, a zajímavý fenomén zprostředkovatelské role. Kanada a Československo na sebe tehdy braly úlohy daleko přesahující význam jejich bilaterálních vztahů s Kubou. Často vyvíjely značné úsilí a vynakládaly nemalé zdroje. Dále práce komparuje charakter zprostředkování vztahů mezi Kubou a velmocemi na příkladech uvedených zemí v tomtéž časovém období a snaží se rozkrýt jejich zákonitosti. Přesněji řečeno, práce má zájem rozklíčovat motivace Kanady i Československa k iniciativě, jakou role prostředníka mezi Kubou a jednotlivými bloky byla. Zmíněné státy tuto roli zaujímaly ve vztahu mezi Kubou a západními zeměmi v případě Kanady a Kubou a východním blokem v případě ČSSR. Jako jedno z možných vysvětlení je použit a analyzován teoretický přístup bipolární rovnováhy Kennetha Waltze. Z metodologického hlediska práce využívá Millovy metody rozdílu a komparativní historie. Práce má také ambici přispět k zajímavému tématu, které neprávem uniká širšímu povědomí laické veřejnosti. Hlavními zdroji dat jsou sekundární zdroje doplněné o informace z odborných článků a okrajově i z osobních rozhovorů s aktéry vztahů a z fondu Kanceláře prezidenta republiky Gustáva Husáka v Národního archivu v Praze. Autor dochází k...
Podnikatelský plán pro založení malého podniku
Konečný, Dalibor ; Veselý, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu pro založení podniku, který bude provozovat webové stránky, jejichž pomocí bude jako zprostředkovatel prodávat nevšední volnočasové aktivity a zážitky. V první části jsou definovány teoretické pojmy k vytvoření podnikatelského plánu. Druhá část práce se věnuje analýze současného stavu. Na základě poznatků z teoretické části a výsledků z analytické části je v návrhové části sestaven podnikatelský plán.
Právní úprava spotřebitelského úvěru v ČR
Stróžik, Lukáš ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Právní regulace spotřebitelského úvěru v ČR Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem distribuce úvěrů spotřebitelům v České republice. V nedávné prošla regulace poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů na evropské úrovni výraznou změnou a v souvislosti s tím i v jednotlivých členských státech, které musely transponovat revoluční směrnici 2014/17/EU rozšiřující ochranu spotřebitele i na úvěry související s nemovitostmi. V České republice k tomu došlo přijetím zákona č. 257/2016 Sb., který vstoupil v platnost 1. prosince 2016. Práce je rozdělena do čtyř částí, ve kterých autor popisuje a hodnotí současný stav regulace distribuce spotřebitelských úvěrů. K tomu účelu jsou ustanovení zákona a jejich výklad za pomoci doprovodných dokumentů podrobována analýze a hodnocení jejich konformnosti s cíli regulace. V první části je popsán historický kontext a vývoj spotřebitelského úvěrování od počátků západní civilizace až do současného stavu se zaměřením na Evropskou unii jakožto původce naší národní právní úpravy spotřebitelských úvěrů. Druhá část je věnována obecným aspektům poskytování spotřebitelských úvěrů, především působnosti zákona o spotřebitelském úvěru a dalších spotřebitelských norem. Je zde také popsána systematika zákona a důvody jejího užití a sjednocení dohledu nad trhem...
Rozvoj obchodních aktivit firmy ARTOSS realitní kancelář, s.r.o.
Gottvald, Michael ; MBA, Pavel Paulen, (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit firmy ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část popisuje danou problematiku a definuje hlavní a vedlejší cíle práce. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska, a to zejména na metody a postupy, hlavní pojmy a nástroje obchodní činnosti. Na teoretický základ navazuje třetí část práce, která analyzuje současný stav společnosti a její okolí. Poslední část práce poté představuje vlastní návrhy rozvoje obchodních aktivit firmy.
Dopad crowdfundingu na tradiční distribuční struktury
Böhm, Jan ; Zaoral, Ondřej (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tématem diplomové práce je alokace kapitálu. Zaměřuji se na crowdfunding a sleduji, jak možnosti a efektivitu alokace kapitálu jeho rozvoj v posledních letech ovlivnil. Crowdfunding porovnávám s tradičními distribučními modely. Pod tímto pojmem chápu modely financování, jmenovitě bilaterální model, bankovní model, burzu cenných papírů a venture kapitál. Jako prostředek zkoumání jsem vybral startupy, nebo šířeji nově vznikající projekty. Hypotéza této práce zní: "Crowdfunding je pro financování nových projektů vhodnější než venture kapitál, banky, burza a bilaterální model." Pro odpověď na hlavní hypotézu analyzuji dvě podpůrné hypotézy. První hypotéza sleduje princip fungování crowdfundingu. Říká, že crowdfunding je schopen podpoření hodné projekty identifikovat lépe než jak to dokážou ostatní modely. Zajímá mě, v čem spočívá inovativnost crowdfundingu, sleduji, jak se projevuje využití nových médií v crowdfundingu, analyzuji, zda dokáže crowdfunding eliminovat chyby jednotlivců efektivněji díky zapojení "davu". A především porovnávám, jak řeší jednotlivé modely roli zprostředkovatele ve vztahu mezi nedostatkovým a přebytkovým subjektem. Druhá hypotéza ověřuje, zda crowdfunding poskytuje novým projektům více peněz než ostatní modely. Na úvod této analýzy nabízím přehled dostupných zdrojů o...
Dopad crowdfundingu na tradiční distribuční struktury
Böhm, Jan ; Zaoral, Ondřej (vedoucí práce) ; Šlerka, Josef (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem ovlivňuje crowdfunding tradiční distribuční struktury. Existuje řada možností, jak se na problém podívat. Já jsem zvolil postup, ve kterém porovnávám roli zprostředkovatele v různých formách financování. Jako "distribuční strukturu" tedy vnímám modely financování. Porovnávám pět modelů, které dohromady charakterizují všechny podstatné typy finančních interakcí mezi dvěma stranami: Bilaterální model, crowdfunding, venture kapitál, trh a banky. Pro porovnávání jsem vytvořil "zprostředkovatelský řetězec", který popisuje cestu od uvědomění si potřeby poptávkovým subjektem, přes nalezení nabídkového subjektu, až po uzavření a plnění smlouvy. Zprostředkovatelský řetězec, který rozkládá tuto cestu, používám jako nástroj k popsání všech modelů financování. Výsledkem tohoto popisu je podrobný popis jednotlivých modelů. Modely popisuji proto, aby ověřil, do jaké míry přebírá crowdfunding funkci ostatních modelů. Teoretickým rámcem, do kterého je analýza zasazená, je disintermediace - neboli odstraňování zprostředkovatelů. Teprve zasazením analýzy do teoretického rámce dostává celá práce smysl: Nejde totiž jen o popis různých způsobů, jakými mezi sebou lidé obchodují. Otázkou po vlivu crowdfundingu na tradiční distribuční struktury se dotýkám tématu, které...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.