Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,275 záznamů.  začátekpředchozí1211 - 1220dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv ICT na změny v organizaci
Pucholt, Karel ; Střížová, Vlasta (vedoucí práce) ; Smutný, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zabývá otázkou, jaké jsou skutečné dopady informačních a komunikačních technologií (ICT) na dnešní organizace, jaký je skutečný přínos informačních a komunikačních technologií pro organizace a jejich okolí. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. První část se zabývá podkladem k problematice organizací a informačních a komunikačních technologií a jejich vzájemnými vztahy. Na základě zjištěných informací, získaných podkladů a logiky, se práce snaží shrnout vliv ICT na organizace a společnost. V druhé části bude představen organizační útvar vybraného podniku, jehož podpora formou ICT není natolik typická. Na základě rozboru procesů probíhajících v této organizační jednotce budou odhaleny informační potřeby těchto procesů a způsoby, jakým jsou uspokojovány. Na základě těchto zjištění bude doporučeno řešení na zlepšení stávající situace.
ICT ve veřejné správě
Sys, Bohuslav ; Voříšek, Jiří (vedoucí práce) ; Šebesta, Michal (oponent)
Dnešní doba tolik závislá na nových technologiích neponechává žádnou z oblastí lidské činnosti bez povšimnutí. Nejinak je tomu i v případě komunikace občana se státním aparátem, kde rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší nové možnosti. Tato situace dala vzniknout nové oblasti IT/ICT a to eGovernmentu, jehož základním úkolem je ulehčovat a zjednodušovat jednání občanu s jejich vládou. Cílem této práce je představit eGovernment, jeho možnosti a potenciál pro zjednodušení práce mnoha lidí. Hlavní pozornost je přitom věnována projektům realizovaným v České republice a to jak přímou analýzou jednotlivých služeb, tak srovnáním se situací v zahraničí. Na začátku práce se nejprve seznámíme s pojmem eGovernment a s jeho historií v rámci ČR, poté bude následovat představení vybraných zahraničních a tuzemských projektů. V analytické části nejprve zhodnotíme legislativní prostředí podporující tvorbu eGovernmentu a následně provedeme rozbor služeb Datové schránky a projektu eGON, které v současnosti tvoří základní služby poskytované veřejnou správou. Na závěr zhodnotíme možnosti bezpečnosti celého systému a v souhrnu představíme nejdůležitější poznatky vyplívající z celé práce.
Implementace nového informačního systému konkrétní společnosti
Pospíšil, David ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Géciová, Renáta (oponent)
Tato práce se věnuje problematice implementace nového informačního systému. Práce vznikla na základě zkušeností s implementací nového informačního systému. Za cíl si v této práci beru představit proces implementace, který začíná analýzou současného stavu, návrhem řešení, výběrem dodavatele až po samotnou implementaci. Následně popíši současnou situaci, rizika projektu, výsledek implementace a možnosti, jak v příštích projektech ušetřit náklady a vyvarovat se části chyb, které vznikly touto implementací. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické části přiblížím problematiku z pohledu odborných publikací a v praktické části je ukázán celý proces implementace na konkrétním případu aplikace BUMERANG. Přínosem práce by mělo být shrnutí a odhalení skutečných problémů a rizik při implementaci takovýchto systémů. Práce by mohla sloužit jako pomůcka pro další projekty ve společnosti, protože odhaluje rizika a dává návod, jak se rizikovým situacím vyvarovat.
Use and analysis of information system in personnel agency
Šutáková, Lucia ; Kleibl, Jiří (vedoucí práce) ; Stříteský, Marek (oponent)
Informační systém je důležitý nástroj pro optimalizaci a zjednodušení mnoha operací a procesů v podniku, pro úsporu času a také finančních prostředků. Vývoj informačních technologií je v neustálé činnosti, a není proto vždy snadné realizovat všechny inovace včas a s jednoduchostí. Počet nástrah a požadavků při implementaci roste s vývojem na IS / ICT trhu. Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu informačního systému a spokojenosti jeho uživatelů ve vybrané personální agentuře prostřednictvím dotazníkového šetření a na návrh řešení nedostatků, které v něm uvedli respondenti.
Praktické využití informačních systémů při řešení krizových situací na stupni kraj a obec
SIROVÝ, Ladislav
Předkládaná diplomová práce se zabývá mapováním používaných informačních systémů na úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech ve spojení především s krizovým řízením a plánováním. Práce je rozdělena na několik částí. V úvodní části je čtenář stručně seznámen s historií ochrany obyvatelstva. Dále se zde práce věnuje problematice informačních systémů obecně a ve spojení s krizovým řízením. V praktické části práce mapuje používané informační systémy pomocí dotazníkového průzkumu, který zahrnul všechny obce s rozšířenou působností a všechny krajské úřady. Výstupem tohoto průzkumu je seznam používaných aplikací. U každé z těchto aplikací je uvedena četnost způsobu použití, mapa použití dle krajů, škálové hodnocení aplikace a uvedeny klady a zápory dané aplikace. Vyhodnocením tohoto výzkumu je vyvrácena hypotéza o tom, že kraje a obce mají představu jaký informační systém používat. V následující části je prezentován druhý cíl této práce, a to je vytvoření softwarové aplikace na podporu krizového řízení. Je zde představena funkční aplikace určená k evidenci úkrytů ve městě Písek.
Analýza informačního systému vybrané účetní jednotky
STANĚK, Milan
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat informační systém, jeho funkce, výhody a nevýhody, porovnat softwary od jednodušších po složitější a zhodnotit informační systém v oblastech účetnictví a ekonomiky. První (teoretická) část je zaměřená na detaily informačního systému, na interakci mezi technologiemi, daty, procesy výpočetní techniky a lidskými zdroji. Druhá (praktická) část je zaměřena na hodnocení rozdílů mezi různými druhy systémů a analýzou vybraného informačního systému účetní jednotky.
Komunikační a informační systémy využívané při řešení mimořádných událostí na území Jihočeského kraje
REMIÁŠ, František
Bakalářská práce popisuje komunikační a informační technologii a systémy používané složkami integrovaného záchranného systému, při řešení mimořádných událostí na území Jihočeského kraje. Zabývá se jeho historickým vývojem, v návaznosti na předpokládaný další technologický rozvoj. Analyzuje vznik jednotlivých technologií s jejich následnou implementací do složek integrovaného záchranného systému, především se zaměřením na technologie používané u Hasičského záchranného sboru.
Optimalizace vybraného distribučního řetězce
REITEROVÁ, Alice
Cílem této diplomové práce je optimalizace distribučního řetězce se zaměřením na problematiku materiálového a s ním spjatého informačního toku ve společnosti Rigips, s. r. o. jež je dceřinou společností nadnárodního koncernu Saint Gobain se sídlem v Paříží. Firma Rigips, s. r. o. se zabývá stavebním průmyslem a řadí se mezi přední světové výrobce sádrokartonových desek. Na závěr jsou pak identifikovány kritické faktory respektive přetrvávající nedostatky, které se vyskytují během toku výrobků (zboží) a informací distribučním systémem, a jsou navrženy nápravná opatření na jejich odstranění či zmírnění jejich negativního působení v logistických procesech podniku.
Analýza rizik bezpečnosti IS STAG
BUČINSKÝ, Miloš
Analýza rizik je nástroj pomáhající nám odhalit bezpečnostní rizika na systém a návrhu jeho bezpečnostních opatření. A právě analýza rizik bude hlavním tématem práce. V první, teoretické části budou popsány obecné pojmy bezpečnosti informačních systémů, teorie analýzy rizik a metody použitelné pro její měření. V druhé části budou vytvořeny dotazníky a tabulky samotné analýzy rizik, které budou vyplněny spolu se správci sítě Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Z tabulek bude vypracováno závěrečné vyhodnocení a budou navržena vhodná opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,275 záznamů.   začátekpředchozí1211 - 1220dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.