Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Samoléčení pacientů užívajících imunosupresiva
Zouharová, Veronika ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Samoléčení pacientů užívajících imunosupresiva Autor: Veronika Zouharová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultantka: PharmDr. Barbora Košťálová, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: K samoléčení lehkých zdravotních obtíží lze použít volně prodejná léčiva a doplňky stravy bez předchozí konzultace s lékařem. Cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat užívání potenciálně rizikových volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy nebo potravy u pacientů s onemocněním ledvin v anamnéze užívajících imunosupresiva. Metodika: Data pro průřezovou studii byla získána formou řízeného rozhovoru s pacienty Nefrologické poradny Fakultní nemocnice Hradec Králové. Řízený rozhovor byl realizován řešitelkou práce formou telefonátů s pacienty v březnu 2022 prostřednictvím strukturovaného dotazníku. Dotazník byl sestaven na základě literární rešerše a získaných poznatků o možných interakcích mezi imunosupresivy a volně prodejnými léčivými přípravky, doplňky stravy a potravou. Do studie byli zahrnuti pacienti s onemocněním ledvin užívající posledních šest měsíců alespoň minimálně jedno imunosupresivum (cyklosporin, azathioprin, mykofenolát, prednison, takrolimus nebo rituximab). V dotazníku byly zahrnuty:...
Očkování a farmaceutická péče I
Žižková, Tereza ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Hendrychová, Tereza (oponent)
Očkování a farmaceutická péče I Autor: Tereza Žižková Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Očkování je možné považovat za účinný nástroj pro prevenci infekčních onemocnění. Jeho stěžejní význam spočívá v ochraně celé populace. Cílem této práce bylo analyzovat postoje a názory pacientů k možnosti očkování proti chřipce v lékárnách v České republice (ČR). Metodika: Technikou standardizovaného řízeného rozhovoru bylo v termínu 16. 11. 2020 - 20. 12. 2020 osloveno 2032 náhodně pomocí kvót vybraných občanů ČR starších 15 let s žádostí o vyjádření k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života populace. Součástí tohoto šetření byly dotazy na problematiku očkování proti chřipce. Respondentům bylo položeno 21 otázek uzavřeného, polouzavřeného a otevřeného typu zaměřených na sociodemografické charakteristiky, postoje a názory respondentů na očkování proti chřipce včetně možnosti očkování v lékárně. Data byla hodnocena deskriptivní statistikou a vybranými parametrickými a neparametrickými testy. Výsledky: Analyzována byla data od 1769 respondentů, muži činili 49,0 %, průměrný věk dosáhl 47,2 let. Nejčastěji se jednalo o pracující...
Analýza poskytování individuálních konzultací v lékárně I
Brandejská, Tereza ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Název diplomové práce: Analýza poskytování individuálních konzultací v lékárně I Autor: Tereza Brandejská Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce: PharmDr. Jana Šolínová Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Individuální konzultace jsou relativně novou a stále se vyvíjející službou poskytovanou pacientům v lékárně v rámci farmaceutické péče. Cílem práce bylo analyzovat poskytování individuálních konzultací realizovaných ve veřejné lékárně v letech 2009-2019. Metodika: Individuální odborné konzultace byly poskytovány formou diskrétního rozhovoru farmaceuta s pacientem v konzultační místnosti lékárny základního typu se dvěma výdejními místy nacházející se v obci do 5 000 obyvatel, ve které není jiná lékárna. Z každé individuální konzultace byl vyhotoven písemný záznam do konzultačního formuláře, přičemž jeho rozsah korespondoval se zaměřením dané konzultace. Během individuální konzultace byly získány informace z anamnézy pacienta: demografické údaje, údaje z osobní anamnézy, životní styl, užívané léčivé přípravky s dávkováním, včetně doplňků stravy. Data z tištěné dokumentace byla převedena do elektronické podoby za pomoci webové aplikace, která obsahovala strukturovanou šablonu. Data byla...
Farmaceutická péče u diabetických pacientů v oblasti podiatrie
Mazánková, Anna ; Kolmanová, Eliška (vedoucí práce) ; Šolínová, Jana (oponent)
Farmaceutická péče u diabetických pacientů v oblasti podiatrie Autor: Anna Mazánková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Eliška Kolmanová, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod a cíl práce: Syndrom diabetické nohy (SDN) představuje jednu z nejčastějších chronických komplikací diabetu mellitu (DM), která značně snižuje kvalitu života pacientů. Důraz na oblast prevence rozvoje SDN je v péči u diabetických pacientů stěžejní a farmaceuti mohou hrát důležitou roli v dosahování tohoto cíle, především v edukaci režimových opatření a selfmonitoringu glykemie. Cílem této práce je zmapovat postoje lékárníků v České republice k poskytování farmaceutické péče diabetickým pacientům v oblasti podiatrie. Metodika: Data byla získána pomocí dotazníkového šetření od září 2021 do listopadu 2021. Elektronický anonymní dotazník byl distribuován pomocí emailu členům 4 Okresních sdružení lékárníků (OSL Kutná Hora, OSL Jičín, OSL Beroun, OSL Mělník) a členům uzavřené skupiny Mladí lékárníci skrze sociální síť Facebook. Dotazník obsahoval 23 otázek zaměřených na oblast sebejistoty farmaceuta při poskytování odborných informací diabetickému pacientovi, na oblast řešených komplikací DM, na aktivní účast ve screeningu DM a na oblast edukace...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I.
Gregor, Stanislav ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně I. Autor: Stanislav Gregor1 Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 Konzultant diplomové práce: Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Česká lékárnická komora Úvod: Arteriální hypertenze představuje závažný zdravotní problém. Přestože je včasnému záchytu a léčbě arteriální hypertenze věnována značná pozornost, arteriální hypertenze zůstává u řady pacientů nedostatečně kompenzována. Cíl práce: Cílem práce bylo analyzovat možnosti farmaceutické péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze. Metodika: Měření krevního tlaku bylo realizováno od začátku října do prosince 2012 ve veřejné lékárně v Moravské Třebové. Měření krevního tlaku prováděl farmaceut pomocí validovaného a kalibrovaného tonometru. Další údaje byly získány na základě řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Excel 2007 a zpracována pomocí frekvenční analýzy. Dále byla realizována retrospektivní analýza lékových problémů u pacientů užívajících farmakoterapii nebo doplňky stravy. Výsledky: Údaje byly získány od 196 klientů lékárny (31 % mužů a 69 % žen, průměrný věk 56 let). 63 klientům lékárny byly naměřeny hodnoty krevního tlaku odpovídající...
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II.
Panáčková, Kateřina ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně II. Autor: Kateřina Panáčková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 Konzultant: PharmDr. Stanislav Havlíček2 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 Lékárna Luna, Plzeň Úvod: Arteriální hypertenze je jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění v České Republice. Nejen z tohoto důvodu by neměla být podceňována dostatečná zdravotní osvěta a včasný záchyt klientů ohrožených tímto onemocněním. Cíl práce: Cílem práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Sběr dat probíhal ve veřejné lékárně v České Lípě v období od 1. 5. 2013-27. 6. 2014. Měření krevního tlaku bylo součástí řízeného rozhovoru s klientem lékárny. Do připraveného formuláře byly zaznamenány tyto údaje: sociodemografická charakteristika respondenta, jeho vztah k měření krevního tlaku v lékárně, výskyt rizikových faktorů arteriální hypertenze respektive aterosklerózy a jiných onemocnění v anamnéze, užívaná léčiva včetně doplňků stravy, výsledek vlastního měření a navržená intervence. Vlastní měření krevního tlaku probíhalo v souladu s platnými doporučeními....
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III.
Smíšková, Petra ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Analýza péče o pacienty s rizikem arteriální hypertenze v lékárně III. Autor: Petra Smíšková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Úvod: Arteriální hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému, a to nejen v České republice, proto je velmi důležité se zaměřit na prevenci tohoto onemocnění a její včasnou diagnostiku, aby se neprojevila až ve fázi zdravotních komplikací. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo realizovat a zhodnotit konzultační činnost v lékárně zaměřenou na klienty s rizikem arteriální hypertenze nebo s již diagnostikovanou arteriální hypertenzí. Metodika: Data byla sbírána ve veřejné lékárně v Praze od konce dubna 2013 do začátku dubna 2014. Vlastnímu měření krevního tlaku předcházelo získání odpovědí na vybrané otázky formou řízeného rozhovoru. Získané údaje byly vyplněny do tištěného formuláře. Jednalo se o: socio-demografickou charakteristiku účastníka; jeho vztah k měření krevního tlaku; výskyt rizikových faktorů AH, resp. aterosklerózy; onemocnění v anamnéze a užívaná léčiva včetně doplňků stravy. Výsledek měření krevního tlaku nebo navržené intervence byly také zaznamenány do uvedeného formuláře. Dále byly retrospektivně hodnoceny...
Analýza měření krevního tlaku v lékárnách v ČR I.
Prouza, Jakub ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Analýza měření krevního tlaku v lékárnách v ČR I. Autor: Jakub Prouza Vedoucí diplomové práce: Josef Malý1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Arteriální hypertenze je jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů současnosti a k její terapii je nutné přistupovat komplexně. Kromě lékařské péče může ke zlepšení zdravotního stavu pacienta výrazně přispět i správně prováděná farmaceutická péče a měření tlaku krve v lékárně. Cíl: Cílem práce bylo popsat a analyzovat na vzorku lékáren České republiky podmínky měření tlaku krve. Metodika: Data byla získávána pomocí dotazníkové studie v letech 2012 a 2013 ve třech okresech. Průzkum byl realizován pomocí 2 dotazníků, které vyplňovali pracovníci lékárny za pomoci proškoleného tazatele. První dotazník byl vyplňován pověřeným pracovníkem zastupujícím lékárnu a obsahoval otázky charakterizující lékárnu. Dále pak otázku, je-li v lékárně měřen tlak krve. Pokud byl měřen následovaly otázky na frekvenci měření, přístrojové a prostorové vybavení lékárny. Druhý dotazník byl vyplňován pracovníky lékáren, kteří se na měření tlaku krve podíleli. Obsahoval otázky charakterizující demografii respondenta, otázky o technice měření tlaku krve a teoretické znalosti. Získaná data byla vyhodnocena...
Vyhrazené léčivé přípravky
Suchánek, David ; Kostřiba, Jan (vedoucí práce) ; Kolář, Jozef (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Student David Suchánek Školitel PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. Název diplomové práce Vyhrazené léčivé přípravky Úvod: Na základě rozhodnutí o registraci se mohou vyhrazené léčivé přípravky (VLP) od roku 1998 prodávat bez lékařského předpisu mimo lékárny. Do kategorie VLP patří mimo jiné léčivé přípravky obsahující paracetamol a ibuprofen. V roce 2017 se v České republice prodejem VLP zabývalo 2368 prodejců VLP. Cíle: Hlavním cílem práce je analýza časové, místní a finanční dostupnosti VLP a analýza bezpečnosti prodeje VLP mimo lékárny. Metodika: Výzkum probíhal v období 12.-16. března 2018 v regionech Hradec Králové, Chrudim, Pardubice a Rychnov nad Kněžnou. Na základě proporčního rozdělení trhu v České republice bylo vybráno 50 prodejců VLP z databáze lékáren Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Subjektem výzkumu byl 24letý muž požadující VLP na akutní bolest zubů. Získané údaje byly zaneseny do připraveného formuláře. Výsledky byly zpracovány pomocí deskriptivní statistiky. Výsledky: Časová dostupnost VLP je zvýšena, především na čerpacích stanicích. Rozšířenou otevírací dobu o víkendu mělo 97,6 % prodejců. Místní dostupnost není výrazně zvýšena, umístění provozoven prodejců často odráží rozložení sítě...
Lékové interakce léčiv kardiovaskulárního systému a jejich analýza u pacientů veřejné lékárny II.
Skořepová, Lenka ; Malý, Josef (vedoucí práce) ; Babica, Jan (oponent)
Lékové interakce léčiv kardiovaskulárního systému a jejich analýza u pacientů veřejné lékárny II. Autor: Lenka Skořepová1 Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D.1 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Lékové interakce (LI) jsou závažnou příčinou toxicity, nežádoucích účinků léčiv a zvyšují riziko poškození pacienta. Lékárník má nepostradatelnou úlohu v procesu minimalizace rizik a řešení LI. Cíl práce: Cílem práce bylo provést rešerši zaměřenou na LI vybraných skupin léčiv kardiovaskulárního systému a popsat u každé LI její management v klinické praxi využitelný při dispenzaci léčiv. Dále provést analýzu LI ve farmakoterapii pacientů vybrané veřejné lékárny. Metodika: Za pomoci vybraných databází byly popsány jednotlivé LI inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a vytvořen jejich management v klinické praxi. U vzorku pacientů veřejné lékárny byla provedena retrospektivní analýza výskytu LI. Výsledky byly popsány pomocí deskriptivní statistiky. U 12 pacientů s nalezenou LI byly zpracovány kazuistiky a vyzkoušeno řešení LI s využitím v teoretické části práce popsaného managementu LI při dispenzaci. Výsledky: V teoretické části bylo zpracováno celkem 189 LI ACEI. Ve sledovaném období byl některý ACEI...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.