Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,853 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor komunitního bydlení v Brně-Komíně
Špačková, Adéla ; Pekár, Pavel (oponent) ; Novák, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je architektonický návrh komunitního bydlení v duchu baugruppe. Návrh navazuje na práci z předchozího semestru, jejíž náplní bylo urbanistické řešení dané lokality. Řešená lokalita se nachází při ulici Řezáčova na severovýchodě městské části Brno-Komín ležící na severozápadě statutárního města Brna. Jedná se o bývalý areál zahrádek, který v současné době chátrá. Jedná se o územní rezervu pro výstavbu s převládající bytovou funkcí. Nový obytný soubor poskytuje kvalitní bydlení, pracovní příležitosti i možnost volnočasových aktivit. Dojde k výstavbě nové příjezdové cesty a k revitalizaci chátrajících okolních ploch, kde vznikne příjemný park s dětskými hřišti. Hlavním konceptem je vytvořit novou formu bydlení v podobě čtyř objektů. Objekty stojí na rastru 6x6 m a jsou tak v přesném modulu, nepravidelně umístěné na řešeném území s postupně přidávanými nebo naopak ubíranými hmotami. Tím vznikají pravidelná zákoutí pro hlavní vstupy do jednotlivých objektů, terasy s pergolami, zahrádky či místo pro divokou zeleň. Ve směru jižního svahu hmoty postupně ubývají, což podporuje přirozený dopad slunečního světla do méně prosvětlených bytových jednotek. Zástavba je rozdělena na severní a jižní blok. Každý má individuální vnitroblok pro obyvatele příslušných budov. V srdci těchto dvou bloků je vytvořeno malé náměstí s aktivním parterem sloužící pro společenské události (trhy, letní kino, vánoční stromeček, divadlo, koncerty atd.) a potkávání obyvatel a kolemjdoucích. Řešený objekt má podobu pěti navzájem posunutých kvádrů s plochou střechou s ustoupeným posledním podlažím a střešními terasami. Je čtyřpodlažní. V prvním podzemním podlaží jsou garáže, sklepy a technické zázemí, první nadzemní podlaží má smíšenou funkci (bydlení, komunitní a veřejné prostory), druhé, třetí a čtvrté podlaží jsou obytná. Celkem je v objektu 26 bytových jednotek různého dispozičního řešení od 1+kk po 4+kk. Základní dominantou celého vizuálního stylu objektu je pravidelný rastr, který budovu člení na horizontální a vertikální celky a tím fasádě dává pravidelný řád. Tyto vystouplé prvky v místech sloupů a průvlaků jsou obloženy masivními dřevěnými deskami vždy ve směru podélné osy daného konstrukčního prvku. Naopak ustupující výplně jsou tvořeny vertikálními dřevěnými latěmi, okenními otvory nebo terasami s vysazenou popínavou zelení. V návrhu bytového domu je kladen zvláštní důraz na harmonický vztah s okolním přírodním prostředím. Tato synergie je dosahována prostřednictvím řady architektonických prvků, které respektují přírodní kontext a současně kultivují vztah mezi stavbou a přírodou. Zelené střechy, květináče s popínavou vegetací na fasádách a prostor vnitrobloku, který je reflektujícím zeleným prostředím, představují klíčové strategie, které podporují tuto integraci. Zelené střechy, kromě své estetické hodnoty, fungují jako biodiverzitní zóny, které poskytují habitat pro místní faunu a flóru. Květináče s popínavou zelení na fasádách přispívají k bioklimatickým vlastnostem budovy, regulují teplotu a snižují energetickou spotřebu, zatímco zároveň zvýrazňují organický charakter prostoru. Vnitroblok, osázený divokou zelení, slouží jako zenový prostor, který umožňuje odpočinek a regeneraci. Tato koncepce nejenže transformuje prostor bytového domu na místo k životu, ale také ho proměňuje v inspirativní a harmonické prostředí, které podporuje zdraví a pohodu obyvatel.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Minarčíková, Barbora ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je navržení domova pro seniory v Brně – Medlánkách. Tomuto zadání předcházel předdiplomový projekt v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér, vypracovaný v předešlém semestru, který spočíval ve vypracování územní studie s návrhem urbanistické struktury včetně dopravního řešení a umístěním různých funkcí - plochy obytné, komerční, veřejné budovy, občanská vybavenost, sportovní hala, kostel a nadále řešený domov pro seniory. Architektonická studie spočívá ve vytvoření vhodného prostředí pro dlouhodobý pobyt seniorů, tzn. příjemného bydlení, venkovních relaxačních prostor, dostatečného technického zázemí a nabídky nejrůznějších služeb. Návrh vyplývá z konceptu kompaktního, přehledného a bezbariérového prostoru parterové podnože se společenskými prostory a zázemím propojujícího tři pavilony bytových jednotek. Díky tomu je zajištěno soukromí v bytových jednotkách a přitom velký prostor pro setkávání. Z podlaží podnože i bytových jednotek je snadný přístup na terén propojený s parkem umístěným na jižní straně pozemku. To poskytuje přímý kontakt se zelení ve venkovních prostorech. Hlavní vstup ústící do podnože v prvním podlaží je navržen reprezentativním atriem, které odráží velkorysost celého objektu. Technické i provozní zázemí je navýšeno pro pokrytí kapacity potenciálního rezervního čtvrtého pavilonu. Celý komplex odráží požadavek poklidného a nadstandartního dožití, respektuje soudobou architekturu i potřeby dnešní populace. Díky tomu se jedná o místo pro spokojené stáří.
Návrh napojení Nezamyslic na VRT (RS1)
Karpíšek, David ; Janoušek, Jan (oponent) ; Dušek, Erik (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem Nezamyslické spojky, která bude sloužit k napojení VRT Haná na modernizovanou trať Brno – Přerov před žst. Nezamyslice. Traťová spojka je navržena na rychlost až 200 km/h, čehož bylo docíleno mimoúrovňovým zapojením a úpravou kolejového řešení modernizované trati Brno – Přerov. Součástí práce je také návrh odvodnění.
Studie úpravy ulice Hviezdoslavova
Mikuš, Martin ; Čížek, David (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Cieľ bakalárskej práce je štúdia ulice Hviezdoslavova v mestskej časti Brno – Slatina. Navrhol som 3 varianty, ktoré sa zameriavajú hlavne na ulicu Hviezdoslavova a križovatku ulíc Hviezdoslavova a Tilhonova. Hlavným účelom štúdie je vyriešenie dopravnej situácie a dosiahnutie jednotného výzoru celej ulice a zlepšenie mnohých zjazdov z účelových komunikácií.
Analysis and Visualization of Brno Traffic Data
Ondrušková, Magdaléna ; Burget, Radek (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
The aim of this work was to analyze two traffic datasets from the Waze navigation application and to create a web application to process, analyze and visualize the results. The web application is intended to serve not only the citizens of the city Brno, but also to the staff of the transport department for better understanding and more efficient transport planning. The application is implemented using the FastAPI framework and the React library. In cooperation with the staff of the transport department, the application has been tested by real users. The results of this work are a web application that allows users to analyze traffic on selected streets and routes and better understand and define the most critical sections for traffic in the city of Brno, with the potential to expand to other cities.
NetZero – uhlíkově neutrální bydlení v Brně
Dubanych, Yuliia ; Gebauer, Pavel (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Urbanistický návrh území je reakcí na územní studií zpracovanou pro rozvojovou lokalitu v Brně Západní bránu, která je obklopená stavbami dominantního významu: Fakultní nemocnice Bohunice, Campus Square, fakulty Masarykovy univerzity. Daná lokalita je jedinečná v tom, že je jedna z mála v Brně, kde se dá umisťovat výškově budovy, proto ve svým návrhu aktivně pracuji s výškovou hladinou zástavby. Výškově dominanty jsou situovány na okrajích území z důvodu průběhu vzletového koridoru, svou pozici ale také vyvážuji celkovou kompozici území. Architektonické řešení navrženého objektu reaguje na urbanistickou strukturu a výšku zástavby v nejbližším okolí. Parter objektu respektuje průběh původního terénu, proto podnož je zčásti zapuštěná svou hmotou do podzemí. Provozně objekt je řešen formou ubytování pro studenty s prodejními plochami v parteru, které funkčně doplňují celkový provoz objektu. Objekt však disponuje i dalšími službou jako je student coworking, která by měla sloužit primárně pro shromáždění většího počtu studentů pro společnou práci nebo odpočinek. Samozřejmě provoz objektu je doplněn o funkční veřejného prostranství, které uzavírá svým tvarem.
Městský dům
Baková, Erika ; Smola, Jaroslav (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zameriava na komplexný architektonický a urbanistický návrh polyfunkčného mestského bloku v historickom centre Brna v stupni architektonickej štúdie. Cieľom projektu je harmonické začlenenie nových stavieb do historického kontextu mesta a rešpektovanie okolitej zástavby. Návrh rieši dostavbu existujúceho mestského bloku a vytvorenie nového mestského bloku medzi ulicami Veveří a Kounicova, čím vzniká nová ulica Závodní. Návrh zachováva pamätný strom ako kľúčový prvok verejného priestoru, fasáda domu mu uhýba a vzniká tak verejný priestor piazzetty s pamätným stromom ako dominantou. V rámci modro-zelenej infraštruktúry je do ulíc je integrovaná nová zeleň, objekty s plochými strechami majú navrhnutú vegetačnú strechu s fotovoltaickými panelmi. Architektonické riešenie zahŕňa dve podzemné podlažia určené na parkovanie, prízemie s aktívnym parterom s komerčnými a stravovacími prevádzkami a supermarketom, a päť nadzemných podlaží s bytovými jednotkami. Posledné nadzemné podlažie je od zvyšku odstúpené. Urbanistický návrh sa zameriava na spomalenie rušnej dopravy a stavia chodca do dominantnej pozície. Architektonický návrh rešpektuje charakter územia a spája tradičné tvary s novodobým vzhľadom. Konštrukčné riešenie objektu kombinuje železobetónový skeletový systém so keramickým stenovým systémom. Projekt využíva potenciál vyťaženia územia a prináša až 399 nových bytových jednotiek v zastúpení od 1+kk po 4+kk, s bytmi vyššieho štandardu v poslednom odstúpenom nadzemnom podlaží.
Nástroj pro pokročilou vizualizaci intenzity cyklistické dopravy v Brně
Šerejch, Radek ; Hynek, Jiří (oponent) ; Lazúr, Juraj (vedoucí práce)
V důsledku stále rostoucího trendu cyklistické dopravy vyvztává potřeba cyklistickou dopravu analyzovat. Datový portál města Brna poskytuje data, které je možné použít nejrůznějšími způsoby. Záznamy v těchto datových sadách používají ovšem různé podkladové mapy. Tento problém řeší Radoslav Eliáš ve své diplomové práci, kde za pomocí algoritmů vytváří spojený datový model. Pro vizualizaci těchto dat používá aplikaci ArcGIS, která však není dostatečně pružná pro snadné vytváření pokročilejších vizualizací. V této práci je tedy navrhnuta a implementována aplikace, která nahrazuje stávající způsob vizualizace. Pro jednuché předzpracování dat je aplikace rozdělena na backendovou a frontendovou část. Backendová část zajišťuje předzpracování dat, které následně poskytuje skrze API. Frontendovou část tvoří webová aplikace, která zajišťuje veškerou tvorbu grafů a vizualizací. Implementované řešení přináší širší možnosti jakými lze data analyzovat, a také snazší reagování na změny v datových sadách.
NetZero – carbon neutral living in Brno
Dudáš, Matúš ; Gebauer, Pavel (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
The topic of the diploma thesis is the design of an architectural study for two apartment buildings, which follows a previous urban study. The main goal of the diploma thesis is to design buildings with minimal carbon footprint throughout their entire life cycle, achieving a so-called NetZero state. The new district is designed urbanistically and functionally to provide residents with all necessary services while maintaining good connections with public transportation, thereby reducing the need for individual car transportation solutions. The area in question is located in Brno, in the Starý Lískovec locality, near the new tram stop Západná brána. It is an unused plot of land, bordered to the south by urban structures and to the north by administrative spaces including OC Campus Square, the University Campus Bohunice, and the Faculty Hospital Brno. To the east of the plot, there are planned construction projects focused on housing. The material composition of the apartment buildings combines low-carbon concrete and prefabricated CLT panels, supporting the sustainability of the buildings and the efficiency of construction. This hybrid approach minimizes CO2 emissions while providing the necessary strength and durability of the structures. CLT panels are a more environmentally friendly alternative to traditional building materials and allow for faster construction. Both apartment buildings have similar operations. The underground level is designed with parking spaces for the apartment owners. On the ground floor, there is a parterre with smaller shops, a café, and a bar with outdoor seating between the new buildings. The upper floors house various types and sizes of residential units. The top floors feature duplex apartments with terraces and views.
Městský dům
Palata, Jiří ; Dokoupilová Pazderková, Kateřina (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh souboru městských domů v rámci bloku Veveří, Pekárenská, Kounicova a Závodní v Brně. Městský dům představuje historický archetyp, který představuje ideální funkční skladbu objektu v rámci kompaktní struktury zástavby v širším centru Brna. Polyfunkce jednotlivých domů sestává z vertikálního funkčního členění, kdy v parteru jsou zpravidla komerční jednotky určené pro stravování, obchod, administrativu nebo drobnou výrobu. Městské bloky svým uzavřením pevně vymezují hranici mezi soukromým a veřejným. Veřejný prostor je spravedlivě věnovaný všem. Neveřejný vnitroblok je věnovaný pouze rezidentů, který svou funkční náplní od rekreačního sportu, odpočinku, zahradničení, poskytuje vzácnou přidanou hodnotu. Do vnitrobloku jsou orientována i některé byty, které mají zajištěný přímý kontakt interiéru s exteriérem. Ve vyšších podlažích je přístup do exteriéru zajištěn pomocí lodžií, balkonů a teras ustoupených podlaží. Část vnitrobloku je věnována jednopodlažnímu supermarketu, jehož kapacita navazuje na stávající provoz. Střecha supermarketu je propojenou součástí terénu vnitrobloku. Na střeše je umístěno rekreační multifunkční hřiště, aktivní sportovní plocha, teras s návazností na komunitní sála a komunitní sauna. Všechny sekce mají zajištěný přístup do sdíleného vnitrobloku pro rezidenty. Podzemní parkování je situováno na dvou podlažích, dispozičně odděleno od parkování pro rezidenty a návštěvníky supermarketu a dalších komerčních jednotek. Charakter a prostorové řešení objektů vychází z poznání místa a okolních objektů, které se nachází v městské památkové zóně na blízké hranici městské památkové rezervace Brno. Objekt tak přináší místu novou architektonickou vrstvu s respektem ke svému okolí. Objekt je členěn urbanisticko-architektonickými detaily, jako jsou ustoupená podlaží, akcentovaná nároží, risality, štíty sedlové střechy, vertikální materiálové řešení fasády anebo shodným obdélným formátem okenních otvorů na výšku. Historií inspirované architektonické řešení je však oděno do soudobého kabátu, který zajišťuje šetrné využívání energií, hospodaření s dešťovou vodou, podporu biodiverzity a svým kladným přístupem k lidskému měřítku i podporu sociální udržitelnosti. Vegetační plochy pro hospodaření s dešťovou vodou jsou umístěny nejen na střechách, ale i fasádách, konkrétně na zábradlí, které je předmětem samostatného řešení architektonického detailu. Mimo jednotlivé městské domy návrh zahrnuje i tvorbu struktury a charakteru veřejných prostranství. Zejména je posílen charakter městské třídy Veveří, je vytvořena nová ulice Závodní a je upraven charakter stávajících obslužných ulic, ve kterých je zvýhodněn chodec nad řidičem a byla zvolena adekvátní řešení zklidnění dopravy s cílem o podpoření mobility městskou hromadnou dopravou. Středobodem nového významného veřejného prostoru, svými parametry plácku, je památný strom profesora Chudoby. Majestátní strom uzavírá interiér tohoto prostoru a vytváří ideální prostředí pro setkávání s možností delšího pobytu i díky situovaným stravovacím zařízením. Mezi stěžejní cíle návrhu je městský dům šetrný k životnímu prostředí, přátelský k jejich rezidentům a klientům komerčních jednotek, atraktivní pro náhodné kolemjdoucí i každodenní návštěvníky. Městský dům jako buňka organismu města pro všechny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,853 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.