Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 158 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The impact of mobile phone technology on Africa
Kendík, Martin ; Kotásek, Miroslav (oponent) ; Sedláček, Pavel (vedoucí práce)
The bachelor thesis deals with the topic of the impact of mobile phone technology on Africa. The aim of the thesis is to determine the most influential mobile technologies and their impact on Africa. The first part of the thesis focuses on mobile phone technologies. In chapter delating with cell phones will also be described as applications for smartphones that contribute to the impact on Africa. In the second part, the social impact will be determined in two parts consisting of the impact on education and health, where will be described different aspects of each impact. In the third part, there will be described impact on economy and banking.
Population trends of African mammals
Homová, Viktória ; Storch, David (vedoucí práce) ; Hulva, Pavel (oponent)
Africký kontinent je známy svojou bohatou druhovou diverzitou (biologickou rozmanitosťou). O tom, ako dochádza k poklesu populácií afrických cicavcov sa môžeme dočítať v rôznych zdrojoch. Medzi hlavné dôvody patrí strata habitatov a lovenie. Aj napriek všeobecnej predstave o znižovaní stavu cicavcov, je v niektorých prípadoch populačný trend stabilný až rastúci. Cieľom mojej bakalárskej práce je zistiť, čo sa v skutočnosti vie o zmenách v populáciách všetkých známych druhov cicavcov v kontinentálnej Afrike za posledné dekády. Pozornosť verejnosti je venovaná hlavne veľkým vlajkovým druhom, ktoré sú veľmi dobré preštudované a pre ich ochranu sú zavedené rôzne opatrenia. K najvýraznejšiemu poklesu v počte jedincov dochádza v západnej časti Afriky, čo je pravdepodobne spôsobené kombináciou nedostatku finančných a ľudských zdrojov v ochranárstve, veľký rozsah poškodzovania biotopov a rozrastajúci sa obchod s bushmeatom. Druhy s rastúcim populačným trendom sa vyskytujú prevažne v južnej Afrike, kde dochádza k zlepšeniu manažmentu a väčšej pozornosti venovanej záchrane voľne žijúcich živočíchov. U malých cicavcov nie sú vo väčšine prípadov k dispozícií žiadne relevantné dáta k určeniu stavu populácie. Najmenej preskúmané populačné trendy sú u druhov vyskytujúcich sa v pralesoch. Pre detailnejšie určenie...
PROSTOROVÁ ORGANIZACE LETECKÉ DOPRAVY V AFRICKÉM REGIONU
MRÁZKOVÁ, Tereza
Tématem bakalářské práce je osobní letecká doprava na území kontinentu Afriky. V první části se práce zabývá obecnými charakteristikami letecké dopravy, jejího významu ve světě a změnami, ke kterým v rámci jejího vývoje došlo. V další části práce rozebírá současný stav letecké dopravy v Africe, snaží se vysvětlit příčiny periférní pozice v rámci její globální distribuce. Analytická část práce pojednává o nabídce letů během vybraného dne v roce 2006 a 2018 z deseti afrických letišť, která byla vybrána na základě několika faktorů, mezi které patří především jejich velikost dle objemu odbavených pasažerů za rok. Data pro provední této analýzy pochází z databáze Flightstats, která poskytuje informace o téměř všech letech na světě. Výsledky analýzy poskytují pohled na vývoj a současnou pozici vnitrostátní, kontinentální a mezikontinentální letecké dopravy v Africe, respektive letištích, která hrají na kontinentu důležitou roli.
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace
Tillová, Petra ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Kolomazníková, Jana (oponent)
Faktory rozvoje vzdělanosti v Africe a jejich regionální diferenciace Abstrakt Vzdělání je jedním ze základních motorů rozvoje a jeho důležitost v chudých zemích je nezpochybnitelná. Cílem práce je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující vzdělávání a ty následně analyzovat a rozebrat za pomoci dalších zdrojů a dat. Teoretická část je věnována zdůraznění komplexity v problematice vzdělávání a vybraným přístupům ke studiu faktorů vzdělanosti. Empirická část se skládá z rešerše souhrnných zpráv UNDP (MDGs) a UNESCO (EFA) za země, kde byly tyto zprávy dostupné v angličtině, a analýzy jednotlivých identifikovaných faktorů, jejichž možné působení je diskutováno na základě dalších odborných studií. Faktory byly kategorizovány na základě literatury, bylo rozlišeno hlavní dělení na makro a mikro faktory, dále pak dle povahy věci. Nejčastěji byly ve zprávách zmiňovány školní faktory (školní výdaje, kvalita učitelů), politické a ekonomické faktory (chudoba) či sociokulturní faktory (postavení žen). Z analýzy použitých zdrojů však vyplynulo, že naprosto zásadní je právě komplexní pohled a zahrnutí co největšího možného počtu faktorů do studia dané problematiky. Pro doplnění a snahu popsat možné regionální diferenciace byly porovnány variační koeficienty za jednotlivé skupiny obyvatel členěných dle relevantních...
Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti na africkém kontinentu oblastními dohodami a orgány (se zaměřením na mírové operace)
Fencl, Ivan ; Faix, Martin (vedoucí práce) ; Beránek, Milan (oponent)
Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti oblastními dohodami a orgány na africkém kontinentu (se zaměřením na mírové operace) Abstrakt Práce je zaměřena na problematiku mírových operací regionálních a sub-regionálních organizací v Africe, jmenovitě na činnost Africké unie a ECOWAS. Základní tezí je skutečnost, že Organizace spojených národů není v důsledku nefunkčního systému schopna reagovat na hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti, zejména s ohledem na masová porušování lidských práv v rámci vnitrostátních konfliktů, které mají dalekosáhlé dopady na konkrétní region, a to včetně uprchlických krizí nebo šíření konfliktu do dalších států regionu. Jsou podrobně rozebrány jednotlivé instrumenty uvedených mezinárodních organizací, které tvoří rámec pro operace zajišťující udržování míru a bezpečnosti v regionu. Pozornost je věnována také relevantním orgánům Africké unie a ECOWAS, jako je Mírová a bezpečnostní rada AU nebo Africké pohotovostní jednotky AU. Práce obsahuje rozbor problematických či kontroverzních otázek z pohledu mezinárodního práva. V první řadě je poukázáno na problematiku konceptu humanitární intervence a s tím související odpovědnosti za ochranu. Je demonstrován přínos Africké unie a ECOWAS při implementaci tohoto konceptu v zakládajících dokumentech těchto mezinárodních organizací a...
Věra Šťovíčková-Heroldová, africká zpravodajka
Boháčová, Alžběta ; Železný, Jakub (vedoucí práce) ; Vlček, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce "Věra Šťovíčková-Heroldová, africká zpravodajka" pojednává o životě zpravodajky Šťovíčkové se zřetelem na desetiletí, které strávila v Africe. Úvodní část obsahuje společensko-historický kontext doby, ve kterém zpravodajka žila. Jedná se tedy o rozmezí let 1930-2015. Zásadní metodou zpracování tohoto odborného textu byla orální historie, tedy osobní rozhovory. Důležitým pramenem byly také reportáže Šťovíčkové z Afriky a rozhovory s ní. Tyto materiály lze čerpat z archivu Českého (dříve Československého) rozhlasu. Tematické části na sebe navazují a chronologicky popisují zpravodajčin život. Stať odkrývá rodinné prostředí, začátky v Československém rozhlasu i první zahraniční cestu do Polska. Rozsáhlá část textu se věnuje 60. letům v Africe a období, kdy státy získávaly nezávislost. Důležitým mezníkem jejího života byl rok 1968. Aktivně se podílela na vysílání ČsRo, jemuž je věnována značná část práce. Následuje vysvětlení důvodů odchodu z Rozhlasu. Další kapitola se podrobně zabývá obdobím, kdy Šťovíčková nemohla sama publikovat a překládala pod pseudonymy. Překladatelské práci věnovala spolu s manželem značné úsilí, proto se další část práce zaměřuje na toto období. Popsán je rovněž závěr zpravodajčina života, kdy překládala převážně z francouzštiny. Práce je doplněna dokumenty...
Ebola
Blahnová, Anežka ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Vojíř, Karel (oponent)
Mezinárodní mediace jakožto nástroj řešení etnických konfliktů v Africe
Láníková, Hana ; Tymofeyeva, Alla (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediací, jakožto nástrojem řešení etnických konfliktů v Africe. Autorka si jako výzkumné téma této diplomové práce stanovila zjištění vhodnosti a efektivnosti zprostředkování jakožto nástroje řešení etnického konfliktu v Africe. Cílem diplomové práce je poskytnout zhodnocení současné mezinárodní právní úpravy mediace, její dostatečnosti a celistvosti. Dále si autorka klade za cíl poskytnout komplexní a ucelený pohled na problematiku využití mediace při řešení etnických konfliktů v Africe, a to pomocí interdisciplinární analýzy odborné literatury, a to jak české, tak zahraniční. Autorka spatřuje svůj osobní přínos sepsáním této práce v tom, že v českém prostředí ještě problematika mediace jakožto nástroje řešení etnických konfliktů nebyla systematicky zpracována. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. V úvodní kapitole této práce je popsán teoretický úvod do problematiky etnicity a její právní úprava. Dále se autorka zabývá původem vzniku etnických konfliktů. Druhá kapitola se věnuje mezinárodní právní úpravě řešení konfliktů. Taktéž jsou v této kapitole podrobněji rozebrány jednotlivé možné způsoby řešení mezinárodních konfliktů a je hodnocena jejich vhodnost pro řešení etnického konfliktu. Autorka jednotlivé mírové...
Zahraniční studenti v Československu v 70. a 80. letech
Nnaji, Kristýna ; Vondráková Bortlová, Hana (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Zahraniční politika normalizačního Československa byla zcela závislá na politice Sovětského svazu a jím propagované ideologii. Nejužší vztah Československá socialistická republika udržovala se Sovětským svazem a jeho satelity ve východní Evropě, zatímco vztahy se západními zeměmi, orientovanými na spolupráci se Spojenými státy, byly velmi chladné a k jejich obnově docházelo pomalu a postupně. Zvláštní pozici v československé zahraniční politice měly státy rozvojové, obzvláště ty, které směřovaly k socialistickému státnímu zřízení. Především těmto státům Československo poskytovalo pomoc například ve formě finanční, vojenské, materiální, ale i prostřednictvím nabídky studijních stipendií pro jejich občany. Tato pomoc byla poskytována nejenom s cílem přispět k rozvoji méně rozvinutých států, z nichž většina teprve nedávno vyhlásila samostatnost, ale také s cílem šířit socialistickou myšlenku a vliv Sovětského svazu ve světě. Na československých vysokých školách během normalizace každý rok studovaly stovky zahraničních studentů, z nichž většina pocházela právě ze zemí tzv. rozvojových. Zahraniční studenti pocházeli z různých států světa, z různých kultur, a proto se také jejich vnímání československé společnosti a zdejší studijní zkušenosti lišilo. Každý student vnímal své studium zvláštním způsobem a...
Diverzita sekvencí mtDNA a genetická struktura východoafrického sahelu
Tlačbabová, Klára ; Černý, Viktor (vedoucí práce) ; Munclinger, Pavel (oponent)
Východoafrický sahel hrál v minulosti důležitou roli jako obousměrný koridor nejen horizontálně, ale i vertikálně migrujících populací. I díky tomu je zde možné pozorovat vysokou genetickou, etnolingvistickou i kulturní diverzitu. Tato diplomová práce se soustředí na genetickou strukturu a migrační aktivitu východního sahelu na základě analýzy HVS-I a HVS-II segmentu mtDNA. Pro analýzu byly vybrány zástupci tří afrických jazykových rodin a různých subsistenčních strategií. Porovnávány byly i populace původem z Arabského poloostrova. Výsledky vypovídají o vysoké genetické diverzitě především u populací východního Súdánu a Afrického rohu, což je spojeno se šířením arabských populací podél údolí řeky Nil. Zdá se, že zde na rozložení genetické diverzity mají jazykové faktory větší vliv než geografické. Odlišná situace byla pozorována u populací Čadu, kde geograficky si blízké populace různého lingvistického zařazení vykazovaly nízkou genetickou diferenciaci. Intra- populační analýzy vypovídají o významném vlivu genetického driftu u pasteveckých populací žijících při africkém pobřeží Rudého moře Bedžů a Rašajdů. U Bedžů je nejspíš podmíněn poklesem velikosti efektivní populace, u Rašajdů je dán efektem zakladatele při jejich recentní imigraci z Arabského poloostrova. Pastevecká populace Baggarů se svým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 158 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.