Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formy syndromu CAN - přehledová práce
MARTÍNEK, Daniel
Předkládaná bakalářská práce je sepsána formou přehledové studie. Hlavním cílem je shrnout dostupné vědecké studie, výzkumy a informace z literatury jak české, tak anglické, od roku 1992 až do roku 2021, týkající se syndromu CAN. Do obsahu jsou začleněny práce z domácí i zahraniční literatury. Vědecké studie pocházejí z vědecké databáze Scopus, Research gate a JSTOR. Odborné články byly získány prostřednictvím Google Scholar. Z knižní literatury jsou použity zdroje, které byly dostupné v českém či anglickém jazyce. Ukázalo se, že v zahraničí je v této oblasti mnoho studií a odborných textů a až na malé odchylky se ve svém obsahu shodují s těmi českými. Na základě prostudované literatury jsou vymezeny nejběžnější formy syndromu CAN, kterými se zabývá první polovina práce. V odborných článcích byly obsaženy následky těchto forem CAN syndromu, známky jak tyto formy syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte rozpoznat, a také popis jejich nejrůznějších podob. Hlavním problémem u CAN syndromu se vedle fyzických poranění ukázala nejistá vazba na rodiče, která pak děti ovlivňuje po celý život. Dále odborná literatura popisuje formy syndromu CAN, které pojmenovává jako zvláštní a jako nové. Ty jsou zapracovány v práci následně po třech formách syndromu, které byly v některé literatuře označeny jako klasické. V první častí teoretické práce jsou taktéž zpracovány statistické údaje, které zdroje obsahovaly. Ty ukázaly, že tento syndrom je poměrně velkým problémem jak v zahraničí, tak i v České republice. Další oblastí, která se v literatuře objevuje je terapie CAN syndromu a výčet zařízení, která se řešení této problematiky věnují. Závěry této práce mohou posloužit jako podklady pro osvětu v oblasti CAN syndromu, který je, jak dokládají uveřejněné studie, závažným problémem jak u nás, tak ve světě.
Vybrané etické aspekty pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí
SCHINDLER, Jan
Tato práce se zabývá kategorizovanými etickými dilematy při výkonu práce pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Představuje vzniklá etická dilemata v rámci výkonu práce pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, která určitým způsobem ovlivňují svědomí sociálního pracovníka. Zároveň se zabývá tím, jak konkrétně etická dilemata ovlivňují sociálního pracovníka osobně, a jaký je jeho náhled na celý eticky problematický případ. Zároveň jaký dopad mají takováto vzniklá dilemata na děti a jejich rodinu. Následně tato práce popisuje, jak se takto vzniklá etická dilemata dají řešit za pomocí etiky ctností. Dílčími cíli této práce je představení celého orgánu sociálně-právní ochrany dětí, představení problematické rodiny, která potřebuje sanovat, aby mohla obnovit své základní funkce zdravého fungování. Posledním dílčím cílem této práce je představení projevů a důsledků týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte a možnosti řešení takového problému. Tato práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se komplexně zabývá orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Druhá kapitola popisuje konkrétní činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Třetí kapitola se eticky zaměřuje na etická dilemata pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Poslední kapitola představuje etiku ctností, a jak může tato etická teorie komplexně řešit dobrý život dětí a jejich rodin, kteří potřebují od orgánu sociálně-právní ochrany dětí pomoci.
Informovanost o syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v kontextu kampaně Me too
KOSTELECKÁ, Adéla
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. Cílem práce je zjistit informovanost studentů gymnázií o tomto problému. Práce seznamuje se základními pojmy týkajícími se syndromu CAN, zmiňuje možnosti prevence, formy syndromu CAN a jeho následky. Dále jsou zde uvedeny vybrané instituce, které se tímto syndromem zabývají. Praktická část se zaměřuje na zjištění informovanosti studentů gymnázií o syndromu CAN a kampani #MeToo. V praktické části je využito kvantitativního výzkumu. V závěrečné části jsou shrnuty poznatky, které byly zjištěny pomocí dotazníkového šetření.
Tělesné tresty ve výchově dětí
BARTOŠOVÁ, Olga
Bakalářská práce podává ucelený pohled na problematiku tělesného trestání dětí v České republice, a to i v historickém kontextu. Toto téma je v poslední době celosvětově velmi diskutované a nadčasové. V naší republice jsou tělesné tresty stále hodně využívané jako výchovný prostředek. Otázkou je, kdy bude Česká republika připravena přijmout zákon zakazující používání fyzických trestů. Práci tvoří dvě části. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy jako výchova, odměny, tresty a možné následky nepřiměřeného používání tělesných trestů. Praktická část řeší formou kvantitativního výzkumu používání tělesných trestů ve výchově dětí u pedagogicky vzdělaných respondentů. Jako metodu sběru dat jsem zvolila elektronický dotazník. Data byla zpracována a převedena do tabulek a grafů. Bylo stanoveno 7 výzkumných otázek, na které se snažím hledat odpovědi.
Stigmatizace žen vystavených násilí v ruské společnosti jako sociální problém
Korobkova, Daria ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Předkládaná práce se zabývá otázkou stigmatizace žen vystavených násilí v ruské společnosti, zkoumá především násilí na ženách jako destruktivní jev s odlišnými charakteristikami jeho vnímání v procesu společenského vývoje, a stigmatizaci žen vystavených násilí jako sociální fenomén. V rámci práce byl proveden sociologický průzkum, kterého se zúčastnilo 800 000 žen z celého Ruska. Realizovaný průzkum formou dotazníkového šetření testuje stanovené hypotézy vycházející ze statistik, a také zjišťuje nové údajů ke zkoumané problematice. Hlavním cílem předkládané diplomové práce je analýza a interpretace výsledku sociologického výzkumu a zodpovězení na hlavní výzkumnou otázku, tedy zda je stigmatizace žen vystavených násilí v Rusku je skutečné procesem sociální stigmatizace, nýbrž victimblamingem. Klíčová slova Násilí na ženách, stigmatizace, victimblaming, odsouzení, domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění.
Užívání léků s návykovým potenciálem v České republice
Brožková, Lenka ; Gabrhelík, Roman (vedoucí práce) ; Rolová, Gabriela (oponent)
Východiska: Užívání psychoaktivních léků ČR není dostatečně zmapováno Cíle: prevalenci užívání P souvislost mezi opakovaným užíváním , DS a následnou adiktologickou péčí armakoepidemiologická studie vycházející z dat o preskripci a vykázaných adiktologických výkonech ě é pojišťovn Škoda (ZPŠ) za období - Výzkumný soubor ojištěnci ZPŠ 146 177; muži n 71 013; ženy n reprezentováni přibližně 340 000 zdravotními záznamy. Pro identifikaci DS byly analyzovány překryvy v preskripci od více poskytovatelů zdravotních služeb. mezi opakovaným užíváním PAL a adiktologickou péčí byl zjišťován analýzou lékové historie pojištěnců, u kterých došlo k některému z adiktologických výkonů. Výsledk Více než polovina pojištěnců užívajících opioidní analgetik užívala ve stejném roce léky ze skupiny anxiolytik. Nejvyšší podíl pojištěnců s identifikovaným byl mezi uživateli cií (3,37 %). U opioidních analgetik a benzodiazepinů byly poměry podobné (OA 2,37 %). Počet duplicitních preskripcí byl nejvyšší u benzodiazepinů (5,65). Signifikantní vztah mezi užíváním P péčí pouze u stimulancií (OR - - - Závěr: Tato studie přináší nové poznatky o užívání psychoaktivních léků a v ČR. Zjištění lze využít é rozhodování o zdravotní péči. alší výzkum založený n žádoucí
Bezpečné prostředí ve sportu
Cvachová, Adéla ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Buriánková, Jitka (oponent)
Diplomová práce Bezpečné prostředí ve sportu shrnuje vědecké teoretické poznatky s odkazy na další odbornou literaturu a předkládá návrh struktury didaktického materiálu, který může být odrazovým můstkem pro zvyšování povědomí a rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečného sportovního prostředí v České republice. Vlastní text práce je rozdělen na dvě části, teoretickou a praktickou. První, teoretická část vymezuje pojem bezpečné sportovní prostředí shrnutím odborných pojmů a vědeckých poznatků s využitím metod analýzy, syntézy, komparace a kompilace. Pro zasazení do kontextu a zhodnocení stavu českého sportovního prostředí jsou tyto pojmy a poznatky doplněny informacemi z dostupných českých mediálních kauz. Navazující praktická část práce předkládá návrh struktury didaktického materiálu odrážející současný stav a potřeby českého sportovního prostředí. Jeho součástí jsou kromě zestručněných vědeckých teoretických poznatků také praktické návrhy prevence a možné postupy řešení konkrétních příkladů situací překračující hranice bezpečného sportovního prostředí. Klíčová slova: prevence, obtěžování, zneužívání, nenáhodné násilí, didaktický materiál, vzdělávání, mládež
Zneužití dominantního postavení na internetu
Netrval, Daniel ; Navrátil, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Zneužití dominantního postavení na internetu Abstrakt Tématem práce je tradiční soutěžněprávní delikt zneužití dominantního postavení, avšak v internetovém prostředí. První, teoretické, kapitoly práce se nejdříve zaměřují na vývoj institutu zneužití dominantního postavení v právu Evropské unie v minulých dekádách. Následně pak popisují digitální trh, jeho specifika a zákonitosti. V další části dochází k syntéze těchto poznatků a k popisu specifik soutěžněprávní regulace ve vztahu k internetovým službám. V práci jsou analyzována zejména specifika při vymezování relevantních trhů a tržní síly. Praktická část práce se zabývá případovou studií dvou rozhodnutí Evropské komise. A to rozhodnutím o spojení podniků ve věci COMP/M.7217 - Facebook / WhatsApp a rozhodnutím o zneužití dominantního postavení ve věci AT.39740 - Google Search (Shopping). První rozhodnutí bylo zvoleno s ohledem na ukázkové vymezení relevantních trhu ve vztahu k internetovým službám, kdy Komise musela přistoupit k definici trhu na základě charakteristických znaků výrobku. Antitrustové rozhodnutí je pak popsáno s ohledem na jeho komplexitu, a i již proběhlý soudní přezkum. Zároveň se dotýká self-preferencingu jako v zásadě speciální skutkové podstaty zneužití dominance u internetových služeb. Praktická část v tomto potvrdila závěry analytické...
Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí dle § 199 trestního zákoníku
Tregnerová, Kristýna ; Heranová, Simona (vedoucí práce) ; Mulák, Jiří (oponent)
Trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 trestního zákoníku Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá trestným činem týrání osoby žijící ve společném obydlí, který je upravený v § 199 TZ. Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený soubor informací o problematice domácího násilí a všech aspektech, které s tímto fenoménem souvisejí. Zároveň práce za pomoci analýzy rozsudků prvostupňových soudů hodnotí současnou rozhodovací praxi prvostupňových soudů. V jednotlivých kapitolách bude podrobně představeno téma domácího násilí, následně budu podrobně rozebrán trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí a subsidiarita trestní represe. Poslední teoretická kapitola bude pojednávat o osobě poškozeného a dokazování tohoto trestného činu. Na závěr práce bude za pomocí několika grafů přiblížena rozhodovací praxe pražských soudů za období posledních 6 let. Klíčová slova: týrání, domácí násilí, zákon o obětech trestných činů
Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů
Tučková, Věra ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Název práce: Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů Anotace Bakalářská práce Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů se podrobně zabývá vymezením pojmu Downův syndrom, jeho vznikem a formami. Především pak specifickým chováním dětí s Downovým syndromem v období dospívání. V práci je zmíněna také problematika sexuálního zneužívání dětí s mentálním postižením, tedy i dětí s Downovým syndromem, a osamostatňování dětí. V praktické části jsou uvedeny obavy matek pečujících o dítě s Downovým syndromem, jak s věkem dítěte tyto obavy vzrůstají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.