Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,542 záznamů.  začátekpředchozí1533 - 1542  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Praktické využití podnikatelského plánu při zakládání podniku v tržním prostředí hlavního města Prahy
Malsa, Jaroslav ; Středová, Ivana (vedoucí práce) ; Fotr, Jiří (oponent)
Cílem této práce je sestavení konkrétně zaměřeného dokumentu, reálně využitelného při procesu zakládání menšího moderního fitness klubu v Praze, jenž se může po určité akomodaci stát i předlohou ke zpracování podnikatelského plánu jiné začínající malé či střední společnosti v tržním prostředí metropole. Jeho praktické zaměření se odráží v obou rovinách práce, to jest jak v části zaměřené na výklad a popis metodiky, tak i v následující části aplikační. V obou částech se věnuje konkrétnímu popisu praktických aspektů, které vyplývají ze specifik zakládaného podniku a prostředí, v němž vzniká, a to od počátečních fází zahrnujících shánění vhodných prostor k provozování podnikání, zařizování provozovny a jednání s dodavateli, přes analýzu okolí, plánování marketingové strategie a rozjezd provozu až po finanční výhled hospodaření na několik nejbližších účetních období. Náplní praktické části této práce je úplná forma podnikatelského plánu určeného pro zakladatele nově vznikající společnosti, jimž poslouží jako prakticky cílené vodítko při strategickém řízení firmy a usnadní koordinaci aktivit na cestě k zahájení provozu fitness klubu Solar na území hlavního města. Interní účel využití tohoto dokumentu předpokládá podrobnou analýzu podmínek a prostředí, jež budou mít na činnost společnosti vliv a především stanovení cílů a verifikaci jejich dosažitelnosti.
Těžební limity v Podkušnohoří
Adámková, Eva ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
Práce se týká problematiky ekologických limitů těžby v Severočeské hnědouhelné pánvi, konkrétně řeší otázku prolomení či zastavení těžebních limitů v této oblasti. Studie poskytne základní údaje o Ústeckém kraji, stavu životního prostředí a nabídne pohled na možné varianty řešení těžebních limitů s jejich dopady na vybrané ukazatele ovlivňující hospodářství v Ústeckém kraji. Závěr obsahuje vyhodnocení alternativ metodou stanovení vah pro jednotlivá srovnávací kritéria.
Značková strategie globálních ropných společností: srovnání ExxonMobil, BP a Shell
Houštecký, Petr ; Bílková, Jana (vedoucí práce) ; Král, Petr (oponent)
Práce srovnává značkovou strategii společností ExxonMobil, BP a Shell. Důraz je kladen na otázky ekologičnosti a alternativních zdrojů energie.
Obnovitelné zdroje energie-Větrné elektrárny v České republice
Zamrazil, Petr ; Šauer, Petr (vedoucí práce) ; Fišerová, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou využití větrných elektráren z hlediska jejich provozovatelů. Teoretická část se zabývá energetickou bilancí, potenciálem OZE v České republice a charakteristikou jednotlivých obnovitelných zdrojů energie. Praktická část je věnována větrným elektrárnám v České republice. Analizuje ekonomické i ekologické aspekty výstavby a provozu větrných elektráren, pozitiva i úskalí spojená s jejich provozem.
Posuzování vlivů realizace podnikatelského záměru malého a středního podniku na životní prostředí
Krump, Martin ; Vojík, Vladimír (vedoucí práce) ; Kuzmová, Martina (oponent)
V posledních letech se v České republice značně navýšil počet investic a bylo realizováno velké množství podnikatelských záměrů. Právě proto je problematika zahájení podnikání, kterou se tato práce zabývá, velice aktuální. Diplomová práce se zabývá snad nejchoulostivější stránkou podnikatelských záměrů nejen malých a středních podniků, za kterou lze považovat vliv na životní prostředí. Hlavním cílem této práce je vypracování tzv. Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí pro společnost GUM-TEC, s. r. o. a předložit jej ke schválení v procesu EIA příslušnému úřadu.
Ekologické zemědělství v České republice
Tučová, Jana ; Fišerová, Alena (vedoucí práce) ; Remtová, Květoslava (oponent)
Stále sílící diskuze o vlivu lidského jednání na životní prostředí se dotýká všech oborů lidské činnosti, tedy i zemědělství. Jako alternativa k zemědělství konvenčnímu se v posledních desetiletích vyvíjí zemědělství ekologické, kterému se daří docilovat rovnováhy mezi ekonomickými, sociálními a ekologickými aspekty. V České republice je ekologické zemědělství v současné době zavedeným, ale dále se rozvíjejícím zemědělským systémem, o čemž svědčí skutečnost, že je legislativně upraveno, má fungující kontrolní systém a je finančně podporováno státem. Na druhé straně jsou ekozemědělci s konkrétními problémy vznikajícími v praxi. Jako největší problémy ekologického zemědělství se ukazují příliš složité legislativní podmínky, komplikovaný systém státních dotací, chybějící zpracovatelský sektor, komplikovaná distribuce bioproduktů, nízká úroveň organizovanosti trhu s biopotravinami (svazy, družstva) a v neposlední řadě malý trh s biopotravinami. Řešením by bylo umožnit ekologickým zemědělcům podnikat v prostředí jednoduchých, dlouhodobých, stabilních a transparentních podmínek. Odpovědnost za další vývoj ekologického zemědělství by byla svěřena regionům. Ekologické zemědělství by v regionech mohlo být alternativním řešením nezaměstnanosti, vylidňování venkova, dále slouží k údržbě krajiny a je vhodným systémem hospodaření ve velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných územích.
Zavádění systému environmentálního managementu v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a. s.
Marková, Pavla ; Fišerová, Alena (vedoucí práce) ; Ojčíková, Helena (oponent)
Systémy environmentálního managementu (EMS), uplatňované způsoby jejich zavádění a zhodnocení jejich přínosů pro podnik a pro životní prostředí. Charakteristika systému environmentálního managementu zavedeného podle norem ISO řady 14000, popis procesu zavádění, certifikace a následného neustálého zlepšování. Vymezení úkolů managementu v procesu zavádění a při provozu zavedeného systému, v rámci podniku a vůči veškerým dotčeným subjektům. Konkrétní aplikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 v podniku Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. Detailní popis procesu zavádění systému v podniku, jeho dokumentace, vyhodnocení nákladů na zavedení systému a jeho přínosů. Doporučení možných zlepšení.
Podpora ochrany životního prostředí z fondů Evropské unie se zaměřením na NUTS 2 Severovýchod
Bílková, Kateřina ; Postránecký, Josef (vedoucí práce) ; Horáček, Jiří (oponent)
V práci je charakterizováno, jak je podporována ochrana životního prostředí z fondů Evropské unie (především strukturálních) v rámci NUTS 2 Severovýchod. Hlavním těžištěm je přitom zkoumání podpory v rámci Iniciativy INTERREG IIIA a Operačního programu Infrastruktura. Iniciativa INTERREG IIIA má z hlediska sledovaného regionu značný význam a to z důvodů zlepšení celkové socioekonomické úrovně příhraničních regionů, protože je znevýhodněn svou periferní polohou.
Vliv vývoje automobilismu a automobilové dopravy na životní prostředí
Knorová, Jana ; Dvořák, Antonín (vedoucí práce) ; Kotíková, Eliška (oponent)
Cílem práce je poukázat na negativní vlivy, kterými působí automobilová doprava na životní prostředí a snaha ukázat na možnosti jejich řešení jak technologicky tak pomocí právních úprav a jinými způsoby
Recenze knihy Přírodní kapitalismus
Moučka, Jan
Recenze je zaměřena na možné přínosy, které kniha přináší urbanismu, pojatému jako teorie prognóz, návrhu, výstavby a správy měst. Kniha uvádí témata, která již byla předmětem delšího zájmu, nových výzkumů a studií RMI (Rocky Mountains Institute v USA). Přes snahu autorů přinést co nejvíce případů aplikace nových přístupů, ekologických i ekonomických šancí - universálním návodem ani praktickým "manuálem" však kniha není. Mimo jiné i proto, že je ovlivněna současnou realitou USA, zejména problematikou závislosti společnosti na autech, a obsah knihy tak nesplňuje imperativ Alberta Einsteina, použitý jako motto knihy - " Problémy nelze řešit způsobem myšlení, který problémy vytvořil". Obsah kapitol 1 až 13 je zaměřen na moderní pojetí "ekologických služeb" přírody, tak aby dobře a udržitelně fungovala jako "faktor 4" kapitalismu. Kapitola 14 je zaměřena na "sociální služby", poskytované systémy jako jsou velká města, která jsou naplánována, realizována a spravována ve smyslu nově definovaných, udržitelných "sociálních služeb". Jako vzor je použito významné brazilské města Curitiba. Kapitola 14 je však mediální, nepřesvědčivá a postrádá jakékoli urbanistické informace. Detailnější pohled na případ města Curitiba si tudíž čtenář - odborník, politik, urbanista - musí získat sám a jinde. Je to nezbytné, jinak mu kniha poskytne o "faktoru 4" - sociálních službách - jen povrchní informace. Kapitola 15 je o prognózách a plánování ve vztahu ke společnému habitatu lidí a také ostatní přírody. Bohužel i v této kapitole chybí odpovídající konkrétní doklady.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,542 záznamů.   začátekpředchozí1533 - 1542  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.