Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 396 záznamů.  začátekpředchozí384 - 393další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení žen na trhu práce
Harvánková, Hana ; Němec, Otakar (vedoucí práce) ; Kuřetová, Jana (oponent)
Práce charakterizuje situaci žen na trhu práce. Sleduje historický vývoj společenského postavení ženy, nastiňuje odlišný přístup dívek a chlapců v procesu vzdělávání. Hodnotí možnosti žen a mužů na trhu práce a upozorňuje na nedostatečné dodržování zásady rovných příležitostí a rovného zacházení. Práce představuje některé způsoby umožňující překonání bariér, které souvisejí se skloubením pracovního a rodinného života. Pozornost věnuje práce také porovnání České republiky s některými dalšími státy. Součástí práce je výzkum, který pohledem žen z vybraného podniku mapuje jejich možnosti na trhu práce.
Brand launch módní značky zaměřené na ženy v ČR.
Šuchmová, Pavla ; Postler, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem "Brand launch módní značky zaměřené na ženy v ČR" se zabývá analýzou trhu, která předchází uvedení značky na trh. Hlavním cílem práce bylo určit, zda-li je daná módní značka zajímavá pro české spotřebitelky a jestli je český trh zajímavý pro danou značku. Zkoumaná značka Friis & Company nabízí ultraženské doplňky dle posledních módních trendů a svým zákaznicím chce zprostředkovat "kousek luxusu pro každý den". Cílovou skupinou značky jsou mladé ženy ve věku od 15 do 35 let. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí -- teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce charakterizuje mimo jiné také hlavní trendy a specifika módního průmyslu, specifika kupního rozhodování žen a vztah žen k módě. Praktická část práce představuje zkoumanou značku a poskytuje následující analýzy: PEST analýzu českého trhu, analýzu spotřebního chování mladých českých žen ve vztahu k módním doplňkům, analýzu módních značek na českém trhu a test konceptu dané značky u českých spotřebitelek. Praktická část diplomové práce vychází z velké části z vlastního dotazníkového šetření.
Problémy zaměstnávání a personálního rozvoje žen v IT oborech
Krejčová, Zuzana ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Zavůrková, Zdenka (oponent)
Příčiny nízkého zastoupení žen v oborech informačních a komunikačních technologií a období jejich vzniku. Zmapování situace na trhu žen zaměstnaných v IT oborech, porovnání názoru veřejnosti se skutečností, identifikace současných tredů. Pohled na ženy v IT z pohledu zaměstnavatele v oboru IT.
Úloha žen a mužů v inzerci českých a italských časopisů
Aunická, Markéta ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Horák, Pavel (oponent)
Tato práce poskytuje základní porovnávání různých úloh kladených na muže a ženy v inzerci českých a italských periodik. Jsou zde analyzovány odlišné role určené jednotlivým pohlavím, odlišné styly prezentací na základě propagovaných produktů a různý přístup využití rozdílů pohlaví. První -- teoretická část této práce obsahuje hlavní definice a standartní pojmy umožňující správné porozumění definicím a termínům specifickým pro oblast tohoto výzkumu. V druhé -- praktické části této práce je popsán výzkumný postup a statistické vyhodnocení výsledků. Metoda kvantitativní obsahové analýzy byla použita především k vyhodnocení odlišného poslání mužů a žen v inzertním průmyslu obou zemí. Získané výsledky poskytují aktualizovaný přehled genderových stereotypů používaných v současnosti v české a italské inzerci.
Postavení žen a mužů v managementu podniku
Šefčíková, Jana ; Dědina, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je komparace mužů a žen manažerů z hlediska jejich způsobilosti a vhodnosti. Tedy jedná se o potvrzení či vyvrácení hypotézy o vhodnosti a způsobilosti žen uplatnit se v manažerské sféře.
The positions of men and women to the advertising of beer
Bosáková, Júlia ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Pešek, Ondřej (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké postoje zajímají muži a ženy různých věkových kategorií a dosaženého vzdělání k reklamě na pivo. Na které reklamní apely reagují nejvíc a ke kterým se stavějí negativně.Jaký je jejich postoj k reklamě na pivo, když bereme v úvahu, že je to reklama na alkoholický výrobek a jak velkou roli sehrává aspekt reklamy při kupném rozhodování. Na základě výzkumů marketingových společností i vlastního výzkumu provedeného metodou dotazování jsem dospěla k požadovaným výsledkům. Práce je rozdělená do dvou hlavních častí, a to části teoretické, která stručně pojednává o marketingové komunikaci, reklamě a pivním průmyslu, jelikož to souvisí s tématem, a praktické části věnované již zmíněnému výzkumu.
Postavení žen na trhu práce
Urbánková, Petra ; Lapáček, Michal (vedoucí práce) ; Kotýnková, Magdalena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problémem uplatnění žen - matek na trhu práce. Historický nástin vývoje na trhu práce umožnil vysvětlit některé aspekty chování mužů a žen ve společnosti. Emancipace žen a jejich touha po nezávislosti a profesním růstu s sebou přinesla problém ve formě slučitelnosti profesního a rodinného života. Práce se zaměřuje na nerovné postavení žen a mužů na trhu práce, na rozdíly ve mzdách mužů a žen, na podporu mladých rodin ze strany státu, ale také ze strany partnera jak v České republice tak i v zahraničí.
Muži a ženy v reklamě
Juráň, Michal ; Vávra, Oldřich (vedoucí práce) ; Koplíková, Dana (oponent)
Tato práce se zabývá zobrazením mužů a žen v reklamě, jejich stereotypizací, symbolikou, genderem. V první části lehce nastiňuje základní teoretické poznatky, týkající se tohoto problému. Cílem této diplomové práce je podat analýzu a zhodnocení výsledků dosažených při elektronickém dotazování na téma zobrazení mužů a žen v reklamě a také zhodnocení obsahové analýzy televizních reklam z hlediska vyobrazení mužů a žen v reklamách.
Ženy s malými dětmi, flexibilní formy práce a harmonizace pracovního a rodinného života
Haklová, Helena ; Bedrnová, Daniela (vedoucí práce) ; Francová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou harmonizace pracovního a rodinného života z pohledu českých žen na mateřské resp. rodičovské dovolené, které zároveň vykonávají placenou práci, a možností využití flexibilních forem práce. V teoretické části jsou představena tři hlavní témata: postavení žen v domácnosti a na trhu práce, role státu, flexibilní formy práce. Empirická část práce je věnována výsledkům kvalitativního výzkumu, který byl proveden se vzorkem deseti rodin s malými dětmi, resp. s deseti ženami a jejich partnery. Hlavním cílem bylo zjistit motivaci těchto žen a o jaké formy práce se jedná, resp. jedná-li se o flexibilní formy práce. Výzkum byl realizován pomocí hloubkových rozhovorů a následně zpracován metodou obsahové analýzy.
Žena na trhu práce
Nováková, Gabriela ; Kadeřábková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kouřilová, Jana (oponent)
Má diplomová práce se věnuje problematice ženy na trhu práce. Pro vysvětlení současného stavu, je nutné se zaměřit i na historický vývoj, který postupně měnil situaci ženy, a sice od ženy v domácnosti až k pracující ženě. Je zajímavé sledovat, jak se s postupem času odkládá zakládání rodiny a důležitým aspektem se stává pracovní uplatnění. Dotazníkové šetření se zaměřuje právě na harmonizaci rodinného a pracovního života a na postup ve vnímání této problematiky. V uplatnění žen na trhu práce hrají významnou úlohu, kromě role státu, i neziskové organizace, které se snaží zaměřit na konkrétní problém a řešit ho. Velmi obtížnou situaci na trhu práce mají obecně ženy, ať už jde o ženy s malými dětmi, starší ženy, či ženy s jinou barvou pleti. Ještě závažnější je kumulace handicapů, z nichž mezi nejzávažnější patří zdravotní postižení a nízká kvalifikace. Práce se zaměřuje nejen na problematiku zaměstnávání těchto žen, ale i na možné cesty, jak jejich situaci zlepšit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 396 záznamů.   začátekpředchozí384 - 393další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.