Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 269 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Připravenost začínajících učitelů pro prevenci a řešení školního šikanování
Fáčková, Jana ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretickou připravenost začínajících pedagogů v otázce prevence a řešení školní šikany. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení některých pojmů týkajících se školní šikany, popisuje roli učitele a začínajícího učitele. V této části zmiňuji důležitou roli metodika prevence na školách, možné kroky při prevenci šikany a postupy při řešení šikany, ať už se jedná o šikanu žáků nebo učitelů. Praktická část analyzuje dvě základní školy ve Středočeském kraji. Školy jsou rozdílné v počtu žáků, ve styl výuky i v personálním obsazení. Dotazníkového šetření se zúčastnilo pouze 52 respondentů. V dotazníku jsem oslovila i zkušené pedagogy a zajímala jsem se o jejich přístup k minimálnímu preventivnímu programu. V rozhovorech s pedagogy, kteří teprve začínají svou profesionální dráhu, jsem mimo jiné zjišťovala, jak je vysokoškolské studium připravilo na možné případy školní šikany a zda splnila učitelská profese jejich očekávání. Součástí empirického výzkumu jsou i rozhovory s metodiky prevence a školním psychologem. V závěrečné části jsou navržena doporučení pro začínající pedagogy a školy v prevenci školní šikany. KLÍČOVÁ SLOVA Začínající učitel, kázeň, autorita, prevence, školní šikana, rizikové chování
Portfolio profesního rozvoje Elišky Petlanové
Petlanová, Eliška ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Portfolio profesního rozvoje Elišky Petlanové obsahuje deset kapitol. První část. Předmluva slouží jako úvodní text, který provádí celou prací. Další část je profesní životopis, který stručně popisuje autorku po stránce odborných znalostí. Následující část Odborná esej se zabývá problematikou enviromentální výchovy na základních školách a důležitostí školních zahrad. Kapitola Konspekt knihy představuje titul s názvem Co děti nejvíce potřebují? Téma této knihy je dobrým průvodcem i pro začínající pedagogy. V další kapitole Seznam literatury, který může být přínosný pro rozšíření znalostí v oboru. Profesiografický rozbor pedagogického pracovníka se zabývá pohledem na vychovatele a slouží pro představu vychovatele po profesní i po lidské stránce. V kapitole Případová studie školy je seznámení se Základní školou Hradištko, kde autorka v době vypracování bakalářské práce pracuje jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Písemná příprava je zpracována na uskutečněné odpoledne ve školní družině v týdnu na jaře. V seznamu literatury a v seznamu zdrojů jsou uvedené tituly a odkazy, které sloužily k vypracování Portfolia profesního rozvoje. Závěr zachycuje autorčino zamyšlení nad studiem. Autorka se zde zamýšlí nad přínosem pro její další profesní cestu. KLÍČOVÁ SLOVA Environmentální výchova, portfolio,...
Připravenost začínajících učitelů pro prevenci a řešení školního šikanování
Najmonová, Dominika ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti začínajících učitelů pro prevenci a řešení školního šikanování. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení pojmů začínající učitel, typologie učitelů, vzdělávání učitelů. Dále vysvětluje pojmy šikana, stádia šikany, prevence šikany, a především možnosti jejího řešení. V empirické části se práce věnuje výzkumu. Je zde popsán zvolený kvalitativní výzkum. A dále popisuje výzkumné šetření a jeho výsledky. Přináší odpovědi, zda se oslovení začínající učitelé cítí být připraveni na řešení a prevenci školní šikany, či nikoliv. Hlavním cílem výzkumu diplomové práce je zjistit, jak se začínající učitelé vypořádávají se situacemi spojenými se školní šikanou. Jaké volí diagnostické postupy, s kým spolupracují, jakým způsobem situaci řeší nebo by řešili. Také jak se cítí být na tuto krizovou situaci připraveni ze své teoretické přípravy.
Environmentální výchova ve školní družině
Hrabíková, Adéla ; Thorovská, Alena (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Tato bakalářská s názvem "Environmentální výchova ve školní družině" se zabývá problematikou školní družiny, environmentální výchovy a možnostmi environmentální výchovy v době mimo vyučování. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy v oblasti školní družiny i environmentální výchovy, historie, nabízeny příklady prostředků k realizaci environmentální výchovy ve školní družině. Dále shrnuje možnosti environmentální výchovy v zahradě a důležitosti vytváření postojů k přírodě a prostředí. Praktická část nabízí školní zahradu jako nezastupitelnou ve vzdělávacím procesu a pozitivně ovlivňující postoje a znalosti studentů, ale také jako prostor pro trávení volného času ve školní družině. Nabízí příklady vhodných a nevhodných rostlin do školní zahrady a jednotlivé prvky do zahrady. Praktická část této práce nabízí možný návrh školní zahrady, popis jednotlivých částí i rostlin v zahradě a její využití pro základní školu a družinu. Popis místa a oblasti v okolí v bezprostřední blízkosti zahrady. Klíčová slova: školní družina, environmentální výchova, školní zahrada, živá příroda, ekologie
Zmapování role dítěte v mezigeneračních vztazích
Hrdličková, Michaela ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
V mé bakalářské práci s názvem Zmapování role dítěte v mezigeneračních vztazích na kazuistikách jsem se věnovala tomu, jak důležitou roli v životě dítěte a jeho vztahu k prarodiči hraje výchova v rodině. Pomocí kvalitativního výzkumu jsem hledala odlišnosti ve výchově. V mém malém výzkumném vzorku jsem se setkala s dětmi, které zájem o své prarodiče projevily. Ve své práci jsem se zabývala jak lidmi, kteří pečují nebo pečovali o někoho blízkého a jejich důvody, tak seniory, o které pečováno je. Zajímalo mě, jak jsou s péčí o svou osobu spokojeni, zda je rozdíl mezi seniory, o které intenzivně pečují jejich blízcí, nebo jsou odkázáni na péči cizích lidí v nějakém zařízení. Z dotazníků jsem zjistila, že lidé, kteří o někoho pečují pravidelně, jsou nesmírně psychicky a fyzicky vyčerpaní, ale dělají to rádi a s láskou. Někteří to cítí jako povinnost, ale pokud jsou schopni péči zabezpečit sami, o blízkého člověka se vždy chtějí postarat. Senioři, ať už bydlící doma nebo v nějakém zařízení, jsou rádi, pokud jim s péčí někdo pomáhá a nejsou sami. Jak se každý vyrovnává se stářím, je velmi individuální, záleží na spokojenosti s prožitým životem. Vztahy s rodinou mají na spokojenost také obrovský vliv. Do velké míry toto vše ovlivňuje výchova v rodině a chování rodičů ke svým rodičům. Sama se ztotožňuji s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 269 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.