Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 210 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv městské zeleně na kvalitu životního prostředí
Prokš, Dominik ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vlivu městské zelně na kvalitu životního prostředí. Jako první téma se objevuje pojem urbanizace a na to úzce navazuje to, co město jako takové pro společnost přestavuje. Dále je velká pozornost již věnována městské zeleni a její funkcím a vlivům na životní prostředí ve městech. Veřejná zeleň má vliv na ovzduší a klimatické funkce, také na hospodaření se srážkovou vodou, zamezování šíření hluku, zachytávání prašnosti a v neposlední řadě má zeleň pozitivní vliv i na psychiku obyvatel. Dále je v práci věnována pozornost údržbě a péči o rostliny a travní porosty. V praktické části je rozebírána koncepce správy a podoby veřejné městské zeleně na území statutárního města Brna, kde mimo jiné jsou popisováni jednotliví správci městské zeleně na území města a jejich povinnosti i problémy, které jsou s údržbou spjaty. Je přiblížena i funkce geologického a informativního systému zvaného GIS, který právě pro správce a pro širokou veřejnost představuje aplikaci pro přehlednou orientaci ve městě a jeho prostředí. Poslední kapitola je věnována měření koncentrací znečišťujících látek v brněnském ovzduší.
Možnosti využití multigeneračního testu na organismu Daphnia magna
Měšťánková, Anna ; Maršálková, Eliška (oponent) ; Zlámalová Gargošová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje studiu vlivu farmaceutických látek ibuprofenu, ketoprofenu a acetylsalicylové kyseliny, stejně jako jejich kombinací, na sladkovodní organismus Daphnia magna prostřednictvím multigeneračních ekotoxikologických testů. Významným environmentálním problémem je přítomnost reziduí farmaceutik v ekosystémech, což vyvolává potřebu hlubšího pochopení jejich dlouhodobých účinků na organismy, vodní nevyjímaje. V práci se sledoval vliv výše uvedených farmak prostřednictvím akutních testů, ale i chronických. Akutní toxicita těchto látek není významná, nicméně dlouhodobý vliv těchto látek se projevil prostřednictvím chronických testů. Byl zaznamenán významný pokles reprodukční schopnosti D. magna, což se projevovalo nejen opožděním prvního vrhu, ale především celkovým poklesem počtu potomků napříč generacemi. Zjištění ukazují, že kombinace léčiv může mít synergické toxické účinky, které mohou v některých případech vést až k úplnému zastavení reprodukce. Dále byly pozorovány inhibice růstu, změny v chování a deformace těl u exponovaných organismů. Tyto multigenerační testy poskytují komplexní a realistický pohled na potenciální ekotoxikologické riziko léčiv v sladkovodních ekosystémech a podporují potřebu prohloubeného výzkumu vlivu farmaceutik na akvatické organismy.
Koňská hříva jako možný bioindikátor pro posouzení kontaminace životního prostředí rizikovými prvky
Smékalová, Šárka ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn v koňské hřívě a použitých krmivech. Vzorky byly odebrány ze dvou lokalit a s využitím AAS byly stanovovány vybrané rizikové kovy. Naměřené koncentrace Hg v koňské hřívě se pohybovaly v rozmezí 0,0032–0,0077 mg/kg. Koncentrace kadmia byly ve všech vzorcích koňské hřívy pod limitem detekce. Koncentrace Cr se pohybovaly v rozmezí 0,312–3,527 mg/kg, koncentrace Cu 4,274–7,336 mg/kg, koncentrace Pb 0,143–1,403 mg/kg, koncentrace Ni 0,611–2,401 mg/kg, koncentrace Zn v rozmezí 37,0–253,2 mg/kg. Ve vzorcích krmiva byly naměřeny koncentrace Hg v rozmezí 0,001–0,015 mg/kg. Kadmium bylo stanoveno ve třech vzorcích v rozmezí 0,052–0,194 mg/kg. Ostatní rizikové prvky byly naměřeny u všech vzorků krmiva, Cr v rozmezí 3,511–13,195 mg/kg, Cu 1,670–25,241 mg/kg, Pb v rozmezí 0,171–2,709 mg/kg a Ni 1,106–5,917 mg/kg. Koncentrace Zn v krmivu se pohybovaly v rozmezí 8,6–242,2 mg/kg. Z naměřených dat není možné jednoznačně posoudit schopnost akumulace kovů v koňské hřívě. Nelze ani potvrdit závislost koncentrace kovu na věku, pohlaví, zbarvení či plemene koní, pouze u pohlaví byly markantnější opakující se rozdíly.
Optimization of methods for the analysis of pharmaceuticals residues in different crops
Súkeníková, Kamila ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
Aim of this thesis is to optimize the extraction method for extracting pharmaceuticals from various types of matrices. Presence of pharmaceuticals in the environment represent an increasing problem, even though they are only found in low concentrations. Therefore, great emphasis is placed on their analysis. Since the concentration of pharmaceuticals is often low and their chemical diversity is large, their analysis presents a significant challenge. For this reason, this thesis is focused on optimizing the extraction method from plant matrices. This optimization is carried out in order to obtain the best possible extraction method, and thus ensuring the highest possible yield of pharmaceuticals from radish, carrot, and mustard matrices. The optimization of the extraction method involved finding the parameters for individual steps of the QuEChERS extraction method that showed the best average yield for all pharmaceuticals.
Detection of aromatic compounds in plants
Tilešová, Kristína ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Krčma, František (vedoucí práce)
This bachelor thesis is focused on the detection of aromatic compounds in plants. Selected plant was Celery (Apium graveolens). In the theoretical part, methods for the volatile substances analysis were reviewed. In the experimental part, celery sample was converted from solid to liquid form and then analyzed using proton-transfer-reaction time-of-flight mass spectrometry (PTR-TOF-MS) and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). Aromatic compounds with a stronger signal were selected using PTR-TOF-MS, which were analyzed and identified using GC/MS. Monoterpenes represented the main group of compounds in celery seed essential oil, the most important is D-Limonene. Celery also contains phthalides, aldehydes, alcohols, esters. Using a combination of PTR-TOF-MS and GC/MS was obtained the quantitative and qualitative composition of celery essential oil.
The use of the Daphnia magna organism in the evaluation of the efficiency of domestic wastewater treatment plants
Petrová, Adela ; Komendová, Renata (oponent) ; Zlámalová Gargošová, Helena (vedoucí práce)
The aim of this bachelor thesis was to assess the efficiency of two domestic wastewater treatment plants (WWTPs) with a capacity of 30–500 equivalent inhabitants (EO), with 10 to 20 inhabitants using them. The evaluation was carried out through ecotoxicological tests on the aquatic organism Daphnia magna, and analytical analysis, where selected indicators specified in Government Regulations No. 401/2015 Coll. and No. 57/2016 Coll. were investigated. In the acute tests, a significant reduction in the toxicity level of the water at the outlet of the treatment plant, compared to the water at the inlet, was observed. In both treatment plants, EC50 values were determined only at the influent, as there was no mortality above 50 % at the effluent. The EC50 values for WWTP 1 were calculated to be 653.9 ml/l (24hEC50) and 471.1 ml/l (48hEC50). For WWTP 2, these values were determined to be 286.4 ml/l (24hEC50) and 186.2 ml/l (48hEC50). Chronic tests also showed that the treated water from the treatment plant at concentrations of 10 % and 1 % did not have a negative effect on the growth and reproduction of D. magna, but promoted the growth of algae used as food. From an analytical point of view, the treatment efficiency in both treatment plants was COD above 70 %, but only WWTP 1 did not exceed the maximum COD value of 220 mg/l for discharge of treated water to surface water. This plant also met the conditions for discharge to groundwater, unlike WWTP 2.
Studium využití plodin pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy
Hamplová, Marie ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Mravcová, Ludmila (vedoucí práce)
Léčiva dostávající se do životního prostředí z odpadní vody a chovů hospodářských zvířat vzbuzují obavy o vliv na ekosystém a lidské zdraví. Rezidua léčiv přítomná v půdě podléhají řadě biotických a abiotických procesů, včetně příjmu, translokace a akumulace rostlinami. Schopnost rostlin akumulovat či degradovat léčiva by mohla mít potenciální uplatnění v procesu tzv fytoremediace, kdy jsou rostliny a s nimi asociované mikroorganismy využívány pro stabilizaci, degradaci či odstranění kontaminantů z životního prostředí. V rámci této diplomové práce byly provedeny experimenty fytoremediace půdy kontaminované léčivy meziplodinou ředkví olejnou (Raphanus sativus L. var. Oleiformis) v kontrolovaných podmínkách. Vzorky půdy byly extrahovány ultrazvukem, vzorky rostlin metodou QuEChERS a samotná analýza léčiv byla provedena pomocí UPLC-MS/MS. Ředkev olejná tvořila velké množství nadzemní biomasy ve srovnání s dvěma dalšími plodinami a přítomnost léčiv neměla na její růst negativní efekt. Stanovené obsahy jednotlivých léčiv v půdě a v plodině ovšem prokázaly nedostatečnou účinnost fytoremediace. Akumulace léčiv plodinou byla nízká s výjimkou reziduí antidepresiva venlafaxinu. Ředkev olejná dle těchto výsledků není vhodnou plodinou pro fytoremediaci půdy kontaminované léčivy. Byly též provedeny experimenty s kořenovou zeleninou, ředkvičkou setou (Raphanus sativus L. var. Sativus) a mrkví obecnou (Daucus carota L.), aby bylo zhodnoceno riziko pro lidské zdraví spojené s akumulací léčiv v kořenech zeleniny. Riziko nebylo z hlediska množství stanovených léčiv v kořenech prokázáno. Ve vyšší míře se akumuloval pouze metabolit kyselina klofibrová a do nadzemních částí plodin se nejvíce translokovalo antibiotikum trimethoprim. Míra příjmu a translokace léčiv rostlinou závisela na mnoha faktorech, jelikož jejich obsah se výrazně lišil mezi jednotlivými skupinami léčiv i mezi částmi a typy plodin.
Vliv plazmatem aktivované vody na klíčivost a kvalitu kukuřice
Kovařík, Martin ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Kozáková, Zdenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlivem plazmatem aktivované vody na klíčivost kukuřice. Po kontaktu vody s plazmatem mění voda své chemické složení a získává tím nové vlastnosti, které jsou využitelné v zemědělství. Teoretická část se dělí do dvou základních částí. Na začátku první části je stručně charakterizované plazma a poté se tato část již zabývá plazmatem aktivovanou vodou (PAW), její aktivací, fyzikálními a chemickými vlastnostmi a v závěru této části i jejímu využití. Druhá část teoretické části se pak věnuje klíčivosti rostlin, vnějšími vlivy ovlivňujícími klíčivost a statistickému vyhodnocení klíčivosti. V závěru teoretické části se tato práce věnuje ekotoxicitě rostlin. Náplní experimentální části byla příprava PAW, její následná aplikace na semena kukuřice a studium jejího vlivu na klíčivost a kvalitu rostliny. PAW byla vytvořena pomocí tří různých plazmových systémů z destilované a kohoutkové vody a efekt jednotlivých PAW na semena byl porovnáván s efektem jednotlivých kontrolních vzorků. Zjištěné výsledky naznačují pozitivní vliv PAW na klíčení semen, ale konečná hypotéza by vyžadovala rozsáhlejší pokusy v různých prostředích, především v půdě.
Introduction of enzymatic ecotoxicity tests and their use in assessing the quality of the soil ecosystem
Marcinko, Juraj ; Mravcová, Ludmila (oponent) ; Zlámalová Gargošová, Helena (vedoucí práce)
Assessment of soil quality is possible through a variety of approaches, including the use of ecotoxicological principles, at the organismal or sub-organismal level. It is for this reason that one of the objectives of this thesis was the introduction and implementation of selected enzymatic assays, specifically the evaluation of the enzymatic activities of three enzymes that can represent the microbial activity of the soil. For these purposes, a short-term test was carried out with Lactuca sativa, where pharmacological substances were selected as representatives of xenobiotics with a possible influence on microbial activity in soil and with a potential phytotoxic effect on higher plants. The results obtained indicate a possible inhibitory effect of pharmacological substances on enzymatic activity in soil. In the case of phytotoxicity of pharmacological substances, a significant effect was observed at the organismal level, which was manifested by root elongation. The effect at the sub-organism level was significantly manifested by a disturbance in the ratio of photosynthetic pigment content.
Hodnocení stavu životního prostředí s ohledem na obsah rizikových prvků v tělech ryb
Jonášová, Simona ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Komendová, Renata (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem obsahu rizikových prvků v tělech ryb na území řeky Jihlavy. Biologické vzorky byly nejprve pomocí mikrovlnného rozkladu převedeny do roztoků. Následně byly metodou AAS stanoveny rizikové prvky Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ve svalovině, srdci, játrech, pohlavních orgánech, žábrách a střevě. Celkem bylo analyzováno 20 vzorků ryb. U jelce tlouště a cejna velkého klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Pb > Cd. U pstruha duhového, ostroretky stěhovavé, kapra obecného, okouna říčního a plotice obecné klesaly koncentrace prvků v pořadí Zn > Cu > Ni > Cr > Hg > Cd > Pb. Ve štice obecné byl nalezen následující klesající trend: Zn > Cu > Hg > Ni > Cr > Cd > Pb. Hodnocení stavu vodního toku bylo provedeno dle jedinců, u kterých bylo předpokládáno, že se v řece Jihlavě vyskytovali delší dobu než 1 rok. Dle těchto druhů ryb je prokázána kontaminace vodního prostředí zejména prvky Cr, Cu, Hg a Ni. Všechny vzorky ryb kromě vzorku č. 8 (okoun) byly zhodnoceny jako vhodné ke konzumaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 210 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.