Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Experimentální studium pole neutronů v podkritickém urychlovačem řízeném jaderném reaktoru
Zeman, Miroslav ; Janda,, Jiří (oponent) ; Chudoba,, Petr (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato disertační práce se zabývá ozařováním spalační sestavy složené z více než půl tuny přírodního uranu svazkem protonů o energii 660 MeV ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně. V obou případech byly napříč celou sestavou v horizontálních a vertikálních pozicích rozloženy prahové aktivační detektory (Al-27, Mn-55, Co-59 a In-nat), které byly aktivovány sekundárními neutrony produkovanými spalační reakcí. Aktivované terčíky byly měřeny a následně vyhodnocovány s pomocí jaderné gama-spektrometrie. V prahových detektorech byly analyzovány různé radionuklidy a byly určeny jejich hodnoty reakčních rychlostí. Z vypočítaných reakčních rychlostí byly určeny poměrné hodnoty pro ozařování sestavy obložené olovem a bez tohoto obložení. Následně bylo v jednotlivých pozicích spalační sestavy dopočítáno rozložení neutronového spektra generovaného uvnitř sestavy s využitím Co-59. Experimentálně získaná data byla porovnána se simulacemi provedenými metodou Monte Carlo pomocí kódu MCNPX 2.7.0.
Analýza rozložení neutronového spektra pro transmutaci vyhořelého jaderného paliva v reaktorech s tekutými solemi
Máca, Pavel ; Král, Dušan (oponent) ; Zeman, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou neutronových spekter v reaktorech s tekutými solemi. Teoretická část obsahuje stručný popis cyklů jaderného paliva. Dále jsou v teoretické části popsány reaktory IV. generace. Podrobněji jsou zde popsány reaktory na bázi tekutých solí. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu neutronových spekter v stendech ze soli. Konkrétněji byly analyzovány soli NaCl a KCl, prostřednictvím výpočetních kódů TALYS a MCNP.
Neutronové zdroje ve vědě a průmyslu
Andrýsek, Jan ; Zeman, Miroslav (oponent) ; Král, Dušan (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje rešerši na téma neutronových zdrojů a experimentální část zpracovávající reakční rychlosti v experimentálním modelu neutronového zdroje v závislosti na typu izotopu použité fólie. Jsou zde vypsány nejvyužívanější neutronové zdroje ve světě i v České republice. Je popsán vznik neutronů u radionuklidových zdrojů AmBe a PuBe, jaderných reaktorů, spalačních zdrojů a fúzních neutronových generátorů. U těchto zařízení je popsáno jejich využití ve vědě a průmyslu. Od každého typu je vybráno několik příkladů, u kterých je detailně popsána technologie. V praktické části je popis návrhu (\(\gamma \), n) neutronového zdroje v programu MCNP a jeho následný výpočet metodou Monte-Carlo. Vstupem pro jadernou reakci jsou zde elektrony urychleny na energii 70 MeV, které naráží na terč, kde se díky brzdnému záření generují gama paprsky. Záření následně interaguje s jádry konvertoru z oxidu beryllia nebo lithné soli. Zpracovány jsou výsledky z experimentálního měření v Jerevanu pro fólie z izotopů 197-Au, 209-Bi a 59-Co. Tyto fólie byly využity u modelů s konvertory z Beo a LiCl.
Charakterizace neutronového AmBe zdroje pomocí prahových aktivačních detektorů
Burian, Jiří ; Zeman, Miroslav (oponent) ; Král, Dušan (vedoucí práce)
Pro charakterizaci neznámého zdroje neutronového pole nebo materiálů neznámého složení se využívá neutronová aktivační analýza. Pomocí známých reakcí, které proběhnou v aktivačním detektoru vlivem působení neutronového pole, jejich změřením a vyhodnocením, dokážeme popsat složení zdroje v případě, že známe materiálové složení aktivačního detektoru, nebo naopak neznáme-li materiály, ze kterých je aktivační detektor vyroben, můžeme je zjistit, vložíme-li tento detektor neznámého složení do působení neutronového záření známého původu.
Oxid dusnatý - marker závažnosti poškození organismu při polytraumatu
Beitl, Evžen ; Hoch, Jiří (vedoucí práce) ; Cvachovec, Karel (oponent) ; Zeman, Miroslav (oponent)
- klinická část Úvod: Pacienti s těžkým mnohočetným poraněním, resp. polytraumatem jsou ohroženi rozvojem šoku a multiorgánového selhání s možným fatálním koncem. Ačkoliv jsou k dispozici skórovací systémy, které by měly umožnit stanovení závažnosti poranění a předurčit prognózu, je jejich použití v praxi omezené, často pro subjektivní omezení hodnotitele. Je známo, že produkce oxidu dusnatého (NO) různými buněčnými typy je významně zvýšena při tkáňovém poškození, proto jsme předpokládali a chtěli prokázat, že by oxid dusnatý (resp. jeho oxidační produkty NOx), mohl reprezentovat vhodný časný marker závažnosti poškození při polytraumatu s prognostickou hodnotou. Metody: Měřili jsme sérové koncentrac NOx a standartních biochemických parametrů u 93 pacientů s různými stupni závažnosti polytraumatu, u 15 pacientů s lehčím typem poranění a u 20 zdravých dobrovolníků. Výsledky: dle předpokladu byly hodnoty NOx vyšší u pacientů s lehčím polytraumatem oproti kontrolní skupině a skupině nezávažnýchě zraněných. Výrazně vyšší byly koncentrace NOx u skupiny těžkých polytraumat. Překvapivě však byly nalezeny normální koncentrace NOx u skupiny s proběhlou resuscitací a u skupiny zemřelých do 48 hodin po přijetí. U skupin s elevací NOx došlo k normalizaci do 12 hodin. Sérové ladiny laktátu při přijetí byly...
Možnosti využití laboratorního RTG přístroje pro analýzu vnášení předmětů do jaderných elektráren
Vlk, Petr ; Zeman, Miroslav (oponent) ; Varmuža, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá využíváním RTG přístrojů pro analýzu vnášených předmětů při vstupu do jaderné elektrárny. Popisuje principy vzniku a detekce RTG záření a techniky používané v současných RTG přístrojích. Součástí práce je analýza legislativních požadavků spojených se zabezpečením jaderných elektráren a provozem RTG přístrojů. Přínosem práce je navržená laboratorní úloha s využitím RTG přístroje Heimann HI-SCAN 6040-A, v niž je prakticky demonstrována detekce a rozlišení analyzovaných předmětů a různých typů materiálů. Nedílnou součástí je ověření limitů dávkového příkonu v okolí laboratorního RTG přístroje na základě znalosti legislativních požadavků.
Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem
Král, Dušan ; ČR, Petr Chudoba, ÚJF AV (oponent) ; Zeman, Miroslav (vedoucí práce)
V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak i v klasických jaderných reaktorech. Thorium se na Zemi vyskytuje pouze ve formě štěpitelného izotopu Th-232. Ten, aby mohl být efektivně využit, musí být nejprve přeměněn na štěpný materiál, v tomto případě záchytem neutronu na štěpný izotop U-233. Experimentální část práce zpracovává data naměřená z ozařování čtyř thoriových vzorků polem sekundárních neutronů ve spalační sestavě QUINTA, která byla ozařována protony o energii 660 MeV. Reakční rychlosti pro štěpné a spalační produkty byly stanoveny pomocí gama spektroskopie a následné analýzy naměřených dat. Dále byly ve všech vzorcích stanoveny reakční rychlosti produkce Pa-233 a byly provedena simulace reakčních rychlostí pro štěpení a produkci Pa-233 pomocí kódu MCNPX a knihoven evaluovaných jaderných dat pro vysokoenergetické reakce. Získané experimentální výsledky jsou důležité pro budoucí použití thoria v urychlovačem řízených systémech, validaci výpočetních kódů založených na metodě Monte-Carlo a validaci vysokoenergetických jaderných modelů.
Analýza požadavků na dohledový systém pro seniory žijící v domácím prostředí
Hrabalová, Klára ; Fiala, Radek (vedoucí práce) ; Zeman, Miroslav (oponent)
V této práci autor pojednává o mobilním dohledovém systému Senior Inspect, který díky svým funkcím umožňuje monitorovat seniory žijící v domácím prostředí. K monitorování se používají biologické a obecně technické veličiny, které jsou bezdrátově přenášeny a přehledně zobrazeny v notebooku. Autor se detailně zaměřuje na analýzu požadavků a navrhuje metodiku použití dohledového systému. Dále navrhuje vlastní vylepšení a rozšíření celého systému. Popisuje pult Senior Inspect 24/7 a pro něj vytvořené dotazníky. V závěru práce autor popisuje využití dohledového systému. Výsledky práce by měly pomoci při zavádění dohledového systému do praxe.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ZEMAN, Marek
14 ZEMAN, Martin
8 ZEMAN, Michal
6 Zeman, Marek
14 Zeman, Martin
2 Zeman, Matěj
8 Zeman, Michal
1 Zeman, Mikuláš
4 Zeman, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.