Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poruchy příjmu potravy u dětí před zahájením školní docházky
Zdeňková Kroužková, Pavlína ; Floriánková, Marcela (vedoucí práce) ; Kosheleva, Svetlana (oponent)
Úvod: Existuje málo informací o diagnostických, terapeutických postupech a nutričních rizicích u poruch příjmu potravy u dětí před zahájením povinné školní docházky. Vybíravé nebo vyhýbavé jídelní chování může významně ovlivnit zdraví a kvalitu života nejen dítěte, ale také jeho rodičů. Cíl: Cílem diplomové práce bylo zjistit možné rizikové faktory, které přispívají ke vzniku poruch příjmu potravy u dětí před zahájením povinné školní docházky. Metody: Jedná se o výzkumnou práci dotazníkového typu realizovanou na jednotlivých případech, ve které bylo sledováno 21 dětí předškolního věku s psychiatrem potvrzenou poruchou příjmu potravy a následně porovnáváno se skupinou zdravých dětí párovaných věkem a pohlavím. Výsledky byly statisticky zpracovány v programu STATISTICA 12 a MS EXCEL. Soubor: Výzkumný soubor tvořilo 21 dětí s poruchou příjmu potravy, kontrolní skupinu 22 dětí zdravých, párovaných věkem a pohlavím s výzkumným souborem. Účastníci výzkumu byli vybráni metodou prostého záměrného účelového výběru na základě dostupnosti a dobrovolnosti. Výsledky: Mezi nejvýznamnější rizikové faktory, které mohou přispívat ke vzniku poruch příjmu potravy (PPP) u dětí předškolního věku, patřila kratší doba výlučného kojení, nižší váhový přírůstek matek v graviditě a psychiatrické onemocnění v rodině. Matky...
Kouření jako maladaptivní strategie u žen s nadváhou a obezitou
Zdeňková Kroužková, Pavlína ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Úvod: Kouření a obezita (nadváha) společně představují významný rizikový faktor pro řadu onemocnění. Zatím nebylo mnoho publikováno o vlivu redukce hmotnosti na kouření. Cíl: Cílem práce bylo na základě srovnání série kazuistik zmapovat nejvýznamnější rizikové faktory, které vedou ženy, kuřačky tabáku, s nadváhou a obezitou k maladaptivnímu chování. Parciálním cílem bylo zjistit, zda dodržování redukčního programu neovlivňuje počet vykouřených cigaret. Metody: Jedná se o sérii kazuistik, prospektivně sledovaných po dobu tří měsíců (prosinec 2022-březen 2023), ve které bylo sledováno 21 pacientek, kuřaček tabáku, podstupujících program snižování hmotnosti. Sledování vlivu redukce hmotnosti na počet vykouřených cigaret jsem bylo doplněno o strukturované rozhovory s respondentkami na téma nejvýznamnější rizikových faktorů vedoucích ke kouření. Výsledky byly vyhodnoceny metodou rapid assesment. Hledáním společných psychosociálních faktorů mezi jednotlivými případovými studiemi byly doplněné jednotlivé typy klientek. Soubor: Výzkumný soubor 21 žen kuřaček byl vybrán metodou prostého záměrného účelového výběru na základě dostupnosti a dobrovolnosti. Věkové složení výzkumného vzorku se pohybovalo od 18 do 66 let. Počáteční hmotnost žen kuřaček odpovídala parametrům nadváhy nebo obezity (BMI nad 25, nad...
Vliv výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu
Zdeňková Kroužková, Pavlína ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Svěcená, Kateřina (oponent)
VÝCHODISKA: Látková závislost, ale také období léčby závislého může vést k ovlivnění nutričního stavu popřípadě vzniku dalšího onemocnění, které nemá souvislost s primární závislostí. Vhodné zařazení nutriční terapie do léčby závislého může mít vliv nejen na jeho zdravotní stav, ale také na prevenci relapsu. CÍL: Cílem bakalářské práce je zpracovat ucelený přehled tématiky vlivu výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu. METODIKA: Bakalářská práce je vypracovaná metodou teoreticko-kritické analýzy, která umožňuje sestavit doposud známé poznatky o této problematice. Pro vytvoření edukačního materiálu pro pacienty byla zvolená forma edukačního materiálu tzv. metodou tištěného slova, součástí letáčku jsou výživová doporučení při léčbě závislostí a zásady Středomořské diety. SOUBOR: Bylo čerpáno z více jak 115 vědeckých studií, článků a knih, které tvořily výzkumný soubor. VÝSLEDKY: Dosavadní poznání ukazuje, že výživa v celém svém spektru živin, vitamínů a minerálních látek ovlivňuje tělesné, ale také psychické zdraví, tzv. osu střevo- mozek, kterou ovlivňují zejména omega-3 mastné kyseliny, probiotika, jednoduché sacharidy. Při léčbě závislosti je vhodné volit individuální nutriční terapii doplněnou praktickými skupinovými workshopy, které mohou vést k pozitivním změnám ve stravování,...
Vliv redukce hmotnosti na hladinu krevních lipidů a některých dalších rizikových faktorů ischemické choroby srdeční
Zdeňková Kroužková, Pavlína ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Altschmiedová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na vliv redukce hmotnosti na hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů, obvodu pasu a krevního tlaku. U souboru edukovaných osob byl sledován efekt edukace, respektive změny dietních a režimových zvyklostí na hmotnost, hladiny krevních lipidů (celkového cholesterolu a triglyceridů), obvod pasu a krevní tlak. Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o obezitě, ischemické chorobě srdeční, rizikových faktorech vzniku těchto onemocnění, jejich prevenci a terapii. Praktická část bakalářské práce je věnovaná sledování souboru pacientů, kteří se rozhodli snížit hmotnost změnou dietních a režimových zvyklostí. Na začátku sledování byly pacientům změřeny přístrojem Accutrend hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů, změřen obvod pasu a krevní tlak. Sledované osoby byly následně edukovány a poučeny o následném dodržování doporučených opatření. Opakované měření všech sledovaných hodnot bylo provedeno po třech měsících, kdy byl zhodnocen vliv redukce hmotnosti na sledované parametry. U všech sledovaných osob došlo po třech měsících ke snížení hmotnosti v průměru o 11,9 kg, BMI o 3,94 kg/m2 a snížení parametrů obvodu pasu v průměru o 8,9 cm. Systolický tlak se snížil v průměru o 7,3 mm Hg, diastolický krevní tlak o 5,1 mm Hg, hladiny cholesterolu o...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.