Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interpretace regionálních zlomů v úrovni karbonského strukturního patra a zkušenosti s projevy napětí v jejich okolí využitelné pro oblast elektrárny Dětmarovice (EDĚ)
Waclawik, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Martin
Odborného posouzení se zabývá interpretací zlomů regionálního významu, posouzení jejich možné recentní aktivity a shrnutí zkušeností s napěťovými projevy v okolí hlavních kerných zlomů při hornické činnosti OKR v úrovni karbonského strukturního patra. Výsledek posouzení bude využit pro posouzení možného tektonického vlivu těchto struktur v oblasti Elektrárny Dětmarovice zejména v souvislosti s prováděnými geofyzikálními pracemi. Interpretace regionálních zlomů je provedena na základě znalostí geologické stavby karbonského strukturního patra a na základě zkušeností s napěťovými a deformačními projevy při vedení důlních děl. Odborné posouzení zohledňuje strukturně-tektonický vývoj a dnešní tektonické poměry pánve, které jsou podmíněny celkovým deformačním vývojem variského orogénu. Součástí práce je i souhrn nám známých dostupných pramenů a podkladů, které by mohly být užitečné pro geologické posouzení podloží a posouzení možných vlivů indukované seismicity v zájmové oblasti elektrárny Dětmarovice.
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II – druhá průběžná zpráva
Bukovská, Z. ; Rukavičková, L. ; Chabr, T. ; Morávek, R. ; Levý, O. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zelinková, T. ; Dobeš, P. ; Švagera, O. ; Kryl, J. ; Soejono, I. ; Řihošek, J. ; Holeček, J. ; Hanák, J. ; Čermák, F. ; Kašpar, R. ; Mareček, L. ; Nedvěd, J. ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Staš, Lubomír ; Myška, O.
Tato zpráva popisuje práce zhotovené v druhém roce řešení veřejné zakázky Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí – PVP Bukov II. Charakterizační a popisné práce přímo navazují na ražbu prostor pro budoucí podzemní laboratoř a zahrnují zejména: geologické a geotechnické dokumentace čeleb a stěn díla, petrografickou, mineralogickou a strukturně geologickou dokumentaci, hydrogeologickou charakterizaci prostředí, dále stanovení fyzikálně-mechanických vlastností horninového masivu in situ a v laboratoři, geofyzikální charakterizaci a monitoring seismických účinků trhacích prací a hydrogeologický monitoring. Důležitou součástí je příprava klasifikačního systému pro popis horninového masivu. Zpráva je doplněna stručným přehledem prací plánovaných pro třetí rok řešení projektu.
Výzkum použití geotechnických metod - Etapová zpráva – Etapa C
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Schuchová, Kristýna ; Gong, Libin ; Kubina, Lukáš ; Zajícová, Vendula ; Nohejl, Zdeněk ; Rutar, Tomáš
Hlavním cílem projektu č. FV20294 (GEOSTAB) byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získanými různými geotechnickými metodami. Z tohoto důvodu byla etapa C - Výzkum využití geotechnických metod, řešena paralelně a v těsné součinnosti s etapou B – Výzkum použití geofyzikálních metod. Geotechnické průzkumné experimenty in situ tak byly provedeny ve stejných lokalitách, kde byly aplikovány geofyzikální metody. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických a geomechanických podmínkách. Ve vulkanických horninách byla vybrána Experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly bývalého hlubinného uranového dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Etapová zpráva shrnuje výsledky geotechnických, laboratorních a numerických metod ze všech uvedených lokalit.
Analýza rozsahu EDZ pomocí verifikovaných numerických modelů (FLAC3D)
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Gong, Libin
Na základě získaných geotechnických a laboratorních dat byl simulován rozsah a charakter zóny poškození ražbou (EDZ) pomocí statických a dynamických modelů v komerčním softwaru FLAC3D. Pro analýzu EDZ na Dole Rožná byl použit komerční program Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions (FLAC3D) (Itasca Consulting Group 2012). Analyzované důlní dílo č. Z3-XX se nachází v prostředí tvořeném převážně migmatizovanými biotitickými až amfibolicko-biotitickými pararulami. Dynamický režim simuluje použití metody trhací práce. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky numerické simulace EDZ ve vysoce anizotropním horninovém masivu.
Hodnocení kvality horninového masivu alternativními metodami – srovnání rozdílných litologických prostředí (metamorfované/vulkanické/sedimentární)
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Schuchová, Kristýna ; Kukutsch, Radovan ; Kubina, Lukáš
Jedním z cílů projektu byla verifikace naměřených geofyzikálních veličin s daty získaných různými geotechnickými metodami. Za tímto účelem bylo vybráno několik podzemních důlních děl lokalizovaných v rozdílných litologických prostředích. Ve vulkanických horninách byla vybrána experimentální štola Josef, metamorfovaný horninový masiv byl zastoupen podzemními díly Dolu Rožná a sedimentární prostředí bylo zkoumáno v bývalém břidlicovém dole Modrá štola. Ke kvalitativnímu popisu horninového masivu byly kromě invazivních geotechnických metod využívající vrtné práce, vybrány také alternativní metody bez zásahu do horninového masivu. Ke kvantifikaci strukturního porušení horninového masivu bylo použito strukturní mapování na stěnách důlních děl a odrazivost pomocí Schmidtova kladívka.
3D laser skenování podzemních prostor v různorodých podmínkách
Staš, Lubomír ; Kukutsch, Radovan ; Waclawik, Petr ; Gong, Libin ; Schuchová, Kristýna
3D laserové skenování důlních děl bylo realizováno na třech lokalitách v různorodých podmínkách. Podrobně byly naskenovány a interpretovány důlní prostory v Experimentální štole Josef lokalizované ve vulkanických horninách v hloubce cca 50 m pod povrchem, vybraná část důlního díla Z3-XX v metamorfovaném horninovém masivu v hloubce cca 950 m pod povrchem na Dole Rožná a prostory bývalého břidlicového dolu Modrá štola v sedimentárním horninovém prostředí umístěné těsně pod povrchem. 3D skeny stěn důlních děl byly především využity jako vstupní data do softwaru GENIE pro zpracování geofyzikálních měření v 3D dimenzi. Tento softwarový nástroj byl vyvinut pracovníky Technické univerzity v Liberci a Geotest a.s.
Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zajícová, Vendula
Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu Rožná. Druhá lokalita se nachází ve vulkano-sedimentární sérii experimentální štoly Josef. Za účelem zhodnocení rozsahu EDZ bylo na obou zmíněných lokalitách využito kombinace geotechnických a laboratorních metod. Z geotechnických metod se jednalo o kvalitativní zhodnocení horninového masivu pomocí indexu RQD na vrtném jádře. Index RQD a porušení stěn vrtů bylo také stanoveno na základě analýzy pomocí metod OBI a ABI. V laboratořích byla provedena charakterizace pórového prostoru pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie (RTG - µ-CT) a vysokotlaké porozimetrie (MIP). Výzkumná zpráva shrnuje výsledky uvedených metod.
Stanovení napětí metodou hydraulického štěpení (hydrofracturing) stěn vrtného stvolu, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Kubina, Lukáš ; Rutar, Tomáš
Pro měření napětí horninového masivu v Experimentální štole Josef byla vybrána metoda hydraulického štěpení stěn vrtu –„hydrofracturing“. Tato metoda umožňuje přímé měření napětí v oblastech dostupných pouze vrty. Experimentální práce probíhaly v rozrážce SCHZ-JP9 v úpadním vrtu JT1 o průměru 76mm délky 73,1m. Výzkumná zpráva shrnuje výsledky měření napětí v Experimentální štole Josef v rámci zmíněné měřicí kampaně.
Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kubina, Lukáš ; Rutar, Tomáš
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V úpadně vedeném vrtu (JT1) byly provedeny optický i akustický záznam pomocí optického (OPTV - Optical TeleViewer) i akustického (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televizoru. Vzhledem k úklonu horizontálního vrtu (JTGeo01) -10° byly i zde provedeny orientované záznamy metodami OBI a ABI. Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty.
Geotechnické zhodnocení průzkumného vrtu JTGeo01, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin
Za účelem provedení návazného třetího cyklu aplikace geotechnických metod byla vytipována lokalita v experimentální štole Josef. Vzhledem k podmínkám a existující infrastruktuře byla k měření vybrána rozrážka SCHZ-JP9. Uvedená rozrážka je situována ve vulkano-sedimentární sérii tvořené tufitickými horninami, což umožní vzájemné porovnání charakteru porušení horninového masivu na jednotlivých lokalitách tvořené odlišnými typy hornin. Kromě stávajících průzkumných vrtů byl pro účely aplikace geotechnických metod nově navrtán jádrový průzkumný vrt JTGeo01 průměru 76 mm. Předložená výzkumná zpráva shrnuje geotechnické zhodnocení horninového masivu na základě uvedeného průzkumného jádrového vrtu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Waclawik, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.