Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podnikatelský záměr
Vyskočilová, Jana ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zpracována ve formě podnikatelského záměru, který bude poskytovat informace managementu společnosti při jeho rozhodování v oblasti inovací v logistickém areálu. V teoretické části práce jsou vysvětleny veškeré teoretické poznatky, podle kterých jsou prováděny jednotlivé analýzy pro danou společnost. Návrh řešení povede ke zvýšení výkonu a úspoře nákladů v rámci zvoleného úseku.
Predikce úspěšnosti kognitivně behaviorální terapie u farmakorezistentních pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou.
Vyskočilová, Jana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
SOUHRN Tématem mojí diplomové práce je obsedantně kompulzivní porucha (OCD) a její léčba. Hlavním důvodem výběru tohoto tématu je fakt, že jde o poruchu, se kterou jsem se velmi často setkávala jako terapeutka v individuální a skupinové psychoterapii, účastnila jsem se jako hodnotitelka několika studií v Psychiatrickém centru Praha, kdy jsem sbírala data v průběhu léčby u mnoha pacientů. V úvodní části se práce zabývá příznaky, klinickým obrazem, prevalencí, etiopatogenezí a léčbou OCD. Podrobněji jsou více popsány behaviorální a kognitivní modely poruchy, neboť z nich vycházely kroky systematické léčby na oddělení i v docházkových programech. Část práce je pak věnována rezistenci na léčbu, problémům stigmatizace a sebestigmatizace a současným doporučeným postupům. Z etiopatogenetických faktorů se práce zabývá biologickými faktory jen přehledně, neboť nejde o doménu práce psychologa, resp. psychoterapeuta. Nicméně se týkají farmakologické léčby, kterou u těžších pacientů nelze oddělit od péče komplexní. Praktická část je rozdělena na dvě části. První se zabývá účinností skupinového kognitivně behaviorálního programu u pacientů s OCD, kteří jsou rezistentní na předchozí léčbu antidepresivy, kteří docházeli na denní stacionář Psychiatrického centra Praha. Ve druhé části se práce zabývá hledáním prediktorů...
Predikce úspěšnosti kognitivně behaviorální terapie u farmakorezistentních pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou.
Vyskočilová, Jana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
SOUHRN Tématem mojí diplomové práce je obsedantně kompulzivní porucha (OCD) a její léčba. Hlavním důvodem výběru tohoto tématu je fakt, že jde o poruchu, se kterou jsem se velmi často setkávala jako terapeutka v individuální a skupinové psychoterapii, účastnila jsem se jako hodnotitelka několika studií v Psychiatrickém centru Praha, kdy jsem sbírala data v průběhu léčby u mnoha pacientů. V úvodní části se práce zabývá příznaky, klinickým obrazem, prevalencí, etiopatogenezí a léčbou OCD. Podrobněji jsou více popsány behaviorální a kognitivní modely poruchy, neboť z nich vycházely kroky systematické léčby na oddělení i v docházkových programech. Část práce je pak věnována rezistenci na léčbu, problémům stigmatizace a sebestigmatizace a současným doporučeným postupům. Z etiopatogenetických faktorů se práce zabývá biologickými faktory jen přehledně, neboť nejde o doménu práce psychologa, resp. psychoterapeuta. Nicméně se týkají farmakologické léčby, kterou u těžších pacientů nelze oddělit od péče komplexní. Praktická část je rozdělena na dvě části. První se zabývá účinností skupinového kognitivně behaviorálního programu u pacientů s OCD, kteří jsou rezistentní na předchozí léčbu antidepresivy, kteří docházeli na denní stacionář Psychiatrického centra Praha. Ve druhé části se práce zabývá hledáním prediktorů...
Potřeba spánku u všeobecných sester.
Janečková, Pavlína ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá potřebou spánku u všeobecných sester. Skládá se ze dvou částí teoretické a výzkumné. V teoretické části se nejprve zaměřuji na fyziologii, definici potřeb a zařazení spánku do hierarchie potřeb a samotným významem spánku. Dále se zabývám působením spánku na tělesné funkce, faktory ovlivňující spánek, délkou spánku u jednotlivých věkových skupin a samostatnou kapitolu tvoří přehled poruch spánku. Na kapitolu poruchy jsem se zaměřila o něco podrobněji z důvodu návaznosti na empirickou část, kde jsem vyhodnocovala nejčastější poruchy vyskytující se u sester v praxi, doporučené řešení lékařem či potřebnou délkou spánku k dostatečnému odpočinutí. Jedna z kapitol tvoří doporučení v podobě spánkové hygieny, které může vést k zlepšení spánkových návyků. Empirická část spočívá v kvantitativním výzkumném šetření prováděného pomocí předtištěných anonymních dotazníků. Moji výzkumnou skupinu tvořili všeobecné sestry jednosměnného i vícesměnného ortopedického, interního, chirurgického a pediatrického oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou. Z celkového počtu 120 rozdaných dotazníku, bylo nakonec k mé práci využito 104. Cílem tohoto kvantitativního šetření bylo zmapovat nejčastější udávané poruchy a následky spojené se deficitem spánku, dále jsem se snažila najít možnou příčinu...
Historie ošetřovatelských pracovníků v psychiatrii
Krejčová, Adéla ; Prošková, Eva (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Jana (oponent)
Hlavním zájmem této práce je proniknout do historie ošetřování nemocných v psychiatrii, jak v Čechách, tak v zahraničí od raných počátků až po současnost. V úvodní části jsou stručně vysvětleny některé pojmy z psychiatrie. Je zde také uvedena samostatná kapitola věnovaná historii Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Práce dále popisuje, jak se postupem času vyvíjela například pracovní náplň a podmínky u ošetřovatelského personálu v psychiatrických léčebnách. Stručně popisuje různé druhy léčby psychiatricky nemocných pacientů a částečně se zabývá i významnými osobnostmi psychiatrie. Tato práce je čistě teoretická a využívá historických metod výzkumu. Klíčová slova: historie psychiatrie, specializované ústavy, psychiatrické léčebny, ošetřovatelství, psychiatrické ošetřovatelství, regulace profese
Srovnání informovanosti vysokoškolských studentů o vlivu kouření na organizmus
Svobodová, Alice ; Strnadová, Alice (vedoucí práce) ; Vyskočilová, Jana (oponent)
Kouření je velký celosvětový problém, kterému je třeba se věnovat. Důležitým krokem je prevence, která je nutná již na základních školách, kde mnoho dětí vyzkouší svou první cigaretu. Důležitá je osvěta i v dalších stupních vzdělávání. Kouření zvyšuje pravděpodobnost vzniku onemocnění kardiovaskulárního systému, pravděpodobnější je i vznik nádorů, astmatu, poruch plodnosti a mnoha jiných nemocí. Ve své bakalářské práci jsem se zabývala informovaností pražských vysokoškolských studentů v závislosti na jejich oboru. Vysoké školy jsem roztřídila na ekonomické, humanitní, lékařské, přírodovědné a technické. Nejprve jsem porovnávala jejich znalosti, jestli vědí, na jaká onemocnění může mít kouření vliv. Poté jsem zjišťovala místa, kde byli informováni o škodlivých vlivech kouření a co by kuřáky motivovalo přestat. K získání výsledků jsem použila kvantitativní výzkum formou anonymního dotazníku. Šířen byl formou elektronickou mezi studenty pražských vysokých škol. Dotazníků se mi od studentů vrátilo 539. Výzkumem jsme došla k závěru, že nejlépe informováni jsou studenti lékařských fakult. Po lékařských fakultách dopadly nejlépe obory technické, pak humanitní a nejhůře skončily ekonomické školy. Nejvíce informací o škodlivých vlivech kouření získali studenti z médií, naopak nejméně uváděli vysoké školy a...
Proces supervize ve výcviku v kognitivně behaviorální terapii a očekávání supervizorů a supervizantů od supervize
Vyskočilová, Jana ; Praško Pavlov, Ján (vedoucí práce) ; Kožnar, Jan (oponent)
Bc. Jana Vyskočilová, FHS Řízení a supervize, Abstrakt k diplomové práci. ABSTRAKT První část práce se zabývá teoretickými otázkami supervize, zejména pak supervizí v kognitivně behaviorální terapii. Praktická část je věnována mapování očekávání od supervize u frekventantů KBT výcviku v různých fázích výcviku (po 1. roce výcviku a po 4. roce výcviku, a před vstupem do výcviku) a očekávání od supervize u frekventantů výcviku v KBT supervizi. Jako hodnotící nástroj byl použit Dotazník očekávání od supervize (ABSS - Attitudes and Beliefs about Supervision Scale). Očekávání probandů s různou zkušeností se supervizí bylo porovnáno za účelem zjistit, v čem je shoda a kde se očekávání liší. Z výsledků vyplývá, že účastnici výcviku v supervizi (Supervizoři) zdůrazňují zejména význam sebereflexe a struktury, Mírně pokročilí a Pokročilí ve výcviku se ve svých postojích a očekáváních od supervize liší jen minimálně (větším důrazem na uvědomování si protipřenosu). Probandi, kteří se teprve do výcviku chystají (Začátečníci) a nemají žádné zkušenosti se supervizí, mají všeobecně vyšší očekávání od supervize, než frekventanti, kteří už výcvikem procházejí. Překvapením je zjištění, že sebereflexe a terapeutický vztah byly všemi kategoriemi hodnotitelů pokládány za nejvýznamnější. Účastníci základního výcviku i výcviku v...
Proměny školní připravenosti dětí z pohledu učitelů základní školy.
VYSKOČILOVÁ, Jana
Bakalářská práce na téma "Proměna školní připravenosti dětí z pohledu učitelů základní školy" se věnuje vývoji dítěte v období předškolního věku z hlediska vývojové psychologie. V práci jsou obsaženy definice základních pojmů souvisejících se školní připraveností, metody hodnocení školní připravenosti a možnosti zdokonalování dětí pro školu nepřipravených v oslabených oblastech. V praktické části je realizováno kvalitativní výzkumné šetření metodou polostrukturovaného a narativního rozhovoru, jejichž prostřednictvím byl zkoumán pohled učitelů na změny školní připravenosti v období uplynulých dvaceti let. Výzkumnou skupinou jsou učitelé základních škol působících na prvním stupni, s praxí v učitelské profesi minimálně dvaceti let.
Podnikatelský záměr
Vyskočilová, Jana ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zpracována ve formě podnikatelského záměru, který bude poskytovat informace managementu společnosti při jeho rozhodování v oblasti inovací v logistickém areálu. V teoretické části práce jsou vysvětleny veškeré teoretické poznatky, podle kterých jsou prováděny jednotlivé analýzy pro danou společnost. Návrh řešení povede ke zvýšení výkonu a úspoře nákladů v rámci zvoleného úseku.

Viz též: podobná jména autorů
7 VYSKOČILOVÁ, Jana
2 VYSKOČILOVÁ, Jitka
2 Vyskočilová, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.